Αρχείο κατηγορίας: Νομολογια

Νομολογία

ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

Κλιμάκιο Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών (Κ.Π.Ε.Δ )στο VII Τμήμα

2019

ΕΛ.ΣΥΝ: Κλιμάκιο Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών στο VII Τμήμα,Πράξη 135/19 «Διαδικασία απευθείας ανάθεσης: α)Κριτήριο ανάθεσης β) Υποχρέωση των οργάνων του Δήμου να ζητήσουν τις αναγκαίες διευκρινίσεις πριν την απόρριψη της πρώτης μειοδότριας»


2018

ΕΛ.ΣΥΝ : Κλιμάκιο Προληπτικού  Ελέγχου Δαπανών στο VII Τμήμα  ,Πράξη  9/18 . “Ανάθεση έργου από ΔΕΥΑ -Αρμόδιο όργανο”


ΕΛ.ΣΥΝ :Κλιμάκιο Προληπτικού ΕλέγχουΔαπανών στο VII Τμήμα ,Πράξη 21/2018 :.«Απευθείας Ανάθεση :Χρόνος απόδειξης μη ύπαρξης κωλυμάτων»


ΕΛ.ΣΥΝ:Κλιμάκιο Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών στο VII Τμήμα,Πράξη 23/2018:«Προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης μετά από διενέργεια άγονου διαγωνισμού-Αρμόδιο όργανο η Οικονομική Επιτροπή»


ΕΛ.ΣΥΝ :Κλιμάκιο Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών στο VII Τμήμα ,Πράξη 39 /18:«Παροχή υπηρεσιών Συμβούλου για την αξιοποίηση Δημοτικών ακινήτων »


ΕΛ.ΣΥΝ:Κλιμάκιο Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών στο VIIΤμήμα, Πράξη 73/18«Συντήρηση και επισκευή δημοτικών οχημάτων καθαριότητας με κατεπείγουσα διαδικασία »


ΕΛ.ΣΥΝ : Κλιμάκιο Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών στο VII Τμήμα,Πράξη 65/18 «Μη ομοειδείς εργασίες»


ΕΛ.ΣΥΝ: Κλιμάκιο Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών στο VII Τμήμα,Πράξη 89/18:Έργο:«Απευθείας ανάθεση με τη διαδικασία του κατεπείγοντος λόγω κήρυξης του Δήμου σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης»2017

Σημαντικό!! ΕΛ.ΣΥΝ:Κλιμάκιο Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών στο VII Τμήμα,Πράξη 160/17«Λόγοι αποκλεισμού στην απευθείας ανάθεση».

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ : 

Με τις παρ  9,15 και 52  του άρθρου 107 του  Ν. 4497/17εισάγονται  ρυθμίσεις σύμφωνα με τις οποίες δαπάνες  μέχρι δύο χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (2.500€) που πραγματοποιήθηκαν από 9.8.2016 και εφεξής  δεν υφίσταται υποχρέωση της Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα να απαιτεί  από τον προσφέροντα/ντες / προσκόμιση  οποιουδήποτε από τα δικαιολογητικά του άρθρου 80 Ν.4412/16 προκειμένου να αποδείξει ότι δεν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 73  στο πρόσωπό του .

Σημαντικό!ΕΛ.ΣΥΝ .Κλιμάκιο Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών στο VII Τμήμα Πράξη  231/17 Απευθείας ανάθεση  ανά δημοτική ενότητα, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 6 παρ. 14 του ν. 4071/2012- Έννοια επιχειρησιακών μονάδων του άρθρου 6 παρ 2 Ν.4412/16 “.

ΕΛ.ΣΥΝ : Κ λιμάκιο Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών στο VII Τμήμα ,Πράξη 257/17 Απευθείας ανάθεση σε τρίτον υπηρεσιών με τίτλο «Εργασίες συλλογής στοιχείων και καταχώρησης δεδομένων για την υποβολή δήλωσης Ε9 για την ακίνητη περιουσία του Δήμου»

ΕΛ.ΣΥΝ :Κλιμάκιο Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών στο VII Τμήμα ,Πράξη 280/17 Δαπάνη κινητής τηλεφωνίας – Υποχρέωση απόφασης ανάθεσης του Δημάρχου στο ΚΗΜΔΗΣ”.

ΕΛ.ΣΥΝ : Κ λιμάκιο Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών στο VII Τμήμα ,Πράξη 281/17 Απευθείας ανάθεση υπηρεσιών με απόφαση Δ.Σ και όχι του αρμοδίου οργάνου δηλαδή του Δημάρχου -Νόμιμη δαπάνη”.

ΕΛ.ΣΥΝ :Κλιμάκιο Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών στο VII Τμήμα ,Πράξη 297/17 Α)Σύμφωνη γνώμη της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ Β)Απευθείας Ανάθεση- Αυτοτελής διαδικασία σε σχέση με τον εν  εξελίξει διαγωνισμό”

Σημαντικό!ΕΛ.ΣΥΝ .Κλιμάκιο Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών στο VII Τμήμα Πράξη 300/17 “Κριτήριο ανάθεσης στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης προμήθειας -Υποχρέωση αξιολόγησης υποβαλομένων προσφορών “

ΕΛ. ΣΥΝ. Κλιμάκιο Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών στο VII Τμήμα Πράξη 303/17 Δαπάνη από Σύνδεσμο Ο.Τ.Α -Μη λειτουργική /Μη συνάδουσα με τις αρμοδιότητες του Συνδέσμου

ΕΛ. ΣΥΝ. Κλιμάκιο Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών στο VII Τμήμα Πράξη 313/17: “Απευθείας ανάθεση  ανά δημοτική ενότητα, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 6 παρ. 14 του ν. 4071/2012”

ΕΛ.ΣΥΝ : Κλιμάκιο Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών στο VII Τμήμα ,Πράξη  316/17    Απευθείας ανάθεση εκτέλεσης υπηρεσιών -Κριτήριο ανάθεσης”

ΕΛ.ΣΥΝ : Κλιμάκιο Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών στο  VII Τμήμα ,Πράξη 318/17:Απευθείας ανάθεση καυσίμων λόγω κατεπείγουσας ανάγκης οφειλόμενης σε αύξηση κατανάλωσης”VI Τμήμα 

2018

ΕΛ.ΣΥΝ :Τμήμα VI ,Απόφαση 452/18 «Πρόσκληση συμμετοχής σε απευθείας διαπραγμάτευση»


VII Τμήμα 

2012

ΕΛ.ΣΥΝ. Πράξη 98/2012 Τμήμα VII: “Υποβολή προσφοράς στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης”

Υπηρεσιών Γενικής Φύσης

ΕΛ. ΣΥΝ. Πράξη 175/16 Κλιμάκιο Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών στο Τμήμα VII “Ανάθεση εργασιών απομάκρυνσης αδρανών υλικών”

ΕΛ. ΣΥΝ. Πράξη 42/13 Κλιμάκιο Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών στο Τμήμα VII “Ανάθεση εργασιών καθαρισμού δρόμων και κοινοχρήστων χώρων” 

ΣτΕ 16/2015