Αρχείο κατηγορίας: Uncategorized

Πρόσληψη δημοσιογράφου-Πολλαπλή απασχόληση

Με δεδομένα αυτά και σύμφωνα με όσα έγιναν δεκτά στις (υπό στοιχ. ΙΙ) νομικές σκέψεις που προηγήθηκαν, το Κλιμάκιο κρίνει ότι οι υπηρεσίες της φερόμενης ως δικαιούχου του ελεγχόμενου χρηματικού εντάλματος προς την κρατική εταιρεία Α.Π.Ε. – Μ.Π.Ε. Α.Ε. παρέχονται στο πλαίσιο μιας εξωτερικής συνεργασίας και όχι μίας σχέσης εξαρτημένης εργασίας. Προς τούτο συνηγορούν, πέραν των σχετικών εγγράφων βεβαιώσεων του Προέδρου του διοικητικού συμβουλίου της ως άνω εταιρείας, αφενός μεν το γεγονός ότι αυτή αμείβεται με την έκδοση τιμολογίων παροχής υπηρεσιών, αφετέρου δε το φορολογητέο εισόδημα που πραγματοποίησε κατά το φορολογικό έτος 2016, (βλ. το σχετικό αντίγραφο της πράξης διοικητικού προσδιορισμού φόρου της Δ.Ο.Υ. Σερρών), δηλαδή κατά το προηγούμενο της προσλήψεώς της στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων έτος, το οποίο ανήλθε στο συνολικό ποσό των 12.831,41 ευρώ, από το οποίο ποσό 10.676,46 ευρώ προέρχεται από την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας και ποσό 1.892,01 ευρώ προέρχεται από μισθωτές υπηρεσίες. Με βάση αυτά και μη προσκομιζόμενου άλλου αποδεικτικού στοιχείου, από το οποίο να προκύπτουν τα αντίθετα, πρέπει να γίνει δεκτό ότι ο λόγος διαφωνίας προβάλλεται αναποδείκτως και ως εκ τούτου αβασίμως.

Επομένως, η φερόμενη ως δικαιούχος του χρηματικού εντάλματος πληρωμής, η οποία σύμφωνα με τα κριθέντα απασχολείται παράλληλα στο Αθηναϊκό – Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων Α.Ε. με σύμβαση παροχής ανεξαρτήτων υπηρεσιών, δεν κατέχει δεύτερη θέση στο δημόσιο τομέα, όπως αυτός ορίζεται με το άρθρο 1 παρ. 6 του ν. 1256/1982, και συνεπώς νομίμως προσελήφθη και απασχολείται στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων σε θέση δημοσιογράφου με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

Σημειώνεται δε, ότι η επίμαχη παράλληλη απασχόληση της ανωτέρω δημοσιογράφου στο Αθηναϊκό – Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων Α.Ε. δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 55 του ν. 4339/2015, η οποία αναφέρεται σε δημοσιογράφους, μεταξύ άλλων και του Αθηναϊκού – Μακεδονικού Πρακτορείου Ειδήσεων Α.Ε., οι οποίοι μπορούν κατόπιν άδειας να απασχολούνται παράλληλα με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ή παροχής υπηρεσιών ή έργου σε έντυπα, ηλεκτρονικά ή διαδικτυακά μέσα μαζικής ενημέρωσης του ιδιωτικού τομέα.

 Κατ’ ακολουθίαν των ανωτέρω, η ελεγχόμενη δαπάνη παρίσταται νόμιμη, ωστόσο το χρηματικό ένταλμα πληρωμής δεν πρέπει να θεωρηθεί λόγω λήξης του οικονομικού έτους 2018, τις πιστώσεις του οποίου βαρύνει.(ΕΛ.ΣΥΝ:Κλιμάκιο Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών στο Τμήμα I ,Πράξη 39/19 )

«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ».

