ΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Ομάδα δικηγόρων αναλαμβάνει :

  • Να συντάσσει απαντήσεις – γνωμοδοτήσεις σε υποβαλλόμενες ενώπιον Διοικητικών Αρχών προσφυγές και ενστάσεις κατά εκδιδομένων πράξεων, στα πλαίσια υλοποίησης δημοσίων συμβάσεων.
  • Να εκπροσωπεί ενώπιον Δικαστηρίων.

( ως πληρεξούσιοι δικηγόροι με ανάθεση από την Οικονομική Επιτροπή )