Όλα τα άρθρα του/της john

Αμοιβή τρίτων για υπηρεσίες «υποστήριξης & σύνταξης μισθοδοσιών »

Η εντελλόμενη δαπάνη αντίκειται στην αρχή της οικονομικότητας, διότι αφορά στην πληρωμή εργασιών μη εξειδικευμένης φύσης που μπορούσε να εκτελέσει το υπηρετούν στο Δήμο προσωπικό. Συγκεκριμένα, οι παρεχόμενες με τη σύμβαση υπηρεσίες αφορούν στη μισθοδοσία του μη σημαντικού αριθμού υπαλλήλων του Δήμου (24 υπάλληλοι καταρχήν και στην παρούσα συγκυρία, λόγω άδειας και μετάταξης, 22, από αυτούς δε οι 5 είναι εποχικοί), για τη διεκπεραίωση της οποίας υφίσταται ήδη υπολογιστικό πρόγραμμα μισθοδοσίας και διαχείρισης προσωπικού (πρόγραμμα stuff), που ο Δήμος όφειλε να χρησιμοποιεί. Ενόψει αυτών αλλά και του ότι η καταβολή της μισθοδοσίας βασίζεται στις ίδιες παραμέτρους κάθε μήνα, ο αριθμός των πέντε υπαλλήλων που απασχολούνται στο Τμήμα Διοικητικού και Οικονομικού κρίνεται απολύτως επαρκής για την εκτέλεσή της, λαμβανομένου υπόψη ότι ήδη από 27.8.2018 ανατέθηκε σε υπάλληλο η έκδοση μισθοδοσίας. Περαιτέρω, από τα επισυναπτόμενα στο χρηματικό ένταλμα δικαιολογητικά, δεν προκύπτει η ποσότητα των παρεχομένων υπηρεσιών και συνακόλουθα ο τρόπος υπολογισμού της προϋπολογιζόμενης δαπάνης αυτών, με βάση τιμή μονάδας ανά εργασία. Ειδικότερα, δεν τεκμηριώνεται από οποιοδήποτε στοιχείο η ποσότητα, έστω κατ’ εκτίμηση, των επιμέρους εργασιών υποστήριξης με αναφορά σε συγκεκριμένες εργατοώρες που απαιτούνται για την εκτέλεσή τους, ώστε να καθίσταται εφικτός ο έλεγχος της τήρησης της αρχής της οικονομικότητας ως προς τον προσδιορισμό του ύψους της προϋπολογιζόμενης δαπάνης της ανάθεσης.

Κατ’ ακολουθία αυτών, η εντελλόμενη δαπάνη δεν είναι νόμιμη και το ελεγχόμενο χρηματικό ένταλμα πληρωμής δεν πρέπει να θεωρηθεί.(ΕΛ.ΣΥΝ:Κλιμάκιο Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών στο VII Τμήμα,Πράξη 145-19)

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ: Παροχή υπηρεσιών φύλαξης στα κτήρια του Πανεπιστημίου

Περίληψη

Κρίνεται επουσιώδες το σφάλμα στη διατύπωση της ηλεκτρονικής φόρμας της Τεχνικής Προσφοράς που συνέταξε εσφαλμένα και μη δυνάμενο να διορθωθεί, η αναθέτουσα Αρχή, εφόσον οι μη αποκλεισθείσες  συμμετέχουσες εταιρείες υπέβαλαν τις Τεχνικές τους Προσφορές σύμφωνα με το ορθό πρόγραμμα του Παραρτήματος II «Αντικείμενο – Τεχνικές Προδιαγραφές», της Διακήρυξης. Το σφάλμα  αυτό στην ηλεκτρονική φόρμα ήταν εύκολο να γίνει αντιληπτό και να διορθωθεί με την Τεχνική Προσφορά ενός μέσου επιμελούς διαγωνιζομένου που δραστηριοποιείται στον τομέα της παροχής υπηρεσιών φύλαξης κτηρίων, καθόσον δεν νοείται παράθεση ωραρίων φύλαξης συγκεκριμένων κτηρίων σε όρους της διακήρυξης, χωρίς την αντίστοιχη παροχή φυλάκων. Συνακόλουθα, δεν δημιουργήθηκε υποχρέωση της αναθέτουσας Αρχής, κατ’ εφαρμογή των αρχών της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης, της χρηστής διοίκησης και της αναλογικότητας σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 102 του ν. 4412/2016, να καλέσει την αποκλεισθείσα εταιρεία «….Α.Ε.», ώστε να δώσει διευκρινίσεις ή να διορθώσει την τεχνική της προσφορά.

Αναλυτικά

Το Τμήμα κρίνει ότι νομίμως αποκλείσθηκε η εταιρεία «…. Α.Ε.» από τον επίμαχο διαγωνισμό. Τούτο διότι, ανεξαρτήτως του σφάλματος που πράγματι εμφιλοχώρησε στην ηλεκτρονική φόρμα της Τεχνικής Προσφοράς που συνέταξε η αναθέτουσα Αρχή, οι συμμετέχουσες εταιρείες όφειλαν σε κάθε περίπτωση, βάσει ρητού όρου της διακήρυξης (άρθρα 2.4.2.4 και 2.4.3.2 αυτής), να υποβάλουν την Τεχνική τους προσφορά σύμφωνα με το Παράρτημα II «Αντικείμενο– Τεχνικές Προδιαγραφές», όπου αναφέρονταν ορθώς οι απαιτούμενες ώρες φύλαξης των κτηρίων και οι αντίστοιχοι φύλακες. Το σφάλμα δε αυτό στην ηλεκτρονική φόρμα ήταν εύκολο να γίνει αντιληπτό και να διορθωθεί με την Τεχνική Προσφορά ενός μέσου επιμελούς διαγωνιζομένου που δραστηριοποιείται στον τομέα της παροχής υπηρεσιών φύλαξης κτηρίων, καθόσον δεν νοείται παράθεση ωραρίων φύλαξης συγκεκριμένων κτηρίων σε όρους της διακήρυξης, χωρίς την αντίστοιχη παροχή φυλάκων.

