ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XVII ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΟΣ B «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ» (όπως αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 318) ΒΙΒΛΙΟ ΙΙ

Μέρος Α Προκήρυξη σύμβασης

1. Επωνυμία, αριθμός ταυτοποίησης [εφόσον προβλέπεται στην εθνική νομοθεσία), διεύθυνση συμπεριλαμβανομένου του κωδικού NUTS, τηλέφωνο, αριθμός τηλεομοιοτυπίας διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και διεύθυνση διαδικτύου του αναθέτοντος φορέα και, εάν διαφέρουν, της υπηρεσίας από την οποία μπορούν να λαμβάνονται πρόσθετες πληροφορίες.

2. Κύρια ασκούμενη δραστηριότητα.

3.Περιγραφή των υπηρεσιών ή κατηγοριών αυτών και, όπου απαιτείται, των παρεμπιπτόντων έργων και αγαθών, οι οποίες θα αποτελέσουν αντικείμενο συμβάσεων, συμπεριλαμβανομένης αναφοράς στις σχετικές ποσότητες ή τιμές, αριθμός(-οί) αναφοράς στους κωδικούς CPV.

4. Κωδικοί NUTS για τον κύριο τόπο εκτέλεσης των υπηρεσιών.

5. Κατά περίπτωση, διευκρίνηση αν πρόκειται για σύμβαση που μπορεί να ανατεθεί μόνο σε προστατευόμενα εργαστήρια ή να εκτελεστεί μόνο στο πλαίσιο προγραμμάτων προστατευμένων θέσεων εργασίας.

6. Κύριοι όροι που πρέπει να πληρούν οι οικονομικοί φορείς για τη συμμετοχή τους, ή, κατά περίπτωση, ηλεκτρονική διεύθυνση από την οποία μπορούν να ληφθούν λεπτομερείς πληροφορίες.

7. Προθεσμία ή προθεσμίες επικοινωνίας με τον αναθέτοντα φορέα σχετικά με τη συμμετοχή.

8. Οποιεσδήποτε άλλες σχετικές πληροφορίες.

Μέρος Β Περιοδική Ενδεικτική Προκήρυξη

1. Επωνυμία, αριθμός ταυτοποίησης (εφόσον προβλέπεται στην εθνική νομοθεσία), διεύθυνση συμπεριλαμβανομένου του κωδικού NUTS, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και διεύθυνση διαδικτύου του αναθέτοντος φορέα.

2.Σύντομη περιγραφή της σχετικής σύμβασης περιλαμβανομένων των αριθμών αναφοράς των κωδικών CPV.

3. Στον βαθμό που είναι ήδη γνωστοί:

α) Ο κωδικός NUTS για τον κύριο τόπο εκτέλεσης των έργων σε περίπτωση σύμβασης έργων ή ο κωδικός NUTS για τον κύριο τόπο παράδοσης ή παροχής σε περίπτωση συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών,

β) το χρονοδιάγραμμα παράδοσης ή παροχής αγαθών, έργων ή υπηρεσιών και η

διάρκεια της σύμβασης,

γ) οι προϋποθέσεις συμμετοχής, στις οποίες περιλαμβάνονται

– όπου ενδείκνυται, διευκρίνηση αν πρόκειται για σύμβαση που μπορεί να ανατεθεί μόνο σε προστατευόμενα εργαστήρια ή να εκτελεσθεί μόνο στο πλαίσιο προγραμμάτων προστατευμένων θέσεων εργασίας,

– όπου ενδείκνυται, διευκρίνιση αν η εκτέλεση της σύμβασης ανατίθεται αποκλειστικά βάσει διατάξεων νόμου ή διοικητικών πράξεων, σε μια συγκεκριμένη επαγγελματική κατηγορία,

δ) σύντομη περιγραφή των βασικών χαρακτηριστικών της διαδικασίας ανάθεσης.

