Όλα τα άρθρα του/της kontis

Εργο :Ουσιώσης παράλειψη κατά την συμπλήρωση τουΤΕΥΔ.Κωλύεται η σύμβαση παρά την αντίθετη απόφαση της Α.Ε.Π.Π

Η υποβολή ,ως δικαιολογητικού συμμετοχής ,του ΤΕΥΔ,με το,παρατιθέμενο στο άρθρο 22.Γ και 23.1 της διακήρυξης περιεχόμενο,στο οποίο περιλαμβάνεται και η επίμαχη δήλωση περί μη υπέρβασης των ανωτάτων επιτρεπομένων ορίων ανεκτέλεστου υπόλοιπου εργολαβικών συμβάσεων,απαιτείται επί ποινή αποκλεισμού ,σύμφωνα με το άρθρο 24.1 αυτής .Η έλλειψη δε αυτή δεν μπορεί  να αναπληρωθεί από τη γενική καταφατική απάντηση που δόθηκε από την «ΑΡΧΙΤΕΧ  Α.Τ.Ε » στην περίπτωση «α:Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής» του Μέρους IV του ΤΕΥΔ ,διότι στην διακήρυξη δεν δηλώνεται ρητώς ότι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς μπορούν να συμπληρώσουν μόνον την ως άνω γενική διάταξη και δεν υποχρεούνται να συμπληρώσουν οποιαδήποτε άλλη ενότητα του ΜΕΡΟΥΣ IV.Κατόπιν τούτων και εν όψει και της αρχής της τυπικότητας που διέπει τη συμπλήρωση εντύπων και τον τρόπο σύνταξης εν γένει προσφορών στο πλαίσιο των διαδικασιών διενέργειας δημόσιων διαγωνισμών ,η παράλειψη της «ΑΡΧΙΤΕΧ  Α.Τ.Ε » να περιλάβει την ανωτέρω δήλωση στο υποβληθέν εκ μέρους της ΤΕΥΔ αποτελεί ουσιώδη έλλειψη και καθιστούσε υποχρεωτική την απόρριψη της προσφοράς της,ανεξαρτήτως του εάν πληρούσε η μη το οικείο κριτήριο επιλογής .Η έλλειψη δε αυτή ,μη επιδεχόμενη «συμπληρώσεως»  σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν.4412/16 ,καθόσον θα επρόκειτο για αναπλήρωση απαιτηθέντος από την διακήρυξη και μη υποβληθέντος δικαιολογητικού που η σχετική διάταξη ρητώς απαγορεύει ,επιφέρει τον αποκλεισμό από τη συνέχεια του διαγωνισμού της τελικώς αναδειχθείσας αναδόχου και κατά τούτο συνιστά ουσιώδη νομική πλημμέλεια που εμποδίζει  την υπογραφή του υποβληθέντος σχεδίου σύμβασης(βλ.Ε.Σ VI 2244/2017,Ε΄Κλιμάκιο 106/2018,519/2017,Δ.ΕΦ.Κομ.55/2019)(ΕΛ.ΣΥΝ:Ε΄Κλιμάκιο,Πράξη 589/2019)

Δ.Ε.Υ.Α : Ανάθεση από τον Γενικό Διευθυντή εργασιών «εγκατάστασης συστήματος αφαλάτωσης Π…» και «ανακατασκευής μονάδας επεξεργασίας νερού περιοχής Κ…», έναντι 5.900 και 5.100 ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.)

Οι εν λόγω αναθέσεις δεν είναι νόμιμες, αφού, ως αφορούσες στην εκτέλεση εργασιών, υπάγονται στην αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.Κ, υπέρ του οποίου συντρέχει τεκμήριο αρμοδιότητας (Ε.Σ. ΚΠΕΔ VII Tμ. 9/2018, 120/2015). Εντούτοις, ενόψει του ότι τα καθαρά ποσά των άνω εργασιών δεν υπερέβαιναν τα 6.000 ευρώ, πεπλανημένα, πλην συγγνωστά, ο Γενικός Διευθυντής της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. υπέλαβε ότι μπορούσε νόμιμα να προβεί στην ανάθεσή τους, κατ’ ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 6 (παρ. 10) του ν. 1069/1980, που του παρέχουν την αρμοδιότητα ανάθεσης προμηθειών μέχρι το ως άνω ποσό. Η πλάνη αυτή θα δικαιολογούσε τη θεώρηση των επίμαχων χρηματικών ενταλμάτων, τα οποία, όμως, δεν μπορούν να θεωρηθούν λόγω λήξης του οικονομικού έτους 2018, τις πιστώσεις του οποίου βαρύνουν.(ΕΛ.ΣΥΝ:Κλιμάκιο Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών στο VII Τμήμα,Πράξη 124/19)       

