Aριθμ. Π1/ 2380/12 (ΦΕΚ 3400 Β/20-12-2012) : Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δι­κτύων.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ – ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ – ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ – ΥΓΕΙΑΣ – ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ – ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

(Με την παρ. 6 του άρθρου 198 του Ν. 4281/14, ΦΕΚ-160 Α /8-8-14, ορίζεται ότι : “6. Μέχρι την έκδοση της απόφασης της παραγράφου 5 του άρθρου 139, εξακολουθεί να εφαρμόζεται η υπ’ αριθμ. Π1/2380/2012 (Β΄ 3400) απόφαση” – βλ. Και ν. 4281/14).

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:

1.1. Του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο 1 του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98).

1.2.  Της υποπερίπτωσης ββ, της περίπτωσης ι, της παρ. 2, του άρθρου 2 του Ν. 4013/2011 (Α΄ 204), όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 238 του Ν. 4072/2012 (Α΄ 86).

1.3.  Του άρθρου 11 του Ν. 4013/2011 (Α΄ 204), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 10 του Ν. 4038/2012 (Α΄ 14).

1.4.  Του Π.Δ. 397/1988 “Οργανισμός του Υπουργείου Εμπορίου” (ΦΕΚ Α΄ 185), όπως τροποποιήθηκε μεταγε­νέστερα και ισχύει.

1.5. Του Π.Δ. 195/95 (ΦΕΚ Α΄ 102) «Οργανισμός της Γε­νικής Δ/νσης Κρατικών Προμηθειών Υπουργείου Εμπο­ρίου».

1.6.  Του Π.Δ. 59/1996 “Σύσταση Γενικής Γραμματείας Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης και καθορισμός των αρμοδιοτήτων της” (ΦΕΚ Α΄ 51).

1.7.  Του Π.Δ. 27/1996 “Συγχώνευση των Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου, στο Υπουργείο Ανάπτυξης” (ΦΕΚ Α΄ 19).

1.8.  Του Π.Δ. 185/2009 “Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και μετονομασία του σε «Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγω­νιστικότητας και Ναυτιλίας» (ΦΕΚ Α΄ 213)”.

1.9. Του Π.Δ. 65/2011 «Διάσπαση του Υπουργείου Εσωτε­ρικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στα Υπουργεία α) Εσωτερικών και β) Διοικητικής Μεταρ­ρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, συγχώνευση των Υπουργείων Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και Αλι­είας στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και μεταφορά στον Πρωθυπουργό των Γενικών Γραμματειών Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και στο Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς.» (ΦΕΚ Α΄ 147).

1.10. Του Π.Δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουρ­γείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» (ΦΕΚ Α΄ 141), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

1.11. Του Π.Δ. 86/2012 «Διορισμός Υπουργών, Αναπλη­ρωτών Υπουργών και Υφυπουργών». (ΦΕΚ Α΄ 141).

1.12. Του Π.Δ. 90/2012 «Διορισμός Υπουργού και Υφυ­πουργών». (ΦΕΚ Α΄ 144).

1.13.  Την με αριθμ. 30376/Δ106721/ 5-7-2012 (Β΄2094) απόφαση «Aνάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφο­ρών και Δικτύων Αθανάσιο Σκορδά».

1.14.  Την με αριθμ. Υ43/5-7-2012/05-07-2012 (Β΄2094) απόφαση «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Σταύρου Καλογιάννη».

1.15.  Την με αριθμ. 30377/Δ106 722/5-7-2012 (Β΄2094) απόφαση «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφο­ρών και Δικτύων Παναγιώτη Μηταράκη».

2. Την αρ. 2/2012 γνώμη και την αρ. 5/2012 γνώμη της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων [υπο-περ. γγ, περ. γ΄, παρ. 2, άρθρο 2 του ν. 4013/2011 (ΦΕΚ Α΄ 204)].

