Όλα τα άρθρα του/της john

Ανάθεση σε ιδιώτη εργασιών (αντικατάστασης λαμπτήρων και συντήρησης δικτύου ηλεκτροφωτισμού του Δήμου) που εμπίπτουν σε καθήκοντα υπαλλήλων

Οι επίμαχες υπηρεσίες ανατέθηκαν κατά παράβαση της αρχής της οικονομικότητας, διότι εμπίπτουν στις αρμοδιότητες του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού του Δήμου, η δε στελέχωσή του από 16 τεχνίτες ηλεκτρολόγους και 3 οδηγούς κρίνεται επαρκής για τη διεκπεραίωση αυτών.

Παρόλα αυτά, λαμβανομένου υπόψη ότι παρόμοιες υπηρεσίες είχαν ανατεθεί σε ιδιώτη κατά το έτος 2016, για όλες τις Δ.Ε. του Δήμου πλην της Δ.Ε. Κ… (…/ 7.3.2016 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου), καθώς και ότι θεωρήθηκε ότι η επιπλέον προβλεπόμενη υποχρέωση υποβοήθησης του συνεργείου του Δήμου από τον ανάδοχο μπορεί να δικαιολογήσει την ανάθεση σε τρίτο, τα αρμόδια όργανα του Δήμου ενήργησαν χωρίς πρόθεση καταστρατήγησης της αρχής της οικονομικότητας.Κατ’ ακολουθία των ανωτέρω το ελεγχόμενο χρηματικό ένταλμα θα μπορούσε να θεωρηθεί λόγω συγγνωστής πλάνης, αν δεν είχε λήξει το οικονομικό έτος, τις πιστώσεις του οποίου βαρύνει.(ΕΛ.ΣΥΝ:Κλιμάκιο Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών στο VII Τμήμα,Πράξη 2/20)

Επιχορήγηση πολιτιστικού συλλόγου

Η προμήθεια παραδοσιακών ηπειρώτικων ενδυμασιών που θα φορεθούν από τα μέλη των χορευτικών τμημάτων κατά τη διάρκεια μουσικών εκδηλώσεων, προδήλως συνδέεται με τους προαναφερθέντες σκοπούς του συλλόγου και ως εκ τούτου είναι νόμιμη η επιχορήγηση για την κάλυψη της σχετικής δαπάνης.(ΕΛ.ΣΥΝ:Κλιμάκιο Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών στο VII Tμήμα,Πράξη 24-20)

Α)Ομοειδείς εργασίες πρασίνουΒ) Ανάθεση σε ιδιώτη  εργασιών που   εμπίπτουν σε καθήκοντα υπαλλήλων

Α)Ομοειδείς εργασίες πρασίνου :

  • Ανανέωση (σκελετοκλάδεμα) ή διαμόρφωση κόμης παλαιών ανεπτυγμένων θάμνων
  • Καθαρισμός περιβάλλοντος χώρου (αφύτευτες επιφάνειες, πλακόστρωτα κλπ.), συγκέντρωση όλων των σκουπιδιών (χαρτιά, φύλλα, ξένα αντικείμενα κλπ.) και απομάκρυνσή τους
  • Απομάκρυνση ζιζανίων από πλακόστρωτες επιφάνειες και ρείθρα με τα χέρια. Εκρίζωση με τα χέρια των ζιζανίων που φύονται μεταξύ των αρμών σε πλακόστρωτες επιφάνειες ή σε ρείθρα, απομάκρυνση από τον χώρο του έργου όλων των υλικών που προέκυψαν.
  • Αποψίλωσης αυτοφυούς βλάστησης και απομάκρυνσης προϊόντων αποψίλωσης δημοτικών οδών και κοινοχρήστων χώρων
  • Βοτανίσματος με βενζινοκίνητο χορτοκοπτικό πεζού χειριστή
  • Βοτανίσματος με τα χέρια χώρου φυτών για την καταπολέμηση ζιζανίων
  • Εργασίες ανανέωσης κόμης

