Όλα τα άρθρα του/της john

Απευθείας αγορά ακινήτου

Η  από 4.12.2017 Έκθεση Εκτίμησης Αγοραίας Αξίας του ακινήτου από τον Πιστοποιημένο Ορκωτό Εκτιμητή είναι νόμιμα αιτιολογημένη, καθόσον περιλαμβάνει, κατά τα ανωτέρω, διαφορετικές, συνδυαστικά εφαρμοζόμενες μεθόδους εκτίμησης της αγοραίας αξίας του, με αναλυτικά επιμέρους στοιχεία και αναφορές εντός του ισχύοντος πλαισίου προγραμματικών και οικονομικών συνθηκών κτηματαγοράς. Επιπλέον, η πιστοποιημένη εκτίμηση της αξίας (2.785 ευρώ/τ.μ.) είναι κατά πολύ χαμηλότερη από την απόφαση προσδιορισμού οριστικής τιμής μονάδας αποζημίωσης για απαλλοτρίωση λόγω ρυμοτομίας που είχε ορισθεί σε 4.000 ευρώ/ τ.μ. με την …/2013 απόφαση του Εφετείου Α…. Ως εκ τούτου, ο Δήμος Α… αιτιολογημένα ενέκρινε την απευθείας αγορά του ακινήτου, σταθμίζοντας τόσο την αντικειμενική αξία του στο 1.335.579,28 ευρώ (ήτοι 1.770,59 ανά τ.μ.) και την από πιστοποιημένο εκτιμητή αξία του στα 2.100.000 ευρώ (ήτοι 2.785 ευρώ ανά τ.μ.) όσο και τη δικαστικώς ορισθείσα τιμή μονάδας αποζημίωσης για αυτό ανερχόμενη στα 3.017.240 ευρώ (ήτοι 4.000 ευρώ ανά τ.μ.) και συνεκτιμώντας ότι η αξία αυτή συναρτάται με το γεγονός ότι το ακίνητο είναι το μόνο κατάλληλο προς αγορά στη συγκεκριμένη περιοχή για την εξυπηρέτηση των παιδιών του γειτονικού δημοτικού παιδικού σταθμού. Συνεπώς στοιχειοθέτησε επαρκώς τον συμφέροντα χαρακτήρα του τελικώς επιτευχθέντος τιμήματος. Κατ’ ακολουθίαν των ανωτέρω, η εντελλόμενη δαπάνη είναι νόμιμη, επομένως, τα υπό κρίση χρηματικά εντάλματα πληρωμής θα μπορούσαν να θεωρηθούν, εάν δεν είχε λήξει το οικονομικό έτος 2018, τις πιστώσεις του οποίου αυτά βαρύνουν.(ΕΛ.ΣΥΝ: Κλιμάκιο Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών στο VII Τμήμα,Πράξη 59/19)

Επείγουσες ρυθμίσεις των Υπουργείων Εσωτερικών, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Δικαιοσύνης, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τουρισμού και διατάξεις για την ψηφιακή πολιτική, την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και την απλούστευση των διοικητικών διαδικασιών

Σχέδιο Νόμου

Αιτιολογική έκθεση 

Απευθείας ανάθεση προμήθειας λιπαντικών κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 118 Ν.4412/16 λόγω δικαστικής εμπλοκής της διαγωνιστικής διαδικασίας- Διάρκεια σύμβασης στην περίπτωση αυτή .Τρόπος εφαρμογής της παρ. 10 του άρθρου 6 Ν.4412/16