Προϋποθέσεις επιχορήγησης σωματείου από Δήμο

Δεν συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις για την επιχορήγηση του ως άνω σωματείου από τον Δήμο Μ…, διότι δεν αποδεικνύεται ότι οι εκδηλώσεις για τις οποίες ζητείται η οικονομική ενίσχυση έχουν προεχόντως πολιτιστικό χαρακτήρα. Ειδικότερα, ούτε η εκδήλωση για την ιατρική ενημέρωση, με προφανή επιστημονικό σκοπό, ούτε η κοπή βασιλόπιτας, που συμβάλλει προεχόντως στην ψυχαγωγία και στη σύσφιξη των δεσμών μεταξύ των μελών του σωματείου, συνιστούν εκδηλώσεις με πολιτιστικό χαρακτήρα που ενισχύονται νομίμως από το δημοτικό ταμείο, ενώ, περαιτέρω δεν αποδεικνύεται το πολιτιστικό περιεχόμενο των υπό δημιουργία ημερολογίων. Επιπροσθέτως, δεν προκύπτει πολιτιστικός χαρακτήρας της επίδειξης μόδας, καθόσον από τα προσκομισθέντα στοιχεία δεν αποδεικνύεται ο συγκεκριμένος σκοπός που θα εξυπηρετηθεί από τα έσοδά της.(ΕΛ.ΣΥΝ:Κλιμάκιο Προληπτικού  Ελέγχου Δαπανών στο VII τμήμα,Πράξη 94-19)

Δήμος με ενιαία Διεύθυνση Διοικητικών, Οικονομικών Υπηρεσιών και Κ.Ε.Π-Αρμόδιος Π.Ο.Υ υπογραφής χρηματικών ενταλμάτων

Ως Προϊστάμενος Οικονομικών Υπηρεσιών ορίζεται ο επικεφαλής της οργανικής μονάδας (γενικής διεύθυνσης ή διεύθυνσης  ή τμήματος) στην οποία υπάγονται όλες οι υπηρεσίες οικονομικού ενδιαφέροντος και από την οποία ασκούνται όλες οι οικονομικές λειτουργίες του Δήμου (Ε.Σ. Κ.Π.Ε.Δ. VII Τμ. 276/2018).

Στη προκειμένη περίπτωση το Τμήμα Οικονομικών του Δήμου Α… περιλαμβάνει, αποκλειστικά, το σύνολο των οικονομικών υπηρεσιών του Δήμου, ενώ η ανώτερη ιεραρχικά Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών περιλαμβάνει, πλέον του Τμήματος Οικονομικών, και τα Τμήματα Διοικητικών Υπηρεσιών και ΚΕΠ. Επομένως, δοθέντος ότι κατά την έννοια του νόμου, Π.Ο.Υ. ορίζεται ο Προϊστάμενος της οργανικής μονάδας που περιλαμβάνει όλες τις οικονομικές υπηρεσίες του Δήμου, αρμοδίως εν προκειμένω ο Προϊστάμενος του Τμήματος Οικονομικών υπέγραψε, ως Π.Ο.Υ., το ελεγχόμενο χρηματικό ένταλμα. (ΕΛ.ΣΥΝ :Κλιμάκιο Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών στο VII Τμήμα,Πράξη 27/19)

test

<marquee direction=»up» scrollamount=»2″>
</marquee>

http://eeeeee


Νομολογία

ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

Κλιμάκιο Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών (Κ.Π.Ε.Δ )στο VII Τμήμα

2018

ΕΛ.ΣΥΝ : Κλιμάκιο Προληπτικού  Ελέγχου Δαπανών στο VII Τμήμα  ,Πράξη  9/18 . «Ανάθεση έργου από ΔΕΥΑ -Αρμόδιο όργανο»


ΕΛ.ΣΥΝ :Κλιμάκιο Προληπτικού ΕλέγχουΔαπανών στο VII Τμήμα ,Πράξη 21/2018 :.«Απευθείας Ανάθεση :Χρόνος απόδειξης μη ύπαρξης κωλυμάτων»


ΕΛ.ΣΥΝ:Κλιμάκιο Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών στο VII Τμήμα,Πράξη 23/2018:«Προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης μετά από διενέργεια άγονου διαγωνισμού-Αρμόδιο όργανο η Οικονομική Επιτροπή»


ΕΛ.ΣΥΝ :Κλιμάκιο Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών στο VII Τμήμα ,Πράξη 39 /18 :«Παροχή υπηρεσιών Συμβούλου για την αξιοποίηση Δημοτικών ακινήτων »


ΕΛ.ΣΥΝ:Κλιμάκιο Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών στο VIIΤμήμα, Πράξη 73/18«Συντήρηση και επισκευή δημοτικών οχημάτων καθαριότητας με κατεπείγουσα διαδικασία »


ΕΛ.ΣΥΝ : Κλιμάκιο Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών στο VII Τμήμα,Πράξη 65/18 «Μη ομοειδείς εργασίες»


ΕΛ.ΣΥΝ: Κλιμάκιο Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών στο VII Τμήμα,Πράξη 89/18:Έργο:«Απευθείας ανάθεση με τη διαδικασία του κατεπείγοντος λόγω κήρυξης του Δήμου σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης»2017

 

Σημαντικό!ΕΛ.ΣΥΝ ,Κλιμάκιο Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών στο VII Τμήμα, Πράξη 160/2017 «Λόγοι αποκλεισμού στην απευθείας ανάθεση».

