Αρχείο κατηγορίας: Uncategorized

Εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 10 του άρθρου 6 Ν. 4412/2016

Η συνολική αξία των προκείμενων ομοειδών αγαθών για το έτος 2017, ανερχόμενη σε 149.829,20 ευρώ με ΦΠΑ, κάτω του τιθέμενου με το άρθρο 5 του ν. 4412/2106 ορίου, δεν ασκεί επιρροή ως προς την εφαρμογή της διάταξης της παρ. 10 του άρθρου 6 του ν. 4412/2016.

Δεδομένου όμως ότι η επίμαχη απευθείας ανάθεση του τμήματος της προμήθειας έλαβε χώρα κατά την εξέλιξη της διαγωνιστικής διαδικασίας, λόγω μη υποβολής προσφοράς για αυτό, εφαρμοστέα ήταν η διαδικασία ανάθεσης που προβλέπεται ειδικώς από το άρθρο 106 παρ. 1, 4 και 5 σε συνδυασμό με το άρθρο 32 παρ. 2, ήτοι η ματαίωση της αρχικής διαγωνιστικής διαδικασίας κατά το μέρος αυτό με αιτιολογημένη απόφαση της αρμόδιας Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου και εν συνεχεία η ανάθεσή του, κατόπιν διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση προκήρυξης.

Ωστόσο ενόψει του δυσερμήνευτου των σχετικών διατάξεων, όπως προκύπτει και από το 15886/ΑΧ/ΕΑ/01-10-2018 έγγραφο και την 15912/15914/ΑΧ/ΕΑ/23-11-2018 γνωμοδότηση της Μονάδας Παρακολούθησης Διαγωνισμών και Συμβάσεων του Κέντρου Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου, η οποία δόθηκε στο Δήμο για το συγκεκριμένο διαγωνισμό και αναφέρει ότι έχει δυνατότητα επιλογής μεταξύ του άρθρου 6 παρ. 10 ή του άρθρου 32 παρ. 2 του ν. 4412/2016 για την ανάθεση των τμημάτων για τα οποία δεν υποβλήθηκε προσφορά, τα όργανα του Δήμου συγγνωστώς δεν ακολούθησαν την ορθή κατά τα ανωτέρω διαδικασία για την ανάθεση του επίμαχου τμήματος.(ΕΛ.ΣΥΝ:Κλιμάκιο Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών στο VII Τμήμα,Πράξη 144/19)

Τρόπος εφαρμογής  του άρθρου  6 παρ. 10 του ν. 4412/2016 ( επιτρεπτής κατάτμησης )

 Το  άρθρο 6 παρ. 10 του ν. 4412/2016 εφαρμόζεται πρωτίστως στην εξαρχής δημοπράτηση μεμονωμένου τμήματος προμήθειας και όχι στην επιμέρους περιορισμένη προμήθεια για την κάλυψη των τρεχουσών αναγκών λόγω δικαστικών εμπλοκών σε μία ήδη σε εξέλιξη προμήθεια.(ΕΛ.ΣΥΝ: Κλιμάκιο Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών στο VII Τμήμα ,Πράξη 22/19 )

Απάντηση

Μετά την ισχύ N.4555/2018, αρμόδιο όργανο για την έγκριση των δημοτικών δαπανών που αναφέρονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 158 του ν. 3463/2006[1]  είναι ο Δήμαρχος.

Συγκεκριμένα σύμφωνα με τηνΠράξη 216/19 του  ΕΛ.ΣΥΝ: Κλιμάκιο Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών στο VII Τμήμα,  κρίθηκε ότι  :

Επιτρεπτώς ο Δήμος ανέλαβε την υπό κρίση δαπάνη (μίσθωση μηχανημάτων για ηχητική κάλυψη εορταστικής εκδήλωσης του Δήμου), διότι αφορά εκδήλωση που έλαβε χώρα στην εδαφική του περιφέρεια και σχετίζεται με την εθνική γιορτή της 25ης Μαρτίου και ως εκ τούτου η σχετική πίστωση δύναται να βαρύνει τον προϋπολογισμό του.Περαιτέρω, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 203 του ν. 4555/2018 νομίμως διατίθεται η δαπάνη ηχητικής κάλυψης εορταστικής εκδήλωσης του Δήμου από το Δήμαρχο και δεν απαιτείται απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.Κατ’ ακολουθία η υπό κρίση δαπάνη είναι νόμιμη και το ελεγχόμενο χρηματικό ένταλμα πληρωμής πρέπει να θεωρηθεί.

