Όλα τα άρθρα του/της kontis

Ομοειδείς δαπάνες :Tακτική και έκτακτη συντήρηση /επισκευή βλαβών μεταφορικών μέσων

Περίληψη  

Προμήθεια ελαστικών απορριμματοφόρων: Οι δαπάνες για την τακτική συντήρηση των οχημάτων (στις οποίες περιλαμβάνεται και η προμήθεια ελαστικών), είναι ομοειδείς και  συμποσούνται (συναθροίζονται ) με εκείνες για την έκτακτη συντήρηση – επισκευή βλαβών, ώστε να  ελέγχεται αν συντρέχει υπέρβαση του ορίου των 20.000,00 ευρώ και η υποχρέωση για διεξαγωγή διαγωνισμού.

Αναλυτικά

Η ελεγχόμενη δαπάνη δεν είναι νόμιμη, διότι η προμήθεια ελαστικών για τα οχήματα του Δήμου ανατέθηκε απευθείας, παρά το ότι, λόγω της λειτουργικότητάς της, εντάσσεται εννοιολογικά, κατά τα διδάγματα της κοινής πείρας και τις συναλλακτικές αντιλήψεις, στην ευρύτερη κατηγορία της συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων, βαρύνοντας εξάλλου τον οικείο Κ.Α.Ε.̇, το ύψος δε αυτής, συναθροιζόμενο με τις λοιπές ομοειδείς δαπάνες του έτους, υπερβαίνει το ποσό των 20.000,00 ευρώ, πέραν του οποίου δεν επιτρέπεται απευθείας ανάθεση. Ωστόσο, χωρίς πρόθεση καταστρατήγησης των οικείων διατάξεων, ο Δήμος συγγνωστώς υπέλαβε ότι οι δαπάνες για την τακτική συντήρηση των οχημάτων (στις οποίες περιλαμβάνεται και η ελεγχόμενη), δεν είναι ομοειδείς και δεν συμποσούνται (συναθροίζονται ) με εκείνες για την έκτακτη συντήρηση – επισκευή βλαβών, ώστε να συντρέχει υπέρβαση του ορίου των 20.000,00 ευρώ και η εντεύθεν υποχρέωση για διεξαγωγή συνοπτικού διαγωνισμού. Κατ’ ακολουθία των ανωτέρω, το ελεγχόμενο χρηματικό ένταλμα θα μπορούσε να θεωρηθεί λόγω συγγνωστής πλάνης, αν δεν είχε λήξει το οικονομικό έτος 2018, τις πιστώσεις του οποίου βαρύνει.(ΕΛ.ΣΥΝ:Κλιμάκιο Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών στο VII Τμήμα,Πράξη 113/19)

Χορήγησης επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας σε Δημοτικούς υπαλλήλους.- Έγγραφο Υπουργείου Εσωτερικών στερούμενο δεσμευτικής ισχύος

Το Κλιμάκιο κρίνει ότι, κατά τα βασίμως προβαλλόμενα με την έκθεση διαφωνίας του Επιτρόπου , οι φερόμενοι ως δικαιούχοι των ελεγχόμενων χρηματικών ενταλμάτων δεν δικαιούνται να λαμβάνουν επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας. Τούτο δε, αναφορικά καταρχάς με τον υπάλληλο του Τμήματος Περιβάλλοντος, Πρασίνου και Πολιτικής Προστασίας της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, Καθαριότητας και Πρασίνου, ο οποίος απασχολείται με τη συντήρηση των δικτύων άρδευσης των πάρκων κ.λπ. του Δήμου, διότι δεν εμπίπτει σε καμία από τις ειδικές και περιοριστικά αναφερόμενες από τις οικείες διατάξεις κατηγορίες υπαλλήλων, που είναι στενά ερμηνευτές, για τις οποίες δικαιολογείται η καταβολή του εν λόγω επιδόματος Εξάλλου, ο προβαλλόμενος με το έγγραφο επανυποβολής του εντάλματος ισχυρισμός του Δήμου ….. ότι η έννοια της διάταξης του άρθρου 98 του ν. 4483/2017 είναι ότι το επίδομα καταβάλλεται αδιακρίτως σε όλους τους υπαλλήλους με την ειδικότητα του υδραυλικού και ότι η προϋπόθεση της απασχόλησης στην κατασκευή και συντήρηση δικτύων ύδρευσης αφορά μόνο στους τεχνίτες και εργάτες, είναι απορριπτέος ως αβάσιμος, ούτε άλλωστε ασκεί επιρροή η περί του αντιθέτου άποψη που διατυπώνεται στο 20876/18.5.2018 έγγραφο του Τμήματος Μόνιμου Προσωπικού της Γενικής Διεύθυνσης Αποκέντρωσης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών, αφού πρόκειται για έγγραφο παροχής οδηγιών εσωτερικής φύσης, στερουμένου επομένως, ως εκ της φύσεώς του, δεσμευτικής ισχύος.

