Αρχείο κατηγορίας: Γενικές ρυθμίσεις

(2).Γενικές ρυθμίσεις- Εκπαιδευτικό υλικό Ν.4412/16

 1. ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΥΛΗΣ
 2. ΔΟΜΗ-ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
 3. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΝΟΜΟΥ
 4. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
 5. ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
 6. ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ-ΚΑΤΩΤΑΤΑ ΟΡΙΑ
 7. ΜΕΘΟΔΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ  ΑΞΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 8. ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΟΥ Ι
 9. ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΙΙ
 10. ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ
 11. ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΠΡΟΓΕΝΕΣΤΕΡΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ-ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
 12. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΣΕ ΙΣΧΥ ΠΡΟΓΕΝΕΣΤΕΡΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ
 13. ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
 14. ΕΚΚΡΕΜΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ-ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ
 15. ΒΑΣΙΚΕΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ
 16. ΟΡΙΣΜΟΙ
 17. ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ -ΕΡΓΟΥ – ΜΕΛΕΤΗΣ- ΜΙΚΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ-ΚΑΤΩΤΑΤΑ ΟΡΙΑ

– Κανονισμός (ΕΕ) 2019/1828 της Επιτροπής της 30ης Οκτωβρίου 2019 για την τροποποίηση της οδηγίας 2014/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα κατώτατα όρια για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών, υπηρεσιών και έργων και για διαγωνισμούς μελετών

– Κανονισμός (ΕΕ) 2019/1829 της Επιτροπής της 30ης Οκτωβρίου 2019 για την τροποποίηση της οδηγίας 2014/25/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα κατώτατα όρια για τις συμβάσεις προμηθειών, υπηρεσιών και έργων, και τους διαγωνισμούς μελετών 

 Κανονισμός (ΕΕ) 2019/1827 της Επιτροπής της 30ης Οκτωβρίου 2019 για την τροποποίηση της οδηγίας 2014/23/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά το κατώτατο όριο για τις συμβάσεις παραχώρησης

– Κανονισμός (ΕΕ) 2019/1830 της Επιτροπής της 30ης Οκτωβρίου 2019 για την τροποποίηση της οδηγίας 2009/81/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα κατώτατα όρια για τις συμβάσεις έργων, προμηθειών και παροχής υπηρεσιών 

Δείτε πίνακα κατωτάτων ορίων ετών 2020 -2021 εδώ