Δημόσιες Συμβάσεις

Άρθρο 1  Αντικείμενο – Πεδίο Εφαρμογής

Άρθρο 2  Ορισμοί  (άρθρο 2 και άρθρο 33 παρ. 1 εδάφιο β’ της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ και άρθρο 2 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)

Άρθρο 3  Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής  (άρθρο 1 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

Άρθρο 4  Μεικτές συμβάσεις  (άρθρο 3 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

Άρθρο 5 Κατώτατα όρια (άρθρο 4 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ και Κανονισμός (ΕΕ) 2015/2170)

Άρθρο 6  Μέθοδοι υπολογισμού της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης (άρθρο 5 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

Άρθρο 7  Συμβάσεις στους τομείς του ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών και των ταχυδρομικών υπηρεσιών  (άρθρο 7 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

Άρθρο 8  Ειδικές εξαιρέσεις στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών  (άρθρο 8 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

Άρθρο 9  Δημόσιες συμβάσεις που ανατίθενται και διαγωνισμοί μελετών που διοργανώνονται δυνάμει διεθνών κανόνων  (άρθρο 9 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

Άρθρο 10  Ειδικές εξαιρέσεις για συμβάσεις υπηρεσιών  (άρθρο 10 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

Άρθρο 11  Συμβάσεις υπηρεσιών που ανατίθενται βάσει αποκλειστικού δικαιώματος  (άρθρο 11 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

Άρθρο 12  Δημόσιες συμβάσεις μεταξύ φορέων του δημοσίου τομέα  (άρθρο 12 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

Άρθρο 13  Συμβάσεις που επιδοτούνται από αναθέτουσες αρχές  (άρθρο 13 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

Άρθρο 14  Υπηρεσίες έρευνας και ανάπτυξης  (άρθρο 14 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

Άρθρο 15  Άμυνα και ασφάλεια  (άρθρο 15 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

Άρθρο 16  Μεικτές συμβάσεις που αφορούν την άμυνα ή την ασφάλεια  (άρθρο 16 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

Άρθρο 17  Δημόσιες συμβάσεις και διαγωνισμοί μελετών που αφορούν την άμυνα ή την ασφάλεια και ανατίθενται ή διοργανώνονται , σύμφωνα με διεθνείς κανόνες  (άρθρο 17 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

Άρθρο 18  Αρχές εφαρμοζόμενες στις διαδικασίες σύναψης Δημοσίων συμβάσεων  (άρθρο 18 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

Άρθρο 19  Οικονομικοί φoρείς  (άρθρο 19 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

Άρθρο 20  Συμβάσεις ανατιθέμενες κατ’ αποκλειστικότητα  (άρθρο 20 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

Άρθρο 21  Εχεμύθεια  (άρθρο 21 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

Άρθρο 22  Κανόνες που εφαρμόζονται στις επικοινωνίες  (άρθρο 22 παράγραφοι 1- 5 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

Άρθρο 23  Ονοματολογίες  (άρθρο 23 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

Άρθρο 24 Συγκρούσεις συμφερόντων (άρθρο 24 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

Άρθρο 25 Δικαιούμενοι συμμετοχής – Προϋποθέσεις που σχετίζονται με τη ΣΔΣ και άλλες διεθνείς συμφωνίες (άρθρο 25 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

Άρθρο 26 Επιλογή των διαδικασιών (άρθρο 26 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

Άρθρο 27  Ανοικτή διαδικασία  (άρθρο 27 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

Άρθρο 28 Κλειστή διαδικασία (άρθρο 28 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

Άρθρο 29 Ανταγωνιστική διαδικασία με διαπραγμάτευση (άρθρο 29 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

Άρθρο 30 Ανταγωνιστικός διάλογος (άρθρο 30 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

Άρθρο 31 Σύμπραξη καινοτομίας (άρθρο 31 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

Άρθρο 32 Προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση (άρθρο 32 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

Άρθρο 33 Δυναμικά συστήματα αγορών (άρθρο 34 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

Άρθρο 34 Ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί (άρθρο 35 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

Άρθρο 35 Ηλεκτρονικοί κατάλογοι (άρθρο 36 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

Άρθρο 36 Υποχρέωση χρήσης – Λειτουργία ΕΣΗΔΗΣ

Άρθρο 37  Πολιτική ασφαλείας ΕΣΗΔΗΣ  (άρθρο 22 παρ. 6 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

Άρθρο 38  Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.)

