Όλα τα άρθρα του/της kontis

test

<marquee direction=»up» scrollamount=»2″>
</marquee>

http://eeeeee


Νομολογία

ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

Κλιμάκιο Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών (Κ.Π.Ε.Δ )στο VII Τμήμα

2018

ΕΛ.ΣΥΝ : Κλιμάκιο Προληπτικού  Ελέγχου Δαπανών στο VII Τμήμα  ,Πράξη  9/18 . «Ανάθεση έργου από ΔΕΥΑ -Αρμόδιο όργανο»


ΕΛ.ΣΥΝ :Κλιμάκιο Προληπτικού ΕλέγχουΔαπανών στο VII Τμήμα ,Πράξη 21/2018 :.«Απευθείας Ανάθεση :Χρόνος απόδειξης μη ύπαρξης κωλυμάτων»


ΕΛ.ΣΥΝ:Κλιμάκιο Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών στο VII Τμήμα,Πράξη 23/2018:«Προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης μετά από διενέργεια άγονου διαγωνισμού-Αρμόδιο όργανο η Οικονομική Επιτροπή»


ΕΛ.ΣΥΝ :Κλιμάκιο Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών στο VII Τμήμα ,Πράξη 39 /18 :«Παροχή υπηρεσιών Συμβούλου για την αξιοποίηση Δημοτικών ακινήτων »


ΕΛ.ΣΥΝ:Κλιμάκιο Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών στο VIIΤμήμα, Πράξη 73/18«Συντήρηση και επισκευή δημοτικών οχημάτων καθαριότητας με κατεπείγουσα διαδικασία »


ΕΛ.ΣΥΝ : Κλιμάκιο Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών στο VII Τμήμα,Πράξη 65/18 «Μη ομοειδείς εργασίες»


ΕΛ.ΣΥΝ: Κλιμάκιο Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών στο VII Τμήμα,Πράξη 89/18:Έργο:«Απευθείας ανάθεση με τη διαδικασία του κατεπείγοντος λόγω κήρυξης του Δήμου σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης»2017

 

Σημαντικό!ΕΛ.ΣΥΝ ,Κλιμάκιο Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών στο VII Τμήμα, Πράξη 160/2017 «Λόγοι αποκλεισμού στην απευθείας ανάθεση».

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ : 

Με τις παρ  9,15 και 52  του άρθρου 107 του  Ν. 4497/17εισάγονται  ρυθμίσεις σύμφωνα με τις οποίες δαπάνες  μέχρι δύο χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (2.500€) που πραγματοποιήθηκαν από 9.8.2016 και εφεξής  δεν υφίσταται υποχρέωση της Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα να απαιτεί  από τον προσφέροντα/ντες / προσκόμιση  οποιουδήποτε από τα δικαιολογητικά του άρθρου 80 Ν.4412/16 προκειμένου να αποδείξει ότι δεν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 73  στο πρόσωπό του .

Σημαντικό!ΕΛ.ΣΥΝ .Κλιμάκιο Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών στο VII Τμήμα Πράξη  231/17 «Απευθείας ανάθεση  ανά δημοτική ενότητα, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 6 παρ. 14 του ν. 4071/2012- Έννοια επιχειρησιακών μονάδων του άρθρου 6 παρ 2 Ν.4412/16 «.

ΕΛ.ΣΥΝ : Κ λιμάκιο Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών στο VII Τμήμα ,Πράξη 257/17 Απευθείας ανάθεση σε τρίτον υπηρεσιών με τίτλο «Εργασίες συλλογής στοιχείων και καταχώρησης δεδομένων για την υποβολή δήλωσης Ε9 για την ακίνητη περιουσία του Δήμου»

ΕΛ.ΣΥΝ :Κλιμάκιο Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών στο VII Τμήμα ,Πράξη 280/17 «Δαπάνη κινητής τηλεφωνίας – Υποχρέωση απόφασης ανάθεσης του Δημάρχου στο ΚΗΜΔΗΣ».

ΕΛ.ΣΥΝ : Κ λιμάκιο Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών στο VII Τμήμα ,Πράξη 281/17 «Απευθείας ανάθεση υπηρεσιών με απόφαση Δ.Σ και όχι του αρμοδίου οργάνου δηλαδή του Δημάρχου -Νόμιμη δαπάνη».

ΕΛ.ΣΥΝ :Κλιμάκιο Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών στο VII Τμήμα ,Πράξη 297/17 «Α)Σύμφωνη γνώμη της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ Β)Απευθείας Ανάθεση- Αυτοτελής διαδικασία σε σχέση με τον εν  εξελίξει διαγωνισμό»

Σημαντικό!ΕΛ.ΣΥΝ .Κλιμάκιο Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών στο VII Τμήμα Πράξη 300/17 «Κριτήριο ανάθεσης στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης προμήθειας -Υποχρέωση αξιολόγησης υποβαλομένων προσφορών «

ΕΛ. ΣΥΝ. Κλιμάκιο Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών στο VII Τμήμα Πράξη 303/17 «Δαπάνη από Σύνδεσμο Ο.Τ.Α -Μη λειτουργική /Μη συνάδουσα με τις αρμοδιότητες του Συνδέσμου

ΕΛ. ΣΥΝ. Κλιμάκιο Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών στο VII Τμήμα Πράξη 313/17: «Απευθείας ανάθεση  ανά δημοτική ενότητα, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 6 παρ. 14 του ν. 4071/2012»

ΕΛ.ΣΥΝ : Κλιμάκιο Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών στο VII Τμήμα ,Πράξη  316/17  «Απευθείας ανάθεση εκτέλεσης υπηρεσιών -Κριτήριο ανάθεσης»

ΕΛ.ΣΥΝ : Κλιμάκιο Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών στο  VII Τμήμα ,Πράξη 318/17: «Απευθείας ανάθεση καυσίμων λόγω κατεπείγουσας ανάγκης οφειλόμενης σε αύξηση κατανάλωσης»

 


VI Τμήμα 

2018

ΕΛ.ΣΥΝ :Τμήμα VI ,Απόφαση 452/18 «Πρόσκληση συμμετοχής σε απευθείας διαπραγμάτευση»

 


2012

ΕΛ.ΣΥΝ. Πράξη 98/2012 Τμήμα VII: «Υποβολή προσφοράς στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης»

Υπηρεσιών Γενικής Φύσης

ΕΛ. ΣΥΝ. Πράξη 175/16 Κλιμάκιο Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών στο Τμήμα VII «Ανάθεση εργασιών απομάκρυνσης αδρανών υλικών»

ΕΛ. ΣΥΝ. Πράξη 42/13 Κλιμάκιο Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών στο Τμήμα VII «Ανάθεση εργασιών καθαρισμού δρόμων και κοινοχρήστων χώρων» 

ΣτΕ 16/2015

Νομολογία

ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

Κλιμάκιο Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών (Κ.Π.Ε.Δ )στο VII Τμήμα


Κλιμάκιο Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών (Κ.Π.Ε.Δ )στο IV Τμήμα


ΣΤ ΄Κλιμάκιο 


Ε΄Κλιμάκιο 


Ζ’  Κλιμάκιο 


VI  Τμήμα 


VII Τμήμα 


ΤΜΗΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ – ΕΠΤΑΜΕΛΟΥΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ


ΣΥΜΒΟΥΛΕΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ (ΣτΕ)

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ι. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ   ΒΑΣΕΙ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΟΡΙΩΝ 

Οι  συμβάσεις  που συνάπτονται με βάση το Ν.4412/16, διακρίνονται σε δυο (2) κατηγορίες με βάση την εκτιμώμενη αξία του προϋπολογισμού τους, τις εξής: 

text-align:justify;text-indent:-.25in;line-height:150%’>=        
Σε συμβάσεις  εκτιμώμενης αξίας  άνω των ορίων υποχρεωτικής δημοσίευσης στην   εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

=        
Σε συμβάσεις  εκτιμώμενης αξίας  κάτω    των ορίων μη  υποχρεωτικής δημοσίευσης στην   εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Υπενθυμίζουμε ότι τα κατώτατα όρια των συμβάσεων που απαιτούν δημοσίευση στην Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης  είναι τα ακόλουθα :

α) 5.225.000,00 ευρώ για τις δημόσιες συμβάσεις έργων, 

β) 135.000,00 ευρώ για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών που ανατίθενται από Κεντρικές Κυβερνητικές Αρχές και για διαγωνισμούς μελετών που διοργανώνονται από τις εν λόγω αρχές, 

γ) 209.000,00 ευρώ για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών που ανατίθενται από µη Κεντρικές Αναθέτουσες Αρχές και για διαγωνισμούς μελετών που διοργανώνονται από τις εν λόγω αρχές και

text-align:justify;line-height:150%’>δ) 750.000,00 ευρώ για δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών που αφορούν κοινωνικές και άλλες ειδικές υπηρεσίες.

Στην περίπτωση των Αναθέτοντων  Φορέων   που δραστηριοποιούνται στους τομείς ύδατος, ενέργειας, μεταφορών και ταχυδρομικών υπηρεσιών, τα κατώτατα όρια μεταβάλλονται ως εξής:

text-align:justify;line-height:150%’>α) 418.000,00 ευρώ για τις συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών, καθώς και για τους διαγωνισµούς μελετών, 

β) 5.225.000,00 ευρώ για τις συμβάσεις έργων, 

text-align:justify;line-height:150%’>γ) 1.000.000,00 ευρώ για συμβάσεις υπηρεσιών που αφορούν κοινωνικές και άλλες ειδικές υπηρεσίες.

 

 

ΙΙ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ( ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ )

1.1 Δημοσίευσης προκήρυξης  σύμβασης  άνω των ορίων Βιβλίου Ι και ΙΙ:

Α. Δημοσίευση στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης 35 ημέρες τουλάχιστον ,πριν την ορισθείσα στη διακήρυξη  ημερομηνία παραλαβής των προσφορών  . προθεσμία αυτή δύναται να συντμηθεί κατά 5 ημέρες όταν η Αναθέτουσα Αρχή /Φορέας  αποδέχεται την υποβολή προσφορών με ηλεκτρονικά μέσα, λχ με χρήση ΕΣΗΔΗΣ (άρθρο 27 παρ. 1 και 4 Ν. 4412/16 και άρθρο 264 παρ. 1 και 4).

 Σε περίπτωση που έχει δημοσιευτεί προκαταρκτική προκήρυξη, η ελάχιστη προθεσμία των 35 ημερών δύναται να περιοριστεί σε 15 ημέρες εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις της παρ.2 του αρθ. 27 Ν. 4412/16.

Β. Δημοσίευση  στο ΚΗΜΔΗΣ ( άρθρο 38 § 3 Ν.4412/16 ) τουλάχιστον 22 μέρες πριν από την ημερομηνία παραλαβής των προσφορών. Μέχρι την έκδοση της απόφασης της § 6 του άρθρου 38 στο ΚΗΜΔΗΣ δημοσιεύεται το πλήρες κείμενο της διακήρυξης (άρθρο 376 § 5).

Γ. Δημοσιεύσεις στον Τύπο -Αναρτήσεις

α. Η περίληψη της διακήρυξης ( προκήρυξη) για τη σύναψη σύμβασης  Προμηθειών – Υπηρεσιών:

          1.Δημοσιεύεται  σε δύο (2) τουλάχιστον οικονομικές εφημερίδες και σε μία (1) τοπική εφημερίδα ημερήσια ή εβδομαδιαία. Εάν δεν υπάρχει τοπική εφημερίδα, η δημοσίευση γίνεται σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία της έδρας του νομού (άρθρο 5 §1 (α1) ΕΚΠΟΤΑ, άρθρο 377περ (82).(ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ 1-1-2018  (άρθρο 379 § 10 Ν.4412/16)

2.Αναρτάται σε εμφανές μέρος της υπηρεσίας που  διενεργεί το διαγωνισμό (άρθρο 5 § 1 περ (α2) ΕΚΠΟΤΑ) π.χ ιστοσελίδα της υπηρεσίας).

3.Δημοσιεύεται στο τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της εφημερίδας της κυβέρνησης μέχρι να εκδοθεί η Υπουργική Απόφαση της παρ 6 του άρθρου 38Ν.4412/16 ( άρθρο 8 § 6β Ν.2741/99 και 379 § 3, 9§άρθρου 38 και § 5 άρθρου 376 Ν.4412/16).

Η δημοσίευση στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων  της Εφημερίδας της Κυβέρνησης θα αντικατασταθεί από τη δημοσίευση της προκήρυξης του διαγωνισμού στο ΚΗΜΔΗΣ όταν εκδοθεί η υπουργική απόφαση της παρ. 6 αρθ. 38. ( άρθρο 38§9)

4.Δημοσιεύεται στο νομαρχιακό και τοπικό τύπο βάσει του άρθρου 3 Ν.3548/07 (ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ 1-1-2021) (άρθρο377 περ.(35) και άρθρο 379 §12 Ν.4412/16).

5.Αναρτάται υποχρεωτικά και στο διαδίκτυο κατά τους ορισμούς του νόμου 3861/10 (Πρόγραμμα Διαύγεια).

β. Η περίληψη της διακήρυξης ( προκήρυξη ) για τη σύναψη σύμβασης Μελετών:

Σύμφωνα με το άρθρο 12 Ν. 3316/05:

1.Δημοσιεύεται  σε μία (1) ημερήσια εφημερίδα της πρωτευούσης με πανελλήνια κυκλοφορία, Καταργείται την  1-1-2018. ( άρθρο 377παρ 1 περ(40)και άρθρο 379 παρ 10).

2.Δημοσιεύεται σε μία (1) ημερήσια εφημερίδα της πρωτεύουσας του νομού, στον οποίο πρόκειται να κατασκευαστεί το έργο, το οποίο αφορά η μελέτη ή η υπηρεσία ή της έδρας της Περιφέρειας, αν στην έδρα του νόμου δεν εκδίδεται ημερήσια εφημερίδα ή αν το έργο θα εκτελεστεί σε περισσότερους νομούς, Καταργείται την 1-1-2021 ( άρθρο 377 1 περ(40)και άρθρο 379 παρ 12).

3.Δημοσιεύεται στο ΚΗΜΔΗΣ (άρθρο 38 παρ 3) τουλάχιστον 22 μέρες πριν από την ημερομηνία παραλαβής των προσφορών. Μέχρι την έκδοση της απόφασης της παρ 6 του άρθρου 38 στο ΚΗΜΔΗΣ δημοσιεύεται το πλήρες κείμενο της διακήρυξης  ( άρθρο 376 παρ 5).

4.Αναρτάται υποχρεωτικά και στο διαδίκτυο κατά τους ορισμούς του νόμου 3861/10 (Πρόγραμμα Διαύγεια).

 5.Αναρτάται στην ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής  (άρθρο 67).

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Δεν απαιτείται δημοσίευση στο Φ.Ε.Κ ( ΕΛ.ΣΥΝ : Πράξη 2875/12 Τμήμα ΙV ).

γ. Η περίληψη της διακήρυξης ( προκήρυξη)για τη σύναψη σύμβασης Έργων:

1.Δημοσιεύεται σε δύο (2) τουλάχιστον ημερήσιες εφημερίδες ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ 1-1-2018  (άρθρο 377 παρ1 περ.(31) και 379 παρ 10)   

2.Αναρτάται υποχρεωτικά  στο διαδίκτυο κατά τους ορισμούς του Ν 3861/10 (Πρόγραμμα Διαύγεια).

3.Δημοσιεύεται  στο ΚΗΜΔΗΣ (άρθρο 38 παρ 3 Ν.4412/16) τουλάχιστον 22 μέρες πριν από την ημερομηνία παραλαβής των προσφορών. Μέχρι την έκδοση της απόφασης της παρ 6 του άρθρου 38 στο ΚΗΜΔΗΣ δημοσιεύεται το πλήρες κείμενο της διακήρυξης  (άρθρο 376 § 5).

4.Δημοσιεύεται στο τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβέρνησης ( άρθρο 377 § 1 περ( 37) και 376 § 4 ).

Η δημοσίευση στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων  της Εφημερίδας της Κυβέρνησης θα αντικατασταθεί από τη δημοσίευση της προκήρυξης του διαγωνισμού στο ΚΗΜΔΗΣ όταν εκδοθεί η υπουργική απόφαση της παρ. 6 αρθ. 38.(άρθρο 38 § 9)

5.Αναρτάται στην ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής (άρθρο 67).

6.Δημοσιεύεται σύμφωνα με το άρθρο 15Ν.3669/08 ως εξής:

  • Εφόσον η εκτέλεση του έργου, λαβαίνει χώρα εντός των νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης:

α. Δημοσιεύεται  σε τουλάχιστον μία (1) ημερήσια και μία (1) εβδομαδιαία τοπικές εφημερίδες, που έχουν την έδρα τους σε δήμο ή κοινότητα εντός των νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης.

β. Δημοσιεύεται  σε δύο (2) τουλάχιστον εβδομαδιαίες εφημερίδες του δήμου ή της κοινότητας που εδρεύει ο φορέας. (Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν, οι περιλήψεις των διακηρύξεων δημοσιεύονται σε δύο τουλάχιστον εβδομαδιαίες εφημερίδες της οικείας Περιφέρειας . 

Αν οι δήμοι  στους οποίους θα λάβει χώρα η εκτέλεση του έργου είναι περισσότεροι από έναν, η δημοσίευση της διακήρυξης γίνεται σε τουλάχιστον μία (1) ημερήσια τοπική εφημερίδα κάθε δήμου ή κοινότητας και μία (1) εβδομαδιαία τοπική εφημερίδα, από εκείνες που έχουν την έδρα τους σε έναν από τους δήμους  στους οποίους θα λάβει χώρα η εκτέλεση του έργου. .

(ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ  1-1-2021 ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ /άρθρο 377 § 1 περ (31) και   379 § 12).

  • Εφόσον η εκτέλεση του έργου, λαμβάνει χώρα εκτός των νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης:

α. Δημοσιεύεται  σε δύο (2)ημερήσιες και (1)μία εβδομαδιαία Νομαρχιακή (σε νομούς που εκδίδεται ημερήσια νομαρχιακή εφημερίδα)

β. Δημοσιεύεται σε (2)εβδομαδιαίες Νομαρχιακές (σε νομούς που δεν εκδίδεται  ημερήσια νομαρχιακή εφημερίδα)

γ. Δημοσιεύεται  σε μία (1)ημερήσια και (1)μία εβδομαδιαία Νομαρχιακή του κάθε νομού στους οποίους θα ασκηθεί η δραστηριότητα (όταν η δραστηριότητα που θα ασκηθεί ,θα πραγματοποιηθεί σε περισσότερους από ένα Νομούς).

δ. Δημοσιεύεται σε δύο (2) ημερήσιες και (1) εβδομαδιαία νομαρχιακή που έχουν την έδρα τους σε 2 τουλάχιστον νησιά.

(ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ  1-1-2021ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ /άρθρο 377 § 1 περ (31) και   379 § 12).

1.2. Δημοσίευση  προκήρυξης  σύμβασης  κάτω των ορίων Βιβλίου Ι και ΙΙ:

Όλες οι ως άνω δημοσιεύσεις των διακηρύξεων των διαγωνιστικών διαδικασιών, ισχύουν και για τις συμβάσεις κάτω των ορίων εκτός από την δημοσίευση στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

ΙΙΙ. ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:

Οι δικαιούμενοι συμμετοχής στον ανοικτό διαγωνισμό είναι:

-.25in;line-height:150%’>      
Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, κοινοπραξίες φυσικών ή/ και νομικών προσώπων:line-height:150%’>ü των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, line-height:150%’>ü των χωρών του Ε.Ο.Χ.(Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος),των 27 χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και επιπλέον της Ισλανδίας ,του Λιχτενστάιν και της Νορβηγίας  line-height:150%’>ü των κρατών-μελών της Συμφωνίας Δημοσίων Συμβάσεων (Σ.Δ.Σ./ G.P.A.), του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε),η οποία κυρώθηκε από την Ελλάδα με το Ν.2513/97line-height:150%’>ü Οι οικονομικοί  φορείς που προέρχονται από χώρες που έχουν υπογράψει διμερείς συμφωνίες ή συμφωνίες σύνδεσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση, που έχουν την καταστατική τους έδρα και δραστηριοποιούνται στις προαναφερθείσες χώρες. -.25in;line-height:150%’>      
Οι  ενώσεις φυσικών ή νομικών προσώπων με κοινή προσφορά που πληρούν τα παραπάνω χαρακτηριστικά (άρθρο 25).

ΙV. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:

Στους ανοικτούς διαγωνισμούς άνω των ορίων, τα δικαιολογητικά συμμετοχής αντικαθίστανται με το Ε.Ε.Ε.Σ. (Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης) που συνιστά ηλεκτρονικά τυποποιημένο έντυπο του ευρωπαϊκού κανονισμού 2016/07 του οποίου η χρήση είναι υποχρεωτική σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 3828/06-09-2016 έγγραφο της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ (αναρτημένο στα «Ενημερωτικά Σημειώματα» της ιστοσελίδας edimos.gr).

Όταν πρόκειται για συμβάσεις κάτω των ορίων, τα δικαιολογητικά συμμετοχής αντικαθίστανται με το Τ.Ε.Υ.Δ. (Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης) που καταρτίζεται από της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. Μέχρι την κατάρτισή του, τα δικαιολογητικά συμμετοχής αντικαθίστανται από την Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86.

Ο φάκελος δικαιολογητικών συμμετοχής εκτός των ανωτέρω τυποποιημένων εντύπων (Ε.Ε.Ε.Σ ή Τ.Ε.Υ.Δ) περιλαμβάνει την εγγύηση συμμετοχής και τα δικαιολογητικά νομιμοποίησης και εκπροσώπησης των συμμετεχόντων (αρθ. 79 και 93). Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται από την διακήρυξη υποβάλλονται μόνο από τον προσωρινό ανάδοχο ένα στάδιο πριν την κατακύρωση του διαγωνισμού.

V. ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ:

Για την έναρξη της διαδικασίας του ανοικτού διαγωνισμού, εκδίδεται απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου (ΕΛ.ΣΥΝ. Τμήμα VII, Πράξεις 326/13 και 33/12). Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου απαιτείται και για την έναρξη της διαδικασίας του ανοικτού διαγωνισμού για τη σύναψη σύμβασης υπηρεσιών (ΕΛ.ΣΥΝ. Τμήμα VI Αποφ. 1502/2012, Κλιμ. Ζ’ 421/2012, 329/2012).

Στις διακηρύξεις καθορίζονται:

(α) οι απαράβατοι όροι, απόκλιση από τους οποίους συνεπάγεται την απόρριψη της προσφοράς (αρθ. 53 παρ. 2 ιζ’).

(β) η υποχρέωση του συμμετέχοντος ως προς την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του που αφορούν σε περιβαλλοντικές, κοινωνικοασφαλιστικές και υποχρεώσεις απορρέουσες από την Εργατική Νομοθεσία (αρθ. 18 παρ. 2 και αρθ. 53 παρ. 2 ιη’).

(γ) η σειρά ισχύος των εγγράφων της σύμβασης όπως αυτά ορίζονται στο αρθ. 2 παρ. 1 περ. 14 και ιδίως είναι:

text-align:justify;text-indent:-.25in;line-height:150%;
background:white’>ü Η προκήρυξηbackground:white’>ü Οι τεχνικές προδιαγραφές και οι συγγραφές υποχρεώσεωνbackground:white’>ü Τα υποδείγματα των εγγράφων που συμπληρώνουν και προσκομίζουν οι προσφέροντεςbackground:white’>ü Η διακήρυξη ή η πρόσκληση σε διαπραγμάτευσηbackground:white’>ü Το Ε.Ε.Ε.Σ. ή το Τ.Ε.Υ.Δ. ή η Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86background:white’>ü Οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχει η αναθέτουσα αρχήbackground:white’>ü Το σχέδιο της σύμβασης μετά των παραρτημάτων τηςtext-align:justify;text-indent:-.25in;line-height:150%;
background:white’>ü Κάθε σχετικό έγγραφο που εκδίδεται στα πλαίσια της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης

(δ) η οικονομική προσφορά, η οποία στις διαδικασίες σύναψης σύμβασης προμήθειας ή υπηρεσίας δίνεται ανά μονάδα. Στους διαγωνισμούς προμηθειών με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής (την χαμηλότερη τιμή), η προσφερόμενη τιμή δίνεται υποχρεωτικά και ποσοστό έκπτωσης επί της τιμής αναφοράς, εάν η ισχύουσα νομοθεσία προβλέπει τον προσδιορισμό τιμών αναφοράς για τα δημοπρατούμενα είδη.

(ε) οι όροι της διαγωνιστικής διαδικασίας οι οποίοι καταρτίζονται από την Οικονομική Επιτροπή (αρθ. 72 παρ. 1 ε’ Ν. 3852/10).

(στ) τα στάδια υλοποίησης του ανοικτού διαγωνισμού καταγράφονται σε τρία πρακτικά  των    επιτροπών διαγωνισμών, τα εξής:

text-align:justify;text-indent:-.25in;line-height:150%;
background:white’>ü Πρακτικό ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχήςbackground:white’>ü Πρακτικό αξιολόγησης τεχνικών προσφορώνtext-align:justify;text-indent:-.25in;line-height:150%;
background:white’>ü Πρακτικό αξιολόγησης οικονομικών προσφορών

VI. ΑΡΜΟΔΙΑ ΟΡΓΑΝΑ   ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ:

Η Οικονομική Επιτροπή  καταρτίζει όρους ,διεξάγει και κατακυρώνει το αποτέλεσμα των δημοπρασιών (αρθ. 72 παρ. 1 ε’ Ν. 3852/10).

Για τη διεξαγωγή του ανοικτού διαγωνισμού συγκροτούνται οι επιτροπές του άρθρου 221. Πιο συγκεκριμένα, συγκροτούνται οι εξής επιτροπές:

Α. Επιτροπής Διενέργειας

Β. Επιτροπή Αξιολόγησης Τεχνικών και Οικονομικών Προσφορών

Γ. Επιτροπή Εξέτασης Ενστάσεων (μόνο για προμήθειες και γενικής φύσης υπηρεσίες)

Δ. Επιτροπή Παραλαβής.

Η επιτροπή Διενέργειας και η επιτροπή  Αξιολόγησης Τεχνικών και Οικονομικών Προσφορών συγκροτούνται με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής σύμφωνα  με τις διατάξεις του  άρθρου 72 παρ. 1 ε’ Ν. 3852/10 (βλέπε και ΕΛ.ΣΥΝ: Τμήμα IV ,Πράξεις 2263/11,2014,2729/10 )

Η επιτροπή ενστάσεων και η επιτροπή παραλαβής συγκροτούνται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ( άρθρο 65 § 1 ν.3852/10 .

Το Δημοτικό Συμβούλιο ,σύμφωνα με τις ως άνω ίδιες διατάξεις ,είναι αρμόδιο και για τη κήρυξη έκπτωσης του αναδόχου σε όσες περιπτώσεις προβλέπεται η έκπτωση του 

  • ΕΝΝΟΜΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ:

Για συμβάσεις κάτω των ορίων μέχρι 31-12-2016, ασκείται ένσταση κατά των αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ. 127 σε συνδ. με τις διατάξεις της §. 4 αρθ. 100 και δεν προβλέπεται πλέον ένσταση   κατά των πρακτικών των επιτροπών διαγωνισμού. Η προθεσμία άσκησής της είναι 5 ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα.

Η ένσταση κατά της διακήρυξης ή της πρόσκλησης υποβάλλεται 5 ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών.

Ένσταση ασκείται και κατά κάθε πράξης που εκδίδεται στα πλαίσια της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης (λχ. απόφαση  οικονομικής επιτροπής κατακύρωσης  του αποτελέσματος ή κατά απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου για κήρυξη αναδόχου ως εκπτώτου).

Για συμβάσεις από 1-1-2017 με εκτιμώμενη αξία (άνευ ΦΠΑ) μικρότερη των 60.000€ ασκείται ένσταση του άρθρου 127 Ν.4412/16  κατά  πράξεων της Αναθέτουσας Αρχής ενώπιον της.

Η ένσταση κατά της διακήρυξης ή της πρόσκλησης υποβάλλεται 5 ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών.

Ασκείται ένσταση του  άρθρου 127 Ν.4412/16 και κατά κάθε πράξης που εκδίδεται στα πλαίσια της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης (λχ. απόφαση  οικονομικής επιτροπής κατακύρωσης  του αποτελέσματος η κατά απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου για κήρυξη αναδόχου ως εκπτώτου).

Η προθεσμία άσκησής της είναι 5 ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα.

Η άσκηση της ένστασης του άρθρου 127 δεν αποκλείει την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 227 Ν.3852/10 «Πρόγραμμα Καλλικράτης», βάσει των οποίων ασκείται ειδική διοικητική προσφυγή και αίτηση θεραπείας ενώπιον του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

Για συμβάσεις από 1-1-2017 με εκτιμώμενη αξία (άνευ ΦΠΑ) μεγαλύτερη των 60.000€ εφαρμόζεται το Βιβλίο IV (αρθ. 345-373) του Ν. 4412/16.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ. 345 παρ. 1, κάθε ενδιαφερόμενος ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί συγκεκριμένη σύμβαση Ν. 4412/16 και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής, υποχρεούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ πριν την υποβολή των ενδίκων βοηθημάτων του Τίτλου 3, ήτοι προτού ζητήσει δικαστική προστασία στο στάδιο που προηγείται της σύναψης της σύμβασης  Η προσφυγή αυτή ασκείται στις διαφορές που προκύπτουν κατά τη διαδικασία ανάθεσης ή τροποποίησης συμβάσεων με εκτιμώμενη αξία άνω των 60.000 € προ ΦΠΑ και ανεξάρτητα από τη φύση τους.

Επιπλέον, δεν επιτρέπεται η άσκηση άλλης διοικητικής προσφυγής κατά των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων της αναθέτουσας αρχής κατά τη διαδικασία της ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων εκτός από την προδικαστική προσφυγή του άρθρου 362 (άρθρο 360  παρ. 1) εφόσον η εκτιμώμενη αξία των συμβάσεων είναι άνω των 60.000€.