ΜΕΡΟΣ Η ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΟΣ A «Πληροφορίες που πρέπει να περιλαμβάνονται στις προκηρύξεις σύμβασης που αφορούν συμβάσεις για κοινωνικές και άλλες ειδικές υπηρεσίες» (που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 107) ΒΙΒΛΙΟ Ι

1. Επωνυμία, αριθμός ταυτοποίησης (εφόσον προβλέπεται στην εθνική νομοθεσία], διεύθυνση συμπεριλαμβανομένου του κωδικού NUTS, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και διεύθυνση διαδικτύου της αναθέτουσας αρχής.

2. Ο κωδικός NUTS για τον κύριο τόπο εκτέλεσης των έργων σε περίπτωση έργων ή ο κωδικός NUTS για τον κύριο τόπο παράδοσης ή εκτέλεσης σε περίπτωση προμηθειών και υπηρεσιών.

3. Σύντομη περιγραφή της σχετικής σύμβασης, περιλαμβανομένων των κωδικών CPV.

4. Οι προϋποθέσεις συμμετοχής, στις οποίες περιλαμβάνονται

όπου ενδείκνυται, διευκρίνιση αν πρόκειται για σύμβαση που μπορεί να ανατεθεί μόνο σε προστατευόμενα εργαστήρια ή να εκτελεστεί μόνο στο πλαίσιο προγραμμάτων προστατευμένων θέσεων εργασίας,

όπου ενδείκνυται, διευκρίνιση αν η εκτέλεση της σύμβασης ανατίθεται αποκλειστικά βάσει διατάξεων νόμου ή διοικητικών πράξεων, σε μια συγκεκριμένη επαγγελματική κατηγορία.

5. Προθεσμία ή προθεσμίες επικοινωνίας με την αναθέτουσα αρχή σχετικά με τη συμμετοχή.

6. Σύντομη περιγραφή των βασικών χαρακτηριστικών της διαδικασίας ανάθεσης.