Άρθρο 39 Συμφωνίες-πλαίσιο (άρθρο 33 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

Άρθρο 40 Κεντρικές δραστηριότητες αγορών και κεντρικές αρχές αγορών (ΚΑΑ) (άρθρο 37 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

Άρθρο 41 Ειδικές ρυθμίσεις σχετικά με τις κεντρικές δραστηριότητες αγορών και τον προγραμματισμό Δημοσίων συμβάσεων

Άρθρο 42 Περιστασιακές από κοινού διαδικασίες σύναψης συμβάσεων (άρθρο 38 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

Άρθρο 43 Διαδικασίες σύναψης συμβάσεων με αναθέτουσες αρχές από διαφορετικά κράτη – μέλη (άρθρο 39 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

Άρθρο 44 Τεχνική επάρκεια αναθετουσών αρχών στις δημόσιες συμβάσεις έργων και μελετών

Άρθρο 45  Συγκρότηση και τήρηση φακέλου δημόσιας σύμβασης  (άρθρα 83 παράγραφος 6 και 84 παρ. 2 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

Άρθρο 46 Προκαταρκτικές διαβουλεύσεις της αγοράς (άρθρο 40 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

Άρθρο 47 Κανόνες για τη διενέργεια προκαταρκτικών διαβουλεύσεων της αγοράς

Άρθρο 48 Προηγούμενη εμπλοκή υποψηφίων ή προσφερόντων (άρθρο 41 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

Άρθρο 49 Επάρκεια προϋπολογισμού, ωριμότητα, μελέτες

Άρθρο 50 Δημόσιες συμβάσεις έργων με αξιολόγηση μελέτης

Άρθρο 51 Συμβάσεις μελετών για τον προσδιορισμό τεχνικής λύσης

Άρθρο 52 Σκοπιμότητα σύναψης δημόσιας σύμβασης παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών

Άρθρο 53 Περιεχόμενο εγγράφων της σύμβασης

Άρθρο 54 Τεχνικές προδιαγραφές (άρθρο 42 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

Άρθρο 55 Σήματα (άρθρο 43 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

Άρθρο 56 Εκθέσεις δοκιμών, πιστοποίηση και άλλα αποδεικτικά μέσα (άρθρο 44 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

Άρθρο 57 Εναλλακτικές προσφορές (άρθρο 45 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

Άρθρο 58  Υπεργολαβία  (άρθρο 71 παρ. 2 τηςΟδηγίας 2014/24/ΕΕ)

Άρθρο 59 Υποδιαίρεση συμβάσεων σε τμήματα (άρθρο 46 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

Άρθρο 60 Καθορισμός προθεσμιών (άρθρο 47 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

Άρθρο 61 Έναρξη διαδικασίας σύναψης σύμβασης

Άρθρο 62 Προκαταρκτικές προκηρύξεις (άρθρο 48 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

Άρθρο 63 Προκηρύξεις σύμβασης (άρθρο 49 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

Άρθρο 64 Γνωστοποιήσεις συναφθεισών συμβάσεων (άρθρο 50 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

Άρθρο 65  Σύνταξη και λεπτομέρειες δημοσίευσης των προκηρύξεων και γνωστοποιήσεων  (άρθρο 51 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

Άρθρο 66 Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο (άρθρο 52 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

Άρθρο 67 Ηλεκτρονική διάθεση των εγγράφων της σύμβασης (άρθρο 53 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

Άρθρο 68 Διαβούλευση επί των δημοσιευμένων εγγράφων σύμβασης έργων

Άρθρο 69 Προσκλήσεις προς υποψηφίους (άρθρο 54 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

Άρθρο 70 Ενημέρωση των υποψηφίων και των προσφερόντων (άρθρο 55 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

Άρθρο 71  Γενικές αρχές  (άρθρο 56 παρ. 1 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

Άρθρο 72 Εγγυήσεις

Άρθρο 73 Λόγοι αποκλεισμού (άρθρο 57 παράγραφοι 1 έως 6 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

Άρθρο 74  Αποκλεισμός οικονομικού φορέα από δημόσιες συμβάσεις  (άρθρο 57 παρ. 7 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

Άρθρο 75 Κριτήρια επιλογής (άρθρο 58 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

Άρθρο 76  Κριτήρια επιλογής σε διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης έργου

Άρθρο 77 Κριτήρια επιλογής σε διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης μελέτης ή παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών

Άρθρο 78 Στήριξη στις ικανότητες άλλων φορέων (άρθρο 63 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)Άρθρο 78 Στήριξη στις ικανότητες άλλων φορέων (άρθρο 63 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

Άρθρο 79  Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης  (άρθρο 59 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

Άρθρο 80 Αποδεικτικά μέσα (άρθρο 60 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

Άρθρο 81 Επιγραμμικό αποθετήριο πιστοποιητικών (e-Certis) (άρθρο 61 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

Άρθρο 82 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης (άρθρο 62 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

Άρθρο 83 Επίσημοι κατάλογοι εγκεκριμένων οικονομικών φορέων και πιστοποίηση από οργανισμούς δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου (άρθρο 64 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

Άρθρο 84 Περιορισμός του αριθμού των πληρούντων τα κριτήρια επιλογής υποψηφίων που θα κληθούν να συμμετάσχουν (άρθρο 65 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

Άρθρο 85 Περιορισμός του αριθμού των προσφορών και των λύσεων (άρθρο 66 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

Άρθρο 86 Κριτήρια ανάθεσης των συμβάσεων (άρθρο 67 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

