Όλα τα άρθρα του/της kontis

Α)Απευθείας ανάθεση προμήθειας λιπαντικών κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 118 Ν. 4412/2016 λόγω δικαστικής εμπλοκής διεθνούς διαγωνισμού Β).Τρόπος εφαρμογής του άρθρου 6 παρ. 10 του ν. 4412/2016 ( επιτρεπτής κατάτμησης )

Α)Απευθείας ανάθεση προμήθειας  λιπαντικών  κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 118 Ν. 4412/2016 λόγω δικαστικής εμπλοκής διεθνούς διαγωνισμού

 Ενόψει της μη έγκαιρης ολοκλήρωσης του διαγωνισμού για την Κατηγορία 4 ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ, , σύμφωνα με το άρθρο 118 του ν. 4412/2016, ανατέθηκε με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης η προμήθεια λιπαντικών ειδών για την κάλυψη των λειτουργικών και κυκλοφοριακών αναγκών και μετακινήσεων των υπηρεσιακών μέσων, οχημάτων και μηχανημάτων έργων του Δήμου για χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης και, σε κάθε περίπτωση, μέχρι την ολοκλήρωση του διεθνούς ανοικτού διαγωνισμού

Με δεδομένα αυτά ορθώς ανατέθηκε η ελεγχόμενη προμήθεια των λιπαντικών ειδών στη φερόμενη ως δικαιούχο, ενόψει και της επιτακτικής ανάγκης εφοδιασμού των οχημάτων και λοιπών μηχανημάτων του Δήμου με λιπαντικά είδη, με στόχο την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του.

Β).Τρόπος εφαρμογής  του άρθρου  6 παρ. 10 του ν. 4412/2016 ( επιτρεπτής κατάτμησης )

 Το δε άρθρο 6 παρ. 10 του ν. 4412/2016 εφαρμόζεται πρωτίστως στην εξαρχής δημοπράτηση μεμονωμένου τμήματος προμήθειας και όχι στην επιμέρους περιορισμένη προμήθεια για την κάλυψη των τρεχουσών αναγκών λόγω δικαστικών εμπλοκών σε μία ήδη σε εξέλιξη προμήθεια.

Μη νομίμως, ωστόσο, στην προκειμένη περίπτωση συμφωνήθηκε τετράμηνη διάρκεια της σύμβασης, έως τις 26.8.2018, καθόσον έπρεπε να ορισθεί ότι αυτή θα ισχύει, δεδομένου ότι αποσκοπεί στην κάλυψη των άμεσων και προσωρινών αναγκών του Δήμου σε λιπαντικά, έως την ολοκλήρωση του διεθνούς δημόσιου διαγωνισμού, ήτοι έως την ανακήρυξη οριστικού μειοδότη προμηθευτή και όχι ανεξαρτήτως της προόδου της διαγωνιστικής διαδικασίας και για τέσσερις μήνες. Ως εκ τούτου, η υπό κρίση δαπάνη είναι μη νόμιμη, κατά το μέρος που αφορά σε διάστημα μεταγενέστερο του χρόνου κοινοποίησης της …/8.5.2018 κατακυρωτικής απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής στον αναδειχθέντα οριστικό μειοδότη. Πλην όμως, χωρίς πρόθεση καταστρατήγησης των οικείων διατάξεων τα όργανα του Δήμου υπέλαβαν ότι το διάστημα των τεσσάρων μηνών ήταν ο ελάχιστος απαιτούμενος χρόνος για την ολοκλήρωση της διαδικασίας των προσφυγών του υπό εξέλιξη διαγωνισμού και ότι η διάρκεια της σύμβασης για το χρόνο αυτό ήταν απαραίτητη για να εξασφαλισθεί η συνεχής και απρόσκοπτη λειτουργία της υπηρεσίας.