 Β) Ανάθεση σε ιδιώτη  εργασιών που   εμπίπτουν σε καθήκοντα υπαλλήλων

Οι ανωτέρω συμβάσεις, που καταρτίστηκαν σε χρονικό διάστημα μικρότερο του ενός (1) μηνός, αφορούν ομοειδείς εργασίες πρασίνου με αντικείμενο την ανανέωση της κόμης φυτών, το βοτάνισμα, την αποψίλωση αυτοφυούς βλάστησης και την απόρριψη των προϊόντων τους, που δεν προκύπτει ότι αφορούν σε διαφορετικές δημοτικές ενότητες ώστε να τίθεται ζήτημα εφαρμογής του άρθρου 6 παρ. 14 του ν. 4071/2014 (Α΄ 85), ούτε ο διαφορετικός τρόπος εκτέλεσής τους με ή χωρίς μηχανοκίνητα μέσα ασκεί επιρροή διότι δεν εμποδίζει, από τεχνικής άποψης, την από κοινού ανάθεση και εκτέλεσή τους από τον ίδιο επιλεγέντα ανάδοχο. Συνεπώς, οι εργασίες που αφορά το ελεγχόμενο χρηματικό ένταλμα παρανόμως κατατμήθηκαν και ανατέθηκαν απευθείας διότι η εκτιμώμενη δαπάνης τους, χωρίς Φ.Π.Α., συναθροιζόμενη με την εκτιμώμενη δαπάνη των λοιπών αναφερομένων συμβάσεων, χωρίς Φ.Π.Α., υπερβαίνει το ποσό των 20.000 ευρώ.

Επίσης, κατά παράβαση της αρχής της οικονομικότητας, οι επίμαχες εργασίες ανατέθηκαν σε τρίτο ιδιώτη διότι δεν τεκμηριώνεται, με αναφορά σε συγκεκριμένα στοιχεία, η αδυναμία του υπηρετούντος προσωπικού του Δήμου να τις εκτελέσει, λαμβανομένου υπόψη ότι στον οργανισμό της εσωτερικής του υπηρεσίας προβλέπεται ικανός αριθμός οργανικών θέσεων δημοτικών υπαλλήλων με συναφείς ειδικότητες. Περαιτέρω, νομίμως η ανάδοχος δήλωσε ότι για τη συλλογή και μεταφορά των προϊόντων των εργασιών θα χρησιμοποιήσει όχημα ιδιοκτησίας τρίτου προσώπου, το οποίο διαθέτει και τη σχετική άδεια συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων αποβλήτων, καθώς η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν απαγορεύει την υπεργολαβία (άρθρο 58 και 131 του ν. 4412/2016). Τέλος, εφόσον μόνον ένα μικρό μέρος των εργασιών αφορά σε καθαρισμό κοινοχρήστων χώρων (εκτιμώμενης δαπάνης 1.000 ευρώ επί συνολικής εκτιμώμενης δαπάνης 12.086,25 ευρώ) δεν απαιτείται, στην προκειμένη περίπτωση, απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου κατ’ εφαρμογή του άρθρου 61 του ν. 3979/2011. Κατόπιν τούτων, η εντελλόμενη δαπάνη δεν είναι νόμιμη και το ελεγχόμενο χρηματικό ένταλμα πληρωμής δεν πρέπει να θεωρηθεί.(ΕΛ.ΣΥΝ:Κλιμάκιο Προληπτικού Ελέγχου ΔΔαπανών στο VII Τμήμα,Πράξη 114/19)

Ανάθεση   προμηθειών  τροφίμων για την παροχή γευμάτων στις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες,  με τη διαδικασία του κατεπείγοντος του άρθρου 32 παρ. 2.γ του Ν.4412/2016

                                                                                   Αριθμ. Πρωτ. ……………

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ

ΔΗΜΟΣ

Δ/ΝΣΗ

Τμήμα ………..

Πληρ.: …..                                                   Προς[1]

                               ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Θέμα « Ανάθεση   προμηθειών  τροφίμων για την παροχή γευμάτων στις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες,  με τη διαδικασία του κατεπείγοντος του άρθρου 32 παρ. 2.γ του Ν.4412/2016  ».