Άρθρο 87 Κοστολόγηση του κύκλου ζωής (άρθρο 68 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

Άρθρο 88 Ασυνήθιστα χαμηλές προσφορές (άρθρο 69 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

Άρθρο 89 Δικαιολογητικά σχετικά με τις ασυνήθιστα χαμηλές προσφορές

Άρθρο 90 Ισότιμες και ισοδύναμες προσφορές

Άρθρο 91 Λόγοι απόρριψης προσφορών

Άρθρο 92 Περιεχόμενο προσφορών και αιτήσεων συμμετοχής

Άρθρο 93 Περιεχόμενο φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής»

Άρθρο 94 Περιεχόμενο φακέλου «Τεχνική Προσφορά»

Άρθρο 95 Τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών προσφορών

Άρθρο 96 Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής

Άρθρο 97 Χρόνος ισχύος προσφορών

Άρθρο 98 Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών και αιτήσεων συμμετοχής στις δημόσιες συμβάσεις έργων

Άρθρο 99 Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών και αιτήσεων συμμετοχής στις δημόσιες συμβάσεις, μελετών, τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών

Άρθρο 100 Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών και αιτήσεων συμμετοχής στις διαδικασίες σύναψης Δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και παροχής γενικών υπηρεσιών

Άρθρο 101 Αντιστροφή σταδίων αξιολόγησης στην ανοικτή διαδικασία (άρθρο 56 παρ. 2 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

Άρθρο 102 Συμπλήρωση – αποσαφήνιση πληροφοριών και δικαιολογητικών (άρθρο 56 παρ. 3 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

Άρθρο 103 Πρόσκληση για υποβολή δικαιολογητικών

Άρθρο 104 Χρόνος συνδρομής όρων συμμετοχής – Οψιγενείς μεταβολές

Άρθρο 105 Κατακύρωση – σύναψη σύμβασης

Άρθρο 106 Ματαίωση διαδικασίας

Άρθρο 107 Ανάθεση συμβάσεων για κοινωνικές και άλλες ειδικές υπηρεσίες (άρθρα 74 και 76 παράγραφος 1 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

Άρθρο 108 Δημοσίευση προκηρύξεων και γνωστοποιήσεων (άρθρο 75 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

Άρθρο 109 Αρχές της ανάθεσης συμβάσεων (άρθρο 76 παρ. 2 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

Άρθρο 110 Αποκλειστικές συμβάσεις για ορισμένες υπηρεσίες (άρθρο 77 Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

Άρθρο 111 Πεδίο εφαρμογής (άρθρο 78 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

Άρθρο 112 Προκηρύξεις και γνωστοποιήσεις (άρθρο 79 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

Άρθρο 113 Κανόνες σχετικά με τη διοργάνωση διαγωνισμών μελετών και την επιλογή συμμετεχόντων (άρθρο 80 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

Άρθρο 114 Σύνθεση της κριτικής επιτροπής (άρθρο 81 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

Άρθρο 115 Αποφάσεις της κριτικής επιτροπής (άρθρο 82 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

Άρθρο 116 Επιλογή των διαδικασιών

Άρθρο 117 Συνοπτικός διαγωνισμός

Άρθρο 118 Απευθείας ανάθεση

Άρθρο 119 Συμβάσεις ενεργειών τεχνικής βοήθειας

Άρθρο 120 Έναρξη διαδικασίας σύναψης σύμβασης

Άρθρο 121 Προθεσμίες διαδικασιών σύναψης Δημοσίων συμβάσεων κάτω των ορίων

Άρθρο 122 Προκηρύξεις σύμβασης

Άρθρο 123 Προσκλήσεις προς υποψηφίους κατά τη διαδικασία σύναψης Δημοσίων συμβάσεων – Κριτήρια επιλογής

Άρθρο 124 Οικονομικές προσφορές στις δημόσιες συμβάσεις έργων

Άρθρο 125 Τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών προσφορών στις δημόσιες συμβάσεις έργων: ενιαίο ποσοστό έκπτωσης

Άρθρο 126 Τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών προσφορών στις δημόσιες συμβάσεις έργων: Μειοδοσία στο ποσοστό γενικών εξόδων και οφέλους για εκτέλεση απολογιστικών εργασιών

Άρθρο 127  Ενστάσεις που ασκούνται κατά τη διαδικασία σύναψης Δημοσίων συμβάσεων με εκτιμώμενη αξία κάτω από 60.000 ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.) – Παράβολο

Άρθρο 128 Ανάθεση εξειδικευμένων υπηρεσιών (σύμβουλοι, εμπειρογνώμονες) για τη μελέτη και εκτέλεση συμβάσεων Δημοσίων έργων και συμβάσεων παραχώρησης έργων

Άρθρο 129 Συμβατικό πλαίσιο – Εφαρμοστέα νομοθεσία

Άρθρο 130 Όροι εκτέλεσης της σύμβασης (άρθρο 70 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

Άρθρο 131  Υπεργολαβία  (άρθρο 71 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