———————————

[1] [ήτοι α) Εθνικών ή τοπικών γιορτών β) Όμοίων  εκδηλώσεων που οργανώνουν άλλοι φορείς και συμμετέχει ο Δήμος ή η Κοινότητα γ) Τιμητικών  διακρίσεων, αναμνηστικών δώρων και φιλοξενίας αντιπροσωπειών ή φυσικών προσώπων τα οποία συνέβαλαν με οποιονδήποτε τρόπο στην κοινωνική, οικονομική και πολιτιστική ανάπτυξη ή προβολή του Δήμου ή της Κοινότητας, καθώς και οι συνεπαγόμενες δαπάνες δημοσίων σχέσεων. δ) Της τουριστικής προβολής, με κάθε πρόσφορο μέσο, του Δήμου ή της Κοινότητας. ε) Έκτακτων επιχορηγήσεων  σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου του Δήμου ή της Κοινότητας.]

Χορήγηση γάλακτος τύπου εβαπορέ –Αναδρομική χορήγηση

Νομίμως ο Δήμος προέβη στην προμήθεια γάλακτος τύπου εβαπορέ, ενόψει της αντικειμενικής αδυναμίας του να χορηγήσει φρέσκο γάλα (βλ. Πρ. ΚΠΕΔ στο VII Tμ. 185/2018). Αντίθετα, όμως, και ενόψει του ότι το γάλα χορηγείται με σκοπό την άμεση κατανάλωσή του σε καθημερινή βάση προς προστασία της υγείας των εργαζομένων, δεν είναι δυνατή η αναδρομική χορήγησή του, καθόσον δεν μπορεί πλέον να εκπληρωθεί ο σκοπός της, η άμεση δηλαδή και καθημερινή κατανάλωσή του. Τούτο δοθέντος, αφενός μη νομίμως ο Δήμος προκήρυξε στις 26.6.2018 την προμήθεια γάλακτος και για το διαδραμόν χρονικό διάστημα του έτους 2018 και αφετέρου μη νομίμως προέβη στην κατακύρωση των αποτελεσμάτων αυτού μετά τη λήξη του έτους 2018, στο οποίο η προμήθεια αυτή αφορούσε. Συνεπώς η εντελλόμενη δαπάνη είναι μη νόμιμη για την ως άνω αιτία και το ελεγχόμενο χρηματικό ένταλμα δεν πρέπει να θεωρηθεί.(ΕΛ.ΣΥΝ :Κλιμάκιο Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών στο VII Τμήμα ,Πράξη 226/19 )

Εφαρμογή της εξαιρετικής διάταξης του άρθρου 32 παρ. 2 περ. γ΄ Ν.4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης .

«Εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης της παιδικής εξοχής – κατασκήνωσης Νεράιδας Καρδίτσας»: Μη νομίμως το επίμαχο έργο ανατέθηκε δίχως να τηρηθεί η διαδικασία του συνοπτικού διαγωνισμού του άρθρου 117 του ν. 4412/2016, καθόσον η προϋπολογισθείσα δαπάνη του υπερβαίνει το επιτρεπτό για τις απευθείας αναθέσεις όριο των 20.000,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και περαιτέρω δεν αποδεικνύεται η απρόβλεπτη κατεπείγουσα ανάγκη ή ο σοβαρός κίνδυνος, ώστε να τύχει εφαρμογής η εξαιρετική διάταξη του άρθρου 32 παρ. 2 περ. γ΄ του ν. 4412/2016.

Συγκεκριμένα, οι επίμαχες εργασίες αφορούν κυρίως στη συντήρηση των εγκαταστάσεων των κατασκηνώσεων Νεράιδας και σε εργασίες πρασίνου, είχαν ήδη προγραμματιστεί από τον Ιανουάριο του 2017 και ως εκ τούτου δεν προέκυψαν εξ αιτίας των έντονων καιρικών φαινομένων που έλαβαν χώρα στις 15.6.2017, ούτε περιορίζονται στις απολύτως απαραίτητες για την αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από τις ανωτέρω έκτακτες περιστάσεις. Εξάλλου, ούτε από την 127/29.6.2017 απόφαση ανάθεσης  του Δημάρχου προκύπτει συνάφεια των ανατεθεισών εργασιών με τις επικαλούμενες έκτακτες περιστάσεις, παρά μόνο προβάλλεται η ανάγκη επισκευής ενός τοιχίου, ενώ η, αορίστως προβαλλόμενη, άμεση και επιτακτική ανάγκη θεραπείας του κινδύνου για τη δημόσια ασφάλεια, στερείται σε κάθε περίπτωση βασιμότητας, δεδομένου ότι η λειτουργία των παιδικών κατασκηνώσεων είχε ανασταλεί για το έτος 2017 με τη Δ22/οικ.23914/715 απόφαση της Αναπληρώτριας Υπουργού Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