Σας ενημερώνουμε ότι  υπάρχει η ανάγκη προμήθειας γευμάτων και τροφίμων για την σίτιση  των  ευπαθών  κοινωνικών  ομάδων του Δήμου μας στα πλαίσια αντιμετώπισης του κινδύνου προσβολής τους από τον κορωνοϊό 

Για τους λόγους αυτούς  υπάρχει η επιτακτική και κατεπείγουσα ανάγκη της ανάθεσης σε τρίτον/τρίτους    ( ανάδοχο/χους  )  προμηθειών   για την παροχή γευμάτων και τροφίμων με   τη διαδικασία του κατεπείγοντος σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ 2γ του άρθρου 32 Ν.4412/16 οι οποίες ορίζουν ότι :  «…….2.Η διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση μπορεί να χρησιμοποιείται για δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών σε οποιαδήποτε από τις κατωτέρω περιπτώσεις:  […] γ) στο μέτρο που είναι απολύτως απαραίτητο, εάν λόγω κατεπείγουσας ανάγκης οφειλόμενης σε γεγονότα απρόβλεπτα για την αναθέτουσα αρχή, δεν είναι δυνατή η τήρηση των προθεσμιών που προβλέπονται για τις ανοικτές, κλειστές ή ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση. Οι περιστάσεις που επικαλούνται οι αναθέτουσες αρχές για την αιτιολόγηση της κατεπείγουσας ανάγκης δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να απορρέουν από δική τους ευθύνη.»

Αντίστοιχη ερμηνεία  έχει υιοθετήσει και το Ελεγκτικό Συνέδριο (ΕΣ), το οποίο δέχεται ότι απρόβλεπτες περιστάσεις είναι τα γεγονότα που δεν μπορούν αντικειμενικά με βάση τα διδάγματα της ανθρώπινης πείρας και λογικής να προβλεφθούν, είναι δε ανεξάρτητα της βούλησης της αναθέτουσας αρχής και δεν πρέπει να απορρέουν από έλλειψη προγραμματισμού και επιμέλειας της αναθέτουσας αρχής (βλ. ενδεικτικά ΚΠΕΔ στο VII Τμ Πράξεις  :  91, 105, 171, 191, 200, 205 και 214/2007, 15 74/2008 ,  259/2018,212/19 κ.α)          

Παράλληλα σύμφωνα με την παρ 10 του 37ου άρθρου της από 20-3-2020 Π.Ν.Π (Α΄68)όπως διαμορφώθηκε από την παρ 3β του 43ου άρθρου της από 30-3-2020 Π.Ν.Π(Α΄75) ορίζεται ότι :

Κατά το διάστημα λήψης των μέτρων  αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, οι Δήμοι και οι Περιφέρειες μπορούν να διενεργούν προμήθειες για την παροχή γευμάτων και τροφίμων για τις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες,προσφεύγοντας στη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, κατά την περ. γ’ της παρ. 2 του άρθρου 32 του ν. 4412/2016 (Α’ 147).(διαδικασία κατεπείγοντος).

Η  ανάθεση  γίνεται με απόφαση της οικείας Οικονομικής Επιτροπής. Εάν δεν υπάρχει στον προϋπολογισμό πίστωση ή η υπάρχουσα δεν επαρκεί, με την ίδια απόφαση γίνεται δεσμευτική εισήγηση για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού, η οποία εγκρίνεται υποχρεωτικά από το οικείο δημοτικό ή περιφερειακό συμβούλιο, στην πρώτη μετά την ανάθεση συνεδρίασή του. Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου εφαρμόζονται αναλογικά και στα νομικά πρόσωπα των ΟΤΑ.

Αντίστοιχα ,σύμφωνα με την εξαίρεση του άρθρου 9 παρ. 4 του π.δ/τος 80/2016, για τις δαπάνες, όπως οι προκείμενες, αναλαμβάνεται η υποχρέωση και δεσμεύεται η απαραίτητη πίστωση σε χρόνο μεταγενέστερο της ανάθεσης τους ( ΕΛ.ΣΥΝ : ΚΠΕΔ στο VII Τμήμα Πράξη 247/2017)

Προκειμένου να ανατεθούν οι   ανωτέρω προμήθειες    για την παροχή γευμάτων και τροφίμων συντάχθηκε μελέτη από (π.χ την Δ/νση Κοινωνικών Υπηρεσιών  του Δήμου ) και έχει/ουν  κατατεθεί  προσφορά/ές  από την/τις εταιρίες ……………………………….,οι οποίες κρίνονται συμφέρουσες, μη υπερβαίνουσες το προσήκον μέτρο   και σύμφωνες με τις τρέχουσες τιμές της αγοράς   