Και τούτο, διότι τόσο από το γράμμα όσο και από πνεύμα της εν λόγω διάταξης, αλλά και του συνόλου των διατάξεων με τις οποίες καθορίζονται οι δικαιούχοι και οι όροι καταβολής του επιδόματος, συνάγεται ότι αυτό, ιδίως μάλιστα το υψηλότερο της κατηγορίας Α, καταβάλλεται σε εργαζόμενους σε χώρους και υπό συνθήκες τέτοιες που το δικαιολογούν, ως αντιστάθμισμα των αυξημένων κινδύνων, στους οποίους εκτίθενται, και της ιδιαίτερης επιβάρυνσης της υγείας τους. Επομένως, μόνο οι υδραυλικοί που απασχολούνται σε δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης δικαιούνται να λαμβάνουν το εν λόγω επίδομα. Όσον δε αφορά τους υπαλλήλους της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων, οι οποίοι, σύμφωνα με τη βεβαίωση του καθ’ ύλη αρμόδιου Προϊσταμένου, απασχολούνται στη συντήρηση δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης δημοτικών κτιρίων, ομοίως είναι μη νόμιμη η καταβολή σε αυτούς του επιδόματος, δοθέντος ότι οι εν λόγω αρμοδιότητες ανήκουν στην Δ.Ε.Υ.Α.Λ., σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 1069/1980, και δεν περιλαμβάνονται στις αρμοδιότητες του Τμήματος Υδραυλικών και Εγγειοβελτιωτικών Έργων, όπως αυτές περιγράφονται στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου…… Κατά συνέπεια, μη νομίμως εκτελούνται οι εν λόγω εργασίες από υπηρεσίες του Δήμου….., γεγονός άλλωστε που δεν αμφισβητήθηκε από το Δήμο με το έγγραφο επανυποβολής του.

 Κατ’ ακολουθίαν των ανωτέρω, η εντελλόμενη δαπάνη είναι μη νόμιμη και τα ελεγχόμενα χρηματικά εντάλματα πληρωμής δεν πρέπει να θεωρηθούν.(ΕΛ.ΣΥΝ :Κλιμάκιο Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών στο Ι Τμήμα,Πράξη 1/2019  )

Απευθείας ανάθεση προμήθεια υλικών ύδρευσης – άρδευσης που αφορούν σε διαφορετικές δημοτικές ενότητες αντί να αντιμετωπισθούν μέσω ενιαίας διαγωνιστικής διαδικασίας

Περίληψη

Απευθείας ανάθεση προμήθεια υλικών ύδρευσης – άρδευσης που αφορούν σε διαφορετικές δημοτικές ενότητες  χωρίς να αντιμετωπισθούν μέσω ενιαίας διαγωνιστικής διαδικασίας ,λαμβανομένου υπόψη ότι στο αντικείμενο έργων που ανατέθηκαν κατά το ίδιο οικονομικό έτος στις ίδιες Δ.Ε. είχε περιληφθεί η προμήθεια όμοιων υλικών.