3.  Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋ­πολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Αντικείμενο

Αντικείμενο της παρούσας αποτελεί η ρύθμιση ει­δικότερων θεμάτων που αφορούν στη λειτουργία και διαχείριση του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημο­σίων Συμβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνι­στικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (Γενική Γραμματεία Εμπορίου) και ιδία τη δομή, το περιεχόμενο και την πρόσβαση σε αυτό, τα κατά περίπτωση καταχωρούμενα στοιχεία σε κάθε υποσύστημα, τον χρόνο καταχώρισης, τα κατά περίπτωση υπόχρεα πρόσωπα για την καταχώριση, τα αρμόδια όργανα για τον έλεγχο της προσήκουσας τήρησής του, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 4 του άρθρου 3 της παρούσης, με σκοπό την επίτευξη της μέγιστης δυνατής δημοσιότητας αυτών.

Άρθρο 2

Πεδίο εφαρμογής

Οι ρυθμίσεις της παρούσας κοινής υπουργικής από­φασης εφαρμόζονται σε όλες τις δημόσιες συμβάσεις που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής της παραγράφου 1 του άρθρου 11 του Ν. 4013/2011, όπως αυτή αντικατα­στάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 10 του Ν. 4038/2012 (Α΄ 14) οι οποίες έχουν προϋπολογισμό ύψους ίσου ή μεγαλύτερου των χιλίων (1.000) ευρώ και συνάπτονται γραπτώς, με ηλεκτρονικό μέσο ή προφορικώς μεταξύ των φορέων του δημοσίου τομέα, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 1β του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ Α΄ 247) και τρίτων, με αντικείμενο την εκτέλεση έργων, την προμήθεια αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών σε όλα τα στάδια ανάθεσης και εκτέλεσής τους, και ανεξαρτήτως δια­δικασίας ανάθεσης, με την επιφύλαξη των οριζομένων στην παράγραφο 7 του άρθρου 11 του Ν. 4013/2011 και της παρ. 4 του άρθρου 3 της παρούσης.

Άρθρο 3

Καταχωρούμενα στοιχεία

1.  Το Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμ­βάσεων (στο εξής Μητρώο) αποτελείται από δύο επι­μέρους υποσυστήματα:

α) Το Μητρώο Ηλεκτρονικής Καταχώρισης Αιτημάτων και

β) Το Μητρώο Ηλεκτρονικής Καταχώρισης Δημοσίων Συμβάσεων

στα οποία καταχωρίζονται μέσω ηλεκτρονικής δια-δικτυακής φόρμας ή διασύνδεσης πληροφοριακών συ­στημάτων τα ακόλουθα, ως εξής:

2. Στο υποσύστημα Μητρώο Ηλεκτρονικής Καταχώρι­σης Αιτημάτων καταχωρίζονται:

2.1 Τα Πρωτογενή Αιτήματα, ήτοι όλα τα αιτήματα των υπηρεσιών των Φορέων του δημοσίου τομέα, όπως αυ­τός ορίζεται στο άρθρο 1β του ν. 2362/1995, με τα οποία ζητείται η προμήθεια αγαθών ή η παροχή υπηρεσιών ή η εκτέλεση δημοσίων έργων για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων.

Στην περίπτωση των συμβάσεων δημοσίων έργων ή μελετών του ν. 3316/2005 (ΦΕΚ Α΄ 42), τα οποία εντάσσο­νται σε πρόγραμμα, ως πρωτογενές αίτημα καταχωρίζε­ται το δημόσιο έγγραφο από το οποίο με οποιοδήποτε τρόπο προκύπτει η πρωτοβουλία για την υλοποίηση ή διερεύνηση υλοποίησης του συγκεκριμένου έργου.

Στην περίπτωση προγραμματισμένων ή περιοδικά επαναλαμβανόμενων αιτημάτων σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων ή παροχής υπηρεσιών ή προμήθει­ας αγαθών όπως είναι ιδίως η προγραμματισμένη συ­ντήρηση δημοσίου έργου, ο καθαρισμός κτιρίου και η ετήσια προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης, πρωτογενές αίτημα θεωρείται το έγγραφο της αρμόδιας υπηρεσίας με το οποίο δηλώνεται η πρόθεσή της για τη σύναψη σχετικής σύμβασης.

2.2  Τα Εγκεκριμένα Αιτήματα, ήτοι όλα τα αιτήματα για τα οποία έχει εγκριθεί η αντίστοιχη δαπάνη είτε με τον Αριθμό Ανάληψης Υποχρέωσης, εφόσον η δαπάνη υπάγεται στη διαδικασία του Π.Δ. 113/2010 (Α΄ 194), είτε με την ένταξή τους σε αντίστοιχο προϋπολογισμό (άρ­θρο 8 Π.Δ. 113/2010) ή ΣΑΕ ή ανάλογη διαδικασία.