Με βάση τα παραπάνω και επειδή οι εξαιρετικά επείγουσες ανάγκες  οφείλονται σε γεγονότα απρόβλεπτα και οι περιστάσεις της κατεπείγουσας ανάγκης σε καμία περίπτωση δεν απορρέουν από ευθύνη του Δήμου (ΕΛ.ΣΥΝ:. ΚΠΕΔ στο VII Τμήμα Πράξη 201, 97/2017), παρακαλούμε την Οικονομική Επιτροπή ,η οποία  καθίσταται κατ’ εξαίρεση αρμόδια σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 72, παρ. ιδ’ του Ν.3852/10 (Καλλικράτης), εφόσον συντρέχει εξαιρετικά επείγουσα περίπτωση, όπως εν προκειμένω , να αποφασίσει για τα εξής:

1.Να εγκρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης που συνέταξε η αρμόδια (π.χ Δ/νση  Κοινωνικών υπηρεσιών  του Δήμου

2.Να αναθέσει απευθείας στην/στις εταιρίες …… η οποία/οποίες έχουν υποβάλλει προσφορρά/ές κατόπιν πρόσκλησης/σεων  ,την προμήθεια τροφίμων  για την παροχή γευμάτων και τροφίμων στις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες του Δήμου για τους κατεπείγοντες λόγους που διεξοδικά αναλύονται ανωτέρω.

Οι περαιτέρω ενέργειες για τη δημοσιονομική δέσμευση της πίστωσης θα ακολουθήσουν μετά την εγγραφή  της σχετικής πίστωσης με αναμόρφωση του Προυπολογισμού  οικ.έτους  2020

3.Να εξουσιοδοτήσει τον κ. Δήμαρχο να υπογράψει τη σχετική σύμβαση

Σημειωτέον ότι ο ανάδοχος προκειμένου να υπογράψει τη σχετική σύμβαση θα προσκομίσει προηγουμένως στο  αρμόδιο τμήμα (π.χ τμήμα  προμηθειών του Δήμου) τα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία ότι δεν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού του για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης ήτοι:

1.Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχει  καταδικαστεί με αμετάκλητη  καταδικαστική απόφαση  πριν την παρούσα ανάθεση για τα αδικήματα της παρ 1 περ α’ –στ΄ του άρθρου 73 Ν.4412/16[2]

2.Αποδεικτικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας σε ισχύ σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ 2 περ α και β  του άρθρου 73 Ν.4412/16  .

Ο ανάδοχος, κατά παρέκκλιση, ακόμα και αν  συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού του ως ορίζονται στις  ανωτέρω σχετικές διατάξεις, δεν θα αποκλεισθεί από την υπογραφή της σύμβασης, διότι η σύμβαση αφορά παροχή υπηρεσιών για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος ,όπως δημόσιας υγείας και προστασίας του περιβάλλοντος ( άρθρο 73 παρ 3α Ν.4412/16 )

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε


[1] Την Οικονομική Επιτροπή για τους Δήμους σύμφωνα με το   άρθρο 72, παρ. ιδ’ του Ν.3852/10 ( η το Διοικητικό Συμβούλιο δε περίπτωση Ν.Π.Δ.Δ)

[2] Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά ιδίως:

α)Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) , προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.)και (IKE) ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, στους διαχειριστές.

β)Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), αφορά  τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

γ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου

δ)σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους τους.

Επισήμανση !!

Μπορεί όμως και ο δήμαρχος, σύμφωνα με το άρθρο 58 παρ 2 Ν.3852/10– [ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ], να αναθέσει με απόφοση του  απευθείας με την διαδικασία του κατεπείγοντος και στην συνέχεια η απόφασή του αυτή, να εγκριθεί σε επόμενη συνεδρίαση της    Οικονομικής Επιτροπής

Ανάθεση υπηρεσιών καθαριότητας εσωτερικών /εξωτερικών χώρων και αποκομιδής και μεταφοράς απορριμμάτων σε ιδιώτες με την διαδικασία του κατεπείγοντος

                                                                                           Αριθμ. Πρωτ. ……………

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ

ΔΗΜΟΣ

Δ/ΝΣΗ

Τμήμα ………..

