Περίληψη

Ο όρος περί δυνατότητας παράτασης της ισχύος της σύμβασης μέχρι την εξάντληση του οικονομικού της αντικειμένου είναι νόμιμος στο μέρος που δεν θα υπάρξει κατά το χρόνο αυτό υπέρβαση των ποσοτήτων που κατακυρώθηκαν.           

 

Δείτε το πλήρες κείμενο

               

ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΣΤ΄

ΠΡΑΞΗ 245/2015

Αποτελούμενο από την Πρόεδρό του Ελένη Λυκεσά, Σύμβουλο, και τις Γεωργία Παπαναγοπούλου Πάρεδρο και, κωλυομένων των λοιπών Παρέδρων, Βασιλική Δαγαλάκη, Εισηγήτρια.

Συνήλθε στο Κατάστημά του, στις 16 Δεκεμβρίου 2015, για να ελέγξει τη νομιμότητα της διαδικασίας ανάδειξης αναδόχων και των σχεδίων συμβάσεων προμήθειας υγρών καυσίμων, ελαίων-λιπαντικών και ειδών προστασίας κινητήρα, των οχημάτων και μηχανημάτων του Περιφερειακού Συνδέσμου Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (Φο.Δ.Σ.Α.) Κεντρικής Μακεδονίας, τα στοιχεία των οποίων υποβλήθηκαν στο Ελεγκτικό Συνέδριο στις 1.12.2015 (αρ. πρωτ. Ε.Σ. 79713).

Άκουσε την εισήγηση της Εισηγήτριας Βασιλικής Δαγαλάκη.

Αφού μελέτησε τα σχετικά έγγραφα

Σκέφθηκε κατά το νόμο

και αποφάσισε τα ακόλουθα:

Ι. Τα σχέδια συμβάσεων και η διαδικασία ανάθεσης της προμήθειας υγρών καυσίμων, ελαίων-λιπαντικών και ειδών προστασίας κινητήρα, των οχημάτων και μηχανημάτων του Περιφερειακού Συνδέσμου Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (Φο.Δ.Σ.Α.) Κεντρικής Μακεδονίας για τα έτη 2015 και 2016 ή μέχρι εξαντλήσεως του οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 876.889,05 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 23%, παραδεκτά εισάγονται για έλεγχο νομιμότητας σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο (ν. 4129/2013 - ΦΕΚ Α΄ 52).

ΙΙ. Η ελεγχόμενη διαδικασία, ως εκ του αντικειμένου της, του φορέα διενέργειάς της και του ύψους της προϋπολογιζόμενης γι’ αυτή δαπάνης, διέπεται από τις διατάξεις α) του π.δ. 60/2007 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005» (ΦΕΚ Α΄ 64), β) του ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ Α΄ 114), γ) του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ Α΄ 87), δ) του άρθρου 4 παρ. 1 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π) της 12ης Δεκεμβρίου 2012 (ΦΕΚ Α΄ 240), που κυρώθηκε με το άρθρο 48 του ν. 4111/2013 (ΦΕΚ Α΄ 18/25.1.2013), ε) του ν. 4155/2013 «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 120 Α΄), στ) του άρθρου 63 του ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α΄ 93), ζ) του Ενιαίου Κανονισμού Προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. - 11389/8.3.1993 απόφαση Υπουργού Εσωτερικών – ΦΕΚ Β΄ 185), η) της Π1/358/27.1.1999 κοινής απόφασης των Υφυπουργών Ανάπτυξης «Εξαίρεση προμηθειών από Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών» (ΦΕΚ Β΄ 92) και θ) τους όρους της οικείας διακήρυξης.

III. Από τα στοιχεία του φακέλου της ελεγχόμενης διαδικασίας προκύπτουν τα ακόλουθα:

1) Η Εκτελεστική Επιτροπή του Φο.Δ.Σ.Α. Κεντρικής Μακεδονίας (στην οποία εκχωρήθηκε η σχετική αρμοδιότητα με την 8/2014 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ανωτέρω Συνδέσμου, ΑΔΑ: 6ΟΣ4ΟΞΧΝ-Λ3Ξ), με τη 383/27.4.2015 απόφασή της ενέκρινε τη δαπάνη για την προμήθεια καυσίμων, ελαίων-λιπαντικών και ειδών προστασίας κινητήρα των οχημάτων και μηχανημάτων των περιφερειακών ενοτήτων του Συνδέσμου, σύμφωνα με την 20/14.4.2015 μελέτη, και ψήφισε τη διάθεση των οικείων πιστώσεων σύμφωνα με τις από 24.4.2015 προτάσεις ανάληψης υποχρέωσης σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού έτους 2015 του Συνδέσμου.

