Κανονισμός 17 EE 2341 Κατώτατα όρια εφαρμογής κατά της διαδικασίες σύναψής συμβασεων της οδηγίας 2004/17/ΕΚ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/2341 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 15ης Δεκεμβρίου 2015

για την τροποποίηση της οδηγίας 2004/17/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα κατώτατα όρια εφαρμογής κατά τις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη την οδηγία 2004/17/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 31ης Μαρτίου 2004, περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων στους τομείς του ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών και των ταχυδρομικών υπηρεσιών (1), και ιδίως το άρθρο 69, Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

  • Με την απόφαση 94/800/ΕΚ (2) το Συμβούλιο συνήψε τη συμφωνία για τις δημόσιες συμβάσεις («η συμφωνία») (3). Η συμφωνία πρέπει να εφαρμόζεται σε οιαδήποτε σύμβαση κρατικών προμηθειών της οποίας η αξία φθάνει ή υπερβαίνει τα ποσά («κατώτατα όρια») που ορίζονται στη συμφωνία και εκφράζονται ως ειδικά τραβηχτικά δικαιώματα.
  • Ένας από τους στόχους της οδηγίας 2004/17/ΕΚ είναι να επιτρέψει στους αναθέτοντες φορείς που εφαρμόζουν την εν λόγω οδηγία να συμμορφώνονται συγχρόνως και με τις υποχρεώσεις που ορίζονται στη συμφωνία. Για να επιτευχθεί ο στόχος αυτός, τα κατώτατα όρια που προβλέπονται στην εν λόγω οδηγία για τις δημόσιες συμβάσεις, που καλύπτονται επίσης και από τη συμφωνία, πρέπει να ευθυγραμμιστούν, ώστε να εξασφαλιστεί ότι αντιστοιχούν στα ισοδύναμα σε ευρώ, στρογγυλοποιημένα προς τα κάτω στην πλησιέστερη χιλιάδα, των κατώτατων ορίων που ορίζονται στη συμφωνία.
  • Για λόγους συνοχής, ενδείκνυται να ευθυγραμμιστούν επίσης τα κατώτατα όρια στην οδηγία 2004/17/ΕΚ, τα οποία δεν καλύπτονται από τη συμφωνία.
  • Συνεπώς, η οδηγία 2004/17/ΕΚ θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως.
  • Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της συμβουλευτικής επιτροπής για τις δημόσιες συμβάσεις,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Η οδηγία 2004/17/ΕΚ τροποποιείται ως εξής:

  • Το άρθρο 16 τροποποιείται ως εξής:

α)  στο στοιχείο α), το ποσό «414 000 ευρώ» αντικαθίσταται από το ποσό «418 000 ευρώ»·

β)  στο στοιχείο β), το ποσό «5 186 000 ευρώ» αντικαθίσταται από το ποσό «5 225 000 ευρώ».

  • Το άρθρο 61 τροποποιείται ως εξής:

α)  στην παράγραφο 1, το ποσό «414 000 ευρώ» αντικαθίσταται από το ποσό «418 000 ευρώ»·

β)  στην παράγραφο 2, το ποσό «414 000 ευρώ» αντικαθίσταται από το ποσό «418 000 ευρώ».

  • ΕΕ L 134 της 30.4.2004, σ. 1.
  • Απόφαση 94/800/ΕΚ του Συμβουλίου, της 22ας Δεκεμβρίου 1994, σχετικά με την εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας σύναψη των συμφωνιών που απέρρευσαν από τις πολυμερείς διαπραγματεύσεις του Γύρου της Ουρουγουάης (1986-1994), καθόσον αφορά τα θέματα που εμπίπτουν στις αρμοδιότητές της (ΕΕ L 336 της 23.12.1994, σ. 1).
  • Πρόκειται για πολυμερή συμφωνία στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου. Στόχος της συμφωνίας είναι το αμοιβαίο άνοιγμα των αγορών δημοσίων συμβάσεων μεταξύ των μελών της.

16.12.2015 EL    Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 330/17

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την 1η Ιανουαρίου 2016.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 15 Δεκεμβρίου 2015.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

Jean-Claude JUNCKER