ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Β ΜΕΡΟΣ Α «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ »(όπως αναφέρεται στο άρθρο 264)

ΤΜΗΜΑ Ι. Πληροφορίες που πρέπει να περιλαμβάνονται σε όλες τις περιπτώσεις

1. Επωνυμία, αριθμός ταυτοποίησης (εφόσον προβλέπεται στην εθνική νομοθεσία), διεύθυνση συμπεριλαμβανομένου του κωδικού NUTS, τηλέφωνο, αριθμός τηλεομοιοτυπίας, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και διεύθυνση διαδικτύου του αναθέτοντος φορέα και, εάν διαφέρουν, της υπηρεσίας από την οποία μπορούν να λαμβάνονται πρόσθετες πληροφορίες.

2. Κύρια ασκούμενη δραστηριότητα.

3. α) Για τις συμβάσεις προμηθειών: φύση και ποσότητα ή αξία των υπηρεσιών ή των προς προμήθεια προϊόντων (κωδικοί CPV).

β) Για τις συμβάσεις έργων: φύση και έκταση των παρεχόμενων υπηρεσιών, βασικά χαρακτηριστικά του έργου ή των τμημάτων που το απαρτίζουν (κωδικοί CPV). γ) Για τις συμβάσεις υπηρεσιών: υπολογιζόμενο συνολικό ποσό των συμβάσεων σε καθεμία από τις προβλεπόμενες κατηγορίες υπηρεσιών (κωδικοί CPV).

4. Ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης ή αποστολής της γνωστοποίησης της δημοσίευσης της παρούσας προκήρυξης για το «προφίλ αγοραστή».

5. Οποιεσδήποτε άλλες σχετικές πληροφορίες.

ΤΜΗΜΑ II. Πρόσθετες πληροφορίες που παρέχονται όταν η προκήρυξη χρησιμοποιείται ως μέσον έναρξης διαγωνισμού ή επιτρέπει σύντμηση της προθεσμίας υποβολής υποψηφιότητας ή προσφοράς (παρ. 2 άρθρου 291)

6. Μνεία του γεγονότος ότι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς πρέπει να ενημερώνουν τον φορέα για το ενδιαφέρον τους για την ή τις συμβάσεις.

7. Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή διεύθυνση διαδικτύου στην οποία θα υπάρχει ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης. Όταν δεν διατίθεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν πρόσβαση για τους λόγους που εκτίθενται στο τρίτο και τέταρτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 297, υποδεικνύεται ο τρόπος με τον οποίο μπορούν να έχουν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης.

8. Κατά περίπτωση, διευκρίνιση εάν πρόκειται για σύμβαση που μπορεί να ανατεθεί μόνο σε προστατευόμενα εργαστήρια ή να εκτελεσθεί μόνο στο πλαίσιο προγραμμάτων προστατευόμενων θέσεων εργασίας.

9. Προθεσμία παραλαβής των αιτήσεων για την πρόσκληση υποβολής προσφορών ή διαπραγμάτευσης.

10. Φύση και ποσότητα των προς προμήθεια προϊόντων ή γενική φύση του έργου ή κατηγορία της υπηρεσίας και περιγραφή, αναφέροντας εάν πρόκειται για συμφωνία-πλαίσιο. Να αναφέρονται τυχόν δικαιώματα προαίρεσης και ο εκτιμώμενος χρόνος εντός του οποίου θα ασκηθούν τα εν λόγω δικαιώματα καθώς και ο αριθμός τυχόν ανανεώσεων . Σε περίπτωση επαναλαμβανόμενων συμβάσεων να αναφέρεται επίσης κατ’ εκτίμηση ο χρόνος των προσεχών προκηρύξεων διαγωνισμού. Αναφέρατε εάν πρόκειται για αγορά, χρηματοδοτική μίσθωση, μίσθωση ή μίσθωση-πώληση ή και για συνδυασμό αυτών.

11. Ο κωδικός NUTS για τον κύριο τόπο εκτέλεσης των έργων σε περίπτωση συμβάσεων έργων ή ο κωδικός NUTS για τον κύριο τόπο παράδοσης ή εκτέλεσης σε περίπτωση συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών. Στην περίπτωση που η σύμβαση διαιρείται σε τμήματα, οι σχετικές πληροφορίες παρέχονται για κάθε τμήμα.

12. Προθεσμία παράδοσης ή ολοκλήρωσης ή διάρκεια της σύμβασης υπηρεσιών και, κατά το δυνατόν, προθεσμία έναρξης.

13. Διεύθυνση στην οποία οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις πρέπει να εκδηλώνουν το ενδιαφέρον τους γραπτώς.

14. Προθεσμία παραλαβής εκδηλώσεων ενδιαφέροντος.

15. Γλώσσα ή γλώσσες στις οποίες πρέπει να συντάσσονται οι υποψηφιότητες ή προσφορές.

16. Όροι οικονομικού και τεχνικού χαρακτήρα και οικονομικές και τεχνικές εγγυήσεις που πρέπει να πληροί εκείνος στον οποίον ανατίθεται η σύμβαση.

17. α) Εκτιμώμενη ημερομηνία έναρξης της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης ή των συμβάσεων [εάν είναι γνωστή).

β) Είδος της διαδικασίας ανάθεσης (κλειστές διαδικασίες, με χρήση ή μη δυναμικού συστήματος αγορών, ή ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση).

18. Κατά περίπτωση, ειδικοί όροι στους οποίους υπόκειται η εκτέλεση της σύμβασης ή των συμβάσεων.

19. Κατά περίπτωση, διευκρίνιση αν:

α)απαιτείται /γίνεται δεκτή η ηλεκτρονική υποβολή προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής·

β)θα χρησιμοποιηθούν ηλεκτρονικές παραγγελίες

γ)θα χρησιμοποιηθεί ηλεκτρονική τιμολόγηση

δ)θα γίνουν δεκτές ηλεκτρονικές πληρωμές.

20. Επωνυμία και διεύθυνση του αρμοδίου οργάνου για τις διαδικασίες προσφυγής και, κατά περίπτωση, διαμεσολάβησης. Ακριβείς πληροφορίες όσον αφορά τις προθεσμίες των διαδικασιών προσφυγής ή, εν ανάγκη, επωνυμία, διεύθυνση, αριθμοί τηλεφώνου και τηλεομοιοτυπίας (φαξ) και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της υπηρεσίας από την οποία είναι δυνατόν να λαμβάνονται οι πληροφορίες αυτές.

21. Εάν είναι γνωστά, τα κριτήρια που αναφέρονται στο άρθρο 311, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για την ανάθεση της σύμβασης. Πλην των περιπτώσεων κατά τις οποίες η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά προσδιορίζεται βάσει της τιμής μόνον, τα κριτήρια που συνιστούν την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά καθώς και η στάθμιση των κριτηρίων αυτών ή, κατά περίπτωση, η σειρά σπουδαιότητας των κριτηρίων αυτών αναφέρονται, εφόσον δεν περιλαμβάνονται στις προδιαγραφές ή δεν περιλαμβάνονται ούτε στην πρόσκληση για επιβεβαίωση ενδιαφέροντος που αναφέρεται στην περίπτωση β) της παρ. 2 του άρθρου 291 ούτε στην πρόσκληση για υποβολή προσφορών ή για διαπραγμάτευση.