 Το τελευταίο δε αυτό γεγονός σε συνδυασμό με τη σχετικά ταχεία διαδικασία του συνοπτικού διαγωνισμού, όπου η ελάχιστη προθεσμία παραλαβής προσφορών ανέρχεται σε δώδεκα (12) ημέρες από την ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης της σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ (παρ. 1γ του άρθρου 121 του ν.4412/2016), δεν δικαιολογεί την περιγραφή της διαδικασίας αυτής στη συγκεκριμένη περίπτωση. Περαιτέρω, ενόψει της αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου με την 5/30.1.2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (εγκριθείσα με την 241/19401/17.2.2017 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας) και του νομιζόμενου κατεπείγοντος χαρακτήρα του ελεγχόμενου έργου, σε συνδυασμό με το ότι επισυνάπτεται η 971/16.3.2018 Α.Α.Υ. για την υπό κρίση δαπάνη, συγγνωστώς τα όργανα του Δήμου δεν εξέδωσαν Α.Α.Υ. για το έτος 2017 και δεν ανήρτησαν το πρωτογενές αίτημα στο ΚΗΜΔΗΣ. Τέλος, ο λόγος περί μη δυνατότητας εκτέλεσης έργων πρασίνου, όπως προβάλλεται, πάσχει αοριστίας, διότι δεν αναφέρεται σαφώς ποια διάταξη παραβιάστηκε, αν υπάρχει τέτοια υποχρέωση από το νόμο ή αν προβλέπεται στην οικεία μελέτη, ενώ σε κάθε περίπτωση οι εργασίες πρασίνου, δαπάνης 4.855,00 ευρώ σύμφωνα με τον προϋπολογισμό της μελέτης, κρίνονται ήσσονος σημασίας και αξίας σε σύγκριση με τη συνολική αξία και το αντικείμενο της σύμβασης.Κατ΄ ακολουθία των ανωτέρω, η υπό κρίση δαπάνη δεν είναι νόμιμη και το ελεγχόμενο χρηματικό ένταλμα δεν πρέπει να θεωρηθεί.( EΛ.ΣΥΝ:Κλιμάκιο Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών στο VII Τμήμα ,Πράξη 73/19)

 

 

 

Κλιμάκιο Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών (Κ.Π.Ε.Δ)στο I Τμήμα

ΕΛ.ΣΥΝ: Κλιμάκιο Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών στο Ι Τμήμα,Πράξη 1/2019 «Χορήγησης επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας σε Δημοτικούς υπαλλήλους.- Έγγραφο Υπουργείου Εσωτερικών στερούμενο δεσμευτικής ισχύος»

Εργασίες συντήρησης φωτεινών σηματοδοτών

Οι επίμαχες εργασίες αφορούν στον εσωτερικό και εξωτερικό καθαρισμό των σηματοδοτών, στον έλεγχο της ομαλής λειτουργίας τους και στην αντικατάσταση των τυχόν φθαρμένων εξαρτημάτων τους (λαμπτήρων, καλωδίων, χρονομετρητών κ.λ.π.), για την εκτέλεση των οποίων δεν απαιτείται, κατά τα διδάγματα της κοινής πείρας, η εφαρμογή μελέτης και η χρήση ιδιαίτερων τεχνικών γνώσεων και μεθόδων, με συνέπεια να μην εμπίπτουν στην, κατ’ άρθρο 2 (παρ. 1 εδ. 7) του ν. 4412/2016, έννοια του δημοσίου έργου (Ζ΄ Κλιμ. Ε.Σ. 249/2018, 361, 289/2017), για την απευθείας ανάθεση του οποίου απαιτείται η διενέργεια δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης, σύμφωνα με το άρθρο 118 (παρ. 5 και 6)  του ως άνω νόμου. Περαιτέρω, με το 30629/2018 έγγραφο της Διευθύντριας Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κομοτηνής προσκομίζεται αναλυτικός (κατ’ είδος, ποσότητα και τιμές μονάδας) προϋπολογισμός των επίμαχων εργασιών. Οι εργασίες δε αυτές αποτυπώνονται και στο, από 30.3.2018, πρωτόκολλο παραλαβής τους, με αναλυτικό προσδιορισμό των ποσοτήτων τους, καθώς και των τιμών μονάδων τους, προσαρμοσμένων στο προσφερόμενο από τον ανάδοχο ποσοστό έκπτωσης επί των τιμών του ως άνω προϋπολογισμού.