Κατ’ ακολουθία τούτων, η ελεγχόμενη δαπάνη είναι εν μέρει μη νόμιμη, ωστόσο το υπό κρίση χρηματικό ένταλμα θα μπορούσε να θεωρηθεί, λόγω συγγνωστής πλάνης, αν δεν είχε λήξει το οικονομικό έτος, τις πιστώσεις του οποίου βαρύνει.(ΕΛ.ΣΥΝ: Κλιμάκιο Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών στο VII Τμήμα ,Πράξη 22/19 )

Δείτε όμοια Πράξη :.(ΕΛ.ΣΥΝ :Κλιμάκιο Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών στο VII Τμήμα,Πράξη 83/19)

αναρτημένη και στη διαδρομή :Επικαιρότητα /Σημερινά νέα (2/9/2019 )με τίτλο:

Σημαντικό !!Aπευθείας ανάθεση σύμφωνα με την παράγραφο 10 του άρθρου 6 του ν. 4412/2016-Επιτρεπτή κατάτμηση

Πανεπιστήμιο – Προμήθεια και εγκατάσταση κλιματιστικών σε εργαστήρια και αίθουσες διδασκαλίας, σε εκτέλεση σχετικής σύμβασης. ( Υποβολή προσφοράς για το σύνολο των ζητουμένων ειδών )

Νόμιμη η σχετική δαπάνη δεδομένου ότι η επίμαχη διαγωνιστική διαδικασία διεξήχθη νομοτύπως από το Πανεπιστήμιο, ερειδόμενη επί νομίμου διακήρυξης, οι όροι της οποίας δεν προσεβλήθησαν αλλά έγιναν στο σύνολό τους αποδεκτοί από τους διαγωνιζομένους, οι οποίοι, σε συμμόρφωση προς αυτή, υπέβαλαν προσφορά για το σύνολο των ζητούμενων ειδών και την εγκατάσταση αυτών, η απόρριψη δε των τεχνικών προσφορών τινών εξ αυτών έλαβε χώρα εξαιτίας της ασυμφωνίας τους με έτερο, κρίσιμο και μη αμφισβητηθέντα όρο των τεχνικών προδιαγραφών, ενώ ο επίμαχος όρος της υποχρεωτικής υποβολής προσφοράς για το σύνολο των ζητούμενων ειδών και υπηρεσιών δεν αποτέλεσε ούτε αποτρεπτικό παράγοντα για την υποβολή προσφοράς ούτε λόγο αποκλεισμού, ενώ ουδείς εκ των αποκλεισθέντων αμφισβήτησε τον αποκλεισμό του και την μη πρόκριση της προσφοράς του σε επόμενο στάδιο της διαδικασίας.(ΕΛ.ΣΥΝ: Κλιμάκιο Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών στο IV Τμήμα,Πράξη 99/18)

Πανεπιστήμιο :Ομοειδείς εργασίες –Αποφάσεις του Πρύτανη για απευθείας ανάθεση ομοειδών εργασιών