Ορθώς ανατέθηκε με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης κατ΄εφαρμογή του άρθρου 118 Ν.4412/16  η ελεγχόμενη προμήθεια των λιπαντικών ειδών στη φερόμενη ως δικαιούχο, ενόψει και της επιτακτικής ανάγκης εφοδιασμού των οχημάτων και λοιπών μηχανημάτων του Δήμου με λιπαντικά είδη, με στόχο την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του. Το δε άρθρο 6 παρ. 10 του ν. 4412/2016 εφαρμόζεται πρωτίστως στην εξαρχής δημοπράτηση μεμονωμένου τμήματος προμήθειας και όχι στην επιμέρους περιορισμένη προμήθεια για την κάλυψη των τρεχουσών αναγκών λόγω δικαστικών εμπλοκών σε μία ήδη σε εξέλιξη προμήθεια. Μη νομίμως, ωστόσο, στην προκειμένη περίπτωση συμφωνήθηκε τετράμηνη διάρκεια της σύμβασης, έως τις 26.8.2018, καθόσον έπρεπε να ορισθεί ότι αυτή θα ισχύει, δεδομένου ότι αποσκοπεί στην κάλυψη των άμεσων και προσωρινών αναγκών του Δήμου σε λιπαντικά, έως την ολοκλήρωση του διεθνούς δημόσιου διαγωνισμού,ήτοι έως την ανακήρυξη οριστικού μειοδότη προμηθευτή και όχι ανεξαρτήτως της προόδου της διαγωνιστικής διαδικασίας και για τέσσερις μήνες. Ως εκ τούτου, η υπό κρίση δαπάνη είναι μη νόμιμη, κατά το μέρος που αφορά σε διάστημα μεταγενέστερο του χρόνου κοινοποίησης της …/8.5.2018 κατακυρωτικής απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής στον αναδειχθέντα οριστικό μειοδότη. Πλην όμως, χωρίς πρόθεση καταστρατήγησης των οικείων διατάξεων τα όργανα του Δήμου υπέλαβαν ότι το διάστημα των τεσσάρων μηνών ήταν ο ελάχιστος απαιτούμενος χρόνος για την ολοκλήρωση της διαδικασίας των προσφυγών του υπό εξέλιξη διαγωνισμού και ότι η διάρκεια της σύμβασης για το χρόνο αυτό ήταν απαραίτητη για να εξασφαλισθεί η συνεχής και απρόσκοπτη λειτουργία της υπηρεσίας.

Κατ’ ακολουθία τούτων, η ελεγχόμενη δαπάνη είναι εν μέρει μη νόμιμη, ωστόσο το υπό κρίση χρηματικό ένταλμα θα μπορούσε να θεωρηθεί, λόγω συγγνωστής πλάνης, αν δεν είχε λήξει το οικονομικό έτος, τις πιστώσεις του οποίου βαρύνει ( ΕΛ.ΣΥΝ : Κλιμάκιο Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών στο VII Τμήμα,Πράξη 22-19)  

Ιούνιος 2019

Σημερινά νέα (27-6-2019)

Δήμος με ενιαία Διεύθυνση Διοικητικών, Οικονομικών Υπηρεσιών και Κ.Ε.Π-Αρμόδιος Π.Ο.Υ υπογραφής χρηματικών ενταλμάτων


Σημερινά νέα (26-6-2019)

Ν.Π.Δ.Δ :Σύμβαση παροχής υπηρεσιών καθαρισμού εξωτερικών χώρων


Σημερινά νέα (20-6-2019)

Αμοιβή «Υπηρεσιών επιστημονικού συμβούλου υποστήριξης του Δήμου Β… για τον συντονισμό, τη διαχείριση και την παρακολούθηση υλοποίησης της ενταγμένης πράξης στο ΕΣΠΑ 2014 – 2020 “Κέντρο Κοινότητας Δήμου Β…”»


Σημερινά νέα (18-6-2019)

Απευθείας ανάθεση μελέτης από αναθέτουσα αρχή σε νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 12 παρ. 3 Ν.4412/16

Αμοιβή για την «Παροχή υπηρεσιών για την εφαρμογή του 679/2016 Ευρωπαϊκού Κανονισμού περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και ορισμού υπευθύνου προστασίας προσωπικών δεδομένων (DPO)»


Σημερινά νέα (13-6-2019)

Προμήθεια : «Δημιουργία νησίδων ασφαλείας»


Σημερινά νέα (11-6-2019)

Αμοιβή για την παροχή «Υπηρεσιών συμβούλου σε θέματα πολεοδομικά και χωροταξικά»

Αρμόδια όργανα υπογραφής χρηματικών ενταλμάτων Ν.Π.Δ.Δ Δήμου που δεν διαθέτει διοικητικό προσωπικό


Σημερινά νέα (10-6-2019)

Συμπληρωματική Σύμβαση έργου σε ποσοστό 50% της αρχικής κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 156 παρ. 1α΄ Ν. 4412/2016.


Σημερινά νέα (7-6-2019)

Χορήγηση σε χρήμα της αξίας των θερινών ειδών ένδυσης και υπόδησης έτους 2018 σε εργαζόμενους δημοτικής επιχείρησης .