2.3 Προκήρυξη ή και πρόσκληση, ήτοι το πλήρες κεί­μενο διακηρύξεων ή προσκλήσεων που αφορούν σε εγκεκριμένα αιτήματα ανάλογα με την ακολουθητέα διαδικασία.

Οι παραπάνω καταχωρίσεις περιλαμβάνουν, κατά πε­ρίπτωση, τα στοιχεία της παραγράφου 2 περίπτωση α΄του άρθρου 11 του ν. 4013/2011.

3. Στο υποσύστημα Μητρώο Ηλεκτρονικής Καταχώρι­σης Δημοσίων Συμβάσεων καταχωρίζονται:

3.1  Οι δημόσιες συμβάσεις προμήθειας αγαθών, πα­ροχής υπηρεσιών και δημοσίων έργων.

3.2  Οι Εντολές Πληρωμών, ήτοι όλες οι εντολές για ενταλματοποίηση ή οι εντολές πληρωμής καθώς και τα στοιχεία των σχετικών τιμολογίων (ιδίως αριθμός τιμολογίου, ημερομηνία, ποσό, εκδών οικονομικός φορέας).

Οι παραπάνω καταχωρίσεις περιλαμβάνουν, κατά πε­ρίπτωση, τα στοιχεία της παραγράφου 2 περίπτωση β’ του άρθρου 11 του ν. 4013/2011.

4. Κατά παρέκκλιση, για λόγους εθνικής ασφάλειας, τα στοιχεία της παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 4013/2011, καθώς και κάθε άλλο στοιχείο οριζόμενο από την πα­ρούσα, που αφορούν στις ένοπλες δυνάμεις, καταχω­ρίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του ιδίου άρθρου, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρ­θρου 10 του ν. 4038/2012.

5.  Από την καταχώρηση στο διαδικτυακό τόπο του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσε­ων εξαιρούνται οι δαπάνες του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής που αφορούν:

α) Προμήθειες, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρ­θρων 1 παρ. 5 εδάφιο ΙΙ του Ν. 2286/1995 (Α΄ 19), 11 του Π.Δ. 60/2007 (Α΄ 64) και της κοινής υπουργικής απόφα­σης Α 1300.4β/55/2011 (Β΄ 1818), οι οποίες διαζευκτικά:

i. Χαρακτηρίζονται ως απόρρητες ή απρόβλεπτες.

ii. Επιβάλλονται για την προστασία ουσιωδών συμφε­ρόντων της χώρας.

iii. Η σύναψη και εκτέλεσή τους πρέπει να συνοδεύο­νται από ιδιαίτερα μέτρα ασφάλειας.

β) Έκτακτα έξοδα δημόσιας ασφάλειας.

γ) Πάσης φύσης μετακινήσεις προσωπικού της Ελ­ληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής στο εσωτερικό και εξωτερικό για εκτέλεση υπηρεσίας και εκπαιδεύσεις.

δ) Προμήθειες καυσίμων και δαπάνες υγειονομικής περίθαλψης του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτο­φυλακής.

6. Η υποχρέωση καταχώρισης των στοιχείων της παρ. 1 του παρόντος άρθρου στο Μητρώο δεν υποκαθιστά το σύστημα δημοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσε­ως, καθώς και οποιαδήποτε άλλη μορφή δημοσιότητας που προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία.

7. Το Μητρώο επιτρέπει την αυτόματη αναδημοσίευση των καταχωρημένων στοιχείων στον οικείο δικτυακό τόπο του κάθε Φορέα.

8.  Στα καταχωρούμενα στοιχεία που αφορούν στα έγγραφα που αναρτώνται περιλαμβάνονται και τα ελά­χιστα απαραίτητα μεταδεδομένα που προσιδιάζουν με σαφήνεια την ταυτότητα του εγγράφου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ΥΑΠ/Φ.40.4/1/989 (ΦΕΚ 1301 Β΄/ 12-4-2010) «Κύρωση Πλαισίου Παροχής Υπηρεσιών Ηλε­κτρονικής Διακυβέρνησης».