Η παραδοχή αυτή επιρρωνύεται και από το γεγονός ότι δύο εκ των τριών διαγωνισθεισών εταιρειών, αν και συμπλήρωσαν την εσφαλμένη και μη δυνάμενη να διορθωθεί ηλεκτρονική φόρμα, ωστόσο υπέβαλαν τις Τεχνικές τους Προσφορές σύμφωνα με το ορθό πρόγραμμα του Παραρτήματος II της Διακήρυξης. Ενόψει αυτών, το εν λόγω σφάλμα στη διατύπωση της ηλεκτρονικής φόρμας κρίνεται επουσιώδες και δεν δημιουργεί ασάφεια τέτοια, που να θέτει σε διακινδύνευση την ισότητα των υποψηφίων αναδόχων κατά το στάδιο της προετοιμασίας των Τεχνικών τους Προσφορών. Συνακόλουθα, δεν δημιουργήθηκε υποχρέωση της αναθέτουσας Αρχής, κατ’ εφαρμογή των αρχών της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης, της χρηστής διοίκησης και της αναλογικότητας σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 102 του ν. 4412/2016, να καλέσει την αποκλεισθείσα εταιρεία «….Α.Ε.», ώστε να δώσει διευκρινίσεις ή να διορθώσει την τεχνική της προσφορά. Η υποχρέωση, άλλωστε, συμπλήρωσης σε μορφή pdf του εντύπου του Παραρτήματος ΙΙ που θέτει ο όρος 2.4.2.4 της διακήρυξης καταλαμβάνει την υπό κρίση περίπτωση, όπου πρόκειται για μη αποτύπωση καθ’ ολοκληρία -όχι για μη ορθή αποτύπωση- ενός τεχνικού όρου της διακήρυξης, ήτοι του αριθμού των φυλάκων για τα επίμαχα κτήρια.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω πρέπει να αναθεωρηθεί η 215/2019 απόφαση του VI Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου κατά παραδοχή της υπό κρίση αίτησης αναθεώρησης και της ασκηθείσας παρέμβασης, να ανακληθεί η 16/2019 πράξη του Ζ΄ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου και να υπογραφεί το οικείο σχέδιο σύμβασης.

Για τους λόγους αυτούς

Δέχεται την αίτηση αναθεώρησης και την υπέρ αυτής ασκηθείσα παρέμβαση.

Αναθεωρεί τη 215/2019 απόφαση του VI Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Ανακαλεί τη 16/2019 πράξη του Ζ΄ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Και

Αποφαίνεται ότι δεν κωλύεται η υπογραφή του σχεδίου σύμβασης μεταξύ του ν.π.δ.δ., με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ» και της εταιρείας, με την επωνυμία «….», για την ανάθεση της «Παροχής φύλαξης των κτηρίων του Ε.Κ.Π.Α. για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών».(ΕΛ.ΣΥΝ: Τμημα Μείζονος Επταμελούς Σύνθεσης,Απόφαση 603-19)

Ανάρτηση στο ΚΗΜΔΗΣ και στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Στη προκειμένη περίπτωση εκδόθηκε η 56/5.4.2019 απόφαση κατακύρωσης της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία αυθημερόν αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στις 11.6.2019 στο ΚΗΜΔΗΣ, ενώ στις 17.4.2019 υπεγράφη το συμφωνητικό μεταξύ του Δήμου Α… και του οριστικού αναδόχου του έργου, το οποίο αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ στις 11.6.2019.

Εφόσον η απόφαση κατακύρωσης και η σύμβαση έργου απέκτησαν νόμιμη ισχύ μετά την εκτέλεση των επίμαχων εργασιών, ήτοι στις 11.6.2019 οπότε και καταχωρήθηκαν στο ΚΗΜΔΗΣ, δεν μπορούν να αποτελέσουν νόμιμο έρεισμα της εντελλόμενης δαπάνης.

Ωστόσο, δεδομένου ότι δεν εχώρησε πλημμέλεια κατά τη διαδικασία ανάδειξης αναδόχου και ότι η απόφαση κατακύρωσης αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, τα όργανα του Δήμου χωρίς πρόθεση καταστρατήγησης των οικείων διατάξεων αλλά από συγγνωστή πλάνη παρέλειψαν την έγκαιρη ανάρτηση των ανωτέρω εγγράφων στο ΚΗΜΔΗΣ.