Oι ανατεθείσες υπηρεσίες ανάγονται στα συνήθη καθήκοντα του Τμήματος Τεχνικών Έργων, Μελετών και Διενέργειας Διαγωνισμών του Δήμου, δεν αποδεικνύεται δε ότι απαιτούν επιπλέον εξειδικευμένη γνώση και εμπειρία, πέραν αυτής που θα πρέπει να έχει το υπηρετούν στο Τμήμα αυτό προσωπικό για την εκτέλεση των καθηκόντων του. Το ότι το προσωπικό του Δήμου μπορεί να μην επαρκεί (σύμφωνα με το απαντητικό έγγραφο του Δήμου, το Τμήμα Τεχνικών Έργων είναι στελεχωμένο με 2 υπαλλήλους) δεν απαλλάσσει εν προκειμένω τον Δήμο, καθόσον δεν προκύπτει ότι προέβη σε κάποια ενέργεια για τη στελέχωση του συγκεκριμένου Τμήματος με σχετικές ειδικότητες, λαμβανομένων υπόψη της σημασίας των αρμοδιοτήτων του Τμήματος και του κόστους ανάθεσής τους σε τρίτο (19.488,60 ευρώ χωρίς ΦΠΑ για 36 ανθρωποημέρες), πλην της προσφυγής στο Δήμο ……, ένα χρόνο πριν από την ανάθεση (και πάντως πριν από την τροποποίηση του ΟΕΥ), ο οποίος ενημέρωσε το Δήμο … ότι δεν έχει πλεονάζον επιστημονικό προσωπικό με αντίστοιχη εξειδίκευση (223/2018 Κ.Π.Ε.Δ. VIΙ Τμ.). Συναφώς, ο Δήμαρχος δεν αξιοποίησε τη δυνατότητα ανακατανομής του προσωπικού στις επί μέρους οργανικές μονάδες, λαμβάνοντας υπόψη τις λειτουργικές ανάγκες των μονάδων και δεδομένου ότι υφίστανται καλυμμένες οι θέσεις 4 ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών, 2 ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, 2 ΤΕ μηχανικών πολιτικών δομικών έργων, 1 ΤΕ Τεχνολόγων Τοπογράφων Μηχανικών και ΙΔΑΧ Προσωποπαγών θέσεων 2 ΤΕ Πολιτικών μηχανικών δομικών έργων. Συναφώς, κατά τα γνωστά στο Κλιμάκιο από προηγούμενη πράξη του (224/2018), ο Δήμος … εντός του έτους 2017 είχε αναθέσει σε ιδιώτη την υποστήριξη των ηλεκτρονικών διαδικασιών κατάρτισης, δημοπράτησης και αξιολόγησης διαγωνισμών δημοσίων συμβάσεων, με αποτέλεσμα να καθίσταται αμφίβολο αν η τεχνική υπηρεσία του Δήμου διαθέτει τεχνική επάρκεια, σύμφωνα με το άρθρο 44 του ν. 4412/2016.

Περαιτέρω, οι ανατεθείσες υπηρεσίες της σύνταξης περιβαλλοντικών δεσμεύσεων και της τροποποίησης σχεδίων μελέτης υπάγονται στην έννοια της μελέτης του άρθρου 2 παρ. 1 περ. 9 υποπερ. α΄ του ν. 4412/2016, καθόσον αποβλέπουν στην παραγωγή δημόσιου έργου.

Οι ανατεθείσες υπηρεσίες της τροποποίησης των τευχών δημοπράτησης και της σύνταξης αυτών υπάγονται στην έννοια των τεχνικών υπηρεσιών του άρθρου 2 παρ. 3 περ. 6 β του ως άνω νόμου. Επομένως, αυτές έπρεπε να ανατεθούν κατόπιν διενέργειας ηλεκτρονικής κλήρωσης.

 Τέλος, όσον αφορά τις ως άνω τεχνικές υπηρεσίες, έπρεπε να προηγηθεί της ανάθεσης τους, η έκδοση γνώμης του Τεχνικού Συμβουλίου της αναθέτουσας αρχής, σύμφωνα με το άρθρο 52 του ν. 4412/2016.