Άρθρο 132 Τροποποίηση συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους (άρθρο 72 Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

Άρθρο 133 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης (άρθρο 73 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

Άρθρο 134 Τρόπος κατασκευής

Άρθρο 135  Υπογραφή σύμβασης

Άρθρο 136 Διοίκηση του έργου  Επίβλεψη

Άρθρο 137 Υπερημερία κυρίου του έργου

Άρθρο 138 Γενικές υποχρεώσεις του αναδόχου

Άρθρο 139 Διεύθυνση έργου από την πλευρά του αναδόχου

Άρθρο 140 Υποχρεώσεις μελών αναδόχου κοινοπραξίας

Άρθρο 141 Πειθαρχικές ευθύνες διοικητικών οργάνων

Άρθρο 142 Συμβουλευτική Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου

Άρθρο 143 Κοινοποίηση στον ανάδοχο – εκπροσώπηση

Άρθρο 144 Σύμπραξη στην κατασκευή του μελετητή – Πρόσθετες εγγυήσεις – Ευθύνη

Άρθρο 145 Χρονοδιάγραμμα κατασκευής

Άρθρο 146 Ημερολόγιο του έργου

Άρθρο 147 Προθεσμίες

Άρθρο 148 Ποινικές ρήτρες για παραβίαση προθεσμιών έργου

Άρθρο 149 Επιτάχυνση εργασιών – Ρήτρα πρόσθετης καταβολής (πριμ)

Άρθρο 150 Προκαταβολές

Άρθρο 151 Επιμετρήσεις

Άρθρο 152 Λογαριασμοί – Πιστοποιήσεις

Άρθρο 153 [1] Αναθεωρητική περίοδος για τις βασικές τιμές ημερομισθίων, υλικών, μισθωμάτων και μηχανημάτων

Άρθρο 154 Απολογιστικές εργασίες

Άρθρο 155 Επείγουσες και απρόβλεπτες πρόσθετες εργασίες

Άρθρο 156 Ειδικά θέματα τροποποιήσεων συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους. Αυξομειώσεις εργασιών  Νέες εργασίες

Άρθρο 157 Βλάβες στα έργα – Αποζημιώσεις

Άρθρο 158 Ποιότητα στα δημόσια έργα. – Πρόγραμμα Ποιότητας Έργου (Π.Π.Ε.)

Άρθρο 159 Ακαταλληλότητα υλικών  Ελαττώματα Παράλειψη συντήρησης

Άρθρο 160 Έκπτωση αναδόχου

Άρθρο 161 Διακοπή εργασιών Διάλυση της σύμβασης

Άρθρο 162 Ματαίωση διάλυσης

Άρθρο 163 Αποζημίωση αναδόχου λόγω διάλυσης της σύμβασης

Άρθρο 164 Υποκατάσταση

Άρθρο 165 Υπεργολαβία κατά την εκτέλεση

Άρθρο 166 «Όροι και διαδικασία υπεργολαβίας» [1]

Άρθρο 167 Πτώχευση, θάνατος

Άρθρο 168 Βεβαίωση περάτωσης εργασιών

Άρθρο 169 Διοικητική παραλαβή για χρήση

Άρθρο 170 Προσωρινή παραλαβή του έργου

Άρθρο 171 Χρόνος υποχρεωτικής συντήρησης των έργων

Άρθρο 172 Οριστική παραλαβή

Άρθρο 173 Απόσβεση δικαιωμάτων αναδόχου

Άρθρο 174 Διοικητική επίλυση συμβατικών διαφορών

Άρθρο 175 Δικαστική επίλυση διαφορών

Άρθρο 176 Διαιτητική επίλυση διαφορών

Άρθρο 177 Εκτέλεση εργασιών με αυτεπιστασία

Άρθρο 178 Προδιαγραφές και Κανονισμοί Έργων

Άρθρο 179 Επιθεώρηση των Δημοσίων έργων

Άρθρο 180 Ειδικές ρυθμίσεις, έργα άλλων φορέων

Άρθρο 181 Παρεκκλίσεις

Άρθρο 182 Υπογραφή της Σύμβασης

Άρθρο 183 Διοίκηση σύμβασης μελέτης – παροχής τεχνικών υπηρεσιών

Άρθρο 184 Προθεσμίες – Χρονοδιάγραμμα

Άρθρο 185 Ποινικές ρήτρες

Άρθρο 186 Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της

Άρθρο 187 Καταβολή της αμοιβής του αναδόχου

Άρθρο 188 Υποχρεώσεις του αναδόχου – Πρόγραμμα Ποιότητας

Άρθρο 189 Έγκριση της μελέτης – Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης

Άρθρο 190 Αποζημίωση του αναδόχου λόγω υπερημερίας του εργοδότη χωρίς λύση της σύμβασης