2) Με την 432/19.5.2015 απόφασή του το ίδιο όργανο ενέκρινε τη μελέτη και τους όρους της διακήρυξης για την πραγματοποίηση της προμήθειας, ως αντικείμενο της οποίας ορίστηκε ειδικότερα κατά ομάδα: Α΄ ΟΜΑΔΑ «πετρέλαια – χονδρική»: α. κίνησης, ποσότητα 470.000 lt, προϋπολογιζόμενη δαπάνη 427.963,20 ευρώ, β. κίνησης ειδικών προδιαγραφών χαμηλών θερμοκρασιών, ποσότητα 320.000 lt, προϋπολογιζόμενη δαπάνη 291.379,20 ευρώ, γ. πετρέλαιο θέρμανσης, ποσότητα 15.000 lt, προϋπολογιζόμενη δαπάνη 10.500 ευρώ, συνολικά 729.842,40 ευρώ πλέον ΦΠΑ (23%) 167.863,75 ευρώ (τελικό σύνολο Α΄ ΟΜΑΔΑΣ: 897.706,15 ευρώ), Β΄ ΟΜΑΔΑ «βενζίνες – λιανική»: α. βενζίνη αμόλυβδη, ποσότητα 35.000 lt, προϋπολογιζόμενη δαπάνη 42.199,15 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. (23%) 9.705,80 ευρώ (τελικό σύνολο Β΄ ΟΜΑΔΑΣ: 51.904,95 ευρώ) και Γ΄ ΟΜΑΔΑ «έλαια- λιπαντικά και είδη προστασίας κινητήρα» (14 είδη), προϋπολογιζόμενης δαπάνης 104.847,50 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. (23%) 24.114,92 ευρώ (τελικό σύνολο Γ΄ ΟΜΑΔΑΣ: 128.962,42 ευρώ). Ως διαδικασία της προμήθειας ορίστηκε ο ανοικτός διεθνής ηλεκτρονικός διαγωνισμός, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή και, ειδικότερα, α) για μεν τα καύσιμα (ομάδες Α΄ και Β΄), όπως η τιμή προκύπτει από την υποβολή ποσοστού έκπτωσης επί τοις εκατό επί της νόμιμης διαμορφούμενης κάθε φορά μέσης τιμής χονδρικής (για την ομάδα Α΄- πετρέλαιο) ή λιανικής (για την ομάδα Β΄- βενζίνη) πώλησης του προσφερόμενου είδους, όπως αυτή προσδιορίζεται νόμιμα στον εκάστοτε νομό της Κεντρικής Μακεδονίας στον οποίο θα παραδίδεται το είδος, για την ομάδα Α δε ο υπολογισμός της μέσης τιμής έκπτωσης υπολογίζεται σταθμισμένα κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 12 της διακήρυξης και β) για τα έλαια – λιπαντικά και είδη προστασίας κινητήρα, η χαμηλότερη τιμή για το σύνολο των ειδών της ομάδας. Ως ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού ορίστηκε η 28.7.2015, η δε διακήρυξη δημοσιεύθηκε όπως απαιτείται.

3) Στον ηλεκτρονικό διαγωνισμό υποβλήθηκαν συνολικά τρεις (3) προσφορές. Η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης του διαγωνισμού προέβη στις 31.8.2015 στον έλεγχο των ανωτέρω προσφορών με την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά». Μετά την ολοκλήρωση της ως άνω διαδικασίας η Επιτροπή έκανε δεκτές τις προσφορές των διαγωνιζόμενων … για τις ομάδες Α΄ και Β΄ και … για την ομάδα Γ΄. Αντίθετα, η ίδια ως άνω Επιτροπή γνωμοδότησε υπέρ της απόρριψης της διαγωνιζόμενης εταιρεία …., η προσφορά της οποίας αφορούσε την ομάδα Γ΄ (έλαια-λιπαντικά και είδη προστασίας κινητήρα), λόγω ελλείψεων στα δικαιολογητικά συμμετοχής. Επίσης, η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης του διαγωνισμού εισηγήθηκε την απόρριψη της προσφοράς της διαγωνιζόμενης εταιρείας … ΟΕ για την ομάδα Γ΄ (έλαια-λιπαντικά και είδη προστασίας κινητήρα), με την αιτιολογία ότι από κανένα στοιχείο της προσφοράς της δεν αποδεικνύεται ότι η εταιρεία έχει ως αντικείμενό της και την εμπορία ελαίων-λιπαντικών και ειδών προστασίας κινητήρα. Τέλος, η ίδια ως άνω Επιτροπή δεν έκανε δεκτό το φάκελο της προσφοράς της εταιρίας ... Α.Β.Ε.Ε., ο οποίος κατατέθηκε στο πρωτόκολλο της υπηρεσίας, αλλά δεν υποβλήθηκε ηλεκτρονικά κατά παράβαση του άρθρου 11 της διακήρυξης, επισημαίνοντας ότι πρέπει να επιστραφεί σφραγισμένος μετά την κοινοποίηση του πρακτικού της Επιτροπής (βλ. το υπ’ αρ. πρωτ. 7070/31.8.2015 πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης του διαγωνισμού). Κατά του ανωτέρω πρακτικού ασκήθηκε ένσταση από την εταιρεία …. ΕΕ κατά της αποδοχής της προσφοράς της εταιρείας …., η οποία, κατά το μέρος που ασκήθηκε με έννομο συμφέρον (ΣτΕ 3921/2013, 3753/2008), απορρίφθηκε νομίμως με την 719/16.9.2015 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Φο.Δ.Σ.Α. Κεντρικής Μακεδονίας ως ουσία αβάσιμη, κατόπιν σχετικής γνωμοδότησης της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης του διαγωνισμού.

4) Στη συνέχεια, η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης του διαγωνισμού στις 8.10.2015 προέβη στην αποσφράγιση και αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών των διαγωνιζομένων και εισηγήθηκε την κατακύρωση του αποτελέσματος του ελεγχόμενου ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού ως εξής: α) των ΟΜΑΔΩΝ Α΄ «πετρέλαια – χονδρική» και Β΄ «βενζίνες - λιανική» στην εταιρεία … ΟΕ, που έδωσε τη μοναδική προσφορά για τις ως άνω ομάδες με ποσοστό έκπτωσης 2% για έκαστο των επιμέρους ειδών και β) της ΟΜΑΔΑΣ Γ΄ «έλαια- λιπαντικά και είδη προστασίας κινητήρα» στην εταιρεία …, που έδωσε τη μοναδική προσφορά για την ανωτέρω ομάδα, υπό την αίρεση της έγκαιρης προσκόμισης των δικαιολογητικών κατακύρωσης που ζητούνται σύμφωνα με το άρθρο 15 της διακήρυξης και το συνακόλουθο έλεγχό τους από την επιτροπή διαγωνισμού (βλ. το υπ’ αρ. πρωτ. 8219/8.10.2015 πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης του διαγωνισμού).

5) Κατόπιν αυτών με την 790/13.10.2015 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Φο.Δ.Σ.Α. Κεντρικής Μακεδονίας εγκρίθηκε το από 8.10.2015 πρακτικό για την αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών και κατακυρώθηκαν οι Ομάδες Α΄, Β΄ και Γ΄ στους μοναδικούς συμμετέχοντες σύμφωνα με την εισήγηση της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης του διαγωνισμού υπό την αίρεση της έγκαιρης προσκόμισης των δικαιολογητικών κατακύρωσης που ζητούνται σύμφωνα με το άρθρο 15 της διακήρυξης και το συνακόλουθο έλεγχό τους από την ως άνω Επιτροπή.