 Κατ’ ακολουθία αυτών, η εντελλόμενη δαπάνη είναι μη νόμιμη και το ελεγχόμενο χρηματικό ένταλμα πληρωμής δεν πρέπει να θεωρηθεί.(ΕΛ.ΣΥΝ:Κλιμάκιο Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών στο VII Τμήμα,Πράξη 44//19) 

Σημαντικότερες διατάξεις του Ν.4623/19 (ΦΕΚ 134/09.08.2019 τεύχος Α’): «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα.»

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 134/09.08.2019 τεύχος Α’ ο N.4623/19 «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα.»

Oι διατάξεις που ρυθμίζουν θέματα των  ΟΤΑ είναι οι εξής:Δείτε εδώ 

Λοιπές  διατάξεις του νόμου, που αφορούν τους ΟΤΑ:Δείτε εδώ 

Κατάτμηση δαπάνης

Κατάτμηση δαπάνης- Ανάθεση με συνοπτικό διαγωνισμό και απευθείας ανάθεση στο ίδιο χρονικό διάστημα ,αντί με ανοικτό διαγωνισμό

Ο λόγος της Επιτρόπου περί κατάτμησης της δαπάνης μεταφορών για τις εκδρομές που αφορούν στο πρόγραμμα «Θερινή Δημιουργική Απασχόληση 2018», οι οποίες, αν και αφορούν στο ίδιο χρονικό διάστημα, συμπεριελήφθησαν αφενός στο συνοπτικό διαγωνισμό προϋπολογισθείσας αξίας 59.354,84 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. και αφετέρου στην απόφαση απευθείας ανάθεσης, με συνέπεια τη μη διενέργεια ανοικτού διαγωνισμού, δεν μπορεί να εξεταστεί, διότι το ελεγχόμενο χρηματικό ένταλμα αφορά σε υπηρεσίες μεταφορών που συμπεριελήφθησαν ήδη σε άλλο χρηματικό ένταλμα που εκδόθηκε, θεωρήθηκε και εξοφλήθηκε βάσει της σύμβασης που υπογράφηκε μετά το συνοπτικό διαγωνισμό, οπότε συντρέχει διπλοπληρωμή, και δεν αφορά σε υπηρεσίες πλέον αυτών που αναφέρονται στην ως άνω σύμβαση και ερείδονται μόνο στην απόφαση απευθείας ανάθεσης, οπότε θα μπορούσε να τεθεί ζήτημα μη νομιμότητας της σχετικής δαπάνης λόγω κατάτμησης αυτής.(ΕΛ.ΣΥΝ:Κλιμάκιο Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών στο VII Τμήμα,Πράξη 108/19)

Εκπόνηση Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (Σ.Β.Α.Κ.)

Περίληψη

Η Εκπόνηση Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (Σ.Β.Α.Κ.) συνιστούν συμβουλευτικές υπηρεσίες ( άρα παροχή υπηρεσιών και όχι μελέτη ή τεχνικές και λοιπές συναφείς επιστημονικές υπηρεσίες )

Αναλυτικά:

Η εντελλόμενη δαπάνη, επί της οποίας ορθώς ασκείται προληπτικός έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο δεδομένου ότι ενταλματοποιήθηκε το πρώτον εντός του έτους 2018 (άρθρο 31 του ν. 4270/2014, Α΄ 143), είναι νόμιμη.

Τούτο, διότι οι ανατεθείσες υπηρεσίες υποστήριξης του Δήμου για την εκπόνηση του ως άνω περιγραφόμενου Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας συνιστούν συμβουλευτικές υπηρεσίες, βάσει ήδη υφιστάμενων πρακτικών σχεδιασμού, και όχι μελέτη ή τεχνικές και λοιπές συναφείς επιστημονικές υπηρεσίες, ήτοι υπηρεσίες που προτείνουν λύσεις με τεχνικά στοιχεία.

