ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΑΝΟΙΚΤΟΥ -ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α ΜΕΡΟΣ Β Πληροφορίες που πρέπει να περιλαμβάνονται στις προκαταρκτικές προκηρύξεις (όπως αναφέρεται στο άρθρο 62)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Β ΜΕΡΟΣ Α «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ »(όπως αναφέρεται στο άρθρο 264)