6) Κατόπιν της πρόσκλησης των μειοδοτριών εταιριών να προσκομίσουν εντός προθεσμίας 10 ημερών τα οριζόμενα στο άρθρο 15 της διακήρυξης δικαιολογητικά κατακύρωσης, με το από 29.10.2015 πρακτικό, η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης του διαγωνισμού διαπίστωσε ότι αμφότερες οι εταιρείες απέστειλαν εντός της οριζομένης προθεσμίας φάκελο με τα ως άνω δικαιολογητικά και γνωμοδότησε υπέρ της αποδοχής αυτών και της κατακύρωσης του αποτελέσματος του ελεγχόμενου ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού ως εξής: α) των ΟΜΑΔΩΝ Α΄ «πετρέλαια – χονδρική» και Β΄ «βενζίνες - λιανική» στην εταιρεία … ΟΕ, που έδωσε τη μοναδική προσφορά για τις ως άνω ομάδες με ποσοστό έκπτωσης 2% για έκαστο των επιμέρους ειδών και β) της ΟΜΑΔΑΣ Γ΄ «έλαια- λιπαντικά και είδη προστασίας κινητήρα» στην εταιρεία …., που έδωσε τη μοναδική προσφορά για την ανωτέρω ομάδα.

7) Κατόπιν τούτων, με την 848/9.11.2015 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Φο.Δ.Σ.Α. εγκρίθηκε το από 29.10.2015 πρακτικό αποσφράγισης των δικαιολογητικών κατακύρωσης των μειοδοτών και κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού για τις ΟΜΑΔΕΣ Α΄ «πετρέλαια – χονδρική» και Β΄ «βενζίνες - λιανική» στην εταιρεία ΥΙΟΙ … ΟΕ με ποσοστό έκπτωσης 2% για έκαστο των επιμέρους ειδών και για την ΟΜΑΔΑ Γ΄ «έλαια- λιπαντικά και είδη προστασίας κινητήρα» στην εταιρεία … έναντι του ποσού των 102.534,50 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ) ή 126.117,44 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), δεδομένου ότι i) οι προσφορές των διαγωνιζομένων εταιρειών για όλες τις ομάδες συμφωνούν προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης, ii) αναπτύχθηκε ανταγωνισμός, καθώς τέσσερις (4) εταιρείες υπέβαλαν προσφορά για το διαγωνισμό και iii) οι προσφερόμενες τιμές κρίνονται συμφέρουσες σε σχέση με τις τιμές που προσφέρθηκαν σε προηγούμενους διαγωνισμούς και την τρέχουσα στην αγορά τιμή. Τέλος, σε εκτέλεση της ανωτέρω κατακυρωτικής απόφασης συντάχθηκαν τα ελεγχόμενα σχέδια συμβάσεων: 1) μεταξύ του Φο.Δ.Σ.Α. Κεντρικής Μακεδονίας και της εταιρείας … ΥΙΟΙ ΟΕ για την προμήθεια 470.000 λίτρων πετρελαίου κίνησης, 320.000 λίτρων πετρελαίου κίνησης ειδικών προδιαγραφών χαμηλών θερμοκρασιών και 15.000 λίτρων πετρελαίου θέρμανσης με έκπτωση 2% επί της νόμιμης διαμορφούμενης κάθε φορά μέσης χονδρικής τιμής, 2) μεταξύ του Φο.Δ.Σ.Α. Κεντρικής Μακεδονίας και της εταιρείας … ΟΕ για την προμήθεια 35.000 λίτρων βενζίνης αμόλυβδης με έκπτωση 2% επί της νόμιμης διαμορφούμενης κάθε φορά μέσης λιανικής τιμής, 3) μεταξύ του Φο.Δ.Σ.Α. Κεντρικής Μακεδονίας και της εταιρείας …. για την προμήθεια λιπαντικών και ειδών προστασίας κινητήρα των οχημάτων και μηχανημάτων του Συνδέσμου έναντι τιμήματος 102.534,50 ευρώ πλέον ΦΠΑ 23%. Όπως δε βεβαιώνεται με το 11601/16.12.2015 έγγραφο του Προέδρου του Φο.Δ.Σ.Α. Κεντρικής Μακεδονίας κατά του διαγωνισμού δεν εκκρεμούν ενστάσεις ούτε προσφυγές κατά την τελική φάση ανάθεσης της προμήθειας και κατακύρωσης στους αναδόχους.

