ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ

Διαγωνιστική διαδικασία – Διακήρυξη

«Τελεσίδικη δικαστική απόφαση που αφορά στο αδίκημα της μη καταβολής εισφορών κοινωνικής ασφάλισης από μέλος Δ.Σ Ανώνυμης Εταιρίας»ΕΛ.ΣΥΝ :Κλιμάκιο Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών (Κ.Π.Ε.Δ )στο IV Τμήμα,Πράξη 29/18

“Δικαίωμα προαίρεσης έως 100% επί της προϋπολογισθείσας δαπάνηςΕλ.Συν. Κλιμάκιο ΣΤ Πράξη 65/2017

«Λόγοι αποκλεισμού στην απευθείας ανάθεση»ΕΛ.ΣΥΝ ,Κλιμάκιο Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών στο VII Τμήμα, Πράξη 160/2017

“Υποχρέωση υπογραφής Ε.Ε.Ε.Σ.” Ελ.Συν. Κλιμάκιο ΣΤ Πράξη 92/2017 Ανακλήθηκε με την 1434/2017 Απόφαση VI Τμήματος )

Εκκίνηση της διαδικασίας του ανοικτού διαγωνισμού (Ελ.Συν. VII Τμήμα Πράξη 326/13 ΕΣ,  Ελ. Συν.Τμήμα VI Απόφαση 936/15  κ.α)

“Διακριτά στάδια διαγωνιστικής διαδικασίας” ΕΛ.ΣΥΝ ,Τμήμα VI Απόφαση 1373/14

“Αρμόδιο όργανο συγκρότησης Επιτροπής Διαγωνισμού “ΕΛ.ΣΥΝ ,Κλιμάκιο ΣΤ ,Πράξη 101/2014

 “Μοναδική προσφορά ” ΕΛ.ΣΥΝ ,Τμήμα VI ,Απόφαση 3207/13

“Αποσφράγιση της οικονομικής προσφοράς χωρίς προηγούμενη αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς” ΕΛ.ΣΥΝ ,Τμήμα ΣΤ Πράξη 161/13

“Υπαρξη  συγκριτικών στοιχείων τιμών σε περίπτωση υποβολής  μίας προσφοράς” ΕΛ.ΣΥΝ ,Τμήμα  VII Πράξη 41/13

”Μη εφικτή προμέτρηση των προς ανάθεση εργασιών ΕΛ.ΣΥΝ ,Τμήμα  VII Πράξη 288/11

 “Κατάτμηση -Ομοειδή αγαθά “ΕΛ.ΣΥΝ ,Τμήμα  VII Πράξη 129/10

“Μη δυνατότητα αξιολόγησης εκ νέου τεχνικής προσφοράς με γνωστές ήδη τις οικονομικές προσφορές” . ΣτΕ, Επ. Αν. 163/07

“Τεχνική επάρκεια  Αναθέτουσας Αρχής σε περίπτωση συνοπτικού διαγωνισμού” Πατήστε εδώ


Σύμβαση -Χρονική διάρκεια -Παρατάσεις – Τροποποίηση

Χρονική παράταση συμβάσεων  (προ της ισχύς Ν.441216) 


«Παράταση ισχύος σύμβασης προμήθειας» .Νόμιμος όρος υπό προϋποθέσεις
 
ΕΛ.ΣΥΝ ,Κλιμάκιο ΣΤ ,Πράξη 50/2017

Χρονική διάρκειας της σύμβασης” ΕΛ.ΣΥΝ,Τμήμα VI ,Απόφαση 284/17

Αναδρομική ισχύ συμβάσεων που συνάπτει η Δημόσια Διοίκηση“: ΕΛ.ΣΥΝ ,Τμήμα  VII Απόφαση 2185/2016

Παράταση του χρόνου ισχύος της  σύμβασηςΕΛ.ΣΥΝ,Κλιμ.ΣΤ,Πράξη 245/15

“Παράταση   του χρόνου ισχύος των συμβάσεων” .ΕΛ.ΣΥΝ .Τμήμα ΣΤ,Πράξη 74/14

Χρονική παράταση συμβάσεων  (υπό την ισχύ Ν.441216)

      (ενημερωτικό άρθρο της επιστημονικής ομάδας e-dimos )

Το άρθρο 132 παρ 1α Ν.4412/16 επιτρέπει την τροποποίηση της σύμβασης ( τροποποίηση είναι και η παράταση) με τις  προυποθέσεις :
1. να προβλέπεται η δυνατότητα τροποποίησης ( εν προκειμένω η παράταση )  στην αρχική σύμβαση .
2. να προσδιοριστεί η φύση της τροποποίησης η οποία δεν μπορεί να μεταβάλλει την συνολική φύση της σύμβασης ( εν προκειμένω τις ποσότητες και τα είδη )

Από την πάγια νομολογία του ΕΛ.ΣΥΝ έχει κριθεί ότι η παράταση ισχύος της σύμβασης συνιστά ιδιαίτερη περίπτωση τροποποίησης.Πιο συγκεκριμένα η νομολογία  ορίζει ότι:
Κριτήρια, προκειμένου να θεωρηθεί νόμιμος ο όρος περί παρατάσεως της συμβάσεως, είναι: α) να αναφέρεται σε αντικείμενο όμοιο με  αυτό  της αρχικής συμβάσεως, των οποίων η παροχή γίνεται με τους ίδιους ακριβώς όρους όπως και η αρχική -συμπεριλαμβανομένου του τιμήματος, χωρίς δυνατότητα προσαυξήσεων – και β) η διάρκειά της να μην εκτείνεται σε τέτοιο βαθμό ώστε, λαμβανομένου υπ’ όψιν του χρόνου ισχύος της αρχικής συμβάσεως, αλλά και του είδους των εκάστοτε παρεχομένων υπηρεσιών, να οδηγεί σε καταστρατήγηση της δυνατότητας διενέργειας δημόσιου διαγωνισμού και ανάπτυξης ανταγωνισμού μεταξύ των επιχειρήσεων του οικείου κλάδου παροχής υπηρεσιών. Προκειμένου δε περί βραχύβιων συμβάσεων μονοετούς ή διετούς διάρκειας, η παράταση δεν δύναται να υπερβαίνει το χρονικό όριο ισχύος των αρχικών συμβάσεων.  (βλ. Πρ. IV Τμ. Ελ. Συν. 15/2008, 162/2007, ΤΜΗΜΑ VΙ ΑΠΟΦΑΣΗ 3037/2010).
Με την 22/17 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΟΔΗΓΙΑ ΕΑΑΔΗΣΥ με τίτλο «Τροποποίηση των  συμβάσεων κατά τη διάρκεια  τους» τονίζεται ότι απαραίτητη προυπόθεση για την τροποποίηση της σύμβασης είναι αυτή να βρίσκεται σε ισχύ .
Αρμόδιο όργανο για την τροποποίηση της σύμβασης είναι  η Οικονομική Επιτροπή (περιπτ.α της παρ 9 του άρθρου 10 Ν.4625/19)

Παράταση συμβατικού χρόνου παράδοσης  των προμηθειών

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται υπό τις ακόλουθες σωρευτικές προϋποθέσεις: α) τηρούνται οι όροι της διάταξης του άρθρου 132, β) έχει εκδοθεί αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής μετά από γνωμοδό-τηση αρμοδίου συλλογικού οργάνου είτε με πρωτοβουλία της αναθέτουσας αρχής και εφόσον συμφωνεί ο προμηθευτής είτε ύστερα από σχετικό αίτημα του προμηθευτή το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβα-τικού χρόνου, γ) το χρονικό διάστημα της παράτασης είναι ίσο ή μικρότερο από τον αρχικό συμβατικό χρόνο παράδοσης (…)»( άρθρο 206 παρ 1 Ν.4412/16). (ΕΛ.ΣΥΝ:Κλιμάκιο Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών στο VII Τμήμα ,Πράξη 107/19)

Παράταση συμβατικού χρόνου παράδοσης  των υπηρεσιών 

Με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από εισήγηση της υπηρεσίας που διοικεί τη σύμβαση, η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μέχρι το 50% αυτής, ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τη λήξη της διάρκειάς της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου.( άρθρο 207 παρ 2 Ν.4412/16).

Τέλος αρμόδιο όργανο να γνωμοδοτήσει για την τροποποίηση σύμβασης προμηθειών είναι η επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής της προμήθειας,  σύμφωνα με  την παρ 11 περίπτωση  ζ του άρθρου 221 Ν.4412/16 ( η οποία προστέθηκε με τη παρ 39 του άρθρου 107 Ν.4412/16) και για την τροποποίηση σύμβασης υπηρεσιών ,ή καθύλην  αρμόδια υπηρεσία που διοικεί την σύμβαση ( άρθρο 216,217 Ν.4412/16 )

Συνοψίζοντας :

Αν η αρχική σύμβαση α)είναι σε ισχύ β) ορίζει  την δυνατότητα παράτασης   και  γ) τεκμηριωθούν  επαρκώς οι λόγοι που δικαιολογούν  την χρονική παράταση και  η χρονική παράταση αυτή είναι βραχύβια και δεν μεταβάλλει τη φύση της σύμβασης ούτε και το συμβατικό  συνολικό αντικείμενο,τότε  η οικονομική επιτροπή,μετά από γνωμοδότηση (της επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής στην περίπτωση των προμηθειών η της καθύλην αρμόδιας υπηρεσίας στην περίπτωση των υπηρεσιών ), μπορεί να λάβει απόφαση περί παράτασης του χρόνου ισχύος της σύμβασης .


Τροποποίηση συμβάσεων

  • Τροποποίηση συμβάσεων κατ΄εφαρμογή  άρθρου 132 § 2 Ν.4412/16  (συμπληρωματική σύμβαση αγαθών/υπηρεσιών μέχρι 10%/έργων   μέχρι 15% )

Η τροποποίηση συμβάσεων προμηθειών, κατά την παρ. 2 του άρθρου 132 του ν. 4412/2016, είναι επιτρεπτή όταν η αξία της τροποποίησης είναι κατώτερη αφενός μεν των 209.000,00 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ),αφετέρου δε του 10% της αξίας της αρχικής σύμβασης,υπό την πρόσθετη προϋπόθεση να παραμένει αμετάβλητη η συνολική φύση της σύμβασης. Παρέχεται, δηλαδή, η ευχέρεια στα συμβαλλόμενα μέρη να τροποποιήσουν, εντός των ως άνω ορίων, την αρχική σύμβαση, εφόσον δεν μεταβάλλουν τη συνολική φύση της, χωρίς,ωστόσο, να απαιτείται επαλήθευση αν πρόκειται για ουσιώδη ή μη τροποποίηση (πρβλ. Ε.Σ. VI Τμ. 449/2018, Ε΄ Κλιμ. 481/2018, Ζ΄Κλιμ. 337/2018)

ΕΛ.ΣΥΝ :ΚΠΕΔ στο VII Τμήμα ,Πράξη 230/18

ΕΛ.ΣΥΝ : VI Τμήμα ,Απόφαση 449/18


  • Τροποποίηση συμβάσεων κατ΄εφαρμογή άρθρου 156 §1 Ν.4412/16 (συμπληρωματική σύμβαση έργου )

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 156 παρ. 1 και 2 Ν.4412/16,η σύναψη συμπληρωματικής σύμβασης με τον ανάδοχο ήδη εκτελούμενου έργου προβλέπεται για την εκτέλεση συμπληρωματικών εργασιών, για τις οποίες συντρέχουν σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις: α) δεν περιλαμβάνονται στο αρχικό ανατεθέν έργο ούτε στην πρώτη συναφθείσα σύμβαση, β) κατέστησαν αναγκαίες κατά την τεχνική εκτέλεση του έργου,όπως αυτό περιγράφεται στην αρχική σύμβαση, λόγω απρόβλεπτων περιστάσεων και γ) είτε δεν μπορούν τεχνικά ή οικονομικά να διαχωριστούν από την αρχική σύμβαση χωρίς να δημιουργήσουν μείζονα προβλήματα για την αναθέτουσα αρχή, είτε, παρά τη δυνατότητα διαχωρισμού τους, είναι απόλυτα αναγκαίες για την τελειοποίησή της, χωρίς να μεταβάλουν τη συνολική της φύση. Τέτοιες εργασίες θεωρούνται εκείνες, οι οποίες προβλέπονται κατά είδος από το συμβατικό τιμολόγιο και τον προϋπολογισμό, αλλά εκτελούνται σε ποσότητες μεγαλύτερες από τις προβλεπόμενες (πρόσθετες ή υπερσυμβατικές εργασίες), είτε δεν προβλέπονται καθόλου ή προβλέπονται μεν, αλλά εκτελούνται με διαφορετικό τρόπο (νέες εργασίες).Το συνολικό ποσό των συμπληρωματικών συμβάσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσοστό του 50% του ποσού της αξίας της αρχικά  συναφθείσας σύμβασης.