Καταβολή αμοιβής σε εταιρία για τη παροχή υπηρεσιών: «Συμπλήρωση φακέλων και ωρίμανση έργων Δήμου χρηματοδοτούμενων από την Περιφέρεια Αττικής – ΠΕΠ Αττικής»


Αρθρο της e-dimos : Θέσπιση με τον Ν.4605/19 προθεσμιών ως προς την ολοκλήρωση των διαγωνιστικών διαδικασιών


Σημερινά νέα (4-6-2019)

Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ :Ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Αρχής σε επεξεργάσιμη μορφή αρχείων αναθεωρημένων διακηρύξεων έργων, μελετών και έργων με το σύστημα μελέτης- κατασκευής

Σημερινά νέα (3-6-2019)

Απευθείας ανάθεση: Προσκόμιση αποδεικτικών στοιχείων  (ποινικού μητρώου και  φορολογικής ενημερότητας) σε χρόνο μεταγενέστερο της υπογραφής της σύμβασης

Μάιος 2019

Σημερινά νέα (30-5-2019)

(Νέο)Επικαιροποιημένο Υπόδειγμα  διακήρυξης Ανοικτού Διαγωνισμού (άνω των ορίων) προμηθειών -υπηρεσιών με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής [με χρήση ΕΕΕΣ] (ενσωμάτωση Ν.4605/19,Ν.4608/19,Ν.4609/19)

Χορήγηση μέσων ατομικής προστασίας (Μ.Α.Π.) και γάλακτος των ετών 2012, 2013, 2014, 2015 και 2016

Αμοιβή   για υπηρεσίες τεχνικού συμβούλου


Σημερινά νέα (29-5-2019)

Ομοειδείς εργασίες -Κατάτμηση 


Σημερινά νέα (27-5-2019)

Αμοιβή Δήμου σε Δ.Ε.Υ.Α του


Σημερινά νέα (23-5-2019)

Έκδοση και πληρωμή χρηματικού εντάλματος δυνάμει Πρακτικού Συμβιβαστικής Επέμβασης Ειρηνοδικείου-Η διαφωνία Δήμου και Επιτρόπου που ήχθη ενώπιον του Κλιμακίου καθίσταται άνευ αντικειμένου

Δ.Ε.Υ.Α : Υπηρεσίες συμβούλου για την υποβοήθηση της Επιχείρησης σε οικονομικοτεχνικά θέματα


Σημερινά νέα (22-5-2019)

Αμοιβή για παροχή ιατρικών υπηρεσιών σε Δήμο

Αμοιβή τρίτων για παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών 

(Νέο)Επικαιροποιημένο Υπόδειγμα  διακήρυξης πολυετούς  σύμβασης Ανοικτού Διαγωνισμού(κάτω των ορίων) προμηθειών -υπηρεσιών με δυνατότητα άσκησης δικαιώματος προαίρεσης (ενσωμάτωση Ν.4605/19,Ν.4608/19,Ν.4609/19)


Σημερινά νέα (21-5-2019)

Aνακοίνωση ΕΣΗΔΗΣ

Έκτακτη επιχορήγηση Ν.Π.Δ.Δ Δήμου

Δημόσιες Συμβάσεις Έργων

Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων κλιματισμού σε κτίρια ΠανεπιστημίουΣυνοπτικός διαγωνισμόςκατάτμηση.


Σημερινά νέα (20-5-2019)

Περιορισμός παράτασης προθεσμίας για την άσκηση προληπτικού ελέγχου δαπανών Φορέων Γενικής Κυβέρνησης


Σημερινά νέα (19-5-2019)

(Νέο) Επικαιροποιημένο Υπόδειγμα Διακήρυξης Ανοικτού Διαγωνισμού έργου (κάτω των ορίων ) με ενσωμάτωση  Ν. 4605/19 (ΦΕΚ 52Α),Ν.4608/19 (ΦΕΚ 66Α)και Ν.4609/19(ΦΕΚ 67Α)


Σημερινά νέα (17-5-2019)

Ανάθεση παροχής σε τρίτον των «Εργασιών διαμόρφωσης και συντήρησης κήπων»

Ν.Π.Δ.Δ : Δαπάνη διοργάνωσης και υλοποίησης συναυλίας


Σημερινά νέα (16-5-2019)

(Νέο) Επικαιροποιημένο Υπόδειγμα  Διακήρυξης  Συνοπτικού Διαγωνισμού έργου με ενσωμάτωση Ν. 4605/19 (ΦΕΚ 52Α),Ν.4608/19 (ΦΕΚ 66Α)και Ν.4609/19(ΦΕΚ 67Α)


Σημερινά νέα (15-5-2019)

(Νέο) Επικαιροποιημένο Υπόδειγμα Διακήρυξης  Ανοικτού Διαγωνισμού προμηθειών/υπηρεσιών άνω των ορίων με ενσωμάτωση  Ν. 4605/19 (ΦΕΚ 52Α),Ν.4608/19 (ΦΕΚ 66Α)και Ν.4609/19(ΦΕΚ 67Α)


Σημερινά νέα (14-5-2019)

(Νέο) Επικαιροποιημένο Υπόδειγμα Διακήρυξης  Ανοικτού Διαγωνισμού προμηθειών/υπηρεσιών κάτω των ορίων με ενσωμάτωση  Ν. 4605/19 (ΦΕΚ 52Α),Ν.4608/19 (ΦΕΚ 66Α)και Ν.4609/19(ΦΕΚ 67Α)


Έγγραφο αναρτημένο στο ΕΣΗΔΗΣΝέα ηλεκτρονική υπηρεσία Promitheus ESPDint :Ενόψει της επικείμενης παύσης λειτουργίας της ηλεκτρονικής  υπηρεσίας της ΕΕ  για το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) (EU ESPD reference implementation), το ΕΣΗΔΗΣ προσφέρει τη νέα ηλεκτρονική υπηρεσία Promitheus ESPDint που αφορά στη σύνταξη και διαχείριση του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης (ΕΕΕΣ – ESPD) καθώς και του Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ). Περισσότερες λεπτομέρειες, πληροφορίες και οδηγίες θα βρείτε στο νέο σχετικό μενού «Promitheus ESPDint – ηλεκτρονικές υπηρεσίες eΕΕΕΣ/eΤΕΥΔ» της παρούσας  διαδικτυακής πύλης.


Σημερινά νέα (13-5-2019)

(Νέο) Επικαιροποιημένο Υπόδειγμα Διακήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού προμηθειών/υπηρεσιών με ενσωμάτωση Ν. 4605/19 (ΦΕΚ 52Α),Ν.4608/19 (ΦΕΚ 66Α)και Ν.4609/19(ΦΕΚ 67Α)


Σημερινά νέα (10-5-2019)

Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ :Ενημέρωση για τη δημοσίευση των νόμων 4608/2019 (Α’ 66) και 4609/2019 (Α’ 67)– Τροποποίηση επιμέρους διατάξεων του ν. 4412/2016


Σημερινά νέα (8-5-2019)

Τροποποιήσεις του Ν. 4412/16 με το άρθρο 33 Ν. 4608/19

Τροποποιήσεις του Ν. 4412/16 με το άρθρο 56 Ν. 4609/19


Σημερινά νέα (7-5-2019)

Μη ομοειδή αγαθά η προμήθεια του συστήματος εικόνας και ήχου με τα είδη πληροφορικής που προμηθεύτηκε το Πανεπιστήμιο:α)Εντάσσονται σε διαφορετικές ομάδες C.P.V β)Κατατείνουν σε διαφορετικό λειτουργικό σκοπό και εξυπηρετούν διαφορετικές ανάγκες


Σημερινά νέα (3-5-2019)

Επικαιροποιημένος Πίνακας βημάτων σύναψης σύμβασης έργου με την διαδικασία του Ανοικτού Διαγωνισμού με ενσωμάτωση των αλλαγών που επιφέρει ο Ν.4605/19 ( ΦΕΚ 52Α)


Επικαιροποιημένος Πίνακας βημάτων σύναψης σύμβασης(προμηθειών/υπηρεσιών γενικής φύσης) με την διαδικασία του  Ανοικτού Διαγωνισμού με ενσωμάτωση των αλλαγών που επιφέρει ο Ν.4605/19 (ΦΕΚ 52Α)(ορθή επανάληψη 3/5/2019– ο αναρτημένος Πίνακας στις 29-4-2019 αντικαταστάθηκε με τον παρόντα)

Αμοιβή συνδρομής εξωτερικού συνεργάτη για την αξιολόγηση δομών του Δήμου

Απρίλιος 2019

Σημερινά νέα (24-4-2019)

Σημαντικό!!! Παράταση Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών των ΟΤΑ από το ΕΛ.ΣΥΝ. μέχρι 1-1-2020.


Σημερινά νέα (23-4-2019)

Προσφορά«Ένωσης Οικονομικών Φορέων» σε διαδικασία σύναψης σύμβασης δημόσιου έργου


Σημερινά νέα (22-4-2019)

Επικαιροποιημένος Πίνακας Βημάτων σύναψης σύμβασης ( προμηθειών/υπηρεσιών γενικής φύσης   με την διαδικασία του Συνοπτικού Διαγωνισμού  με ενσωμάτωση των αλλαγών που επιφέρει ο Ν.4605/19(ΦΕΚ 52Α)


Σημερινά νέα (19-4-2019)

Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ: Διευκρινίσεις ως προς τον χρόνο έκδοσης και ισχύος των δικαιολογητικών που προσκομίζονται από τον προσωρινό ανάδοχο (δικαιολογητικών κατακύρωσης), κατόπιν δημοσίευσης του ν. 4605/2019


Σημερινά νέα (16-4-2019)

Επικαιροποιημένο Υπόδειγμα Συνοπτικού Διαγωνισμού έργου με ενσωμάτωση  των τροποποιήσεων που επιφέρει ο Ν.4605/19 (ΦΕΚ 52Α)


Σημερινά νέα (9-4-2019)

Επικαιροποιημένος Πίνακας Βημάτων σύναψης σύμβασης με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης (προμηθειών/υπηρεσιών γενικής φύσης) με ενσωμάτωση των αλλαγών που επιφέρει ο Ν.4605/19 (ΦΕΚ 52Α)

Αμοιβή για την εκτέλεση εργασιών αποψίλωσης και καθαρισμού περιβάλλοντος χώρου σε τρεις δημοτικές ενότητες


Σημερινά νέα (8-4-2019)

Σημαντικό !!!:Ελεγκτικό Συνέδριο:Παρατείνεται ο προληπτικός έλεγχος δαπανών ΟΤΑ 

Επικαιροποιημένο Υπόδειγμα Διακήρυξης Ανοικτού Διαγωνισμού προμήθειας (άνω των ορίων) με ενσωμάτωση των τροποποιήσεων που επιφέρει ο Ν.4605/19( ΦΕΚ 52Α)Σημερινά νέα (7-4-2019)

Επικαιροποιημένο Υπόδειγμα Διακήρυξης Ανοικτού Διαγωνισμού προμήθειας (κάτω των ορίων) με ενσωμάτωση των τροποποιήσεων που επιφέρει ο Ν. 4605/19 (ΦΕΚ 52Α)


Σημερινά νέα (4-4-2019)

Επικαιροποιημένο Υπόδειγμα Διακήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού προμήθειας  με ενσωμάτωση των τροποποιήσεων που επιφέρει ο Ν. 4605/19 (ΦΕΚ 52Α)


Σημερινά νέα (2-4-2019)

Με τον Ν.4605/1-4-2019 (ΦΕΚ 52Α) επέρχονται  σημαντικές και εκτεταμένες αλλαγές στις διαδικασίες υλοποίησης των δημοσίων συμβάσεων Ν.4412/16 (Βλέπετε αναλυτική ενημέρωση στο άρθρο μας με τίτλο: Νέες ρυθμίσεις σε  καίρια άρθρα Ν.4412/16 (Αναρτημένο στις 9-3-2019).

Ενημερώνουμε τους συνδρομητές μας ότι όλες οι θεματικές ενότητες της ιστοσελίδας θα επικαιροποιηθούν, με προτεραιότητα τα υποδείγματα των διακηρύξεων των διαγωνιστικών διαδικασιών. Με την ολοκλήρωση της επικαιροποίησης κάθε θεματικής ενότητας, θα εκδίδεται σχετική ανακοίνωση. 

Σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου από Δήμους, με ανάθεση υπηρεσιών σε προσωπικό αποκλειστικά αμειβόμενο στο πλαίσιο έργων και προγραμμάτων συγχρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Στη προκειμένη περίπτωση γίνονται δεκτά τα εξής: α) Στην …/1.8.2018 γνωστοποίηση, στο Πρακτικό Αξιολόγησης και στην απόφαση ανάθεσης, επαρκώς αναφέρονται οι όροι και τα προσόντα πρόσληψης, που είναι συναφή με τη φύση και το σκοπό των εργασιών. Επίσης, εφόσον πληρούνταν οι λοιπές προϋποθέσεις πρόσληψης, ευλόγως δόθηκε από την Επιτροπή Αξιολόγησης ιδιαίτερη βαρύτητα στο – απολύτως συναφές με την ανατεθείσα εργασία – κριτήριο της προηγούμενης εμπειρίας σε αντίστοιχα Ευρωπαϊκά Προγράμματα και δεν παραβιάσθηκε η αρχή της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας με την κατάταξη των υποψηφίων, που έλαβε χώρα κυρίως βάσει του κριτηρίου αυτού. β) Δεν παραβιάσθηκε εν προκειμένω το δικαίωμα της προηγούμενης ακρόασης, προεχόντως διότι της επιλογής της δικαιούχου του εντάλματος προηγήθηκαν αιτήσεις συνοδευόμενες από τα δικαιολογητικά όλων των λοιπών ενδιαφερομένων. Εξάλλου, δεν υπήρχε υποχρέωση έκδοσης και δημοσίευσης πίνακα αξιολόγησης και κατάταξης των υποψηφίων πριν την έκδοση της πράξης ανάθεσης, προσβλητού από τους θιγομένους σε αυτό το στάδιο, με αναλογική εφαρμογή του άρθρου 21 του ν. 2190/1994. Τούτο διότι οι διαδικασίες σύναψης συμβάσεων μίσθωσης έργου από Δήμους, με ανάθεση υπηρεσιών σε προσωπικό αποκλειστικά αμειβό-μενο στο πλαίσιο έργων και προγραμμάτων συγχρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Ένωση, σαφούς και προσδιορισμένης εκ των προτέρων χρονικής διάρκειας, εξαιρούνται από την αναλογική εφαρμογή του άρθρου 21 του ν. 2190/ 1994, ως προς τη διαδικασία που ακολουθείται για τις προσλήψεις εργαζομένων με συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με έλεγχο από το Α.Σ.Ε.Π. (πρβλ. Ε.Σ. Κ.Π.Ε.Δ. I Τμ. 320/2017).

γ) Οι διατάξεις του π.δ/τος 50/2001 εφαρμόζονται για τις προσλήψεις μόνιμου ή με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου προσωπικού από τους Ο.Τ.Α. Α΄ βαθμού και όχι στην προκείμενη περίπτωση μίσθωσης έργου για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενου προγράμματος από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επομένως, ως προς τον τύπο και την εγκυρότητα των δικαιολογητικών εφαρμόζεται αποκλειστικά η …/1.8.2018 γνωστοποίηση του Αντιδημάρχου, τις προϋποθέσεις της οποίας καλύπτει η προσκομισθείσα από τη Μ… Τ… 20-13/2007 Πράξη του Δ…, περί αναγνώρισης των τίτλων σπουδών αυτής «BACHELOR OF ARTS IN INTE-RNATIONAL RELATIONS WITH EUROPEAN STUDIES» και «MASTER OF ARTS IN INTERNATIONAL POLITICAL ECONOMY». Εξάλλου, παρατυπίες του προσκομιζόμενου τίτλου «Post graduate diploma» δεν ασκούν επιρροή, καθόσον τέτοιος τίτλος ούτε στη γνωστοποίηση προβλεπόταν, ούτε προκύπτει από το πρακτικό ελέγχου ότι αξιολογήθηκε για την κατάταξή της. δ) Στη σύμβαση χρηματοδότησης EAC-2017-49 -η οποία, ως εκ του ότι αποτελεί  το κανονιστικό πλαίσιο υλοποίησης του έργου και ρητώς αναφέρεται στο προοίμιο της …/27.8.2018 ελεγχόμενης σύμβασης μίσθωσης έργου, εφαρμόζεται απαρέγκλιτα από το δικαιούχο του προγράμματος Δήμο – αναφέρονται διεξοδικά οι υποχρεώσεις και οι ενέργειες του Δήμου για την επίτευξη των στόχων της πράξης, περαιτέρω δε αναλύεται η προϋπολογισθείσα αξία αυτών. Επομένως, ο Δήμος δεν υποχρεούτο σε τεκμηρίωση ή αιτιολόγηση του ύψους της αμοιβής για την εκτέλεση της μετέπειτα συναφθείσας σύμβασης έργου, διότι δεν καταλείπεται στο Δήμο πεδίο προσδιορισμού αυτής, βάσει εκτίμησης στοιχείων ή συγκεκριμένης μεθόδου αποτίμησης. ε) Από το προσκομισθέν με το έγγραφο επανυποβολής, …/ 5.9.2018 έγγραφο του Δήμου προς τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, αποδεικνύεται η αποστολή στο Υπουργείο της …/27.8.2018 απόφασης και της επίμαχης …/27.8.2018 σύμβασης μίσθωσης έργου.

Κατ’ ακολουθία των ανωτέρω, η ελεγχόμενη δαπάνη είναι νόμιμη και το υπό κρίση χρηματικό ένταλμα θα μπορούσε να θεωρηθεί, αν δεν είχε λήξει το οικονομικό έτος 2018, τις πιστώσεις του οποίου βαρύνει.(ΕΛ.ΣΥΝ: Κλιμάκιο Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών στο VII Τμήμα,Πράξη 98/2019) 

Κατάτμηση μελετών

H εντελλόμενη δαπάνη δεν είναι νόμιμη, δεδομένου ότι επιτρέπεται μεν στον Δήμο Α… να αναθέσει απευθείας, μέσα στο όριο των 20.000,00 ευρώ, την αυτοτελή σύνταξη είτε υδραυλικής είτε τοπογραφικής μελέτης, πλην, λόγω του ενιαίου αντικειμένου των εν λόγω μελετών, δεν είναι επιτρεπτή η κατάτμησή τους και η χωριστή απευθείας ανάθεση κάθε μίας από αυτές, δοθέντος ότι αφορούν στο ίδιο αντικείμενο. Έπρεπε, συνεπώς, ως εκ του ύψους του συνολικού ποσού κάθε μίας από αυτές, να διενεργηθεί ένας συνοπτικός διαγωνισμός για την ανάθεση αυτών, ως ενιαίο σύνολο, ώστε να αναπτυχθεί ανταγωνισμός και, δι’ αυτού, να προκύψουν χαμηλότερες προσφορές. Δεν τυγχάνει, εξάλλου, εφαρμοστέα εν προκειμένω η εξαίρεση του άρθρου 12 παρ. 1 του π.δ. 171/1987, δοθέντος ότι πρόκειται για μελέτες που αφορούν στο ίδιο ακριβώς αντικείμενο στην ίδια περιοχή. Περαιτέρω, παρέλκει η εξέταση του δεύτερου λόγου διαφωνίας ως αλυσιτελής, καθόσον πρόκειται για περίπτωση μη επιτρεπτής απευθείας ανάθεσης λόγω κατάτμησης ομοειδούς αντικειμένου μελετών. Τέλος, βάσιμος είναι ο τρίτος λόγος διαφωνίας, καθόσον ενσωματωμένη στην υδραυλική μελέτη υδρολογική μελέτη έπρεπε να έχει εγκριθεί από τον Δήμο εκ των προτέρων, πριν από την εκπόνηση της υδραυλικής μελέτης. Εξάλλου, από κανένα στοιχείο του φακέλου δεν προκύπτει η επικαιροποίηση των δεδομένων της παλαιάς (από το 1984) υδρολογικής μελέτης και τυχόν επακολουθήσασα έγκριση αυτής από τον Δήμο (άρθρο 194 του π.δ. 696/1974).(ΕΛ.ΣΥΝ: Κλιμάκιο Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών στο VII τμήμα, Πράξη 126/19)

