ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α ΜΕΡΟΣ Β Πληροφορίες που πρέπει να περιλαμβάνονται στις προκαταρκτικές προκηρύξεις (όπως αναφέρεται στο άρθρο 62)

Ι. Πληροφορίες που πρέπει να περιλαμβάνονται σε όλες τις περιπτώσεις

1. Επωνυμία, αριθμός ταυτοποίησης (εφόσον προβλέπεται στην εθνική νομοθεσία), διεύθυνση συμπεριλαμβανομένου του κωδικού NUTS, τηλέφωνο, αριθμός τηλεομοιοτυπίας, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και διεύθυνση διαδικτύου της αναθέτουσας αρχής και, εάν διαφέρουν, της υπηρεσίας από την οποία μπορούν να λαμβάνονται πρόσθετες πληροφορίες.

2. Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή διεύθυνση διαδικτύου στην οποία θα υπάρχει ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης. Όταν δεν διατίθεται ελεύθερη, πλήρης άμεση και δωρεάν πρόσβαση για τους λόγους που αναφέρονται στο δεύτερο, τρίτο, τέταρτο, πέμπτο και έκτο εδάφια της παρ. 1 του άρθρου 67, υποδεικνύεται ο τρόπος με τον οποίο μπορούν να έχουν πρόσβαση στα έγγραφα δημόσιας σύμβασης.

3. Τύπος αναθέτουσας αρχής και κύρια δραστηριότητα που ασκεί.

4. Κατά περίπτωση, διευκρίνιση ότι η αναθέτουσα αρχή είναι ΚΑΑ ή ότι πρόκειται ή μπορεί να πρόκειται για άλλη μορφή από κοινού διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης.

5. Κωδικοί CPV στην περίπτωση που η σύμβαση διαιρείται σε τμήματα, οι σχετικές πληροφορίες παρέχονται για κάθε τμήμα.

6. Ο κωδικός NUTS για τον κύριο τόπο εκτέλεσης των έργων σε περίπτωση συμβάσεων έργων ή ο κωδικός NUTS για τον κύριο τόπο παράδοσης ή εκτέλεσης σε περίπτωση συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών. Στην περίπτωση που η σύμβαση διαιρείται σε τμήματα, οι σχετικές πληροφορίες παρέχονται για κάθε τμήμα.

7. Σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: φύση και έκταση των έργων, φύση και ποσότητα ή αξία των αγαθών, φύση και έκταση των υπηρεσιών.

8. Σε περίπτωση που η προκήρυξη αυτή δεν χρησιμοποιείται ως μέσο προκήρυξης διαγωνισμού, την ή τις εκτιμώμενες ημερομηνίες δημοσίευσης προκήρυξης ή προκηρύξεων διαγωνισμού για τη σύμβαση ή τις συμβάσεις που αναφέρονται στην προκαταρκτική προκήρυξη.

9. Ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης.

10. Οποιεσδήποτε άλλες σχετικές πληροφορίες.

11. Διευκρίνιση αν η σύμβαση εμπίπτει ή όχι στη ΣΔΣ.

II. Πρόσθετες πληροφορίες που παρέχονται στην περίπτωση που η προκαταρκτική προκήρυξη χρησιμοποιείται ως μέσο προκήρυξης διαγωνισμού (παρ. 2 του άρθρου 62)

1. Μνεία του γεγονότος ότι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς πρέπει να εκδηλώνουν στην αναθέτουσα αρχή το ενδιαφέρον τους για την ή τις συμβάσεις.

2. Είδος της διαδικασίας ανάθεσης (κλειστές διαδικασίες, με χρήση ή μη ενός δυναμικού συστήματος αγορών, ή ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση).

3.Όπου ενδείκνυται, διευκρίνιση αν:

α) πρόκειται για συμφωνία-πλαίσιο

β) πρόκειται για ένα δυναμικό σύστημα αγορών.

4. Στον βαθμό που είναι ήδη γνωστό, το χρονοδιάγραμμα παράδοσης ή παροχής αγαθών, έργων ή υπηρεσιών και η διάρκεια της σύμβασης.

5. Στο βαθμό που είναι ήδη γνωστές, οι προϋποθέσεις συμμετοχής, στις οποίες περιλαμβάνεται:

α) όπου ενδείκνυται, διευκρίνιση αν πρόκειται για δημόσια σύμβαση που μπορεί να ανατεθεί μόνο σε προστατευόμενα εργαστήρια ή να εκτελεστεί μόνο στο πλαίσιο προγραμμάτων προστατευμένων θέσεων εργασίας”

β) όπου ενδείκνυται, διευκρίνιση αν η παροχή της υπηρεσίας ανατίθεται αποκλειστικά, βάσει διατάξεων νόμου ή διοικητικών πράξεων, σε μια συγκεκριμένη επαγγελματική κατηγορία

γ) σύντομη περιγραφή των κριτηρίων επιλογής.

6. Σύντομη περιγραφή των κριτηρίων που θα χρησιμοποιηθούν για την ανάθεση της σύμβασης, στον βαθμό που τα κριτήρια είναι ήδη γνωστά.

7. Στον βαθμό που είναι ήδη γνωστό, το εκτιμώμενο συνολικό μέγεθος της σύμβασης ή των συμβάσεων όταν η σύμβαση διαιρείται σε τμήματα, οι πληροφορίες αυτές παρέχονται για κάθε τμήμα.

8. Προθεσμίες παραλαβής εκδηλώσεων ενδιαφέροντος.

9. Διεύθυνση στην οποία διαβιβάζονται οι εκδηλώσεις ενδιαφέροντος.

10. Γλώσσα ή γλώσσες στις οποίες πρέπει να συντάσσονται οι υποψηφιότητες ή προσφορές.

11. Κατά περίπτωση, διευκρίνιση αν:

α) απαιτείται/γίνεται δεκτή η ηλεκτρονική υποβολή προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής’

β) θα χρησιμοποιηθούν ηλεκτρονικές παραγγελίες-

γ) θα χρησιμοποιηθεί ηλεκτρονική τιμολόγηση”

δ) θα γίνουν δεκτές ηλεκτρονικές πληρωμές.

12. Πληροφορίες σχετικά με το αν η σύμβαση σχετίζεται με έργο και/ή πρόγραμμα που χρηματοδοτείται με πόρους της Ένωσης.

13. Επωνυμία και διεύθυνση του αρμοδίου οργάνου για τις διαδικασίες προσφυγής και, κατά περίπτωση, διαμεσολάβησης. Ακριβείς πληροφορίες όσον αφορά τις προθεσμίες των διαδικασιών προσφυγής ή, εν ανάγκη, επωνυμία, διεύθυνση, αριθμοί τηλεφώνου και τηλεομοιοτυπίας και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της υπηρεσίας από την οποία είναι δυνατόν να λαμβάνονται οι πληροφορίες αυτές.