Ως εκ τούτου, αφενός δεν ήταν τηρητέα η οριζόμενη στο άρθρο 118 παρ. 5 του ν. 4412/2016 διαδικασία ηλεκτρονικής κλήρωσης και αφετέρου δεν απαιτείτο η έκδοση βεβαίωσης ότι ο συνολικός προϋπολογισμός των απευθείας σχετικά ανατεθεισών συμβάσεων δεν υπερέβη το 10% των πιστώσεων της αναθέτουσας αρχής. Τέλος και σε κάθε περίπτωση το Παραδοτέο Π.1 της Α΄ φάσης της σύμβασης παραδόθηκε από τον ανάδοχο στον εν λόγω Δήμο, ακολούθως δε ο τελευταίος ως αναθέτουσα αρχή προέβη στην παραλαβή του χωρίς επιφύλαξη, με συνέπεια να μην δημιουργείται λόγος μη πληρωμής της σχετικής δαπάνης.( ΕΛ.ΣΥΝ:Κλιμάκιο Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών στο VII Τμήμα,Πράξη   137/19)

Επισκευή – συντήρηση αγροτικών οδών Δημοτικής Ενότητας

Σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή και τον προϋπολογισμό της συνταχθείσας μελέτης, αντικείμενο της σύμβασης είναι η αποκατάσταση των φθορών του οδοστρώματος και η βελτίωση των τάφρων απορροής των υδάτων της αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε. Γ… η οποία έχει υποστεί σημαντικές φθορές από τις βροχοπτώσεις και περιλαμβάνει α) εργασίες καθαρισμού και μόρφωσης τάφρου τριγωνικής διατομής ή τάφρου ερείσματος σε κάθε είδους έδαφος και β) εργασίες ανακατασκευής στρώσεων οδοστρωσίας.

Με δεδομένα αυτά, πρόκειται για σύμβαση «δημοσίου έργου», διότι αφορά σε εργασίες συντήρησης και επισκευής αγροτικής οδοποιίας για την ανάθεση των οποίων προηγήθηκε η σύνταξη μελέτης και για την εκτέλεσή τους απαιτούνται εξειδικευμένες τεχνικές γνώσεις μηχανικού που διαθέτουν εργοληπτικές επιχειρήσεις, όπως η ανάδοχος.

 Κατ’ ακολουθία των ανωτέρω, η δαπάνη που εντέλλεται με το 42, οικονομικού έτους 2018, χρηματικό ένταλμα πληρωμής του Δήμου Τ… είναι νόμιμη και αυτό θα μπορούσε να θεωρηθεί εάν δεν είχε λήξει το οικονομικό έτος 2018 τις πιστώσεις του οποίου βαρύνει.(ΕΛ.ΣΥΝ:Κλιμάκιο Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών στο VII Τμήμα,Πράξη 133/19) 

Απευθείας αγορά ακινήτου

Η  από 4.12.2017 Έκθεση Εκτίμησης Αγοραίας Αξίας του ακινήτου από τον Πιστοποιημένο Ορκωτό Εκτιμητή είναι νόμιμα αιτιολογημένη, καθόσον περιλαμβάνει, κατά τα ανωτέρω, διαφορετικές, συνδυαστικά εφαρμοζόμενες μεθόδους εκτίμησης της αγοραίας αξίας του, με αναλυτικά επιμέρους στοιχεία και αναφορές εντός του ισχύοντος πλαισίου προγραμματικών και οικονομικών συνθηκών κτηματαγοράς. Επιπλέον, η πιστοποιημένη εκτίμηση της αξίας (2.785 ευρώ/τ.μ.) είναι κατά πολύ χαμηλότερη από την απόφαση προσδιορισμού οριστικής τιμής μονάδας αποζημίωσης για απαλλοτρίωση λόγω ρυμοτομίας που είχε ορισθεί σε 4.000 ευρώ/ τ.μ. με την …/2013 απόφαση του Εφετείου Α…. Ως εκ τούτου, ο Δήμος Α… αιτιολογημένα ενέκρινε την απευθείας αγορά του ακινήτου, σταθμίζοντας τόσο την αντικειμενική αξία του στο 1.335.579,28 ευρώ (ήτοι 1.770,59 ανά τ.μ.) και την από πιστοποιημένο εκτιμητή αξία του στα 2.100.000 ευρώ (ήτοι 2.785 ευρώ ανά τ.μ.) όσο και τη δικαστικώς ορισθείσα τιμή μονάδας αποζημίωσης για αυτό ανερχόμενη στα 3.017.240 ευρώ (ήτοι 4.000 ευρώ ανά τ.μ.) και συνεκτιμώντας ότι η αξία αυτή συναρτάται με το γεγονός ότι το ακίνητο είναι το μόνο κατάλληλο προς αγορά στη συγκεκριμένη περιοχή για την εξυπηρέτηση των παιδιών του γειτονικού δημοτικού παιδικού σταθμού. Συνεπώς στοιχειοθέτησε επαρκώς τον συμφέροντα χαρακτήρα του τελικώς επιτευχθέντος τιμήματος. Κατ’ ακολουθίαν των ανωτέρω, η εντελλόμενη δαπάνη είναι νόμιμη, επομένως, τα υπό κρίση χρηματικά εντάλματα πληρωμής θα μπορούσαν να θεωρηθούν, εάν δεν είχε λήξει το οικονομικό έτος 2018, τις πιστώσεις του οποίου αυτά βαρύνουν.(ΕΛ.ΣΥΝ: Κλιμάκιο Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών στο VII Τμήμα,Πράξη 59/19)