Άρθρο 191 Έκπτωση του αναδόχου

Άρθρο 192 Διάλυση της σύμβασης

Άρθρο 193 Ματαίωση της διάλυσης

Άρθρο 194 Αποζημίωση αναδόχου σε περίπτωση διάλυσης της σύμβασης

Άρθρο 195 Υποκατάσταση του αναδόχου

Άρθρο 196 Τεχνικές προδιαγραφές

Άρθρο 197 Μελέτες εργολαβικών συμβάσεων

Άρθρο 198 Διοικητική και δικαστική επίλυση διαφορών

Άρθρο 199 Ειδικές ρυθμίσεις

Άρθρο 200 Τρόπος πληρωμής απαιτούμενα δικαιολογητικά για πληρωμή του αναδόχου

Άρθρο 201  Προηγούμενη γνώμη για την τροποποίηση σύμβασης

Άρθρο 202 Ολοκλήρωση εκτέλεσης σύμβασης

Άρθρο 203 Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου

Άρθρο 204 Ανωτέρα βία

Άρθρο 205 Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων

Άρθρο 206 Χρόνος παράδοσης υλικών

Άρθρο 207 Κυρώσεις για εκπρόθεσμη παράδοση προμήθειας

Άρθρο 208 Παραλαβή υλικών

Άρθρο 209 Χρόνος παραλαβής υλικών

Άρθρο 210 Ναύλωση – Ασφάλιση

Άρθρο 211 Ανακοίνωση φόρτωσης

Άρθρο 212 Ποιοτικός έλεγχος στο εξωτερικό

Άρθρο 213 Απόρριψη συμβατικών υλικών – αντικατάσταση

Άρθρο 214 Δείγματα – Δειγματοληψία – Εργαστηριακές εξετάσεις

Άρθρο 215 Εγγυημένη λειτουργία προμήθειας

Άρθρο 216 Παρακολούθηση της σύμβασης παροχής υπηρεσίας

Άρθρο 217 Διάρκεια σύμβασης παροχής υπηρεσίας

Άρθρο 218 Ποινικές ρήτρες

Άρθρο 219 Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης παροχής γενικών υπηρεσιών

Άρθρο 220 Απόρριψη παραδοτέου – Αντικατάσταση

Άρθρο 221 Όργανα διενέργειας διαδικασιών σύναψης Δημοσίων συμβάσεων

Άρθρο 222 Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής (άρθρο 1 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)

Άρθρο 223 Αναθέτουσες αρχές (άρθρο 3 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)

Άρθρο 224 Αναθέτοντες φορείς (άρθρο 4 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)

Άρθρο 225 Μεικτές συμβάσεις που καλύπτουν την ίδια δραστηριότητα (άρθρο 5 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)

Άρθρο 226 Συμβάσεις που καλύπτουν πολλαπλές δραστηριότητες (άρθρο 6 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)

Άρθρο 227 Κοινές διατάξεις (άρθρο 7 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)

Άρθρο 228 Φυσικό αέριο και θερμότητα (άρθρο 8 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)

Άρθρο 229 Ηλεκτρισμός (άρθρο 9 της Οδηγίας 2014/25)

Άρθρο 230 Ύδωρ (άρθρο 10 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)

Άρθρο 231 Υπηρεσίες μεταφορών (άρθρο 11 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)

Άρθρο 232 Λιμένες και αερολιμένες (άρθρο 12 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)

Άρθρο 233 Ταχυδρομικές υπηρεσίες (άρθρο 13 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)

Άρθρο 234 Εξόρυξη πετρελαίου και φυσικού αερίου και αναζήτηση ή εξόρυξη άνθρακα και άλλων στερεών καυσίμων (άρθρο 14 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)

Άρθρο 235 Κατώτατα όρια (άρθρο 15 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)

Άρθρο 236 Μέθοδοι υπολογισμού της εκτιμώμενης αξίας των συμβάσεων (άρθρο 16 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)

Άρθρο 237 Συμβάσεις που ανατίθενται με σκοπό τη μεταπώληση ή τη μίσθωση σε τρίτους (άρθρο 18 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)

Άρθρο 238 Συμβάσεις και διαγωνισμοί μελετών που ανατίθενται ή διοργανώνονται με σκοπούς άλλους από την άσκηση μιας από τις οριζόμενες στα άρθρα 228 – 234 δραστηριότητες ή για την άσκηση μιας τέτοιας δραστηριότητας σε τρίτη χώρα (άρθρο 19 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)

Άρθρο 239 Συμβάσεις που ανατίθενται και διαγωνισμοί μελετών που διοργανώνονται δυνάμει διεθνών κανόνων (άρθρο 20 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)

Άρθρο 240 Ειδικές εξαιρέσεις για συμβάσεις υπηρεσιών (άρθρο 21 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)

Άρθρο 241 Συμβάσεις υπηρεσιών που ανατίθενται βάσει αποκλειστικού δικαιώματος (άρθρο 22 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)

Άρθρο 242 Συμβάσεις που συνάπτονται από ορισμένους αναθέτοντες φορείς για την αγορά ύδατος και για την προμήθεια ενέργειας ή καυσίμων που προορίζονται για την παραγωγή ενέργειας (άρθρο 23 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)

Άρθρο 243 Άμυνα και ασφάλεια (άρθρο 24 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)

Άρθρο 244 Μεικτές συμβάσεις που καλύπτουν την ίδια δραστηριότητα και αφορούν την άμυνα ή την ασφάλεια (άρθρο 25 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)

Άρθρο 245 Συμβάσεις που καλύπτουν πολλαπλές δραστηριότητες και αφορούν την άμυνα και την ασφάλεια (άρθρο 26 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)

Άρθρο 246 Συμβάσεις και διαγωνισμοί μελετών που αφορούν την άμυνα ή την ασφάλεια και ανατίθενται ή διοργανώνονται δυνάμει διεθνών κανόνων (άρθρο 27 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)

Άρθρο 247 Συμβάσεις μεταξύ αναθετουσών αρχών (άρθρο 28 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)

Άρθρο 248 Συμβάσεις που ανατίθενται σε συνδεδεμένη επιχείρηση (άρθρα 29 και 31 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)

Άρθρο 249 Συμβάσεις που ανατίθενται σε κοινοπραξία ή σε αναθέτοντα φορέα που συμμετέχει σε κοινοπραξία (άρθρα 30 και 31 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)

Άρθρο 250 Υπηρεσίες έρευνας και ανάπτυξης (άρθρο 32 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)

Άρθρο 251 Δραστηριότητες άμεσα εκτεθειμένες στον ανταγωνισμό (άρθρο 34 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)

Άρθρο 252 Διαδικασία για τη βεβαίωση της δυνατότητας εφαρμογής του άρθρου 251 (άρθρο 35 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)

Άρθρο 253 Αρχές που διέπουν τις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων (άρθρο 36 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)

Άρθρο 254 Οικονομικοί φορείς (άρθρο 37 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)

Άρθρο 255 Δικαιούμενοι συμμετοχής – Προϋποθέσεις που σχετίζονται με τη ΣΔΣ και άλλες διεθνείς συμφωνίες (άρθρο 43 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)

Άρθρο 256 Συμβάσεις ανατιθέμενες κατ’ αποκλειστικότητα (άρθρο 38 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)

Άρθρο 257 Εχεμύθεια (άρθρο 39 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)

Άρθρο 258 Κανόνες που εφαρμόζονται στις επικοινωνίες (άρθρο 40 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)

Άρθρο 259 Πολιτική Ασφαλείας ΕΣΗΔΗΣ (άρθρο 40 παρ. 6 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)

Άρθρο 260 Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)

Άρθρο 261 Ονοματολογίες (άρθρο 41 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)

Άρθρο 262 Συγκρούσεις συμφερόντων (άρθρο 42 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)

Άρθρο 263 Επιλογή των διαδικασιών (άρθρο 44 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)

Άρθρο 264 Ανοικτή διαδικασία (άρθρο 45 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)

Άρθρο 265 Κλειστή διαδικασία (άρθρο 46 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)

Άρθρο 266 Διαδικασία με διαπραγμάτευση με προηγούμενη προκήρυξη διαγωνισμού (άρθρο 47 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)

Άρθρο 267 Ανταγωνιστικός διάλογος (άρθρο 48 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)

Άρθρο 268 Σύμπραξη καινοτομίας (άρθρο 49 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)

Άρθρο 269 Χρήση της διαδικασίας με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση (άρθρο 50 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)

Άρθρο 270 Δυναμικά συστήματα αγορών (άρθρο 52 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)

Άρθρο 271 Ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί (άρθρο 53 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)

Άρθρο 272 Ηλεκτρονικοί κατάλογοι (άρθρο 54 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)

Άρθρο 273 Συμφωνίες-πλαίσιο (άρθρο 51 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)

Άρθρο 274 Κεντρικές δραστηριότητες αγορών και Κεντρικές Αρχές Αγορών (ΚΑΑ) (άρθρο 55 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)

Άρθρο 275 Περιστασιακές από κοινού διαδικασίες σύναψης συμβάσεων (άρθρο 56 της Οδηγίας 2014/25ΕΕ)

Άρθρο 276 Διαδικασίες σύναψης συβάσεων με αναθέτοντες φορείς από διαφορετικά Κράτη – Μέλη (άρθρο 57 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)

Άρθρο 277 Συγκρότηση και τήρηση φακέλου σύμβασης (άρθρο 99 παράγραφοι 6 και 100 παράγραφος 2 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)

Άρθρο 278 Προκαταρκτικές διαβουλεύσεις της αγοράς (άρθρο 58 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)

Άρθρο 279 Κανόνες για τη διενέργεια προκαταρκτικών διαβουλεύσεων της αγοράς

Άρθρο 280 Προηγούμενη εμπλοκή υποψηφίων ή προσφερόντων (άρθρο 59 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)

Άρθρο 281 Περιεχόμενο εγγράφων της σύμβασης

Άρθρο 282 Τεχνικές προδιαγραφές (άρθρο 60 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)

