ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

 • Οι υπηρεσίες που παρέχονται από την ιστοσελίδα «e-dimos» συνίστανται σε παρουσίαση και ανάλυση του καθεστώτος υλοποίησης των δημοσίων συμβάσεων από επιστημονική ομάδα που απαρτίζεται από δικηγόρους ειδικευμένους στο Δημόσιο και Διοικητικό Δίκαιο και σε θέματα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, σε συνεργασία με τη Μιχαλοπούλου Στέλλα, Οικονομολόγο – Συγγραφέα, Επιστημονική Συνεργάτη του Εθνικού Κέντρου και της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, Στέλεχος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης με τριακονταετή και πλέον εμπειρία στα οικονομικά και στις δημόσιες συμβάσεις.
 • Στην ιστοσελίδα  αρθρογραφούν τα μέλη της επιστημονικής ομάδας και γίνεται διαρκής αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών που συνίσταται σε:
 • Ενημέρωση της ιστοσελίδας με επικαιροποιημένη Νομοθεσία, Εγκυκλίους, Οδηγίες και Νομολογία που αφορούν στην υλοποίηση των δημοσίων συμβάσεων,
 • Απαντήσεις σε ερωτήσεις των χρηστών επί άρθρων του νόμου και ζητημάτων που προκύπτουν κατά την εφαρμογή του,
 • Ανάρτηση υποδειγμάτων διαδικασιών και αποφάσεων που εκδίδονται κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων ,
 • Ανάρτηση πινάκων με αποτύπωση των βημάτων για την υλοποίηση δημοσίων συμβάσεων
 • Ανάρτηση συγγραφικού υλικού με ερμηνεία της νομοθεσίας των Δημοσίων Συμβάσεων βάσει αποφάσεων του ΣτΕ και του Ελεγκτικού Συνεδρίου
 • Ανάρτηση Δελτών επικαιρότητας για την έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση των συνδρομητών περί των ισχυόντων νόμων  και νομολογιών που αφορούν στις Δημόσιες Συμβάσεις
 • Οτιδήποτε κατά περίπτωση κρίνεται αναγκαίο για την κάλυψη των αναγκών των μελών μας.
 • (ΝΈΟ)Ανάρτηση διακηρύξεων διαγωνιστικών διαδικασιών  Φορέων που συνάπτουν συμβάσεις κατ΄εφαρμογή Ν.4412/16  και των σχετικών Πράξεων   του ΕΛ.ΣΥΝ έγκρισης τους 
 • (ΝΈΟ)Συμβουλευτική υποστήριξη των συνδρομητών  μας που παρέχεται  γραπτά και τηλεφωνικά ,χωρίς περιορισμό ερωτήσεων και  τηλεφωνικού χρόνου συνομιλίας ακόμα και σε ημέρες μη εργάσιμες εφόσον οι συνδρομητές μας επείγονται για την επίλυση θεμάτων τους