Επείγουσες ρυθμίσεις των Υπουργείων Εσωτερικών, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Δικαιοσύνης, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τουρισμού και διατάξεις για την ψηφιακή πολιτική, την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και την απλούστευση των διοικητικών διαδικασιών

Σχέδιο Νόμου

Αιτιολογική έκθεση 

Αίτημα συμβιβασμού εν επιδικία αγωγών. Κύρος εξώδικου συμβιβασμού

Στους δήμους παρέχεται η δυνατότητα να συνάπτουν εξώδικους συμβιβασμούς, ήτοι αμφοτεροβαρείς συμβάσεις με τρίτους, προκειμένου με αμοιβαίες υποχωρήσεις να επέλθει επίλυση μίας έριδας ή μίας αβεβαιότητας σχετικά με έννομη σχέση (άρθρο 871 ΑΚ). Αρμόδιο όργανο για τη σύναψη του εξώδικου συμβιβασμού είναι, εφόσον το αντικείμενο της διαφοράς ανέρχεται μέχρι το ποσό των 30.000 ευρώ, η Οικονομική Επιτροπή, η οποία αποφαίνεται ύστερα από γνωμοδότηση δικηγόρου. Ο εξώδικος συμβιβασμός, επομένως, εφόσον έχει συναφθεί νομίμως, αποτελεί νόμιμο δικαιολογητικό για την πληρωμή της σχετικής δαπάνης. Όμως, δεδομένου ότι δεν παράγει κατά νόμο δεδικασμένο, το κύρος του αποτελεί αντικείμενο πλήρους ελέγχου κατά τον προληπτικό έλεγχο της δαπάνης από το Ελεγκτικό Συνέδριο. Συνεπώς ελέγχεται, εκτός της προβλεπόμενης από το νόμο διαδικασίας σύναψης του συμβιβασμού, η ύπαρξη δικαιώματος ουσιαστικού δικαίου, η δυνατότητα να αποτελέσει η αντίστοιχη απαίτηση αντικείμενο συμβιβασμού, η πρόβλεψη της σχετικής δαπάνης από διάταξη νόμου και η ύπαρξη όλων των αναγκαίων δικαιολογητικών στοιχείων από τα οποία η απαίτηση αποδεικνύεται (Ε.Σ. Κ.Π.Ε.Δ.VII Τμ. Πρ. 261/2017, 209/2015, 294/2014).