9. Το Μητρώο παρέχει τις απαραίτητες διεπαφές για την αυτόματη άντληση και αξιοποίηση του συνόλου των στοιχείων του από άλλα πληροφοριακά συστήματα.

Άρθρο 4

Χρόνος καταχώρισης – Υπόχρεα για την καταχώριση πρόσωπα – Έλεγχος της προσήκουσας τήρησης του Μητρώου.

1. Οι καταχωρίσεις που αναφέρονται στα υποσυστή­ματα της παραγράφου 1 του άρθρου 3 της παρούσας αναρτώνται αμελλητί στο δικτυακό τόπο του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων αντίστοι­χα, ως εξής:

α) Τα πρωτογενή αιτήματα καταχωρίζονται με μέριμνα του εισηγητή / συντάκτη του αιτήματος του φορέα ο οποίος υποβάλλει το συγκεκριμένο αίτημα.

β) Τα εγκεκριμένα αιτήματα καταχωρίζονται αμέσως μετά την έγκριση της σχετικής ανάληψης δαπάνης, με μέριμνα του εισηγητή / συντάκτη της οικείας πράξης έγκρισης του αιτήματος ή της απαιτούμενης ανάλογης ενέργειας.

γ) Οι διακηρύξεις ή προσκλήσεις καταχωρίζονται αμέσως μετά τη δημοσίευση τους στο ΦΕΚ και την ανάρτηση στη Διαύγεια με μέριμνα του εισηγητή / συ­ντάκτη αυτών. Οι διακηρύξεις ή προσκλήσεις που δεν δημοσιεύονται καταχωρίζονται μετά την ανάρτησή τους στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ ή την υπογραφή τους κατά περίπτωση με μέριμνα του εισηγητή / συντάκτη αυτών.

δ) Οι συμβάσεις καταχωρίζονται αμέσως μετά την υπογραφή τους, με μέριμνα του εισηγητή / συντάκτη αυτών πριν την εκτέλεση οποιασδήποτε δαπάνης.

ε) Οι εντολές πληρωμών ή οι εντολές για ενταλμα-τοποίηση καταχωρίζονται με μέριμνα του εισηγητή / συντάκτη αυτών.

2.  Η παρακολούθηση και αξιολόγηση του Μητρώου γίνεται από την Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.).

3.  Κατά την καταχώριση λαμβάνεται μέριμνα ώστε να εξασφαλίζεται η πλήρης και ορθή συμπλήρωση των απαραίτητων στοιχείων με σκοπό να είναι δυνατή η αναζήτηση πληροφοριών και να είναι όλα τα στοιχεία των αναρτημένων εγγράφων ευχερώς προσβάσιμα στο μέσο χρήστη.

4.  Οι αρμόδιοι για την ανάρτηση φορείς λαμβάνουν όλα τα αναγκαία και κατάλληλα τεχνικά, διαδικαστικά και οργανωτικά μέτρα για να εξασφαλίζεται η ορθότητα, προσβασιμότητα, ακεραιότητα και διαθεσιμότητα των στοιχείων που αναρτώνται.

Άρθρο 5

Συντονισμός και υποστήριξη του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων

1.  Στο Υπουργείο Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων συνιστάται συντο­νιστική Ομάδα Διοίκησης Έργου (ΟΔΕ), αποτελούμενη από έναν υπάλληλο της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου, κατηγορίας ΠΕ, ως τακτικό μέλος, με τον αναπληρωτή του, έναν υπάλληλο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων, ως τακτικό μέλος, με τον αναπληρωτή του, και έναν υπάλληλο της ΕΑΑΔΗΣΥ, κατηγορίας ΠΕ Πληρο­φορικής, με τον αναπληρωτή του.

Έργο της Συντονιστικής ΟΔΕ του Μητρώου είναι:

Α. Η υποστήριξη σε κεντρικό επίπεδο κατά τις διατά­ξεις της παρούσης των υπόχρεων Φορέων σε τεχνικά, οργανωτικά και διαδικαστικά θέματα μέσω διαδικτυακής υπηρεσίας (on line) άμεσης υποβολής αιτημάτων υπο­στήριξης των ως άνω φορέων, η διαχείριση των οποίων πραγματοποιείται από την υποομάδα υποστήριξης φο­ρέων (help desk) καθώς και τις υπόλοιπες υποομάδες της Συντονιστικής ΟΔΕ.