4. Μνεία του γεγονότος ότι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς πρέπει να ενημερώσουν τον αναθέτοντα φορέα για το ενδιαφέρον τους για τη σύμβαση ή τις συμβάσεις και τις προθεσμίες για την παραλαβή εκδηλώσεων ενδιαφέροντος και διεύθυνση στην οποία διαβιβάζονται.

Μέρος Γ Γνωστοποιήσεις για την ύπαρξη συστήματος προεπιλογής

1. Επωνυμία, αριθμός ταυτοποίησης (εφόσον προβλέπεται στην εθνική νομοθεσία), διεύθυνση συμπεριλαμβανομένου του κωδικού NUTS, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και διεύθυνση διαδικτύου του αναθέτοντος φορέα.

2.Σύντομη περιγραφή της σχετικής σύμβασης περιλαμβανομένων των αριθμών αναφοράς των κωδικών CPV.

3. Στον βαθμό που είναι ήδη γνωστοί:

α] 0 κωδικός NUTS για τον κύριο τόπο εκτέλεσης των έργων σε περίπτωση έργων ή ο κωδικός NUTS για τον κύριο τόπο παράδοσης ή παροχής σε περίπτωση αγαθών και υπηρεσιών,

β) το χρονοδιάγραμμα παράδοσης ή παροχής αγαθών, έργων ή υπηρεσιών και η διάρκεια της σύμβασης,

γ)οι προϋποθέσεις συμμετοχής, στις οποίες περιλαμβάνονται:

– όπου ενδείκνυται, διευκρίνιση αν πρόκειται για σύμβαση που μπορεί να ανατεθεί μόνο σε προστατευόμενα εργαστήρια ή να εκτελεσθεί μόνο στο πλαίσιο προγραμμάτων προστατευμένων θέσεων εργασίας,

– όπου ενδείκνυται, διευκρίνιση αν η εκτέλεση της σύμβασης ανατίθεται αποκλειστικά βάσει διατάξεων νόμου ή διοικητικών πράξεων, σε μια συγκεκριμένη επαγγελματική κατηγορία.

δ) σύντομη περιγραφή των βασικών χαρακτηριστικών της διαδικασίας ανάθεσης.

4.Μνεία του γεγονότος ότι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς πρέπει να εκδηλώνουν στον αναθέτοντα φορέα το ενδιαφέρον τους για την ή τις συμβάσεις και τις προθεσμίες παραλαβής εκδηλώσεων ενδιαφέροντος και διεύθυνση στην οποία διαβιβάζονται οι εκδηλώσεις ενδιαφέροντος.

5.Χρονικό διάστημα για το οποίο ισχύει το σύστημα προεπιλογής και διατυπώσεις για την ανανέωση του.

Μέρος Δ Γνωστοποίηση συναφθείσας σύμβασης

1.Επωνυμία, αριθμός ταυτοποίησης [εφόσον προβλέπεται στην εθνική νομοθεσία), διεύθυνση συμπεριλαμβανομένου του κωδικού NUTS, τηλέφωνο, αριθμός τηλεομοιοτυπίας, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και διεύθυνση διαδικτύου του αναθέτοντος φορέα και, εάν διαφέρουν, της υπηρεσίας από την οποία μπορούν να λαμβάνονται πρόσθετες πληροφορίες.

2. Κύρια ασκούμενη δραστηριότητα.

3. Συνοπτική τουλάχιστον αναφορά της φύσης και της ποσότητας των υπηρεσιών και, όπου απαιτείται, των παρεμπιπτόντων έργων και αγαθών που θα παρασχεθούν.

4. Αναφορά στη δημοσίευση της διακήρυξης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

5. Αριθμός των προσφορών που ελήφθησαν.

6. Όνομα και διεύθυνση του ή των επιλεγμένων οικονομικών φορέων.

7. Οποιεσδήποτε άλλες σχετικές πληροφορίες.