ΙV. Κατ’ ακολουθία των ανωτέρω, δεν διαπιστώνονται ουσιώδεις νομικές πλημμέλειες κατά τη διαδικασία ανάδειξης αναδόχων για την ελεγχόμενη προμήθεια και δεν κωλύεται η υπογραφή των υποβληθέντων προς έλεγχο τριών (3) σχεδίων σύμβασης υπό τους κάτωθι όρους: 1. Στα δύο (2) σχέδια σύμβασης μεταξύ του Φο.Δ.Σ.Α. Κεντρικής Μακεδονίας και της εταιρείας …. ΟΕ, που αφορούν την προμήθεια καυσίμων, ο όρος περί δυνατότητας παράτασης της ισχύος της σύμβασης μέχρι την εξάντληση του οικονομικού της αντικειμένου είναι νόμιμος στο μέρος που δεν θα υπάρξει κατά το χρόνο αυτό υπέρβαση των ποσοτήτων που κατακυρώθηκαν. 2. Να συμπληρωθεί το σχέδιο σύμβασης μεταξύ του Φο.Δ.Σ.Α. Κεντρικής Μακεδονίας και της εταιρείας … με τα προς προμήθεια υλικά (έλαια, λιπαντικά και είδη προστασίας κινητήρα των οχημάτων και μηχανημάτων του Συνδέσμου) και την ποσότητα αυτών (άρθρο 25 παρ. 2 γ΄ του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.). 3. Στο σχέδιο σύμβασης μεταξύ του Φο.Δ.Σ.Α. Κεντρικής Μακεδονίας και της εταιρείας … ΟΕ για την προμήθεια βενζίνης αμόλυβδης πρέπει να αναγραφεί: α) στον τίτλο της σύμβασης αντί του: «για την ομάδα Β΄ (ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ-ΧΟΝΔΡΙΚΗ)» το ορθό «για την ομάδα Β΄ (ΒΕΝΖΙΝΕΣ-ΛΙΑΝΙΚΗ)» και β) στο άρθρο 2 αντί του: «Η προσφερόμενη τιμή υπολογίζεται με ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) επί της νόμιμης διαμορφούμενης κάθε φορά μέσης χονδρικής τιμής» το ορθό: «Η προσφερόμενη τιμή υπολογίζεται με ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) επί της νόμιμης διαμορφούμενης κάθε φορά μέσης λιανικής τιμής».

 

Για τους λόγους αυτούς

Δεν κωλύεται η υπογραφή των υποβληθέντων για έλεγχο νομιμότητας σχεδίων συμβάσεων: 1) μεταξύ του Φο.Δ.Σ.Α. Κεντρικής Μακεδονίας και της εταιρείας … ΟΕ για την προμήθεια 470.000 λίτρων πετρελαίου κίνησης, 320.000 λίτρων πετρελαίου κίνησης ειδικών προδιαγραφών χαμηλών θερμοκρασιών και 15.000 λίτρων πετρελαίου θέρμανσης με έκπτωση 2% επί της νόμιμης διαμορφούμενης κάθε φορά μέσης χονδρικής τιμής, 2) μεταξύ του Φο.Δ.Σ.Α. Κεντρικής Μακεδονίας και της εταιρείας ….ΟΕ για την προμήθεια 35.000 λίτρων βενζίνης αμόλυβδης με έκπτωση 2% επί της νόμιμης διαμορφούμενης κάθε φορά μέσης λιανικής τιμής, 3) μεταξύ του Φο.Δ.Σ.Α. Κεντρικής Μακεδονίας και της εταιρείας …. για την προμήθεια λιπαντικών και ειδών προστασίας κινητήρα των οχημάτων και μηχανημάτων του Συνδέσμου έναντι τιμήματος 102.534,50 ευρώ πλέον ΦΠΑ 23%, υπό τους όρους που αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσας πράξης.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ

ΕΛΕΝΗ ΛΥΚΕΣΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΔΑΓΑΛΑΚΗ