Δημοσιες συμβασεις Αρθρα

Άρθρο 130 Όροι εκτέλεσης της σύμβασης (άρθρο 70 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

Άρθρο 131  Υπεργολαβία  (άρθρο 71 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

Άρθρο 132 Τροποποίηση συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους (άρθρο 72 Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

Άρθρο 133 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης (άρθρο 73 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

Άρθρο 134 Τρόπος κατασκευής

Άρθρο 135  Υπογραφή σύμβασης

Άρθρο 136 Διοίκηση του έργου  Επίβλεψη

Άρθρο 137 Υπερημερία κυρίου του έργου

Άρθρο 138 Γενικές υποχρεώσεις του αναδόχου

Άρθρο 139 Διεύθυνση έργου από την πλευρά του αναδόχου

Άρθρο 140 Υποχρεώσεις μελών αναδόχου κοινοπραξίας

Άρθρο 141 Πειθαρχικές ευθύνες διοικητικών οργάνων

Άρθρο 142 Συμβουλευτική Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου

Άρθρο 143 Κοινοποίηση στον ανάδοχο – εκπροσώπηση

Άρθρο 144 Σύμπραξη στην κατασκευή του μελετητή – Πρόσθετες εγγυήσεις – Ευθύνη

Άρθρο 145 Χρονοδιάγραμμα κατασκευής

Άρθρο 146 Ημερολόγιο του έργου

Άρθρο 147 Προθεσμίες

Άρθρο 148 Ποινικές ρήτρες για παραβίαση προθεσμιών έργου

Άρθρο 149 Επιτάχυνση εργασιών – Ρήτρα πρόσθετης καταβολής (πριμ)

Άρθρο 150 Προκαταβολές

Άρθρο 151 Επιμετρήσεις

Άρθρο 152 Λογαριασμοί – Πιστοποιήσεις

Άρθρο 153 [1] Αναθεωρητική περίοδος για τις βασικές τιμές ημερομισθίων, υλικών, μισθωμάτων και μηχανημάτων

Άρθρο 154 Απολογιστικές εργασίες

Άρθρο 155 Επείγουσες και απρόβλεπτες πρόσθετες εργασίες

Άρθρο 156 Ειδικά θέματα τροποποιήσεων συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους. Αυξομειώσεις εργασιών  Νέες εργασίες

Άρθρο 157 Βλάβες στα έργα – Αποζημιώσεις

Άρθρο 158 Ποιότητα στα δημόσια έργα. – Πρόγραμμα Ποιότητας Έργου (Π.Π.Ε.)

Άρθρο 159 Ακαταλληλότητα υλικών  Ελαττώματα Παράλειψη συντήρησης

Άρθρο 160 Έκπτωση αναδόχου

Άρθρο 161 Διακοπή εργασιών Διάλυση της σύμβασης

Άρθρο 162 Ματαίωση διάλυσης

Άρθρο 163 Αποζημίωση αναδόχου λόγω διάλυσης της σύμβασης

Άρθρο 164 Υποκατάσταση

Άρθρο 165 Υπεργολαβία κατά την εκτέλεση

Άρθρο 166 «Όροι και διαδικασία υπεργολαβίας» [1]

Άρθρο 167 Πτώχευση, θάνατος

Άρθρο 168 Βεβαίωση περάτωσης εργασιών

Άρθρο 169 Διοικητική παραλαβή για χρήση

Άρθρο 170 Προσωρινή παραλαβή του έργου

Άρθρο 171 Χρόνος υποχρεωτικής συντήρησης των έργων

Άρθρο 172 Οριστική παραλαβή

Άρθρο 173 Απόσβεση δικαιωμάτων αναδόχου

Άρθρο 174 Διοικητική επίλυση συμβατικών διαφορών

Άρθρο 175 Δικαστική επίλυση διαφορών

Άρθρο 176 Διαιτητική επίλυση διαφορών

Άρθρο 177 Εκτέλεση εργασιών με αυτεπιστασία

Άρθρο 178 Προδιαγραφές και Κανονισμοί Έργων

Άρθρο 179 Επιθεώρηση των Δημοσίων έργων

Άρθρο 180 Ειδικές ρυθμίσεις, έργα άλλων φορέων