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ : 

Με τις παρ  9,15 και 52  του άρθρου 107 του  Ν. 4497/17εισάγονται  ρυθμίσεις σύμφωνα με τις οποίες δαπάνες  μέχρι δύο χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (2.500€) που πραγματοποιήθηκαν από 9.8.2016 και εφεξής  δεν υφίσταται υποχρέωση της Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα να απαιτεί  από τον προσφέροντα/ντες / προσκόμιση  οποιουδήποτε από τα δικαιολογητικά του άρθρου 80 Ν.4412/16 προκειμένου να αποδείξει ότι δεν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 73  στο πρόσωπό του .

Σημαντικό!ΕΛ.ΣΥΝ .Κλιμάκιο Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών στο VII Τμήμα Πράξη  231/17 «Απευθείας ανάθεση  ανά δημοτική ενότητα, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 6 παρ. 14 του ν. 4071/2012- Έννοια επιχειρησιακών μονάδων του άρθρου 6 παρ 2 Ν.4412/16 «.

ΕΛ.ΣΥΝ : Κ λιμάκιο Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών στο VII Τμήμα ,Πράξη 257/17 Απευθείας ανάθεση σε τρίτον υπηρεσιών με τίτλο «Εργασίες συλλογής στοιχείων και καταχώρησης δεδομένων για την υποβολή δήλωσης Ε9 για την ακίνητη περιουσία του Δήμου»

ΕΛ.ΣΥΝ :Κλιμάκιο Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών στο VII Τμήμα ,Πράξη 280/17 «Δαπάνη κινητής τηλεφωνίας – Υποχρέωση απόφασης ανάθεσης του Δημάρχου στο ΚΗΜΔΗΣ».

ΕΛ.ΣΥΝ : Κ λιμάκιο Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών στο VII Τμήμα ,Πράξη 281/17 «Απευθείας ανάθεση υπηρεσιών με απόφαση Δ.Σ και όχι του αρμοδίου οργάνου δηλαδή του Δημάρχου -Νόμιμη δαπάνη».

ΕΛ.ΣΥΝ :Κλιμάκιο Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών στο VII Τμήμα ,Πράξη 297/17 «Α)Σύμφωνη γνώμη της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ Β)Απευθείας Ανάθεση- Αυτοτελής διαδικασία σε σχέση με τον εν  εξελίξει διαγωνισμό»

Σημαντικό!ΕΛ.ΣΥΝ .Κλιμάκιο Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών στο VII Τμήμα Πράξη 300/17 «Κριτήριο ανάθεσης στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης προμήθειας -Υποχρέωση αξιολόγησης υποβαλομένων προσφορών «

ΕΛ. ΣΥΝ. Κλιμάκιο Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών στο VII Τμήμα Πράξη 303/17 «Δαπάνη από Σύνδεσμο Ο.Τ.Α -Μη λειτουργική /Μη συνάδουσα με τις αρμοδιότητες του Συνδέσμου

ΕΛ. ΣΥΝ. Κλιμάκιο Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών στο VII Τμήμα Πράξη 313/17: «Απευθείας ανάθεση  ανά δημοτική ενότητα, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 6 παρ. 14 του ν. 4071/2012»

ΕΛ.ΣΥΝ : Κλιμάκιο Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών στο VII Τμήμα ,Πράξη  316/17  «Απευθείας ανάθεση εκτέλεσης υπηρεσιών -Κριτήριο ανάθεσης»

ΕΛ.ΣΥΝ : Κλιμάκιο Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών στο  VII Τμήμα ,Πράξη 318/17: «Απευθείας ανάθεση καυσίμων λόγω κατεπείγουσας ανάγκης οφειλόμενης σε αύξηση κατανάλωσης»

 


VI Τμήμα 

2018

ΕΛ.ΣΥΝ :Τμήμα VI ,Απόφαση 452/18 «Πρόσκληση συμμετοχής σε απευθείας διαπραγμάτευση»

 


2012

ΕΛ.ΣΥΝ. Πράξη 98/2012 Τμήμα VII: «Υποβολή προσφοράς στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης»