Όλα τα άρθρα του/της john

Αμοιβή για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την υποβολή προτάσεων σε ευρωπαϊκά προγράμματα

Οι υπηρεσίες για έρευνα, υποβολή προτάσεων, συντονισμό και παρακολούθηση υλοποίησης των δημοτικών έργων που πρόκειται να ενταχθούν σε συγχρηματοδοτούμενα ευρωπαϊκά προγράμματα συνιστούν συμβουλευτικές υπηρεσίες και όχι μελέτη ή παροχή τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, ώστε να έπρεπε να διενεργηθεί ηλεκτρονική κλήρωση για την ανάθεσή τους, νομίμως δε παραλήφθηκαν από την επιτροπή παραλαβής γενικών υπηρεσιών. Περαιτέρω, αν και ο προϋπολογισμός της υπηρεσίας είναι αόριστος διότι στην οικεία μελέτη αναφέρεται η ενδεικτική δαπάνη για το σύνολο των εργασιών χωρίς να παρατίθεται αναλυτικά το κόστος καθεμιάς από αυτές βάσει των απαιτούμενων ανθρωποωρών και της τιμής μονάδας τους, η πλημμέλεια αυτή οφείλεται σε πλάνη των δημοτικών οργάνων η οποία, δεδομένης της ομαλής διεξαγωγής της διαδικασίας απευθείας ανάθεσης, κρίνεται συγγνωστή.
Κατ’ ακολουθία των ανωτέρω, η ελεγχόμενη δαπάνη δεν είναι νόμιμη αλλά το υπό κρίση χρηματικό ένταλμα πρέπει να θεωρηθεί λόγω συγγνωστής πλάνης. (ΕΛ.ΣΥΝ. ΚΠΕΔ VII Τμ. 270-19)

Εγγυητική επιστολή συμμετοχής: Ανακολουθία όσον αφορά τα αναγραφόμενα στοιχεία στο σώμα της ,μεταξύ των οριζόμενων σε άρθρο της διακήρυξης και στο προσαρτημένο σε αυτήν υπόδειγμα προς συμπλήρωση

Μη νομίμως απορρίφθηκε η προσφορά της “… Ο.Ε.”, με την αιτιολογία ότι στην εγγυητική επιστολή συμμετοχής της, δεν αναγράφεται η καταληκτική ημερομηνία υποβολής της προσφοράς. Και τούτο διότι στο άρθρο 2.1.5 της …..2018 διακήρυξης ορίζεται μεν ότι η εγγυητική επιστολή πρέπει να περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, πλην όμως στο ίδιο άρθρο ορίζεται επίσης ότι, στο Παράρτημα Γ της διακήρυξης υφίστανται υποδείγματα εγγυητικών επιστολών, στο δε υπόδειγμα εγγυητικής επιστολής συμμετοχής του Παραρτήματος αυτού, σύμφωνα με το οποίο συντάχθηκε η επίμαχη ….2018 εγγυητική επιστολή, δεν περιλαμβάνεται προς συμπλήρωση αντίστοιχο πεδίο που να αφορά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. Επομένως, σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν ανωτέρω στη σκέψη ΙΙ.Γ. της παρούσας, η εν λόγω ανακολουθία μεταξύ των οριζομένων στο άρθρο 2.1.5.η της διακήρυξης – σύμφωνα με το οποίο απαιτείται να αναγράφεται στην εγγυητική επιστολή συμμετοχής η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών – και των οριζόμενων στο υπόδειγμα εγγυητικής επιστολής συμμετοχής του Παραρτήματος Γ της ίδιας διακήρυξης, στο οποίο καταλείπονται μεν κενά πεδία για συμπλήρωση του αριθμού της διακήρυξης και του τίτλου της σύμβασης (προμήθειας), όμως, δεν καταλείπεται κανένα κενό προς συμπλήρωση με την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, δεν θα πρέπει να αποβεί εις βάρος της συμμετέχουσας εταιρείας “… Ο.Ε.” οδηγώντας στον αποκλεισμό της από τη διαγωνιστική διαδικασία.  Κατ’ ακολουθίαν των ανωτέρω, η υπό κρίση αίτηση ανάκλησης, καθώς και η ασκηθείσα υπέρ αυτής παρέμβαση, πρέπει να απορριφθούν.

Για τους λόγους αυτούς

Απορρίπτει την αίτηση ανάκλησης του Δήμου Ρεθύμνης και την υπέρ αυτής ασκηθείσα παρέμβαση της εταιρείας με την επωνυμία «. … Ο.Ε.».