Το Κλιμάκιο κρίνει ότι οι επίμαχες εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης των μαρμάρινων όψεων του ιστορικού κτιρίου της ΑΣΚΤ( Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών) στην οδό Πατησίων 42, οι οποίες παρασχέθηκαν σε εκτέλεση των από 2.5.2018 και 7.6.2018 συμβάσεων, συνολικού ύψους 19.500,00 ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.) είναι ομοειδείς, κατά την αντίληψη των συναλλαγών και τη φύση τους, με τις εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης της οροφογραφίας στο χώρο της πρυτανείας του ίδιου κτιρίου, οι οποίες υλοποιήθηκαν σε εκτέλεση της από 2.5.2018 σύμβασης, ύψους 11.000,00 ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.). Τούτων δοθέντων, η συνολική αξία των ανωτέρω όμοιων εργασιών ανέρχεται στο ποσό των 30.500,00 ευρώ και επομένως, υπερβαίνει κατά το έτος 2018 το ποσό των 20.000,00 ευρώ, άνευ Φ.Π.Α., μέχρι του οποίου είναι νόμιμη προσφυγή στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, άνευ αιτιολογίας. Κατά συνέπεια, στην υπό κρίση περίπτωση έπρεπε να ακολουθηθεί η διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού. τα δε περί αντιθέτου προβαλλόμενα με το …. έγγραφο επανυποβολής είναι απορριπτέα ως αβάσιμα. Ειδικότερα, με το προαναφερόμενο έγγραφο προβάλλεται ότι οι ανωτέρω εργασίες είναι διαφορετικές μεταξύ τους ενόψει των διαφορετικών ειδικοτήτων που απαιτούνται για την εκτέλεση τους δεδομένου ότι η μεν άδεια άσκησης επαγγέλματος συντηρητή αρχαιοτήτων και έργων τέχνης της… αφορά τις ειδικότητες συντήρησης κεραμικού, γυαλιού, λίθου, μετάλλου, ψηφιδωτών, ανασκαφικών, οργανικών υλικών, η δε άδεια της… την ειδικότητα της τοιχογραφίας. Όμως ο λόγος αυτός είναι απορριπτέος ως αλυσιτελώς προβαλλόμενος διότι το γεγονός ότι απαιτείτο άλλη ειδικότητα συντηρητή αρχαιοτήτων και έργων τέχνης για την εκτέλεση των εργασιών επί των μαρμάρινων επιφανειών και άλλη για την αποκατάσταση της εσωτερικής οροφογραφίας, δεν εμπόδιζε τη διεξαγωγή συνοπτικού διαγωνισμού καθόσον οι εν λόγω εργασίες θα μπορούσαν να ανατεθούν είτε σε ένα ανάδοχο που διέθετε και τις δύο απαιτούμενες ειδικότητες είτε σε δύο, όπως και έγινε. Άλλωστε, από τα στοιχεία του φακέλου δεν προκύπτει ότι συνέτρεξαν λόγοι επείγοντες οφειλόμενοι σε αυταπόδεικτα απρόβλεπτες περιστάσεις, οι οποίοι κατέστησαν αδύνατη τη διενέργεια νόμιμης διαγωνιστικής διαδικασίας. Τα δε προβαλλόμενα με το …. έγγραφο επανυποβολής ότι οι εργασίες αποκατάστασης της οροφογραφίας στο χώρο της πρυτανείας προέκυψαν εκτάκτως μετά τον εμπρησμό του κτιρίου της Πρυτανείας είναι απορριπτέα ως αβάσιμα ενόψει του ότι ο αναφερόμενος εμπρησμός έλαβε χώρα στις 28.1.2018, ήτοι τέσσερις (4) μήνες πριν από την εκτέλεση των εργασιών αποκατάστασης της οροφογραφίας με αποτέλεσμα να μην προκύπτει ότι οι εν λόγω εργασίες ήταν επείγουσες (βλ. το από 28.1.2018 απόσπασμα συμβάντων της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας). Εντούτοις, το Κλιμάκιο συνεκτιμώντας ότι οι επίμαχες υπηρεσίες αφενός αποσκοπούν στην συντήρηση του ιστορικού κτιρίου της ΑΣΚΤ, αφετέρου, όπως προκύπτει από τα στοιχεία του φακέλου, υποβλήθηκαν τρεις (3) οικονομικές προσφορές για τη συντήρηση και αποκατάσταση των μαρμάρινων όψεων του κτιρίου, κρίνει ότι πρέπει να αναγνωρισθεί η συνδρομή συγγνωστής πλάνης υπέρ των αρμόδιων οργάνων της ΑΣΚΤ.Κατ’ ακολουθίαν των ανωτέρω, το ελεγχόμενο χρηματικό ένταλμα θα μπορούσε να θεωρηθεί λόγω συγγνωστής πλάνης εάν δεν είχε λήξει το οικονομικό έτος τις πιστώσεις του οποίου βαρύνει.(ΕΛ.ΣΥΝ :Κλιμάκιο Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών στο IV Τμήμα,Πράξη 50/19)

Επισκευή και συντήρηση των φωτεινών σηματοδοτών του Δήμου: α)Φύση της σύμβασης β)Αόριστος Προϋπολογισμός γ) Εργασίες εμπίπτουσες σε καθήκοντα υπαλλήλων

Η επίμαχη σύμβαση, ως εκ του απλού, μη εξειδικευμένου τεχνικά αντικειμένου της, που συνίσταται σε απλή εποπτεία, αντικατάσταση φθορών στους ήδη υπάρχοντες σηματοδότες του Δήμου Δ… και στη συντήρηση τους, δεν εμπίπτει στην κατηγορία των «έργων» ή των «τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών», αλλά σε εκείνη των «γενικών υπηρεσιών» του ν. 4412/2016, με αποτέλεσμα να μην εφαρμόζεται εν προκειμένω η παρ. 5 του άρθρου 118 του ν. 4412/2016. Εξάλλου, ορθώς για τις εν λόγω εργασίες, αναφέρεται στην επίμαχη μελέτη ο αριθμός cpv 50232200-2/συντήρηση εγκαταστάσεων φωτεινών σηματοδοτών, καθόσον δεν πρόκειται για «εγκατάσταση συστημάτων φωτισμού και σηματοδοτών οδών» της τάξης «λοιπές εγκαταστάσεις σε κτίρια» της ομάδας «εγκαταστάσεις παροχών σε κτίρια» του Παραρτήματος II του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Επιπροσθέτως, ο αριθμός αυτός cpv δεν συγκαταλέγεται στο Παράρτημα Ι του Προσαρτήματος Γ περί συμβάσεων εκπόνησης μελετών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών.

Περαιτέρω, η έλλειψη ρητής έγκρισης από το Δημοτικό Συμβούλιο της …/20.7.2018 «βεβαίωσης» για την καλή εκτέλεση των εργασιών δεν ασκεί επιρροή, δοθέντος ότι κατά το χρονικό σημείο ελέγχου του χρηματικού εντάλματος είχε παρέλθει η προθεσμία των τριάντα ημερών, μετά το άπρακτο πέρας της οποίας θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 219 του ν. 4412/2016.

Ωστόσο, ο προϋπολογισμός της σύμβασης είναι αόριστος και αντίθετος στην αρχή της οικονομικότητας, διότι στον ενδεικτικό προϋπολογισμό της παρατίθεται το κατ’ αποκοπή ποσό των 10.000,00 ευρώ για υπηρεσίες ενός έτους και δεν αναφέρεται κάποιο στοιχείο σχετικά με τον τρόπο υπολογισμού του σε αυτό το ύψος, όπως εκτιμώμενες εργατοώρες ή εργατοημέρες, τιμή μονάδος για αυτές, ανάλυση των τιμών ανά είδος εργασίας.

Περαιτέρω, το μη εξειδικευμένης τεχνικής φύσης αντικείμενο της σύμβασης, όπως ανωτέρω περιγράφεται, εμπίπτει στις αρμοδιότητες του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου και οι πέντε υπάλληλοι συναφούς ειδικότητας που υπηρετούν στο Δήμο (1 ΔΕ Ηλεκτρολόγος, 2 ΤΕ Μηχανολόγοι,   2 ΠΕ Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί) κρίνονται τεχνικά ικανοί και αριθμητικά επαρκείς για να διεκπεραιώσουν τις ανατεθείσες εργασίες. Εξάλλου, η έλλειψη ηλεκτρομηχανολογικών μέσων προβάλλεται αορίστως, σε κάθε δε περίπτωση ο ισχυρισμός αυτός έρχεται σε αντίθεση με τη δέσμευση του Δήμου για παροχή των ανταλλακτικών και των υλικών που τυχόν απαιτηθούν κατά την εκτέλεση των εργασιών.

Κατ’ ακολουθία των ανωτέρω, η δαπάνη δεν είναι νόμιμη και το ελεγχόμενο χρηματικό ένταλμα δεν πρέπει να θεωρηθεί. (ΕΛ.ΣΥΝ:Κλιμάκιο Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών στο VII Τμήμα,Πράξη 40/19) 

 

 

Παραγραφή των αξιώσεων κατά των Ο.Τ.Α.-Καταβολή αμοιβής σε μελετητή

Η κατά το άρθρο 90 παρ. 1 του ν. 2362/1995 παραγραφή της αξίωσης του μελετητή για την καταβολή της αμοιβής του άρχισε από τη λήξη του οικονομικού έτους 2012, εντός του οποίου πιστοποιήθηκε η επάρκεια της μελέτης και εγκρίθηκε αυτή από το Δημοτικό Συμβούλιο. Δεδομένου δε ότι, εν προκειμένω, η έκδοση του τιμολογίου έναντι της παροχής υπηρεσιών του αναδόχου λογίζεται ως υποβολή αίτησης του τελευταίου προς την αναθέτουσα αρχή για την πληρωμή της απαίτησής του, διακοπτικό του χρόνου της παραγραφής γεγονός (άρθρο 93 του ν. 2362/1995), η πενταετής παραγραφή δεν είχε συμπληρωθεί κατά το χρόνο έκδοσης του κρίσιμου χρηματικού εντάλματος (16.4.2018). Συνεπώς, η εντελλόμενη δαπάνη είναι κανονική και το υπό κρίση χρηματικό ένταλμα θα μπορούσε να θεωρηθεί, εάν δεν είχε λήξει το οικονομικό έτος 2018, τις πιστώσεις του οποίου βαρύνει.(ΕΛ.ΣΥΝ: Κλιμάκιο Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών στο VII Τμήμα,Πράξη 60/2019)