Αναλυτικά

Εξαίρεση από την απαγόρευση επιμερισμού της συνολικής δαπάνης όμοιων ή ομοειδών συμβάσεων θεσπίζεται με το άρθρο 6 παρ. 14 του ν. 4071/2012, το οποίο επιτρέπει στους δήμους την αυτοτελή διενέργεια προμηθειών, όταν αυτές αφορούν σε διαφορετικές δημοτικές ενότητες, υπό την προϋπόθεση ότι οι αντίστοιχες δαπάνες έχουν εγγραφεί σε ξεχωριστές ανά δημοτική ενότητα πιστώσεις του εγκεκριμένου προϋπολογισμού τους (πράξεις 13/2018 και τις εκεί παρατεθείσες πράξεις, μεταξύ των οποίων και η 231/2017 ΚΠΕΔ στο VII Τμ. Ελ. Συν., όπου και μειοψηφία).Η εντελλόμενη δαπάνη είναι νόμιμη, καθόσον οι άνω απευθείας αναθέσεις αφενός μεν είναι κάτω του ορίου των 20.000,00 ευρώ και αφετέρου αφορούν σε διαφορετικές δημοτικές ενότητες.

Περαιτέρω, δεν υφίσταται περίπτωση μη νόμιμης κατάτμησης των ως άνω προμηθειών λόγω μη συμπερίληψης των προμηθευθέντων ειδών σε προηγηθέντες και κατακυρωθέντες εντός του ίδιου οικονομικού έτους (2018) διαγωνισμούς για την ανάθεση έργων επισκευής του δικτύου ύδρευσης των Δ.Ε. Τ… και Καλλικράτειας, διότι α) οι εν λόγω διαγωνισμοί αφορούσαν στην αποκατάσταση εκτάκτων βλαβών του δικτύου από τους αναδόχους εργολήπτες και όχι προμήθεια αγαθών προς ενσωμάτωση στις επισκευές και την τακτική συντήρηση αυτού από τις υπηρεσίες του Δήμου, β) στον προϋπολογισμό των ανωτέρω έργων συμπεριλαμβάνονταν μεν υλικά που επρόκειτο να χρησιμοποιηθούν και ενσωματωθούν στα έργα αποκατάστασης βλαβών (παράγρ. 1.3.2 των μελετών που προηγήθηκαν της ανάθεσης των ανωτέρω έργων), τα οποία, ωστόσο, δεν μπορούσαν να καταγραφούν αναλυτικά κατ’ είδος εκ των προτέρων, αφού σκοπός των αναθέσεων στους εργολήπτες ήταν η άμεση αποκατάσταση των βλαβών εντός ώρας, ανεξαρτήτως των υλικών που απαιτούντο και γ) δεν αποδεικνύεται ότι η δαπάνη για την προμήθεια των αγαθών που πρόκειται να ενσωματωθεί στα ως άνω έργα, συναθροιζόμενη με τις μεταγενέστερα διενεργηθείσες προμήθειες εκ 11.328,86 και 18.871,44 ευρώ, αντίστοιχα, υπερβαίνει το όριο των 20.000,00 ευρώ, αφού, όπως προαναφέρθηκε, τα εν λόγω υλικά δεν καταγράφονται χωριστά κατ’ είδος στις αντίστοιχες μελέτες. 

Κατ’ ακολουθία των ανωτέρω, οι εντελλόμενες με τα 40 και 41, οικονομικού έτους 2019, χρηματικά εντάλματα δαπάνες είναι νόμιμες και αυτά πρέπει να θεωρηθούν.(ΕΛ.ΣΥΝ :Κλιμάκιο Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών στο VII Τμήμα,Πράξη 192/19)

Διαδικασία απευθείας ανάθεσης :α)Κριτήριο ανάθεσης β) Υποχρέωση των οργάνων του Δήμου να ζητήσουν τις αναγκαίες διευκρινίσεις πριν την απόρριψη της πρώτης μειοδότριας