 Κατ’ ακολουθία των ανωτέρω, η εντελλόμενη με το επίμαχο χρηματικό ένταλμα δαπάνη είναι νόμιμη(ΕΛ.ΣΥΝ:Κλιμάκιο Προλπτικού Ελέγχου Δαπανών στο VII Τμήμα ,Πράξη 39-19)

 

 

Χορήγηση γάλακτος :Δικαιούχοι -Προϋποθέσεις -Χορήγηση σε ημέρες αδείας

Μη νομίμως στους δικαιούχους του γάλακτος περιλαμβάνεται ο υπάλληλος ΔΕ Εποπτών Καθαριότητας, αφενός διότι η ειδικότητα Εποπτών δεν συμπεριλαμβάνεται στην ως άνω 53361/2.10.2006 Υ.Α. και αφετέρου διότι οι Επόπτες δεν ασχολούνται με τις εργασίες που αναφέρονται στην ίδια Υπουργική Απόφαση υπό την έννοια της αποκλειστικής απασχόλησης σε μόνιμη και καθημερινή βάση καθ’ όλη τη διάρκεια του ωραρίου τους, αλλά τα καθήκοντά τους αφορούν σε εποπτεία και έλεγχο του προσωπικού που ασχολείται με αυτές (βλ. σχετ. Πρ. ΚΠΕΔ στο VII Τμ. 189/2018).

Περαιτέρω και ενόψει του ότι στην ως άνω βεβαίωση ρητά αναγράφονται οι εργαζόμενοι με ειδικότητα ΔΕ Εργατών Καθαριότητας ή Ταφών – Εκταφών, η χορήγηση γάλακτος στον ως άνω ΥΕ Εργάτη, που, σαφώς αντιδιαστέλεται προς τους λοιπούς εργάτες, είναι μη νόμιμη αφενός διότι δεν περιλαμβάνεται στις ειδικότητες που ρητά αναφέρονται στην ως άνω Κ.Υ.Α. και αφετέρου διότι δεν προκύπτει ότι απασχολείται σε μόνιμη και καθημερινή βάση και καθ’ όλη τη διάρκεια του ωραρίου του στους χώρους, που αναφέρονται στην Κ.Υ.Α, αλλά αντίθετα, στην ως άνω γνωμοδότηση αναφέρεται ότι απασχολείται σε χώρους που «η Κ.Υ.Α. δεν προβλέπει ειδικά». Τέλος, μη νομίμως στους δικαιούχους του γάλακτος περιλαμβάνεται και ένας (όχι δύο, όπως αναφέρεται στη διαφωνία) ΔΕ Οδηγός, αφενός διότι μόνον ο Οδηγός απορριμματοφόρων περιλαμβάνεται στις ειδικότητες που ρητά αναφέρονται στην ως άνω Κ.Υ.Α. και αφετέρου διότι δεν εκτελεί τα καθήκοντά του σε μόνιμη και καθημερινή βάση καθ’ όλη τη διάρκεια του ωραρίου του στους χώρους που αναφέρονται σ’ αυτήν.

Περαιτέρω και ανεξαρτήτως του αν κατά τον υπολογισμό της υπό ανάθεση προμήθειας ελήφθησαν υπόψη μεγαλύτερες ποσότητες γάλακτος από αυτές που πράγματι δικαιούνται οι εργαζόμενοι του Συνδέσμου, σύμφωνα με τις ειδικότητες και τις ημέρες εργασίας εκάστου τούτων, η εντελλόμενη δαπάνη δεν πλήττεται από την αιτία αυτή, καθόσον αφορά στη χορήγηση γάλακτος για εργάσιμες μόνο ημέρες.

Κατ’ ακολουθία των ανωτέρω η εντελλόμενη δαπάνη είναι εν μέρει μη νόμιμη, κατά το μέρος αυτής που αφορά στην προμήθεια γάλακτος στους ανωτέρω 3 υπαλλήλους του Συνδέσμου και ως εκ τούτου το ελεγχόμενο χρηματικό ένταλμα δεν πρέπει να θεωρηθεί.( ΕΛ.ΣΥΝ :Κλιμάκιο Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών στο VII Τμήμα ,Πράξη 207-19)

Αρμόδιο όργανο έγκρισης δαπανών εορταστικών εκδηλώσεων του Δήμου (π.χ της επετείου της 25ης Μαρτίου )

Μετά την ισχύ N.4555/2018, αρμόδιο όργανο για την έγκριση των δημοτικών δαπανών που αναφέρονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 158 του ν. 3463/2006[1]  είναι ο Δήμαρχος.

Επιτρεπτώς ο Δήμος ανέλαβε την υπό κρίση δαπάνη (μίσθωση μηχανημάτων για ηχητική κάλυψη εορταστικής εκδήλωσης του Δήμου), διότι αφορά εκδήλωση που έλαβε χώρα στην εδαφική του περιφέρεια και σχετίζεται με την εθνική γιορτή της 25ης Μαρτίου και ως εκ τούτου η σχετική πίστωση δύναται να βαρύνει τον προϋπολογισμό του.

Περαιτέρω, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 203 του ν. 4555/2018 νομίμως διατίθεται η δαπάνη ηχητικής κάλυψης εορταστικής εκδήλωσης του Δήμου από το Δήμαρχο και δεν απαιτείται απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Κατ’ ακολουθία η υπό κρίση δαπάνη είναι νόμιμη και το ελεγχόμενο χρηματικό ένταλμα πληρωμής πρέπει να θεωρηθεί.

———————————

[1] [ήτοι α) Εθνικών ή τοπικών γιορτών β) Όμοίων  εκδηλώσεων που οργανώνουν άλλοι φορείς και συμμετέχει ο Δήμος ή η Κοινότητα γ) Τιμητικών  διακρίσεων, αναμνηστικών δώρων και φιλοξενίας αντιπροσωπειών ή φυσικών προσώπων τα οποία συνέβαλαν με οποιονδήποτε τρόπο στην κοινωνική, οικονομική και πολιτιστική ανάπτυξη ή προβολή του Δήμου ή της Κοινότητας, καθώς και οι συνεπαγόμενες δαπάνες δημοσίων σχέσεων. δ) Της τουριστικής προβολής, με κάθε πρόσφορο μέσο, του Δήμου ή της Κοινότητας. ε) Έκτακτων επιχορηγήσεων  σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου του Δήμου ή της Κοινότητας.]

ΕΛ.ΣΥΝ: Κλιμάκιο Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών στο VII Τμήμα,Πράξη 216/19

Υπηρεσίες εμπίπτουσες στην έννοια των τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών του ν. 4412/2016

Το αντικείμενο των υπηρεσιών «καταγραφή μετρήσεων περιβάλλοντος χώρου των υδρομύλων Μεταγγιτσίου και καταγραφή των οικοδομικών υπολειμμάτων της βλάστησης και της διαδρομής του νερού προς τον υδρόμυλο», όπως περιγράφηκε ανωτέρω δεν περιορίζεται σε απλή καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης, αλλά συνίσταται σε επιστημονικού περιεχομένου απεικόνιση χώρου χαρακτηρισμένου ως ιστορικού μνημείου και, περαιτέρω, σε αξιολόγηση της πραγματικής κατάστασης της περιοχής από αρχιτέκτονα μηχανικό, ώστε να καταστεί δυνατή η ένταξη των εργασιών της μετέπειτα αποκατάστασης του χώρου σε χρηματοδοτικά προγράμματα. Επομένως, οι ανατεθείσες υπηρεσίες εμπίπτουν στην έννοια των τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών του ν. 4412/2016 και κατά συνέπεια είναι εφαρμοστέες οι διαδικαστικές διατάξεις του άρθρου 118 παρ. 5 και 6 του  ν. 4412/2016. Παρ’ όλα αυτά όμως, ενόψει της δυσκολίας διάκρισης στην προκειμένη περίπτωση των επίμαχων υπηρεσιών ως «γενικών υπηρεσιών» ή ως «τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών» του ν. 4412/2016,   τα όργανα του Δήμου ενήργησαν συγγνωστώς, δίχως πρόθεση καταστρατήγησης των προαναφερθεισών διαδικαστικών διατάξεων.»(ΕΛ.ΣΥΝ: Κλιμάκιο Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών στο VII Τμήμα ,Πράξη 119-19)