Β. Η συνεργασία με τη συντονιστική ΟΔΕ του Προ­γράμματος Διαύγεια για το σχεδιασμό και την υλοποί­ηση διαδικασιών, παρεμβάσεων που προκύπτουν από τις συνέργειες των δύο δράσεων σε συνεργασία και με τις οικείες υποομάδες κατά την παράγραφο 2 του άρθρου 5 της παρούσης που θα καθορίζονται από τη συντονιστική ΟΔΕ.

Γ. Η συμμετοχή στο σχεδιασμό συνεργειών με νέες δράσεις και η εισήγηση για τον ανασχεδιασμό του Μη­τρώου όπου απαιτείται, μετά από σύμφωνη γνώμη της ΕΑΑΔΗΣΥ.

Δ. Οι εισηγήσεις για το σχεδιασμό και την υποστήριξη ελεγκτικών μηχανισμών εφαρμογής του νόμου.

Ε. Ο ποιοτικός έλεγχος των αναρτημένων πράξεων και της διαδικασίας καθώς και η εξασφάλιση της ένταξης του συνόλου των υπόχρεων φορέων.

ΣΤ. Συνεργασία με την ΕΑΑΔΗΣΥ για τροποποιήσεις που τυχόν απαιτούνται στο Μητρώο για την αποτελε­σματικότερη λειτουργία του συστήματος και αξιοποίηση των δεδομένων του από την ΕΑΑΔΗΣΥ.

Ζ. Η σύνταξη ετήσιας έκθεσης λαμβανομένων υπό­ψη και των επιμέρους εκθέσεων που συντάσσονται και γνωστοποιούνται σε αυτή σε ετήσια βάση από τις υποομάδες και η υποβολή αυτής στην ΕΑΑΔΗΣΥ. Η τε­λευταία δύναται να ζητάει από την Συντονιστική ΟΔΕ και πρόσθετα στοιχεία, για τα οποία η ΟΔΕ υποβάλλει σχετική έκτακτη έκθεση.

Οι ανωτέρω εκθέσεις υποβάλλονται και στον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφο­ρών και Δικτύων.

2. Η συντονιστική ΟΔΕ συντονίζει τις κατωτέρω υπο­ομάδες οι οποίες είναι υπεύθυνες για την προσήκουσα τήρηση του Μητρώου ανάλογα με τις αρμοδιότητες εκάστης. Ειδικότερα συστήνονται οι εξής υποομάδες για το σύνολο των ενταγμένων φορέων με τις κατωτέρω αρμοδιότητες:

Α. Υποομάδα δημοσίων συμβάσεων έργων και μελε­τών του Ν. 3316/2005 (ΦΕΚ Α΄ 42) με αρμοδιότητα την υποστήριξη σε θέματα δημοσίων συμβάσεων έργων και μελετών του Ν. 3316/2005, αποτελούμενη από τρεις υπαλλήλους κατηγορίας ΠΕ της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων, ως τακτικά μέλη, εκ των οποίων ο ένας κατά προτίμηση με πτυχίο νομικής, με τους ανα­πληρωτές τους.

Β. Υποομάδα δημοσίων συμβάσεων προμήθειας αγα­θών με αρμοδιότητα την υποστήριξη σε θέματα δημοσί­ων συμβάσεων προμήθειας αγαθών αποτελούμενη από δύο υπαλλήλους της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου, έναν υπάλληλο του Υπουργείου Εσωτερικών και έναν υπάλληλο του Υπουργείου Υγείας, κατηγορίας ΠΕ, ως τακτικά μέλη, εκ των οποίων ο ένας κατά προτίμηση με πτυχίο νομικής, με τους αναπληρωτές τους.

Γ. Υποομάδα δημοσίων συμβάσεων παροχής υπηρεσι­ών με αρμοδιότητα την υποστήριξη σε θέματα δημοσί­ων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών αποτελούμενη από δύο υπαλλήλους της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και έναν υπάλληλο του Υπουργείου Υγείας, κατηγορίας ΠΕ, ως τακτικά μέλη, εκ των οποίων ο ένας κατά προτίμηση με πτυχίο νομικής, με τους αναπληρωτές τους.

Δ. Υποομάδα επιχειρησιακής διαχείρισης εφαρμογής του Προγράμματος, με αρμοδιότητα την ανάλυση και τον ανασχεδιασμό διαδικασιών και εφαρμογών και την επιμέλεια και έκδοση ενημερωτικού ηλεκτρονικού περι­οδικού (newsletter), αποτελούμενη από έναν υπάλληλο της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου κατηγορίας ΠΕ ως τακτικό μέλος, με τον αναπληρωτή του, και έναν υπάλ­ληλο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων κατη­γορίας ΠΕ ως τακτικό μέλος, με τον αναπληρωτή του.

Ε. Υποομάδα νομικής υποστήριξης με αρμοδιότητα την υποστήριξη των λοιπών υποομάδων σε νομικά θέματα που της υποβάλλονται από αυτές, αποτελούμενη από δύο υπαλλήλους της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου κατηγορίας ΠΕ, με πτυχίο νομικής, και έναν υπάλληλο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων κατηγορίας ΠΕ, με πτυχίο νομικής, ως τακτικά μέλη, με τους ανα­πληρωτές τους.

ΣΤ. Υποομάδα υποστήριξης φορέων σε θέματα δημο­σίων συμβάσεων έργων και μελετών του Ν. 3316/2005, προμήθειας αγαθών και παροχής υπηρεσιών (Helpdesk, περιεχόμενο δικτυακού τόπου κ.α.) με αρμοδιότητα την υποστήριξη των φορέων που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του Μητρώου σε θέματα δημοσίων συμβά­σεων έργων και μελετών του Ν. 3316/2005, προμήθειας αγαθών και παροχής υπηρεσιών, αποτελούμενη από δύο υπαλλήλους της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου, έναν υπάλληλο του Υπουργείου Υγείας και έναν υπάλληλο του Υπουργείου Εσωτερικών, ως τακτικά μέλη, με τους αναπληρωτές τους για θέματα προμήθειας αγαθών, έναν υπάλληλο της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου, έναν υπάλληλο του Υπουργείου Υγείας και έναν υπάλληλο του Υπουργείου Εσωτερικών, ως τακτικά μέλη, με τους αναπληρωτές τους για θέματα παροχής υπηρεσιών και τρεις υπαλλήλους της Γενικής Γραμματείας Δημοσί­ων Έργων για θέματα δημοσίων συμβάσεων έργων και μελετών του Ν. 3316/2005, ως τακτικά μέλη, με τους αναπληρωτές τους.

Ζ. Υποομάδα Τεχνικής Υποστήριξης με αρμοδιότητα την τεχνική και επιχειρησιακή υποστήριξη του Μητρώ­ου αποτελούμενη από τρεις υπαλλήλους, κατηγορίας ΠΕ, του κλάδου ΠΕ Πληροφορικής, του Δημόσιου ή του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα με τους αναπληρωτές τους.

Σε κάθε μία από τις ανωτέρω υποομάδες δύναται το ένα εκ των τακτικών μελών με τον αναπληρωτή του να ορίζεται ως επικεφαλής με την προβλεπόμενη από την παρ. 6 του παρόντος απόφαση.

3. Αρμοδιότητα των υποομάδων αποτελεί και:

Α. Η επικοινωνία με τους διαχειριστές των υποστη-ρικτικών εφαρμογών και των διαδικτυακών τόπων για επίλυση προβλημάτων και πληροφόρηση, όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο και η γνωστοποίηση των σχετικών αποτελεσμάτων στη συντονιστική ΟΔΕ.

Β. Η επικαιροποίηση της λίστας οδηγιών και συχνών ερωτήσεων που βρίσκεται στη σχετική διεύθυνση στο διαδίκτυο για θέματα επιχειρησιακά, διαδικαστικά και τεχνικά και η γνωστοποίηση των σχετικών αποτελεσμά­των πριν τη δημοσίευσή τους στη συντονιστική ΟΔΕ.