Όταν ένας Δήμος προσφεύγει στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια αγαθών αξίας ίσης ή κατώτερης των 20.000 ευρώ πλέον Φ.Π.Α., σύμφωνα με το άρθρο 118 του ως άνω ν. 4412/2016, στο πλαίσιο της οποίας οι υποψήφιοι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν προσφορά, κατόπιν σχετικής πρόσκλησης, οφείλει να επιλέξει την πλέον συμφέρουσα οικονομική προσφορά, η οποία, όταν δεν έχει τεθεί οποιοδήποτε κριτήριο είναι η χαμηλότερη (ΕΛ.ΣΥΝ: Κλιμάκιο Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών στο VII Τμήμα ,Πράξη 300/17)

Μη νομίμως ανατέθηκε η εν λόγω προμήθεια έναντι αμοιβής ποσού 5.800,10 ευρώ με Φ.Π.Α. στην επιχείρηση «Δ… Ι…», αφού η οικονομική προσφορά της εταιρείας «ΑΦΟΙ Β… Ο.Ε.» ανερχόταν στο ποσό των 5.219,16 ευρώ και ο Δήμος Σ…, που δεν είχε θέσει κριτήριο ανάθεσης, όφειλε, βάσει της αρχής της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης και του άρθρου 86 του ν.4412/2016, να επιλέξει τη χαμηλότερη οικονομική προσφορά. Συνακόλουθα, κατά τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, τα όργανα του Δήμου που διαπίστωσαν ότι εκ της προσφοράς της πρώτης μειοδότριας δεν προέκυπτε ρητώς το πρόσωπο του νόμιμου εκπροσώπου της, όφειλαν να ζητήσουν τις αναγκαίες διευκρινίσεις και να προσκομισθεί το καταστατικό της εταιρείας. Ωστόσο, ενόψει της προμνησθείσας γνωμοδότησης που επικαλείται ο Δήμος, με την οποία προτείνεται η απόρριψη της προσφοράς της ως άνω πρώτης μειοδότριας, λόγω ελλείψεων στα υποβληθέντα δικαιολογητικά, το αποφασίζον όργανο του Δήμου χωρίς πρόθεση καταστρατήγησης των οικείων διατάξεων υπέλαβε ότι μπορούσε να προβεί στην ανάθεση στη φερόμενη ως δικαιούχο της επίμαχης προμήθειας. Προκύπτει, επίσης, από τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά, ότι η προσφορά της τελευταίας ταυτίζεται κατ’ είδος, συνεπώς, εναρμονίζεται με τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης της Υπηρεσίας, την προσφορά δε αυτή ο Δήμος αποδέχθηκε ανεπιφύλακτα, καίτοι εκπρόθεσμη. Ενόψει αυτών πεπλανημένως πλην συγγνωστώς τα όργανα του Δήμου θεώρησαν ότι ορθώς έλαβε χώρα η συγκεκριμένη ανάθεση και εκδόθηκε το υπό κρίση χρηματικό ένταλμα πληρωμής.

 Κατ’ ακολουθίαν των ανωτέρω, το υπό κρίση χρηματικό ένταλμα θα μπορούσε να θεωρηθεί, λόγω συγγνωστής πλάνης (ΕΛ.ΣΥΝ: Κλιμάκιο Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών στο VII Τμήμα,Πράξη 135/19)

Aνάθεση ελέγχου νομιμότητας των κτηριακών εγκαταστάσεων και των εγκαταστάσεων πυρόσβεσης των δημοτικών κτηρίων

Οι υπηρεσίες αυτές συνιστούν ένα ειδικό αντικείμενο και ως εκ τούτου δεν εντάσσονται στα συνήθη καθήκοντα του τεχνικού ασφαλείας του Δήμου, στα οποία, σύμφωνα με τα άρθρα 14 και 15 του ν. 3850/2010, περιλαμβάνονται η παροχή γενικών συμβουλών και υποδείξεων σε θέματα σχετικά με την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων, τη συντήρηση των εγκαταστάσεων, την αποτελεσματικότητα των ατομικών μέσων προστασίας, τον έλεγχο της ασφάλειας των εγκαταστάσεων και των τεχνικών μέσων πριν από τη λειτουργία τους, την εφαρμογή μέτρων πρόληψης ατυχημάτων, καθώς και στην επίβλεψη των συνθηκών εργασίας. Ομοίως δεν περιλαμβάνονται και στα συνήθη καθήκοντα των υπαλλήλων της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου, στα οποία, σύμφωνα με το άρθρο 16 του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του, που εγκρίθηκε με την 3627/2011 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης (ΦΕΚ Β΄ 587), περιλαμβάνονται η διαχείριση εσόδων και εξόδων, η απεικόνιση οικονομικών πράξεων, η τήρηση οικονομικών προγραμμάτων, η αξιοποίηση της δημοτικής περιουσίας, και η διενέργεια διαδικασιών για την προμήθεια υλικών, εξοπλισμού και υπηρεσιών.

Κατ’ ακολουθία των ανωτέρω, η εντελλόμενη με το επίμαχο χρηματικό ένταλμα δαπάνη είναι νόμιμη και, ως εκ τούτου, το ένταλμα αυτό πρέπει να θεωρηθεί.(ΕΛ.ΣΥΝ:Κλιμάκιο Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών στο VII Τμήμα,Πράξη 190/19)

 

Ορθή εγγραφή πιστώσεων προμηθειών –έργων σε κωδικούς αριθμούς του προϋπολογισμού

Η πίστωση για την προμήθεια οικοδομικών υλικών που δεν συνδέεται με ένα συγκεκριμένο έργο, ακόμα κι εάν τα υλικά πρόκειται να χρησιμοποιηθούν μελλοντικά για την εκτέλεση έργου με αυτεπιστασία, βαρύνει κωδικό κατηγορίας 66 (δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων) του προϋπολογισμού και όχι κωδικό έργου (βλ. πράξ. 215/2014, 121/2018, 1/2018, 23/2019 ΚΠΕΔ στο VII Τμ.). Αντίθετα εάν η προμήθεια αφορά την εκτέλεση έργου με αυτεπιστασία, θα εγγραφεί στον κωδικό του έργου( Κωδικό 73).(ΕΛ.ΣΥΝ: Κλιμάκιο Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών στο VII Τμήμα, Πράξη 197/19) 

Σύναψη σύμβασης υπεργολαβίας χωρίς τη γνώση και έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής

Για τη νόμιμη σύναψη σύμβασης υπεργολαβίας – δηλαδή σύμβασης με την οποία ο ανάδοχος εργολάβος αναθέτει με αμοιβή την εκτέλεση ορισμένων εργασιών σε τρίτον (υπεργολάβο), ο οποίος δεν συνδέεται με νομικό δεσμό με τον εργοδότη (κύριο του έργου), έναντι του οποίου μόνος υπεύθυνος για τις εκτελούμενες από τον υπεργολάβο εργασίες παραμένει ο εργολάβος (Α.Π. 119/2013 και Ε.Σ. Κ.Π.Ε.Δ. VII Τμ. 275/2016) – απαιτείται η προηγούμενη έγκριση της προς σύναψη υπεργολαβικής σύμβασης από τον κύριο του έργου. Η έγκριση αυτή παρέχεται είτε σιωπηρά, με την πάροδο άπρακτης της προβλεπόμενης αποκλειστικής προθεσμίας των δεκαπέντε ημερών από τη γνωστοποίηση  εκ μέρους του αναδόχου εργολάβου στον κύριο του έργου της προς σύναψη υπεργολαβικής σύμβασης, είτε ρητά, με την έκδοση, εντός της ίδιας ως άνω προθεσμίας, σχετικής εγκριτικής πράξης. Η έλλειψη της εν λόγω έγκρισης συνιστά λόγο έκπτωσης του αναδόχου (ΕΣ ΚΠΕΔ στο VII Τμ. 135/2018, 207/2016,  310/2015).

Όμως λαμβανομένων υπόψη ότι α) για την εκτέλεση του επίμαχου έργου προσωπικό απασχόλησε η ανάδοχος και όχι ο υπεργολάβος, β) στο από 30.10.2018 κατατεθέν στη Δ.Ο.Υ. συμφωνητικό περί διάλυσης της υπεργολαβίας αναφέρεται ρητώς ότι το έργο εκτελέστηκε από την ανάδοχο, η δε δήλωση αυτή συνεπάγεται αδυναμία τυχόν νόμιμης  πληρωμής του υπεργολάβου και γ) μεταξύ των στοιχείων του φακέλου δεν υπάρχει τιμολόγιο του υπεργολάβου, αποδεικνύεται ότι η κρίσιμη σύμβαση υπεργολαβίας παρέμεινε ανεκτέλεστη και οι παραληφθείσες εργασίες εκτελέστηκαν στο σύνολο τους από την ανάδοχο. Επομένως, η μη γνωστοποίηση και έγκριση της ανενεργούς σύμβασης υπεργολαβίας από το Δήμο Κ… δεν ασκεί εν προκειμένω επιρροή.

Κατ’ ακολουθία, η υπό κρίση δαπάνη είναι νόμιμη και το χρηματικό ένταλμα θα μπορούσε να θεωρηθεί, αν δεν είχε λήξει το οικονομικό έτος 2018, τις πιστώσεις του οποίου βαρύνει.(ΕΛ.ΣΥΝ:Κλιμάκιο Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών στο  VII Τμήμα,Πράξη 116/19)

Απάντηση

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ 1 περ iv N.4623/19 η έγκριση των προϋπολογισμών των ισολογισμών, των ετησίων προγραμμάτων δράσης και των εκθέσεων πεπραγμένων των νομικών προσώπων και επιχειρήσεων του δήμου είναι αρμοδιότητα  της οικονομικής επιτροπής ( νέα αρμοδιότητα ).

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Με την περιπτ.α της παρ 9 του άρθρου 10 Ν.4625/19 τροποποιείται το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης  η’ της παραγράφου 1 του άρθρου 72 Ν.3852/10 όπως  τροποποιήθηκε απο την  παρ 1 του άρθρου 3 του Ν.4623/2019 που όριζε ότι η Οικονομική Επιτροπή “αποφασίζει αιτιολογημένα τροποποίηση άπαξ έως πέντε τοις εκατό (5%) του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου συμβάσεων στη βάση της ισχύουσας νομοθεσίας. Στις συμβάσεις του προηγούμενου εδαφίου εγκρίνει το πρωτόκολλο παραλαβής με αιτιολογημένη απόφασή της.“Μετά τη νέα τροποποίηση  ορίζεται  πλέον ότι  η Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει αιτιολογημένα για την τροποποίηση  συμβάσεων. 

Σημείωση : Τροποποίηση σύμβασης είναι και η παράταση χρόνου αυτής .

Δείτε εδώ:ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Δείτε και στην διαδρομή :(6)ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ /ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (ΚΑΤ΄ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΕΛ.ΣΥΝ )

 Α)Απευθείας ανάθεση προμήθειας λιπαντικών κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 118 Ν. 4412/2016 λόγω δικαστικής εμπλοκής διεθνούς διαγωνισμού Β).Τρόπος εφαρμογής του άρθρου 6 παρ. 10 του ν. 4412/2016 ( επιτρεπτής κατάτμησης )

Α)Απευθείας ανάθεση προμήθειας  λιπαντικών  κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 118 Ν. 4412/2016 λόγω δικαστικής εμπλοκής διεθνούς διαγωνισμού

 Ενόψει της μη έγκαιρης ολοκλήρωσης του διαγωνισμού για την Κατηγορία 4 ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ, , σύμφωνα με το άρθρο 118 του ν. 4412/2016, ανατέθηκε με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης η προμήθεια λιπαντικών ειδών για την κάλυψη των λειτουργικών και κυκλοφοριακών αναγκών και μετακινήσεων των υπηρεσιακών μέσων, οχημάτων και μηχανημάτων έργων του Δήμου για χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης και, σε κάθε περίπτωση, μέχρι την ολοκλήρωση του διεθνούς ανοικτού διαγωνισμού

Με δεδομένα αυτά ορθώς ανατέθηκε η ελεγχόμενη προμήθεια των λιπαντικών ειδών στη φερόμενη ως δικαιούχο, ενόψει και της επιτακτικής ανάγκης εφοδιασμού των οχημάτων και λοιπών μηχανημάτων του Δήμου με λιπαντικά είδη, με στόχο την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του.

Β).Τρόπος εφαρμογής  του άρθρου  6 παρ. 10 του ν. 4412/2016 ( επιτρεπτής κατάτμησης )

 Το δε άρθρο 6 παρ. 10 του ν. 4412/2016 εφαρμόζεται πρωτίστως στην εξαρχής δημοπράτηση μεμονωμένου τμήματος προμήθειας και όχι στην επιμέρους περιορισμένη προμήθεια για την κάλυψη των τρεχουσών αναγκών λόγω δικαστικών εμπλοκών σε μία ήδη σε εξέλιξη προμήθεια.

Μη νομίμως, ωστόσο, στην προκειμένη περίπτωση συμφωνήθηκε τετράμηνη διάρκεια της σύμβασης, έως τις 26.8.2018, καθόσον έπρεπε να ορισθεί ότι αυτή θα ισχύει, δεδομένου ότι αποσκοπεί στην κάλυψη των άμεσων και προσωρινών αναγκών του Δήμου σε λιπαντικά, έως την ολοκλήρωση του διεθνούς δημόσιου διαγωνισμού, ήτοι έως την ανακήρυξη οριστικού μειοδότη προμηθευτή και όχι ανεξαρτήτως της προόδου της διαγωνιστικής διαδικασίας και για τέσσερις μήνες. Ως εκ τούτου, η υπό κρίση δαπάνη είναι μη νόμιμη, κατά το μέρος που αφορά σε διάστημα μεταγενέστερο του χρόνου κοινοποίησης της …/8.5.2018 κατακυρωτικής απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής στον αναδειχθέντα οριστικό μειοδότη. Πλην όμως, χωρίς πρόθεση καταστρατήγησης των οικείων διατάξεων τα όργανα του Δήμου υπέλαβαν ότι το διάστημα των τεσσάρων μηνών ήταν ο ελάχιστος απαιτούμενος χρόνος για την ολοκλήρωση της διαδικασίας των προσφυγών του υπό εξέλιξη διαγωνισμού και ότι η διάρκεια της σύμβασης για το χρόνο αυτό ήταν απαραίτητη για να εξασφαλισθεί η συνεχής και απρόσκοπτη λειτουργία της υπηρεσίας.

Κατ’ ακολουθία τούτων, η ελεγχόμενη δαπάνη είναι εν μέρει μη νόμιμη, ωστόσο το υπό κρίση χρηματικό ένταλμα θα μπορούσε να θεωρηθεί, λόγω συγγνωστής πλάνης, αν δεν είχε λήξει το οικονομικό έτος, τις πιστώσεις του οποίου βαρύνει.(ΕΛ.ΣΥΝ: Κλιμάκιο Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών στο VII Τμήμα ,Πράξη 22/19 )

Δείτε όμοια Πράξη :.(ΕΛ.ΣΥΝ :Κλιμάκιο Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών στο VII Τμήμα,Πράξη 83/19)

αναρτημένη και στη διαδρομή :Επικαιρότητα /Σημερινά νέα (2/9/2019 )με τίτλο:

Σημαντικό !!Aπευθείας ανάθεση σύμφωνα με την παράγραφο 10 του άρθρου 6 του ν. 4412/2016-Επιτρεπτή κατάτμηση