Άρθρο 283 Σήματα (άρθρο 61 τηςΟδηγίας 2014/25/ΕΕ)

Άρθρο 284 Εκθέσεις δοκιμών, πιστοποίηση και άλλα αποδεικτικά μέσα (άρθρο 62 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)

Άρθρο 285 Ανακοίνωση των τεχνικών προδιαγραφών (άρθρο 63 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)

Άρθρο 286 Εναλλακτικές προσφορές (άρθρο 64 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)

Άρθρο 287 Υπεργολαβία (άρθρο 88 παρ. 2 τηςΟδηγίας 2014/25/ΕΕ)

Άρθρο 288 Υποδιαίρεση συμβάσεων σε τμήματα (άρθρο 65 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)

Άρθρο 289 Καθορισμός προθεσμιών (άρθρο 66 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)

Άρθρο 290 Έναρξη διαδικασίας σύναψης σύμβασης

Άρθρο 291 Περιοδικές ενδεικτικές προκηρύξεις (άρθρο 67 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)

Άρθρο 292 Γνωστοποίηση για την ύπαρξη συστήματος προεπιλογής (άρθρο 68 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)

Άρθρο 293 Προκήρυξη σύμβασης (άρθρο 69 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)

Άρθρο 294 Γνωστοποιήσεις συναφθεισών συμβάσεων (άρθρο 70 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)

Άρθρο 295 Σύνταξη και λεπτομέρειες δημοσίευσης (άρθρο 71 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)

Άρθρο 296 Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο (άρθρο 72 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)

Άρθρο 297 Ηλεκτρονική διάθεση των εγγράφων της διαδικασίας σύναψης σύμβασης (άρθρο 73 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)

Άρθρο 298 Διαβούλευση επί των δημοσιευμένων εγγράφων σύμβασης έργων

Άρθρο 299 Προσκλήσεις προς υποψηφίους (άρθρο 74 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)

Άρθρο 300 Ενημέρωση των αιτούντων προεπιλογή, των υποψηφίων και των προσφερόντων (άρθρο 75 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)

Άρθρο 301 Γενικές αρχές (άρθρο 76 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)

Άρθρο 302 Εγγυήσεις

Άρθρο 303 Συστήματα προεπιλογής (άρθρο 77 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)

Άρθρο 304 Κριτήρια ποιοτικής επιλογής (άρθρο 78 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)

Άρθρο 305 Χρήση των λόγων αποκλεισμού και των κριτηρίων επιλογής που προβλέπονται στο Βιβλίο Ι (άρθρο 80 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)

Άρθρο 306 Αποκλεισμός Οικονομικού Φορέα

Άρθρο 307 Στήριξη στις ικανότητες άλλων φορέων (άρθρο 79 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)

Άρθρο 308 Κανόνες που εφαρμόζονται σε περίπτωση χρήσης των κριτηρίων αποκλεισμού και ποιοτικής επιλογής του Βιβλίου Ι (παρ. 3 του άρθρου 80 και υποπαράγραφος 2 της παρ. 1, καθώς και υποπαράγραφος 2 της παρ. 2 του άρθρου 79 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)

Άρθρο 309 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης (άρθρο 81 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)

Άρθρο 310 Συμπλήρωση – αποσαφήνιση πληροφοριών και δικαιολογητικών (άρθρο 76 παρ. 4 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)

Άρθρο 311 Κριτήρια ανάθεσης των συμβάσεων (άρθρο 82 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)

Άρθρο 312 Κοστολόγηση του κύκλου ζωής (άρθρο 83 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)

Άρθρο 313 Ασυνήθιστα χαμηλές προσφορές (άρθρο 84 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)

Άρθρο 314 Προσφορές που περιέχουν προϊόντα καταγωγής τρίτων χωρών (άρθρο 85 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ

Άρθρο 315 Ειδικοί κανόνες διεξαγωγής διαδικασίας

Άρθρο 316 Κατακύρωση – Σύναψη σύμβασης

Άρθρο 317 Ματαίωση διαδικασίας

Άρθρο 318 Ανάθεση συμβάσεων για κοινωνικές και άλλες ειδικές υπηρεσίες (άρθρο 91 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)

Άρθρο 319 Δημοσίευση (άρθρο 92 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)

Άρθρο 320 Αρχές της ανάθεσης συμβάσεων για κοινωνικές και άλλες ειδικές υπηρεσίες (άρθρο 93 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)

Άρθρο 321 Συμβάσεις υπηρεσιών ανατιθέμενες κατ’ αποκλειστικότητα (άρθρο 94 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)

Άρθρο 322 Πεδίο εφαρμογής (άρθρο 95 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)

Άρθρο 323 Προκηρύξεις και Γνωστοποιήσεις (άρθρο 96 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)

Άρθρο 324 Κανόνες σχετικά με τη διοργάνωση διαγωνισμών μελετών, την επιλογή των συμμετεχόντων και την κριτική επιτροπή (άρθρο 97 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)

Άρθρο 325 Αποφάσεις της κριτικής επιτροπής (άρθρο 98 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)

Άρθρο 326 Επιλογή των διαδικασιών

Άρθρο 327 Συνοπτικός διαγωνισμός

Άρθρο 328 Απευθείας ανάθεση

Άρθρο 329 Συμβάσεις ενεργειών τεχνικής βοήθειας

Άρθρο 330 Έναρξη διαδικασίας σύναψης σύμβασης

Άρθρο 331 Προθεσμίες διαδικασιών σύναψης συμβάσεων κάτω των ορίων

Άρθρο 332 Προκήρυξη σύμβασης κάτω των ορίων

Άρθρο 333 Προσκλήσεις προς υποψηφίους κατά τη διαδικασία σύναψης συμβάσεων κάτω των ορίων

Άρθρο 334 Συμβατικό πλαίσιο – Εφαρμοστέα νομοθεσία

Άρθρο 335 Όροι εκτέλεσης της σύμβασης (άρθρο 87 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)

Άρθρο 336 Υπεργολαβία (άρθρο 88 τηςΟδηγίας 2014/25/ΕΕ)

Άρθρο 337 Τροποποίηση συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους (άρθρο 89 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)

Άρθρο 338 Δικαίωμα μονομερούς λύσης σύμβασης (άρθρο 90 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)

Άρθρο 339 Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής

Άρθρο 340 Επιβολή (άρθρα 83 παράγραφοι 1-5 και 90 παρ. 7 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ και άρθρα 99 παράγραφοι 1-5 και 106 παρ. 3 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)

Άρθρο 341 Χωριστές εκθέσεις σχετικά με τις διαδικασίες ανάθεσης συμβάσεων (άρθρα 84 παράγραφο 1 και 3 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ και 100 παράγραφο 1 και 3 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)

Άρθρο 342 Εθνικά στοιχεία εκθέσεων και στατιστικών (άρθρα 85 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ και 101 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)

Άρθρο 343 Διοικητική συνεργασία (άρθρα 86 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ και 102 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)

Άρθρο 344 Κατάρτιση και Πιστοποίηση προσωπικού Αναθετουσών Αρχών/Αναθετόντων Φορέων

Άρθρο 345 Πεδίο εφαρμογής

Άρθρο 346 Προστασία κατά την ανάθεση Δημοσίων συμβάσεων

Άρθρο 347 Σύσταση της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών

Άρθρο 348 Συγκρότηση της Αρχής

Άρθρο 349 Λειτουργική ανεξαρτησία

Άρθρο 350 Οικονομική Αυτοτέλεια

Άρθρο 351 Πειθαρχικός Έλεγχος

Άρθρο 352 Πειθαρχική Διαδικασία

Άρθρο 353 Συνεδριάσεις της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών

Άρθρο 354 Οργάνωση της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών

Άρθρο 355 Κανονισμός Λειτουργίας της ΑΕΠΠ

Άρθρο 356 Αρμοδιότητες Προέδρου της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών

Άρθρο 357 Προσωπικό Οργανισμός της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών

Άρθρο 358 ΝομικήΥπηρεσία

Άρθρο 359 Έκθεση πεπραγμένων

Άρθρο 360 Δικαίωμα άσκησης προσφυγής

Άρθρο 361 Προθεσμία άσκησης της προσφυγής

Άρθρο 362 Άσκηση προσφυγής Άσκηση παρέμβασης

Άρθρο 363 Παράβολο

Άρθρο 364 Ανασταλτικό αποτέλεσμα

Άρθρο 365 Διαδικασία εξέτασης της προσφυγής

Άρθρο 366 Προσωρινά μέτρα

Άρθρο 367 Διαδικασία λήψης απόφασης συνέπειες αποφάσεων ΑΕΕΠ

Άρθρο 368 Κήρυξη ακυρότητας της σύμβασης

Άρθρο 369 Κήρυξη ακυρότητας – Διαδικασία

Άρθρο 370 Δυνατότητα μη κήρυξης ακυρότητας της σύμβασης. Επιτακτικοί λόγοι δημοσίου συμφέροντος  Εναλλακτικές κυρώσεις

Άρθρο 371 Συνέπειες κήρυξης ακυρότητας της σύμβασης

Άρθρο 372 Δικαστική προστασία στο πεδίο που προηγείται της σύναψης της σύμβασης

Άρθρο 373 Αξίωση αποζημίωσης

Άρθρο 374 Συνεργασία των ελληνικών αρχών με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Άρθρο 375 Τροποποιούμενες διατάξεις

Άρθρο 376 Μεταβατικές διατάξεις (άρθρα 90 παρ. 2 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ και 106 παρ. 2 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)

Άρθρο 377 Καταργούμενες διατάξεις

Άρθρο 378 Προσαρτήματα

Άρθρο 379 Έναρξη ισχύος (άρθρα 90 παράγραφοι 1-2 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ και 106 παράγραφοι 1-2 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)