Δεν ανακαλεί τη 423/2018 Πράξη του ΣΤ΄ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου. (ΕΛ.ΣΥΝ :VI Τμήμα,Απόφαση 124/19)

Αμοιβή για την εκτέλεση ερευνητικών εργασιών υπεδάφους και δομήματος με σκοπό την αποκατάσταση θεάτρου

Οι μεν ερευνητικές εργασίες υπεδάφους στην περιοχή Announziata με σκοπό την αποκατάσταση του δομήματός της, εντάσσονται στην κατηγορία των εδαφολογικών μελετών,

οι δε ερευνητικές εργασίες δομήματος με σκοπό την αποκατάσταση του θεάτρου Φ… στην Παλιά Πόλη της Κ… σε εκείνη των αρχιτεκτονικών/στατικών μελετών.

Συνεπώς, αμφότερες οι συμβάσεις αφορούν μελέτες που, ως εκ της εξειδικευμένης τους φύσης, ο Δήμος δεν μπορεί να εκτελέσει με ίδια μέσα και προσωπικό, ενώ για την απευθείας ανάθεσή τους έπρεπε να προηγηθεί ηλεκτρονική κλήρωση.

 Πλην όμως, τα αρμόδια δημοτικά όργανα χωρίς πρόθεση καταστρατήγησης των κείμενων διατάξεων, εσφαλμένα υπέλαβαν ότι για την απευθείας ανάθεσή τους δεν απαιτείτο να τηρηθεί η προαναφερθείσα διαδικασία κλήρωσης (ΕΛ.ΣΥΝ:Κ.Π.Ε.Δ 35-20)

 

 

 

 

 

 

Ετήσια εισφορά Δήμου σε Ανώνυμη Αναπτυξιακή Εταιρίας Ο.Τ.Α (ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ.Α.Α.Ε) για μεταφορά των απορριμμάτων του σε ΧΥΤΑ

Η μεταφορά των απορριμμάτων του Δήμου Δράμας στον ΧΥΤΑ Σερρών προβλέπεται ρητά από την 14/8.1.2019 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης, η οποία ρυθμίζει προσωρινά τη διάθεση των αστικών αποβλήτων του Δήμου εξαιτίας της καθυστέρησης υλοποίησης των υποδομών εναπόθεσής τους στον ΧΥΤΑ Καβάλας, με βάση τις προβλέψεις του εν εξελίξει ΠΕΣΔΑ. Η υλοποίηση αυτής της απόφασης δεν αναστέλλει τη νόμιμη υποχρέωση του Δήμου να καταβάλει στη Αναπτυξιακή Εταιρία Ο.Τ.Α (ΔΙΑΑΜΑΘ) την ετήσια εισφορά η οποία, μέσω της προγραμματικής σύμβασης που έχει συνάψει με τον Σύνδεσμο ( ΦΟΔΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας), χρηματοδοτεί την εναπόθεση των απορριμμάτων στον ΧΥΤΑ Σερρών κατ’ εφαρμογή της ανωτέρω απόφασης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης (πρβλ. ΕΣ Κ.Π.Ε.Δ. 306/2019). Εξάλλου, η από 16.8.2018 μελέτη της ΔΙΑΑΜΑΘ είναι επαρκώς τεκμηριωμένη ως προς τον τρόπο υπολογισμού της ετήσιας εισφοράς του Δήμου Δράμας, σε κάθε δε περίπτωση τυχόν αποκλίσεις θα ληφθούν υπόψη απολογιστικά και θα συνυπολογιστούν κατά τον προσδιορισμό του κόστους διαχείρισης του επόμενου έτους (άρθρο 5 παρ. 2 της 2527/7.1.2009 ΚΥΑ). Τέλος, κατά παράβαση του άρθρου 66 παρ. 1 του ν. 4270/ 2014 (Α΄ 143), η απόφαση ανάληψης υποχρέωσης εκδόθηκε μετά την έκδοση του τιμολογίου της ΔΙΑΑΜΑΘ, πλην όμως τούτο οφείλεται σε πλάνη των αρμοδίων δημοτικών οργάνων, η οποία εν όψει και της νομιμότητας της διαδικασίας καταβολής της εισφοράς, κρίνεται συγγνωστή.(ΕΛ.ΣΥΝ :Κ.Π.Ε.Δ στο VII Τμήμα,Πράξη 28-20)

Έκτακτη επιχορήγηση Σχολικών Επιτροπών για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών (δαπανών λογιστικής υποστήριξης)

Οι εντελλόμενες δαπάνες είναι νόμιμες, καθόσον οι σχολικές επιτροπές επιχορηγούνται νομίμως για την εκπλήρωση της αποστολής τους είτε με την τακτική ετήσια επιχορήγηση από πιστώσεις των ΚΑΠ και τα έσοδα από ηλεκτροδοτούμενους χώρους, είτε με έκτακτη επιχορήγηση κατ’ εφαρμογή του άρθρου 202 ΚΔΚ.

Σε κάθε περίπτωση όμως, είτε τακτικής είτε έκτακτης επιχορήγησης, η διάθεσή της γίνεται αποκλειστικά για την εκπλήρωση των σκοπών των ως άνω Επιτροπών και την αντιμετώπιση των λειτουργικών δαπανών τους (πρβλ. ΚΠΕΔ στο VII Τμ. 112/2019, 197, 193/2018, 182, 69, 10/2017,  406, 370/2015, 293/2013 κ.α.).

Κατ’ ακολουθία των ανωτέρω, οι εντελλόμενες με τα ελεγχόμενα χρηματικά εντάλματα δαπάνες είναι νόμιμες και αυτά θα μπορούσαν να θεωρηθούν εάν δεν είχε λήξει το οικονομικό έτος τις πιστώσεις του οποίου βαρύνουν.(ΕΛ.ΣΥΝ:ΚΠΕΔ στο VII Τμήμα,Πράξη 25-20) 

Aξιοποίηση και υδροδότηση πάρκου

Η ελεγχόμενη δαπάνη είναι μη νόμιμη, καθώς  η εκτέλεση του προαναφερόμενου έργου δεν εμπίπτει στην αρμοδιότητα του Δήμου Κ… και, συνεπώς, μη νομίμως η σχετική δαπάνη βαρύνει τον προϋπολογισμό του. Ειδικότερα, η αρμοδιότητα μελέτης και κατασκευής του δικτύου ύδρευσης ανήκει στην αρμοδιότητα της Δ.Ε.Υ.Α. Κ…, η οποία αποτελεί ίδιο νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου. Περαιτέρω, δεδομένου ότι ο αγωγός μεταφοράς ύδατος έγινε επί της επαρχιακής Οδού Κ… – Β… και επί τμήματος αγροτικής οδού και μόνο ένα μικρό ποσοστό του έργου κατασκευάστηκε στον προαύλιο χώρο του ναού, το έργο εκτελέστηκε κατά μείζον ποσοστό σε κοινόχρηστο χώρο και συνεπώς η δαπάνη εκτέλεσής του έπρεπε να βαρύνει την Δ.Ε.Υ.Α. Κ….

Κατ’ ακολουθίαν των ανωτέρω, η εντελλόμενη δαπάνη δεν είναι νόμιμη και το επίμαχο χρηματικό ένταλμα πληρωμής δεν πρέπει να θεωρηθεί.(ΕΛ.ΣΥΝ:Κ.Π.Ε.Δ στο VII Τμήμα,Πράξη 32-20)

Κάλυψη πάγιων και διαρκών αναγκών

Μη νομίμως η δημοτική επιχείρηση ανέθεσε σε ιδιώτη την παροχή των προαναφερόμενων υπηρεσιών (μελέτη και τρόπος εκτέλεσης της «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ»), διότι, ενόψει του ότι αυτές ανήκουν στις αρμοδιότητες του Γραφείου Λειτουργίας – Συντήρησης – Ποιοτικού Ελέγχου ΕΕΛ …, με την εν λόγω ανάθεση σκοπείται η κάλυψη παγίων και διαρκών αναγκών λειτουργίας της και καταστρατηγούνται οι διατάξεις περί προσλήψεων.

Ως εκ τούτων η ελεγχόμενη σύμβαση είναι μη νόμιμη.

Ενόψει, όμως, α) της … απόφασης προγραμματισμού προσλήψεων τακτικού προσωπικού, με την οποία ζητείται από τη Δ.Ε.Υ.Α. … η πρόσληψη με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου 1 υπαλλήλου ΠΕ ηλεκτρολόγων μηχανικών και 1 ΔΕ ηλεκτρολόγων, β) της …. Πρόσκλησης για μετάταξη στη Δ.Ε.Υ.Α. 9 ατόμων διάφορων ειδικοτήτων και γ) της …. απόφασης για πρόσληψη 3 ατόμων κατ’ εφαρμογή του άρθρου 82 του ν. 4483/2017, κρίνεται ότι τα αρμόδια όργανά της ενήργησαν χωρίς πρόθεση καταστρατήγησης των οικείων διατάξεων, καθότι υπέλαβαν ότι μπορούσαν να προβούν στη σύναψη της ελεγχόμενης σύμβασης παροχής υπηρεσιών για την κάλυψη των αντίστοιχων αναγκών της. Περαιτέρω, υφίσταται ανάλυση του προϋπολογισμού (τεύχος προϋπολογισμός-τιμολόγιο) της ως άνω υπηρεσίας, όπου παρατίθεται ο αριθμός του προσωπικού που απαιτείται, οι ώρες απασχόλησης καθώς και η ωριαία αμοιβή. (Ελ.Συν. ΚΠΕΔ VII Τμ. Πράξη 171/19)

Συμβουλευτικές υπηρεσίες

Οι συμβουλευτικές υπηρεσίες, που αφορούν  σε αμοιβή για παροχή υπηρεσιών-συμβουλών για την εκπόνηση σχεδίου βιώσιμης αστικής κινητικότητας δηλαδή αυτές που έχουν ως αντικείμενο το σχεδιασμό, προγραμματισμό, οργάνωση, διαχείριση, παρακολούθηση, έλεγχο και αξιολόγηση επιχειρησιακών και αναπτυξιακών προγραμμάτων και δράσεων σε όλους τους τομείς της οικονομίας καθώς και σε οριζόντιου χαρακτήρα παρεμβάσεις, την υποστήριξη υλοποίησης τους με τη μεταφορά της απαραίτητης τεχνογνωσίας καθώς και την παροχή εξωγενών υπηρεσιών (outsourcing) υλοποίησής τους δεν αποτελούν μελέτη ούτε τεχνικές και λοιπές συναφείς επιστημονικές υπηρεσίες, αλλά γενικές υπηρεσίες, για την απευθείας ανάθεση των οποίων δεν απαιτείται να τηρηθεί η διαδικασία δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης ούτε να κατέχει ο ανάδοχος πτυχίο μελετητή. Η δαπάνη είναι νόμιμη, διότι οι επίμαχες υπηρεσίες δεν αποτελούν μελέτη ούτε τεχνικές και λοιπές συναφείς επιστημονικές υπηρεσίες, αλλά γενικές (συμβουλευτικές) υπηρεσίες, για την απευθείας ανάθεση των οποίων δεν απαιτείται να τηρηθεί διαδικασία δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης ούτε να κατέχει ο ανάδοχος πτυχίο μελετητή.(ΕΛ.ΣΥΝ:Κ.Π.Ε.Δ στο VII Τμήμα,Πράξη 274/19) 

Προμήθεια λαμπτήρων – οικονομικότερη προσφορά

Η δαπάνη προς πληρωμή της οποίας εκδόθηκε το υπό έλεγχο χρηματικό ένταλμα είναι νόμιμη, δεδομένου ότι, βάσει των αναγραφόμενων στο ένταλμα στοιχείων δαπάνης, καθώς και του προσκομισθέντος Πρωτοκόλλου Ποσοτικής και Ποιοτικής Παραλαβής, προκύπτει ότι αφορά το δεύτερο (υπό α/α 2) από τα είδη που περιλαμβάνονται στην «Τεχνική Περιγραφή» της εν λόγω προμήθειας λαμπτήρων και λοιπού ηλεκτρολογικού υλικού για τη Δ.Ε. Μουζακίου, για το οποίο δεν προκύπτει υποβολή προσφοράς τιμής μονάδος χαμηλότερης από αυτήν που προσέφερε η φερόμενη ως δικαιούχος του εντάλματος εταιρεία (5,39 ευρώ), πέραν όσων αναφέρονται στο 5176/ 18.7.2019 έγγραφο του Δημάρχου Μουζακίου περί έμφασης στην ποιότητα και τη διάρκεια ζωής των προϊόντων (Ελ.Συν. ΚΠΕΔ VII Τμ. 246-19)

Μικτή σύμβαση: προμήθειας – έργου

Μικτή σύμβαση: προμήθειας – έργου (παιδική χαρά)

Οι συναφθείσες μικτές συμβάσεις συνιστούν προεχόντως συμβάσεις προμηθειών – εργασιών, αφού η αξία των υπό προμήθεια ειδών υπερβαίνει, και μάλιστα δυσανάλογα πολύ, την αξία των εργασιών, ανεξαρτήτως της φύσης μέρους αυτών ως συνεχόμενων με το έδαφος (π.χ. διάστρωση σκυροδέματος, εκσκαφές). Επομένως, οι συμβάσεις αυτές μη νομίμως ανατέθηκαν ως «έργα» περιλαμβάνοντας κονδύλια εργολαβικού οφέλους και απροβλέπτων.

Ωστόσο λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των συμβάσεων ως μικτών και του γεγονότος ότι διεξήχθη διαγωνιστική διαδικασία για την ανάθεση των επίμαχων προμηθειών – εργασιών στην οποία επιτεύχθηκε υψηλό ποσοστό έκπτωσης (άνω του 50%), στη συγκεκριμένη περίπτωση τα όργανα του Δήμου δεν ενήργησαν με πρόθεση καταστρατήγησης των διατάξεων του ν. 4412/2016 αλλά συγγνωστώς υπέλαβαν ότι οι επίμαχες συμβάσεις έπρεπε να ανατεθούν ως δημόσια έργα.

Κατ’ ακολουθία των ανωτέρω, τα ελεγχόμενα χρηματικά εντάλματα πρέπει να θεωρηθούν (Ελ.Συν ΚΠΕΔ στο VII Τμ, Πράξη 221/19).