ΕΛ.ΣΥΝ :VI Τμήμα,Απόφαση 606/18   • Τροποποίηση συμβάσεων κατ΄εφαρμογή άρθρου 132 §1(β) Ν.4412/16 (συμπληρωματική σύμβαση  αγαθών/υπηρεσιών/έργων μέχρι 50% )

Επιτρεπτή περίπτωση τροποποίησης σύμβασης προμήθειας αγαθών αποτελεί, μεταξύ άλλων, αυτή που έχει ως αντικείμενο συμπληρωματικά αγαθά, για τα οποία η αναθέτουσα αρχή προσφεύγει στον ανάδοχο της αρχικής σύμβασης, κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 132 του ως άνω νόμου.
Ειδικότερα, η προμήθεια συμπληρωματικών αγαθών συνιστά επιτρεπτή τροποποίηση της αρχικής σύμβασης, εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις: α)Τα συμπληρωματικά αγαθά δεν περιλαμβάνονται στην αρχική σύμβαση και κατέστησαν αναγκαία κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της,β) η αλλαγή του αρχικού αναδόχου δεν είναι δυνατή για λόγους τεχνικούς ή οικονομικούς, όπως εξειδικεύονται στην υποπερίπτωση (αα), και θα προκαλούσε σημαντικά προβλήματα ή ουσιαστική επικάλυψη δαπανών για την αναθέτουσα αρχή (υποπερίπτωση ββ),γ) η προϋπολογιζόμενη συνολική αξία των συμβάσεων, που ανατίθενται για τα συμπληρωματικά αγαθά, δεν υπερβαίνει το 50% της αξίας της αρχικής σύμβασης και δ) η τροποποίηση της σύμβασης δεν αποσκοπεί στην αποφυγή εφαρμογής των διατάξεων του ν. 4412/2016 (άρθρα 3 έως 221), ιδίως δε αυτών που αφορούν στον υπολογισμό της εκτιμώμενης αξίας μιας σύμβασης, στην επιλογή διαδικασιών σύναψης των συμβάσεων, καθώς και στην τήρηση των διατάξεων περί διαφάνειας και ίσης μεταχείρισης των οικονομικών φορέων, οι οποίες αποτυπώνουν τις αντίστοιχες γενικές αρχές που διέπουν το δίκαιο των δημοσίων συμβάσεων

ΕΛ.ΣΥΝ:VI Τμήμα, Απόφαση 604/18 


ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ 

Με την περιπτ.α της παρ 9 του άρθρου 10 Ν.4625/19 τροποποιείται το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης  η’ της παραγράφου 1 του άρθρου 72 Ν.3852/10 όπως  τροποποιήθηκε απο την  παρ 1 του άρθρου 3 του Ν.4623/2019 που όριζε ότι η Οικονομική Επιτροπή “αποφασίζει αιτιολογημένα τροποποίηση άπαξ έως πέντε τοις εκατό (5%) του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου συμβάσεων στη βάση της ισχύουσας νομοθεσίας.και πλεον η οικονομική επιτροπή (χωρίς τον περιορισμό του 5%) αποφασίζει αιτιολογημένα για την τροποποίηση του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου συμβάσεων, σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη σε κάθε περίπτωση νομοθεσία.»Στις συμβάσεις του προηγούμενου εδαφίου εγκρίνει το πρωτόκολλο παραλαβής με αιτιολογημένη απόφασή της. 

“Επομένως μετά τη νέα τροποποίηση  ορίζεται  πλέον ότι αρμόδιο όργανο για την τροποποίηση των συμβάσεων όπως αυτή ρυθμίζεται από τις διατάξεις του άρθρου 132Ν. 4412/16 είναι  η Οικονομική Επιτροπή (και οχι  το Δημοτικό Συμβούλιο )


Προσυμβατικός έλεγχος Ελεγκτικού Συνεδρίου

«Παράλειψη άσκησης προσυμβατικού ελέγχου » ΕΛ.ΣΥΝ : Κ.Π.Ε.Δ ,ΤΜΗΜΑ VII,ΠΡΑΞΗ 317-17 

«Προσυμβατικός έλεγχος συμπληρωματικής σύμβασης» ΕΛ.ΣΥΝ: Κ.Π.Ε.Δ ΤΜΗΜΑ VII ΠΡΑΞΗ 173-17 

“Προσυμβατικός έλεγχος  επί συγχρηματοδοτούμενων συμβάσεων” ΕΛ.ΣΥΝ : Κλιμάκιο ΣΤ,Πράξη 164/18)

α)Άσκηση προσυμβατικού ελέγχου σε τροποποιητική σύμβαση β) Τροποποίηση συμβάσεων προμηθειών/υπηρεσιών κατ΄εφαρμογή του άρθρου 132 παρ 2 Ν.4412/16 ΕΛ.ΣΥΝ : Κλιμάκιο Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών στο VII Τμήμα ,Πράξη 230/18

Έλεγχος τροποποιητικών συμβάσεων  

ΈΛΕΓΧΟΣ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ( ΒΙΒΛΙΟΥ Ι & ΙΙ)  Ερωτήσεις- Απαντήσεις Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥΔείτε και τις 50  Απαντήσεις  : εδώ (word)