Στη προκειμένη περίπτωση τηρήθηκαν τα τυπικά εξωτερικά στοιχεία του εξώδικου συμβιβασμού και από το σύνολο των προσκομισθέντων από το Δήμο Μ… δικαιολογητικών στοιχείων αφενός μεν προκύπτει η παροχή των επίμαχων ανατεθεισών από το Δήμο υπηρεσιών και ως εκ τούτου η ουσιαστική βασιμότητα των ένδικων αξιώσεων των ως άνω δικαιούχων και αφετέρου και η προσήκουσα δημοσιονομική ανάληψη των σχετικών υποχρεώσεων ερειδομένων επί εγκύρου εξώδικου συμβιβασμού, που αποτελεί την αιτία έκδοσης των επίμαχων χρηματικών ενταλμάτων. Κατ’ ακολουθία των ανωτέρω, τα ελεγχόμενα χρηματικά εντάλματα θα μπορούσαν να θεωρηθούν, αν δεν είχε λήξει το οικονομικό έτος 2018, τις πιστώσεις του οποίου βαρύνουν. ( ΕΛ.ΣΥΝ:Κλιμάκιο Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών στο VII Τμήμα ,Πράξη 32/2019)

Απευθείας ανάθεση προμήθειας λιπαντικών κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 118 Ν.4412/16 λόγω δικαστικής εμπλοκής της διαγωνιστικής διαδικασίας- Διάρκεια σύμβασης στην περίπτωση αυτή .Τρόπος εφαρμογής της παρ. 10 του άρθρου 6 Ν.4412/16

Ορθώς ανατέθηκε με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης κατ΄εφαρμογή του άρθρου 118 Ν.4412/16  η ελεγχόμενη προμήθεια των λιπαντικών ειδών στη φερόμενη ως δικαιούχο, ενόψει και της επιτακτικής ανάγκης εφοδιασμού των οχημάτων και λοιπών μηχανημάτων του Δήμου με λιπαντικά είδη, με στόχο την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του. Το δε άρθρο 6 παρ. 10 του ν. 4412/2016 εφαρμόζεται πρωτίστως στην εξαρχής δημοπράτηση μεμονωμένου τμήματος προμήθειας και όχι στην επιμέρους περιορισμένη προμήθεια για την κάλυψη των τρεχουσών αναγκών λόγω δικαστικών εμπλοκών σε μία ήδη σε εξέλιξη προμήθεια. Μη νομίμως, ωστόσο, στην προκειμένη περίπτωση συμφωνήθηκε τετράμηνη διάρκεια της σύμβασης, έως τις 26.8.2018, καθόσον έπρεπε να ορισθεί ότι αυτή θα ισχύει, δεδομένου ότι αποσκοπεί στην κάλυψη των άμεσων και προσωρινών αναγκών του Δήμου σε λιπαντικά, έως την ολοκλήρωση του διεθνούς δημόσιου διαγωνισμού,ήτοι έως την ανακήρυξη οριστικού μειοδότη προμηθευτή και όχι ανεξαρτήτως της προόδου της διαγωνιστικής διαδικασίας και για τέσσερις μήνες. Ως εκ τούτου, η υπό κρίση δαπάνη είναι μη νόμιμη, κατά το μέρος που αφορά σε διάστημα μεταγενέστερο του χρόνου κοινοποίησης της …/8.5.2018 κατακυρωτικής απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής στον αναδειχθέντα οριστικό μειοδότη. Πλην όμως, χωρίς πρόθεση καταστρατήγησης των οικείων διατάξεων τα όργανα του Δήμου υπέλαβαν ότι το διάστημα των τεσσάρων μηνών ήταν ο ελάχιστος απαιτούμενος χρόνος για την ολοκλήρωση της διαδικασίας των προσφυγών του υπό εξέλιξη διαγωνισμού και ότι η διάρκεια της σύμβασης για το χρόνο αυτό ήταν απαραίτητη για να εξασφαλισθεί η συνεχής και απρόσκοπτη λειτουργία της υπηρεσίας.

Κατ’ ακολουθία τούτων, η ελεγχόμενη δαπάνη είναι εν μέρει μη νόμιμη, ωστόσο το υπό κρίση χρηματικό ένταλμα θα μπορούσε να θεωρηθεί, λόγω συγγνωστής πλάνης, αν δεν είχε λήξει το οικονομικό έτος, τις πιστώσεις του οποίου βαρύνει ( ΕΛ.ΣΥΝ : Κλιμάκιο Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών στο VII Τμήμα,Πράξη 22-19)