Κατόπιν αυτών, η εντελλόμενη δαπάνη είναι μη νόμιμη, αλλά το ελεγχόμενο χρηματικό ένταλμα πρέπει να θεωρηθεί λόγω πλάνης.(ΕΛ.ΣΥΝ:ΚΠΕΔ στο VII Τμήμα,Πράξη 224-19)

Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού θέρμανσης σχολείων από τον Δήμο

Η δαπάνη είναι μη νόμιμη, διότι ο εφοδιασμός των σχολείων της Δημοτικής Ενότητας Α… με εξοπλισμό θέρμανσης δεν ανήκει στις αρμοδιότητες του Δήμου, αλλά σε αυτές της εταιρείας «Κ… Υ…Α… Ε…».(«ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.»)  Πλην όμως, χωρίς πρόθεση καταστρατήγησης των εφαρμοστέων διατάξεων τα αρμόδια όργανα του Δήμου συγγνωστώς θεώρησαν ότι μπορούσαν να προβούν στην επίμαχη προμήθεια, εντάσσοντάς την στο πλαίσιο της ανάληψης δράσεων για τη βελτίωση του εξοπλισμού των σχολείων της αρμοδιότητάς του και έχοντας ως στόχο την εξασφάλιση καλύτερων συνθηκών εκπαίδευσης των δημοτών του (ΚΠΕΔ στο VII Τμ. πράξη 193/2018).Κατ’ ακολουθία των ανωτέρω, το ελεγχόμενο χρηματικό ένταλμα πρέπει να θεωρηθεί.(ΕΛ.ΣΥΝ:ΚΠΕΔ στο VII Τμ. πράξη 201/2019)

I). Εκκαθάριση και λύση ανώνυμης εταιρείας Ο.Τ.Α II) Αρμοδιότητες και υποχρεώσεις εκκαθαριστών III) Απευθείας ανάθεση αντικειμένου δύο συμβάσεων στον ίδιο ανάδοχο ομοίου σκοπού

Στο άρθρο 109 παρ. 7 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87), όπως ίσχυε μετά την αντικατάστασή του με το άρθρο 76 του ν. 4443/2016 (Α΄ 232), οριζόταν ότι «Σε περίπτωση λύσης … ανώνυμης εταιρείας Ο.Τ.Α. της οποίας ποσοστό τουλάχιστον ίσο με το ενενήντα τοις εκατό (90%) του μετοχικού της κεφαλαίου ανήκει στον οικείο Ο.Τ.Α., το προσωπικό της … μεταφέρεται … εφόσον μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος έχει ήδη εκδοθεί η απόφαση για τη λύση της και εφόσον τελούν υπό εκκαθάριση ή λυθούν και τεθούν υπό εκκαθάριση μέχρι τις 31.3.2017. …

Οφειλές των ανωτέρω επιχειρήσεων, … που λύθηκαν, προς το Ελληνικό Δημόσιο, τα ασφαλιστικά ταμεία και προς τρίτους … μπορούν να καταβάλλονται από τον οικείο δήμο μετά από αιτιολογημένη απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του. …». Κατά τα ανωτέρω είναι επιτρεπτή η ανάληψη από δήμο της καταβολής των οφειλών ανώνυμης εταιρείας στην οποία συμμετέχει σε ποσοστό τουλάχιστον ίσο με το ενενήντα τοις εκατό (90%) του μετοχικού της κεφαλαίου, η οποία λύθηκε, υπό την, κατά νομική αναγκαιότητα, συντρέχουσα προϋπόθεση όμως  ότι οι οφειλές αυτές το μεν αφορούν σε δαπάνες, οι οποίες, ενόψει της αρχής της ειδικότητας των δημοτικών επιχειρήσεων, ανάγονται στις δραστηριότητές της, σύμφωνα με τις καταστατικές της διατάξεις και αναλήφθηκαν από την επιχείρηση κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της νομίμως, με την τήρηση της προσήκουσας διαδικασίας, το δε ότι προκύπτει από κατάλληλα δικαιολογητικά η ύπαρξη και το ύψος της απαίτησης του πιστωτή (Κ.Π.Ε.Δ. στο VII Τμ. 109/2015).

Σύμφωνα με το άρθρο 49 παρ. 7 του ν. 2190/1920 (Α΄ 144), όπως ισχύει, ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας του διοικητικού συμβουλίου, για τους εκκαθαριστές δε εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το διοικητικό συμβούλιο.

Εξάλλου, σύμφωνα με την παρ. 4 του ίδιου ως άνω άρθρου, οι εκκαθαριστές πρέπει να περατώσουν χωρίς καθυστέρηση τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, να εξοφλήσουν τα χρέη και να εισπράξουν τις απαιτήσεις της.

Μπορούν, επίσης, να ενεργήσουν και νέες πράξεις, εφόσον με αυτές εξυπηρετείται η εκκαθάριση και το συμφέρον της εταιρείας. Περιλαμβάνει, συνεπώς, η εκκαθάριση, εκτός από την είσπραξη των απαιτήσεων, την εξόφληση των χρεών, τη ρευστοποίηση της εταιρικής περιουσίας και τη διανομή, και νέες πράξεις, δηλαδή πράξεις παραγωγικού χαρακτήρα, όπως ακριβώς κατά την περίοδο της παραγωγικής λειτουργίας της, όχι μόνο προς περάτωση των εκκρεμών υποθέσεων, αλλά και στην έκταση που τις επιβάλλει το συμφέρον της εκκαθάρισης και της εταιρείας.

Οι εκκαθαριστές, οι οποίοι έχουν κατά το στάδιο της εκκαθάρισης την εξουσία διαχείρισης της εταιρείας και για τους οποίους εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το διοικητικό συμβούλιο, νομίμως προχώρησαν στις ανωτέρω απευθείας αναθέσεις, δεδομένου ότι το αντικείμενο τους ερείδεται στην υπογραφείσα στις 23.1.2017 προγραμματική σύμβαση, ήτοι κατά τη διάρκεια λειτουργίας του ΚΕΚΔΑ, όπως τούτο προκύπτει από το κείμενο των ανωτέρω αποφάσεων απευθείας ανάθεσης και δεν αμφισβητήθηκε με σαφή και ορισμένο λόγο από την Επίτροπο με τις αναφερόμενες στην πρώτη σκέψη πράξεις επιστροφής.

 Μη νομίμως, κατά παραβίαση των διατάξεων του ν. 4412/2016, επιμερίστηκαν οι ομοειδείς[1]  υπηρεσίες που ανατέθηκαν στην Ελληνική Εταιρεία Διοίκησης Επιχειρήσεων, δεδομένου ότι τα αντικείμενα των δύο συμβάσεων αποτελούν την υλοποίηση ενός σκοπού από τον ίδιο ανάδοχο, αυτού της αναβάθμισης της Διοίκησης του Ανθρωπίνου Δυναμικού του Δήμου Αθηναίων, το μεν με την ενημέρωση για τη σημασία, στρατηγική, μεθοδολογία υλοποίησης του Προτύπου IIP και εφαρμογή αυτού στο Δήμο Αθηναίων, το οποίο (πρότυπο) αφορά στην ως Διοίκηση, το δε με την προσφορά γνώσεων, ενημέρωσης και πρακτικών τεχνικών αποτελεσματικού μάνατζμεντ σε Διευθυντές και Προϊσταμένους του Δήμου Αθηναίων, καθώς και με την επιμόρφωση εργαζομένων σε θέματα ρόλων, εργαλείων αξιολόγησης, ομαδικότητας και επικοινωνίας. Ωστόσο, λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εκκαθαριστές υπέλαβαν ότι πρόκειται για δύο διαφορετικά αντικείμενα, το μεν στην εφαρμογή του Διεθνούς Προτύπου Investors in People και πιστοποίηση αυτής, το δε σε αμιγώς εκπαιδευτικές κατηγορίες, για το λόγο αυτό στην πρώτη περίπτωση συμπεριέλαβαν στην τιμή Φ.Π.Α. ενώ στη δεύτερη περίπτωση θεώρησαν ότι τέτοιος δεν οφείλεται, κρίνεται ότι συγγνωστώς, ήτοι χωρίς πρόθεση καταστρατήγησης των σχετικών διατάξεων, προχώρησαν σε δύο απευθείας αναθέσεις.( ΕΛ.ΣΥΝ:Κλιμάκιο Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών στο VII Τμήμα,Πράξη 84/19)

––––––––––––––––––––––

[1] Ομοειδείς  είναι οι υπηρεσίες που κατά τα διδάγματα της κοινής πείρας και τις συναλλακτικές αντιλήψεις θεωρούνται όμοιες ή που ως εκ της φύσης τους, του αντικειμένου τους ή της λειτουργικότητάς τους εντάσσονται σε όμοιες ή παρεμφερείς κατηγορίες υπηρεσιών.

 

Κοινωφελής Επιχείρηση: Προμήθεια tablet για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των δομών του Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης (Κ.Δ.Α.Π.)

Η ελεγχόμενη δαπάνη είναι νόμιμη γιατί συμπεριλαμβάνεται στο ποσό χρηματοδότησης μέσω της αξίας τοποθέτησης που καταβάλλεται κατά νόμο για λογαριασμό των ωφελουμένων για την υλοποίηση της ανωτέρω δράσης και δεν επιβαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό του φορέα, εξυπηρετεί δε τη λειτουργική δραστηριότητα της Επιχείρησης, καθόσον τα tablet και η χρήση των νέων τεχνολογιών συνιστά σημαντικό βοηθητικό μέσο για την επιτυχέστερη διεξαγωγή των κάθε είδους εκπαιδευτικών δράσεων της. Περαιτέρω, τα tablet δεν ανήκουν στο πάγιο εξοπλισμό της Επιχείρησης, αλλά, δεδομένου ότι χρηματοδοτούνται μέσω της αξίας τοποθέτησης, διατίθενται στους ωφελούμενους της δράσης ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν από αυτούς και σε περίπτωση αλλαγής δομής υποδοχής κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς.(ΕΛ.ΣΥΝ:Κλιμάκιο Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών στο VII Τμήμα,Πράξη 227/19)

Τμηματική πληρωμή υποχρεώσεων

Στο π.δ/γμα 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (ΦΕΚ Α΄ 145) ότι «Με την έναρξη κάθε οικονομικού έτους και πριν από την ανάληψη οποιασδήποτε νέας υποχρέωσης, δεσμεύονται στον προϋπολογισμό του οικείου φορέα άμεσα και κατ’ απόλυτη προτεραιότητα, με ευθύνη των Προϊστάμενων Οικονομικών Υπηρεσιών, πιστώσεις που αφορούν (…) απλήρωτες υποχρεώσεις και ληξιπρόθεσμες οφειλές. Νέες υποχρεώσεις αναλαμβάνονται σε βάρος του εναπομείναντος υπολοίπου μετά τις δεσμεύσεις πιστώσεων κατά τα ανωτέρω» (άρθρο 4 παρ. 3) και ότι «Η πληρωμή υποχρεώσεων μπορεί να γίνεται και τμηματικά, με την έκδοση περισσότερων του ενός χρηματικών ενταλμάτων» (άρθρο 6 παρ. 1 περ. α΄ εδ. α΄). Κατά την έννοια των ανωτέρω, η τμηματική πληρωμή των υποχρεώσεων των δήμων επιτρέπεται να τηρηθεί και στην περίπτωση που το αρχικά υποβληθέν χρηματικό ένταλμα περί ολικής εξόφλησης του δικαιούχου θεωρήθηκε από το Ελεγκτικό Συνέδριο σε προηγούμενη χρήση, τελικά όμως ακυρώθηκε και η οφειλή μεταφέρθηκε σε επόμενη χρήση ως οφειλή παρελθόντος οικονομικού έτους. Στην προκείμενη περίπτωση, για την (ολική) εξόφληση της εταιρείας «Δ. Λ… – Α. Τ… ΟΕ» για την εργασία καταπολέμησης κουνουπιών έτους 2017 (…/27.12.2017 ΤΠΥ) εκδόθηκε το 20Β, οικονομικού έτους 2018, χρηματικό ένταλμα του Δήμου Ν… Σ…, ποσού 6.500,00 ευρώ, που θεωρήθηκε από την Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου στον Νομό Ά… στις 18.5.2018. Κατόπιν ακύρωσης του χρηματικού αυτού εντάλματος, εκδόθηκε το ελεγχόμενο χρηματικό ένταλμα για τη μερική εξόφληση της ως άνω εταιρείας.

 Με τα δεδομένα αυτά η δαπάνη είναι νόμιμη και το ελεγχόμενο χρηματικό ένταλμα πρέπει να θεωρηθεί.(ΕΛ.ΣΥΝ: Κλιμάκιο Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών στο vii Τμήμα ,Πράξη 251/19)

Συμπληρωματική Σύμβαση έργου σε ποσοστό 49,62% της αρχικής ,κατ’ εφαρμογή του άρθρου 156 παρ. 1α΄ Ν. 4412/2016

Η ελεγχόμενη δαπάνη είναι μη νόμιμη, διότι τα προβαλλόμενα ως απρόβλεπτα γεγονότα, ήτοι η αποσάθρωση – ενανθράκωση της επικάλυψης του οπλισμού, δεν προέκυψαν αιφνιδίως αλλά υπήρχαν κατά   το χρόνο κατάρτισης της αρχικής μελέτης και ο Δήμος Ρ… δεν απέδειξε ότι  δεν μπορούσαν να προβλεφθούν αντικειμενικά σύμφωνα με τους κανόνες της ανθρώπινης εμπειρίας και λογικής. Ειδικότερα δεν αποδεικνύεται ότι έγιναν οι αναγκαίες μετρήσεις κατά την αρχική μελέτη για τη διάγνωση του προβλήματος σε όλη την έκτασή του, ούτε γίνεται επίκληση ύπαρξης τεχνικών – κατασκευαστικών ιδιαιτεροτήτων που θα δικαιολογούσαν αφανείς φθορές στον οπλισμό του κτιρίου. Αντιθέτως η πρόβλεψη στην αρχική μελέτη επισκευής του οπλισμού σε βάθος μόνο έως 2,5 εκ και η ιδιαίτερα μεγάλη αύξηση των ποσοτήτων εργασιών που προέκυψε για την αντιμετώπιση του προβλήματος, από 154 m2 στην αρχική μελέτη σε 1042,29 με τον 1ο Α.Π.Ε., καταδεικνύουν ότι υπήρξε αστοχία αυτής.

 Κατ’ ακολουθία των ανωτέρω, η εντελλόμενη με το ελεγχόμενο χρηματικό ένταλμα δαπάνη δεν είναι νόμιμη και το ελεγχόμενο χρηματικό ένταλμα δεν πρέπει να θεωρηθεί.(ΕΛ.ΣΥΝ:Κλιμάκιο Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών στο VII Τμήμα,Πράξη 220-19) 

Ορισμός επόπτη-Παρακολούθηση εκτέλεσης σύμβασης παροχής υπηρεσίας

Η εντελλόμενη δαπάνη δεν είναι νόμιμη, διότι δεν προκύπτει με ασφάλεια ότι η ορισθείσα επόπτρια των ως άνω εργασιών εισηγήθηκε στην Επιτροπή Παραλαβής σχετικά με την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου πριν από την παραλαβή του επίμαχου τμήματος του συμβατικού αντικειμένου.

 Ωστόσο λαμβανομένου υπόψη ότι οι εργασίες παρελήφθησαν εν τέλει από την αρμόδια Επιτροπή και ότι εν πάση περιπτώσει η επόπτρια εισηγήθηκε σχετικά με την προσήκουσα εκτέλεση του αντικειμένου της σύμβασης, τα αρμόδια όργανα του Δήμου ενήργησαν χωρίς πρόθεση καταστρατήγησης των κείμενων διατάξεων.

Κατ’ ακολουθία, η ελεγχόμενη δαπάνη δεν είναι νόμιμη, αλλά το χρηματικό ένταλμα πληρωμής πρέπει να θεωρηθεί λόγω συγγνωστής πλάνης.(ΕΛΣΥΝ:Κλιμάκιο Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών στο VII Τμήμα,Πράξη 267/19)

 

Διατάξεις N. 4635/19 (ΦΕΚ 167Α΄): “Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις.” που επιφέρουν αλλαγές στον Ν.4412/16(ΦΕΚ 147Α΄)

Ειδικότερα

Ρυθμίσεις θεμάτων διαγωνισμών δημοσίων συμβάσεων

1.Σύμβαση μελέτης/κατασκευής

Με το άρθρο 81 N. 4635/19 αντικαθίσταται η παράγραφος 1 του άρθρου 50 ν.4412/2016 ως εξής: «1. Στις διαδικασίες σύναψης δηµόσιας σύµβασης έργου, η αναθέτουσα αρχή µπορεί να ορίσει στα έγγραφα της σύµβασης ότι η υπό ανάθεση δηµόσια σύµβαση έργου έχει ως αντικείµενο συγχρόνως τη µελέτη και την εκτέλεση (κατασκευή) έργου εφόσον συντρέχουν, πριν την έναρξη της διαδικασίας σύναψης της δηµόσιας σύµβασης έργου και έπειτα από σύµφωνη γνώµη του τεχνικού συµβουλίου της αναθέτουσας αρχής ή του τεχνικού συµβουλίου της Γενικής Γραµµατείας Υποδοµών, αν στην αναθέτουσα αρχή δεν υφίσταται τεχνικό συµβούλιο, σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις: (α) ύπαρξη εγκεκριµένων περιβαλλοντικών όρων, τεύχους υπολογισµού και τεκµηρίωσης για τον καθορισµό του προϋπολογισµού της αναθέτουσας αρχής και Κανονισµού Μελετών Έργου, ο οποίος συντάσσεται ειδικά για το προς ανάθεση έργο ή υπάρχει και εφαρµόστηκε σε παρόµοια έργα, 55 (β) η ύπαρξη των στοιχείων Α.1 έως Α.3 και Α.7 έως Α.10 και Α.12 του υποφακέλου της υποπερίπτωσης Α΄ της παραγράφου 7 του άρθρου 45 του παρόντος. Με απόφαση του Υπουργού Υποδοµών και Μεταφορών µπορούν να εξαιρούνται κατηγορίες έργων από την εφαρµογή της παραγράφου αυτής.»

Στο άρθρο 50 του ν. 4412/2016 προστίθεται παράγραφος 5 ως εξής: «5. Ουδεµία ευθύνη του δηµοσίου προς αποζηµίωσηθεµελιώνεται σε περίπτωση τήρησης των προϋποθέσεων και της διαδικασίας του παρόντος.»


2.Στρέβλωση ανταγωνισμού

α. Με την παρ.3 του άρθρου 235 τουN. 4635/19  αντικαθίσταται η περίπτωση γ) της παραγράφου 4 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016 ως εξής: «γ) εάν, µε την επιφύλαξη της παραγράφου 3β του άρθρου 44 του ν. 3959/2011, η αναθέτουσα αρχή διαθέτει επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συµπέρασµα ότι ο οικονοµικός φορέας συνήψε συµφωνίες µε άλλους οικονοµικούς φορείς µε στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισµού,».

β. Με την παρ.5 του ίδιου άρθρου στην παράγραφο 1 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016 µετά τη φράση: «Το ΕΕΕΣ προσδιορίζει τη δηµόσια αρχή ή το τρίτο µέρος που είναι υπεύθυνο για την έκδοση των σχετικών δικαιολογητικών και περιλαµβάνειεπίσηµη δήλωση ότι ο οικονοµικός φορέας θα είναι σε θέση, εφόσον του ζητηθεί και χωρίς καθυστέρηση, να προσκοµίσει τα εν λόγω δικαιολογητικά.», προστίθενται εδάφια ως εξής:

«Κατά την απάντηση οικονοµικού φορέα στο ερώτηµα του ΕΕΕΣ ή άλλου αντίστοιχου εντύπου ή δήλωσης για τυχόν σύναψη συµφωνιών µε άλλους οικονοµικούς φορείς µε στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισµού, η συνδροµή περιστάσεων, όπως η τριετής παραγραφή της παραγράφου 10 του άρθρου 73 ή η εφαρµογή της διάταξης της παραγράφου 3β του άρθρου 44 του ν. 3959/2011, αναλύεται στο σχετικό πεδίο που προβάλλει κατόπιν θετικής απάντησης, ενώ ισχύουν τα όσα αναφέρονται στο προηγούµενο εδάφιο για την προσκόµιση δικαιολογητικών. Στο πλαίσιο διαδικασιών σύναψης δηµόσιας σύµβασης, που είτε εκκινούν µετά τη θέση σε ισχύ της παρούσας διάταξης είτε έχουν εκκινήσει νωρίτερα αλλά δεν έχει ακόµησυµπληρωθεί και υποβληθεί στο ΕΕΕΣ, οι τυχόν προηγούµενες αρνητικές απαντήσεις στο ανωτέρω ερώτηµα του ΕΕΕΣ ή άλλου αντίστοιχου εντύπου ή δήλωσης, από οικονοµικούς φορείς οι οποίοι εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του άρθρου 44 παράγραφος 3β του ν. 3959/ 2011, δεν στοιχειοθετούν τον λόγο αποκλεισµού του άρθρου 73 παράγραφος 4 περίπτωση ζ΄ ή/και θ΄ του παρόντος νόµου και δεν απαιτείται να δηλωθούν κατά τη συµπλήρωση του ΕΕΕΣ και κάθε αντίστοιχου εντύπου.»3.Τεχνική βοήθεια

Με τις διατάξεις του άρθρου 134 ρυθμίζεται το αντικείμενο, οι δικαιούχοι και η χρηματοδότηση της Τεχνικής βοήθειας. Διευκρινίζεται επίσης ότι τα άρθρα 119 παράγραφοι 1 – 7, 200 παράγραφος 8 και 329 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147) εφαρµόζονται και για τις ενέργειες Τεχνικής Βοήθειας που χρηµατοδοτούνται από το ΕΠΑ.

Με την παρ.7 του άρθρου 140 τροποποιούνται τα άρθρα 119, 200 και 329 του ν. 4412/2016 ως εξής: α) Η παράγραφος 1 του άρθρου 119 αντικαθίσταται ως εξής: «1. Σε περίπτωση συµβάσεωνπροµηθειών ή υπηρεσιών κάτω των ορίων, οι οποίες αφορούν ενέργειες τεχνικής βοήθειας των συγχρηµατοδοτούµενω νπρογραµµάτων του ΕΣΠΑ, του Ε.Ο.Χ. ή άλλων ενωσιακών ή διεθνών προγραµµάτων ή/και ταµείων, καθώς και των τοµεακών, περιφερειακών και ειδικών προγραµµάτων του Εθνικού Προγράµµατος Ανάπτυξης (ΕΠΑ), οι αναθέτουσες αρχές ή/και οι δικαιούχοι ενεργειών τεχνικής βοήθειας κατά την έννοια του ν. 4314/2014 και του θεσµικού πλαισίου του ΕΠΑ µπορούν να προσφεύγουν και στις διαδικασίες των παραγράφων 2 και 3 κατά περίπτωση.»

β) Η παράγραφος 6 του άρθρου 119 αντικαθίσταται ως εξής: «6. Σε περίπτωση συµβάσεων προµηθειών ή υπηρεσιών, οι οποίες αφορούν σε ενέργειες τεχνικής βοήθειας των συγχρηµατοδοτούµενων προγραµµάτων του ΕΣΠΑ, του Ε.Ο.Χ. ή άλλων ενωσιακών ή διεθνών προγραµµάτων ή/και ταµείων, καθώς και των τοµεακών, περιφερειακών και ειδικών προγραµµάτων του ΕΠΑ, η σύναψη αυτών κατά το άρθρο 118, χωρεί µε αιτιολογηµένη απόφαση του προϊσταµένου της αρµόδιας για την εκτέλεση των ενεργειών τεχνικής βοήθειας υπηρεσίας. Το σχετικό συµφωνητικό όπου απαιτείται υπογράφεται από αυτόν.»

 γ) Η παράγραφος 8 του άρθρου 200 αντικαθίσταται ως εξής: «8. Οι εντολές πληρωµής των ενεργειών τεχνικής βοήθειας των συγχρηµατοδοτούµενωνπρογραµµάτων του ΕΣΠΑ, του Ε.Ο.Χ. ή άλλων ενωσιακών ή διεθνών προγραµµάτων ή/και ταµείων, καθώς και των τοµεακών, περιφερειακών και ειδικών προγραµµάτων του Εθνικού Προγράµµατος Ανάπτυξης (ΕΠΑ), του άρθρου 119, εκδίδονται από το όργανο που εξέδωσε την απόφαση ανάθεσης.»

Με την ίδια παράγραφο τροποποιούνται και οι αντίστοιχες διατάξεις  του άρθρου 329 του Ν.4412/2016 του Βιβλίου ΙΙ.


4.Eπείγουσα αντιµετώπιση στατικών και τεχνικών ζητηµάτων σε κτιριακές υποδοµές

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση του νόμου, έχει διαπιστωθεί σε πολλές περιπτώσεις και ειδικά μετά το σεισμό της 19ης Ιουλίου στην Αττική, ότι  πολλά δημόσια κτίρια παρουσιάζουν εκτεταμένες φθορές και ελλείψεις σε όλα σχεδόν τα στοιχεία τους, θέματα στατικής επάρκειας, προβλήματα στις εσωτερικές και εξωτερικές τοιχοποιίες, δάπεδα και κλιμακοστάσια, εσωτερικά και εξωτερικά κουφώματα, χώρους υγιεινής, υδραυλικές και ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις. Για την αντιμετώπιση τους προκειμένου ο χώρος να είναι ασφαλής τόσο για τους υπαλλήλους, όσο και για τους πολίτες που εισέρχονται σε αυτά, απαιτούνται άμεσες ενέργειες, οι οποίες εξαιτίας του μεγέθους και της σοβαρότητας των φθορών και ελλείψεων δεν επιδέχονται αναβολών. Δεδομένου ότι η Δ/νση Κτηριακών Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών είναι ήδη επιφορτισμένη με προγραμματικές συμβάσεις με το σύνολο σχεδόν των απαιτούμενων έργων και μελετών στις Κτηριακές Υποδομές πανελλαδικής εμβέλειας, με το άρθρο 156 προβλέπονται τα εξής:

Σε περιπτώσεις που διαπιστώνεται άµεση ανάγκη εκτέλεσης τεχνικών εργασιών για επείγουσα αντιµετώπιση στατικών και τεχνικών ζητηµάτων σε κτιριακές υποδοµές οι οποίες στεγάζουν υπηρεσίες Υπουργείων και των εποπτευόµενων φορέων αυτών, τα οποία είτε τα ίδια είτε τα συστεγαζόµενα ή συνεργαζόµενα µε αυτά σε κοινές δράσεις δεν διαθέτουν, τεχνική υπηρεσία ή η τεχνική υπηρεσία τους δεν πληροί τις προδιαγραφές επάρκειας που προβλέπονται από την παράγραφο 1 του άρθρου 44 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147), είναι δυνατή η ανάθεση των οριζοµένων στο επόµενο εδάφιο σε τεχνικό σύµβουλο που πληροί τα απαιτούµενα κριτήρια τεχνικής επάρκειας. Ο τεχνικός σύµβουλοςαναλαµβάνει τη διεξαγωγή της διαδικασίας σύναψης, την εποπτεία και την επίβλεψη των δηµοσίωνσυµβάσεων των απαιτούµενων έργων ή µελετών κατά παρέκκλιση των διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 44 του ν. 4412/2016


5.Θέµατα Μητρώων συντελεστών παραγωγής δηµοσίων και ιδιωτικών έργων, µελετών, τεχνικών και λοιπών συναφών επιστηµονικών υπηρεσιών (ΜΗ.Τ.Ε.)

Με το άρθρο 188 ρυθμίζονται ειδικότερα θέματα σχετικά με το Μητρώο συντελεστών παραγωγής δηµοσίων και ιδιωτικών έργων, µελετών, τεχνικών και λοιπών συναφών επιστηµονικών υπηρεσιών (ΜΗ.Τ.Ε.), τα οποία δεν ρυθμίστηκαν με την έκδοση του Π.Δ. 71/2019 το οποίο δημοσιεύθηκε κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 20 του άρθρου 118 του Ν. 4472/17 και της παρ. 10 του άρθρου 83 του Ν. 4412/16 στις 03.07.2019.

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση οι αιτήσεις που υποβάλλονται στην υπηρεσία τήρησης μητρώων, μετά την 3η Ιουλίου 2019, για εγγραφή ή μεταβολή ή διαγραφή ήδη εγγεγραμμένων στα υφιστάμενα μητρώα εξετάζονται σύμφωνα με τις προϊσχύουσες του π.δ. 71/2019 (Α΄ 112) διατάξεις. Ειδικότερα, σε ότι αφορά τους εγγεγραμμένους στο Μητρώο Μελετητών και στο Μητρώο Γραφείων Μελετών, προϊσχύουσες του π.δ. 71/2019 διατάξεις είναι κυρίως οι διατάξεις των άρθρων 39 και 40 του ν.3316/2005, του π.δ. 138/2009 (Α΄ 185) και του π.δ. 93/2009 (Α΄ 117). Σε ότι αφορά τους εγγεγραμμένους στο Μητρώο Εμπειρίας Κατασκευαστών (Μ.Ε.Κ), προϊσχύουσες του π.δ. 71/2019 διατάξεις είναι κυρίως οι διατάξεις των άρθρων 107-110 του ν.3669/2008, των παραγράφων 8-10 του άρθρου 70 του ν. 4313/2014 (Α’ 261) και του π.δ. 90/2014 (Α’ 138). Τέλος, αναφορικά με τους εγγεγραμμένους στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.), προϊσχύουσες του π.δ. 71/2019 διατάξεις είναι κυρίως οι διατάξεις των άρθρων 80-104 του ν. 3669/2008 όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 133 του ν.4070/2012 (Α΄82), του άρθρου 66 του ν. 4155/2013 (Α΄120), του άρθρου 107 του ν.4199/2013 (Α΄216), του άρθρου 70 του ν. 4313/2014 (Α΄74), του άρθρου 107 του ν. 4530/2018 (Α΄ 59), της Δ15/οικ/4036/2014 (Β΄ 511) Απόφασης, και της Δ15/οικ/15658/2013 (Β΄ 2300) Απόφασης.


6.Κεντρικό Ηλεκτρονικό Σύστηµα Αδειοδοτήσεων  έργων

Με το άρθρο 224 θεσπίζεται Κεντρικό Ηλεκτρονικό Σύστημα Αδειοδοτήσεων, μέσω του οποίου χορηγούνται εφεξής  πάσης φύσεως άδειες (δόμησης και λειτουργίας) τόσο δημοσίων οσο και ιδιωτικών έργων. Οι προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία προϋποθέσεις χορήγησης των αδειών δεν μεταβάλλονται, η ένταξή τους όμως σε ένα ενιαίο σύστημα προσδοκάται να συμβάλλει καθοριστικά στη διαφάνεια και επιτάχυνση της σχετικής διαδικασίας και συνεπώς στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας. 

Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων:

α) Δύναται να καθορίζεται η οικονοµική συµµετοχή των ενδιαφεροµένων φυσικών και νοµικών προσώπων στη λειτουργία του Συστήµατος, καθώς και όλες οι αναγκαίες τεχνικές λεπτοµέρειες για την εφαρµογή του παρόντος.

β) Καθορίζεται η ηµεροµηνία έναρξης λειτουργίας του Συστήµατος κατά την παράγραφο 3, όπως επίσης η ηµεροµηνία έναρξης της προθεσµίας της παραγράφου 4 του 224.