Απευθείας αγορά ακινήτου -Έκθεση Εκτίμησης Αγοραίας Αξίας του ακινήτου από τον Πιστοποιημένο Ορκωτό Εκτιμητή νόμιμα αιτιολογημένη

Η από 4.12.2017 Έκθεση Εκτίμησης Αγοραίας Αξίας του ακινήτου από τον Πιστοποιημένο Ορκωτό Εκτιμητή είναι νόμιμα αιτιολογημένη, καθόσον περιλαμβάνει, κατά τα ανωτέρω, διαφορετικές, συνδυαστικά εφαρμοζόμενες μεθόδους εκτίμησης της αγοραίας αξίας του, με αναλυτικά επιμέρους στοιχεία και αναφορές εντός του ισχύοντος πλαισίου προγραμματικών και οικονομικών συνθηκών κτηματαγοράς. Επιπλέον, η πιστοποιημένη εκτίμηση της αξίας (2.785 ευρώ/τ.μ.) είναι κατά πολύ χαμηλότερη από την απόφαση προσδιορισμού οριστικής τιμής μονάδας αποζημίωσης για απαλλοτρίωση λόγω ρυμοτομίας που είχε ορισθεί σε 4.000 ευρώ/ τ.μ. με την …/2013 απόφαση του Εφετείου Α…. Ως εκ τούτου, ο Δήμος Α… αιτιολογημένα ενέκρινε την απευθείας αγορά του ακινήτου σε ποσόν  2.100.000 ευρώ, σταθμίζοντας τόσο την αντικειμενική αξία του στο 1.335.579,28 ευρώ (ήτοι 1.770,59 ανά τ.μ.) και την από πιστοποιημένο εκτιμητή αξία του στα 2.100.000 ευρώ (ήτοι 2.785 ευρώ ανά τ.μ.) όσο και τη δικαστικώς ορισθείσα τιμή μονάδας αποζημίωσης για αυτό ανερχόμενη στα 3.017.240 ευρώ (ήτοι 4.000 ευρώ ανά τ.μ.) και συνεκτιμώντας ότι η αξία αυτή συναρτάται με το γεγονός ότι το ακίνητο είναι το μόνο κατάλληλο προς αγορά στη συγκεκριμένη περιοχή για την εξυπηρέτηση των παιδιών του γειτονικού δημοτικού παιδικού σταθμού. Συνεπώς στοιχειοθέτησε επαρκώς τον συμφέροντα χαρακτήρα του τελικώς επιτευχθέντος τιμήματος. Κατ’ ακολουθίαν των ανωτέρω, η εντελλόμενη δαπάνη είναι νόμιμη, επομένως, τα υπό κρίση χρηματικά εντάλματα πληρωμής θα μπορούσαν να θεωρηθούν, εάν δεν είχε λήξει το οικονομικό έτος 2018, τις πιστώσεις του οποίου αυτά βαρύνουν.(ΕΛ.ΣΥΝ: Κλιμάκιο Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών στο VII Τμήμα ,Πράξη 59-19)

Δαπάνη εκτύπωσης εντύπων γνωστοποίησης των δραστηριοτήτων του Δήμου

Μη θεώρηση χρηματικού εντάλματος πληρωμής Δήμου που αφορά καταβολή ποσού για την εκτύπωση 3.000 εντύπων. Αρχή νομιμότητας και κανονικότητας δαπανών. Λειτουργικές δαπάνες. Η εντελλόμενη δαπάνη δεν είναι νόμιμη, διότι δεν προβλέπεται από διάταξη νόμου, δεν εξυπηρετεί λειτουργικές ανάγκες του Δήμου ούτε συντελεί στην εκπλήρωση των σκοπών και της αποστολής του.Ειδικότερα, οι δημότες μπορούν: α) να ενημερωθούν για τα θέματα που απασχόλησαν το δημοτικό συμβούλιο και για το περιεχόμενο των ληφθεισών αποφάσεων είτε από το σχετικό πίνακα που αναρτάται στο δημοτικό κατάστημα είτε μέσω της τυχόν υπάρχουσας ιστοσελίδας του Δήμου. Μπορούν δε, επιπροσθέτως, να ζητήσουν και επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών και αποφάσεων (άρθρα 97 παρ. 6, 7 και 8 του ν. 3463/2006), β) να παρακολουθήσουν τις δημόσιες συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου (άρθρο 96 παρ. 1 του ν. 463/2006), γ) να καταθέσουν ατομικά ή συλλογικά στο Δήμο αναφορές και ερωτήσεις για την ενημέρωση τους επί αποφάσεων που τους ενδιαφέρουν (άρθρο 215 παρ. 2 του ν. 3463/2006) και δ) να ενημερωθούν για τα πεπραγμένα της δημοτικής αρχής μέσα από την ειδική και αδάπανη διαδικασία της ετήσιας λογοδοσίας του Δημάρχου, που καθιερώνει το άρθρο 217 του ν. 3463/2006, το οποίο ειδικά για Δήμους πρωτευουσών νομών ή νομών άνω των 50.000 κατοίκων προβλέπει τη συμμετοχή σε αυτήν θεσμοθετημένων συλλογικών φορέων της τοπικής κοινωνίας, που αποσκοπεί στην ευρύτερη δυνατή εκπροσώπηση των κατοίκων και στην ως εκ τούτου επαρκέστερη ενημέρωσή τους. Ως εκ τούτου πρέπει να απορριφθούν οι περί του αντιθέτου ισχυρισμοί του Δήμου, ότι δηλαδή μόνο μέσω του εν λόγω εντύπου δύνανται να ενημερωθούν πληρέστερα και αποτελεσματικότερα οι δημότες για τις δράσεις και τα προγράμματα που υλοποιούνται σε τοπικό επίπεδο (βλ. Πράξεις VII Τμήματος 142, 200, 264, 322/2010). Κατ’ ακολουθίαν των ανωτέρω, η εντελλόμενη δαπάνη δεν είναι νόμιμη και το υπό κρίση χρηματικό ένταλμα δεν πρέπει να θεωρηθεί.(ΕΛ.ΣΥΝ : Τμήμα VII ,Πράξη 61/11)

Προμήθεια 1.300 εντύπων-Μη λειτουργική δαπάνη

Το Τμήμα άγεται στην κρίση ότι η εντελλόμενη δαπάνη προμήθειας ενημερωτικού φυλλαδίου για τα πεπραγμένα της Κοινοτικής Αρχής κατά τα έτη 2003 – 2010 δεν είναι νόμιμη, διότι δεν προβλέπεται από διάταξη νόμου, δεν εξυπηρετεί λειτουργικές ανάγκες της Κοινότητας ούτε συντελεί στην εκπλήρωση των σκοπών και της αποστολής της. Εξάλλου, από τις διατάξεις του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (ν.3463/2006, ΦΕΚ Α΄ 114) προβλέπεται συγκεκριμένος τρόπος ενημέρωσης των πολιτών για τις δραστηριότητες της Κοινοτικής Αρχής. Ειδικότερα, οι πολίτες μπορούν: α) να ενημερωθούν για τα θέματα που απασχόλησαν το κοινοτικό συμβούλιο και για το περιεχόμενο των ληφθεισών αποφάσεων είτε από το σχετικό πίνακα που αναρτάται στο κοινοτικό κατάστημα είτε μέσω της τυχόν υπάρχουσας ιστοσελίδας της Κοινότητας, μπορούν δε επιπροσθέτως να ζητήσουν και επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών και αποφάσεων (άρθρα 113 παρ. 6, 7 και 8 του Δ.Κ.Κ.), β) να παρακολουθήσουν τις δημόσιες συνεδριάσεις του κοινοτικού συμβουλίου (άρθρο 112 παρ. 1 του Δ.Κ.Κ.), γ) να καταθέσουν ατομικά ή συλλογικά στην Κοινότητα αναφορές και ερωτήσεις για την ενημέρωσή τους επί αποφάσεων που τους ενδιαφέρουν (άρθρο 215 παρ. 2 του Δ.Κ.Κ.) και δ) να ενημερωθούν για τα πεπραγμένα της κοινοτικής αρχής μέσα από την ειδική και αδάπανη διαδικασία της ετήσιας λογοδοσίας του Προέδρου της Κοινότητας, που καθιερώνουν τα άρθρα 217 και 218 του Δ.Κ.Κ. Κατ’ ακολουθίαν των ανωτέρω, η εντελλόμενη δαπάνη δεν είναι νόμιμη, κατά τα βασίμως προβαλλόμενα από την Επίτροπο και το υπό κρίση χρηματικό ένταλμα δεν πρέπει να θεωρηθεί. Και τούτο ανεξαρτήτως του γεγονότος ότι μέρος της δαπάνης καλύπτεται από χορηγία της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος, εφόσον η προμήθεια για την οποία προορίζεται δεν προβλέπεται στο νόμο και εκφεύγει της αρμοδιότητας των κοινοτικών οργάνων, τα οποία υποχρεούνται σε κάθε περίπτωση να ενεργούν μόνο εντός του πλαισίου των νομίμων αρμοδιοτήτων τους.( ΕΛ.ΣΥΝ:Τμήμα VII,Πράξη 126/11)

Aμοιβή για παροχή υπηρεσιών ενημέρωσης και προβολής των δραστηριοτήτων του Δήμου δια μέσου της εκτύπωσης σχετικού έγχρωμου εντύπου

Eνόψει του περιεχομένου των εντύπων αυτών, που αναλώνεται, κυρίως, στην προβολή των πεπραγμένων της δημοτικής αρχής σε όλους τους τομείς δράσης της ανεξαιρέτως, οι εντελλόμενες δαπάνες δεν δύνανται να βρουν έρεισμα στα άρθρα 214 παρ. 1 και 2 και 215 παρ. 4 του ως άνω Κώδικα, τα οποία αφορούν αφενός στη συμμετοχή των δημοτών στις τοπικές υποθέσεις, αφετέρου δε στην πληροφόρησή τους σχετικά με την αντιμετώπιση και επίλυση συγκεκριμένων ζητημάτων που απασχολούν την τοπική κοινωνία, απορριπτομένου ως αβασίμου του περί αντιθέτου λόγου ανάκλησης. Τέλος, ο ισχυρισμός ότι κατά το παρελθόν είχαν εκδοθεί ενημερωτικά φυλλάδια για την προβολή της δράσης της δημοτικής αρχής προβάλλεται αορίστως και τυγχάνει απορριπτέος ως αναπόδεικτος, καθόσον δεν προσδιορίζεται ο χρόνος έκδοσης και το περιεχόμενο αυτών, ούτε, εξάλλου, ο Δήμος επικαλείται ότι θεωρήθηκαν σχετικά χρηματικά εντάλματα. Κατ’ ακολουθίαν των ανωτέρω, η υπό κρίση αίτηση ανάκλησης πρέπει να απορριφθεί.Για τους λόγους αυτούς απορρίπτει τη με αριθμ. πρωτ. 5357/18.3.2011 (αρ. πρωτ. Ελ. Συν. 17668/31.3.2011) αίτηση του Δήμου … περί ανάκλησης της 264/2010 Πράξης του( ΕΛ.ΣΥΝ:  VII Τμήμα  Πράξη  182/11)

Προμήθεια ενημερωτικών φυλλαδίων σχετικών με την προβολή των πεπραγμένων του Δήμου

Το Τμήμα, λαμβάνοντας υπόψη το συγκεκριμένο περιεχόμενο του ανωτέρω περιοδικού, το οποίο αναλώνεται στην παρουσίαση του έργου της δημοτικής αρχής στους διάφορους τομείς δράσης της, αλλά και στην ενημέρωση των δημοτών σε σχέση με προγράμματα της κεντρικής διοίκησης που δεν σχετίζονται με την εδαφική περιφέρεια του Δήμου και, ως εκ τούτου, δεν συνιστούν τοπική υπόθεση, άγεται στην κρίση ότι η εντελλόμενη δαπάνη δεν είναι νόμιμη, διότι δεν προβλέπεται από διάταξη νόμου, ούτε δύναται να χαρακτηριστεί ως λειτουργική(ΕΛ.ΣΥΝ:Τμήμα VII,Πράξη 184/11)