Ν.Π.Δ.Δ :Σύμβαση παροχής υπηρεσιών καθαρισμού εξωτερικών χώρων

Η δαπάνη δεν είναι νόμιμη, καθόσον, η μεταξύ του ΔΛΤΥ και της αναδόχου σύμβαση δεν αναγράφει αναλυτικά κανένα από τα προβλεπόμενα στις περ. γ΄, δ΄ και ε΄ της πρώτης παραγράφου του άρθρου 68 του ν. 3863/2010 (όπως ισχύει μετά την τροποποίησή της με το άρθρο 22 του ν. 4144/2013) στοιχεία, ήτοι τη συλλογική σύμβαση εργασίας στην οποία τυχόν υπάγονται οι εργαζόμενοι, το ύψος του προϋπολογισμένου ποσού που αφορά τις πάσης φύσεως νόμιμες αποδοχές αυτών και το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών με βάση τα προϋπολογισθέντα ποσά, παράλειψη που επάγεται την ακυρότητα της σύμβασης και την απόρριψη της σχετικής δαπάνης. Σημειωτέον ότι η αναγραφή των τετραγωνικών μέτρων των υπό καθαρισμό χώρων παρέλκει, αφού η ανάθεση αφορά σε καθαρισμό των εξωτερικών χώρων και εγκαταστάσεων της χερσαίας ζώνης λιμένα του εν λόγω Λ… Τ… και όχι στον καθαρισμό εσωτερικών κτιριακών χώρων. Πέραν τούτων, στη σύμβαση δεν έχει περιληφθεί ειδικός όρος για την εφαρμογή της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας και της νομοθεσίας περί υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων και πρόληψης του επαγγελματικού κινδύνου, όπως ρητώς απαιτείται από το άρθρο 22 παρ. 3 του ν. 4144/2013. Κατ’ ακολουθία των ανωτέρω, η ελεγχόμενη δαπάνη είναι μη νόμιμη πλην το ελεγχόμενο χρηματικό ένταλμα θα μπορούσε να θεωρηθεί λόγω συγγνωστής πλάνης(ΕΛ.ΣΥΝ:Κλιμάκιο Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών στο VII Τμήμα,Πράξη 93/19)

Αμοιβή «Υπηρεσιών επιστημονικού συμβούλου υποστήριξης του Δήμου Β… για τον συντονισμό, τη διαχείριση και την παρακολούθηση υλοποίησης της ενταγμένης πράξης στο ΕΣΠΑ 2014 – 2020 “Κέντρο Κοινότητας Δήμου Β…”»

Η δαπάνη είναι μη νόμιμη, διότι οι επίμαχες υπηρεσίες, που αφορούν στην τήρηση φακέλου πράξης, στη σύνταξη διαφόρων αναφορών και στην εν γένει υλοποίηση του προαναφερόμενου έργου δεν είναι εξειδικευμένης φύσης και εμπίπτουν στα συνήθη καθήκοντα του προσωπικού του Δήμου Β… που υπηρετεί στη Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών και στο Γραφείο Ανάπτυξης, Προγραμματισμού, Χρηματοδοτήσεων του Τμήματος Υποδομών Πόλης, του οποίου η αρμοδιότητα εκτείνεται σε κάθε φύσης συγχρηματοδοτούμενο έργο. Οι ισχυρισμοί του Δήμου περί ανεπαρκούς στελέχωσης των υπηρεσιών του, με συνέπεια την ανάγκη τελικά ανάθεσης αυτών σε τρίτο, πρέπει να απορριφθούν, διότι καταδεικνύουν ακριβώς την έλλειψη προσήκουσας οργάνωσης του προσωπικού και οφείλονται σε αυτή, δοθέντος ότι στη Διεύθυνση Διοικητικών και Κοινωνικών Υπηρεσιών υπηρετούν συνολικά σαράντα έξι υπάλληλοι, εκ των οποίων οι δέκα σε θέσεις ΠΕ Διοικητικού χωρίς να αιτιολογείται γιατί κάποιοι εκ των ανωτέρω υπαλλήλων δεν εκπαιδεύονται για την παροχή των μη εξειδικευμένων αυτών υπηρεσιών. Τούτο δε καθόσον από κανένα στοιχείο του φακέλου δεν αποδεικνύεται ποια είναι τα έργα που υλοποιούνται παράλληλα με το επίμαχο και ποιοι υπάλληλοι είναι επιφορτισμένοι με την υλοποίηση και εν γένει παρακολούθησή τους. Εξάλλου, τα παράλληλα καθήκοντα που τυχόν έχουν ανατεθεί στους εν λόγω υπαλλήλους δεν τους απαλλάσσουν από την υποχρέωση τους να διεκπεραιώσουν και τις κρινόμενες υπηρεσίες, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων που τους αναλογούν βάσει του οικείου ΟΕΥ.(ΕΛ.ΣΥΝ:Κλιμάκιο Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών στο VII Τμήμα, Πράξη 45/19)