4.  Κάθε εποπτεύων φορέας έχει την ευθύνη για το συντονισμό, υποστήριξη και ενημέρωση όλων των επο­πτευόμενων φορέων του σχετικά με την εφαρμογή των τεχνικών λεπτομερειών της ανάρτησης από τον εκά­στοτε εισηγητή / συντάκτη.

5. Η υποστήριξη των εισηγητών / συντακτών των στοι­χείων του Μητρώου γίνεται σε πρώτο επίπεδο από τον φορέα τους και σε δεύτερο επίπεδο από τις αρμόδιες υπηρεσίες του εποπτεύοντος φορέα αυτών εφόσον αυ­τός υπάρχει. Σε περίπτωση που απαιτηθεί περαιτέρω υποστήριξη, τα αιτήματα υποβάλλονται μέσω ηλεκτρονικής φόρμας επικοινωνίας στην υποομάδα υποστήριξης φορέων. Όσα αιτήματα δεν απαντώνται από την υπο­ομάδα υποστήριξης φορέων προωθούνται στις λοιπές υποομάδες της ΟΔΕ ανάλογα με το αντικείμενο και σε τελικό στάδιο στην συντονιστική ΟΔΕ.

6. Τα μέλη της συντονιστικής ΟΔΕ και των υποομά­δων προτείνονται και ορίζονται με απόφαση του Υφυ­πουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

Άρθρο 6

Διαδικασία καταχώρισης στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων

1.  Τα πρωτογενή αιτήματα, τα εγκεκριμένα αιτήμα­τα, οι προκηρύξεις ή προσκλήσεις, οι συμβάσεις και οι εντολές πληρωμών, αναρτώνται στον οικείο δικτυακό τόπο του Μητρώου. Για το σκοπό αυτό, αναγράφεται επί του σχετικού σχεδίου εγγράφου ο χαρακτηρισμός «αναρτητέο στο Μητρώο».

Σε οποιαδήποτε καταχώριση απαιτείται η επισύναψη του σχετικού ηλεκτρονικού αρχείου με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 7 του άρθρου 11 του Ν. 4013/2011.

Σε περίπτωση που τα καταχωρούμενα στο Μητρώο ηλεκτρονικά αρχεία διατίθενται σε επεξεργάσιμη μορ­φή, τότε αναρτώνται ιδίως σύμφωνα με τα πρότυπα που προβλέπονται στην παρ. 2 περ. III, του άρθρου 3 της ΥΑΠ/Φ.40.4/3/1031/2012 (ΦΕΚ 1317 Β΄).

2. Η πρόσβαση στο Μητρώο γίνεται με τα ίδια στοιχεία πρόσβασης που χρησιμοποιούνται και στο Πρόγραμμα Διαύγεια. Ο ορισμός των χρηστών και η διαχείριση των στοιχείων κάθε φορέα θα γίνεται από τους αρμόδιους -ανά φορέα – διαχειριστές του Προγράμματος Διαύγεια.

3. Σε περίπτωση λανθασμένης καταχώρισης και εφό­σον απαιτείται τροποποίηση ή διαγραφή των σχετικών στοιχείων που συμπληρώνονται στα πεδία της ηλεκτρονικής φόρμας ή του συνημμένου αρχείου, η τροπο­ποίηση ή η διαγραφή δύναται να γίνει με μέριμνα του εισηγητή- συντάκτη του καταχωρούμενου στοιχείου / αρχείου εντός χρονικού διαστήματος εβδομήντα δύο (72) ωρών από την καταχώριση. Μετά την παρέλευση των εβδομήντα δύο (72) ωρών η εν λόγω διαδικασία γί­νεται από την υποομάδα Υποστήριξης φορέων, μετά από αιτιολογημένο αίτημα του συντάκτη. Σε κάθε περίπτωση ακολουθούνται τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 5 του άρθρου 5 της παρούσας.

4. Μετά την ολοκλήρωση κάθε καταχώρισης, και τρο­ποποίησης, το σύστημα αποστέλλει αυτόματα ηλεκτρο­νικό μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση του συντάκτη που έχει δηλωθεί κατά τη διάρκεια της καταχώρισης. Στο μήνυμα αναφέρονται τα βασικά στοιχεία και ο μο­ναδικός αριθμός διαδικτυακής ανάρτησης (ΑΔΑ). Ο ΑΔΑ οφείλει να αναγράφεται πάνω στο σχέδιο του κάθε εγγράφου (πρωτογενές αίτημα, εγκεκριμένο αίτημα, προκήρυξη, σύμβαση, εντολή πληρωμής ή εντολή ενταλ-ματοποίησης) καθώς και στα ακριβή αντίγραφα, και αποτελεί στοιχείο κανονικότητας της δαπάνης κατά την έννοια του άρθρου 26 του Ν. 2362/1995. Ο δικτυακός τόπος τήρησης του Μητρώου είναι eprocurement.gov.gr.

Σε περίπτωση ψηφιακά υπογεγραμμένων εγγράφων, το Μητρώο επιτρέπει την καταχώριση του ΑΔΑ στο σύστημα διαχείρισης εγγράφων/πρωτόκολλο που διαθέτει ο φορέας, καθώς και στα ακριβή αντίγραφα των ψηφιακά υπογεγραμμένων εγγράφων.

Άρθρο 7

Ισχύς των πράξεων

1. Οι πράξεις που αναφέρονται στο άρθρο 3 της πα­ρούσης, όταν είναι κατά νόμο δημοσιευτέες στην Εφη­μερίδα της Κυβερνήσεως ισχύουν από τη δημοσίευσή τους σε αυτήν, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά σε ειδικές επί μέρους διατάξεις. Σε κάθε περίπτωση απαιτείται η έκδοση Αριθμού Διαδικτυακής Ανάρτησης (ΑΔΑ).

2.  Με εξαίρεση τις πράξεις της προηγούμενης πα­ραγράφου, για τις λοιπές πράξεις που κατά την πα­ρούσα καταχωρίζονται στο Μητρώο, δεν εκτελείται οποιαδήποτε σχετική δαπάνη, εάν δεν έχει προηγηθεί η καταχώρισή τους και η έκδοση Αριθμού Διαδικτυακής Ανάρτησης κατά τα οριζόμενα στην παρούσα απόφαση.

3. Οι ρυθμίσεις της παραγράφου 2 του παρόντος δεν θίγουν τις σχετικές δικονομικές ρυθμίσεις ως προς την άσκηση ενδίκων βοηθημάτων και μέσων, ούτε τις ρυθμί­σεις που ισχύουν για τις διοικητικές προσφυγές.

4. Αν το κείμενο της κατά νόμο δημοσιευμένης πρά­ξης δεν ταυτίζεται με το αντίστοιχο κείμενο που είναι καταχωρημένο στο Μητρώο, ισχύει το κείμενο που έχει δημοσιευτεί. Ως προς τις πράξεις που δεν δημοσιεύο­νται καθ’ οποιονδήποτε άλλον τρόπο, εάν υπάρχει δια­φορά μεταξύ του κειμένου που καταχωρήθηκε και του κειμένου της πράξης ισχύει το τελευταίο.

Άρθρο 8

Έναρξη ισχύος

1. Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως εκτός αν ορίζε­ται διαφορετικά στις επί μέρους διατάξεις της.

2. Ειδικότερα, όσον αφορά στην υποχρέωση των φο­ρέων για καταχώριση, ισχύουν τα εξής:

Α) Η καταχώριση για τα Υπουργεία αρχίζει την 4η Φεβρουαρίου 2013.

Β) Η καταχώριση για τους λοιπούς φορείς του άρθρου 1Β του ν. 2362/1995, πλην των Οργανισμών Τοπικής Αυ­τοδιοίκησης, αρχίζει την 2α Απριλίου 2013.

Γ) Η καταχώριση για τους Οργανισμούς Τοπικής Αυ­τοδιοίκησης αρχίζει την 2α Μαΐου 2013.

3. Το Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμ­βάσεων θα υποστηρίζεται με τις ανωτέρω προδιαγρα­φές μέχρι να ολοκληρωθεί και τεθεί σε λειτουργία το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφο­ρών και Δικτύων, οπότε και θα γίνουν οι κατάλληλες πληροφορικές προσαρμογές, έτσι ώστε να υποστηρί­ζεται από το τελευταίο.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 18 Δεκεμβρίου 2012