Πληρ.: …..                                                   Προς[1]

                               ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Θέμα « Ανάθεση υπηρεσιών  καθαριότητας  εσωτερικών και εξωτερικών χώρων και αποκομιδής (η αποκομιδής και μεταφοράς απορριμμάτων ) με τη διαδικασία του κατεπείγοντος του άρθρου 32 παρ. 2.γ του Ν.4412/2016  ».

Σας ενημερώνουμε ότι  τα κτίρια που στεγάζουν τις υπηρεσίες (π.χ του Δήμου)  οι αύλειοι  χώροι τους καθώς και οι χώροι υγιεινής τους, χρήζουν άμεσου  καθαρισμού[2]  προκειμένου  να αντιμετωπισθεί ο κίνδυνος μετάδοσης του κορωνοϊού

Για τους λόγους αυτούς  υπάρχει η επιτακτική και κατεπείγουσα ανάγκη της ανάθεσης σε τρίτον/τρίτους    ( ανάδοχο/χους  ) των ανωτέρω υπηρεσιών  με τη διαδικασία του κατεπείγοντος σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ 2γ του άρθρου 32 Ν.4412/16 οι οποίες ορίζουν ότι :  «…….2.Η διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση μπορεί να χρησιμοποιείται για δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών σε οποιαδήποτε από τις κατωτέρω περιπτώσεις:  […] γ) στο μέτρο που είναι απολύτως απαραίτητο, εάν λόγω κατεπείγουσας ανάγκης οφειλόμενης σε γεγονότα απρόβλεπτα για την αναθέτουσα αρχή, δεν είναι δυνατή η τήρηση των προθεσμιών που προβλέπονται για τις ανοικτές, κλειστές ή ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση. Οι περιστάσεις που επικαλούνται οι αναθέτουσες αρχές για την αιτιολόγηση της κατεπείγουσας ανάγκης δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να απορρέουν από δική τους ευθύνη.»

Αντίστοιχη ερμηνεία  έχει υιοθετήσει και το Ελεγκτικό Συνέδριο (ΕΣ), το οποίο δέχεται ότι απρόβλεπτες περιστάσεις είναι τα γεγονότα που δεν μπορούν αντικειμενικά με βάση τα διδάγματα της ανθρώπινης πείρας και λογικής να προβλεφθούν, είναι δε ανεξάρτητα της βούλησης της αναθέτουσας αρχής και δεν πρέπει να απορρέουν από έλλειψη προγραμματισμού και επιμέλειας της αναθέτουσας αρχής (βλ. ενδεικτικά ΚΠΕΔ στο VII Τμ Πράξεις  :  91, 105, 171, 191, 200, 205 και 214/2007, 15 74/2008 ,  259/2018,212/19 κ.α)          

Παράλληλα με την παρ.3α του άρθρου τεσσαρακοστού τρίτου της Πράξης Νομοθ. Περιεχομένου (ΦΕΚ 75/30.03.2020 τεύχος A’) τροποποιείται το πρώτο εδάφιο της παρ. 3 του εικοστού τέταρτου άρθρου της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 64), και ορίζεται ότι η ανάθεση υπηρεσιών καθαριότητας εσωτερικών και εξωτερικών χώρων και αποκομιδής και μεταφοράς απορριμμάτων γίνεται με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, κατά την περ. (γ) της παρ. 2 του άρθρου 32 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147)

Προκειμένου να ανατεθούν οι   ανωτέρω υπηρεσίες, συντάχθηκε μελέτη από (π.χ την Δ/νση Διαχείρισης απορριμμάτων και Ανακύκλωσης του Δήμου ) και έχει/ουν  κατατεθεί  προσφορά/ές  από την/τις εταιρίες ……………………………….οι οποίες κρίνονται συμφέρουσες, μη υπερβαίνουσες το προσήκον μέτρο   και σύμφωνες με τις τρέχουσες τιμές της αγοράς   

Για τις  ανωτέρω δαπάνες  δεν υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση στον προϋπολογισμό του Δήμου , αλλά  σύμφωνα με τις διατάξεις  της παρ 7 του άρθρου 158 Ν.3463/06( Κ.Δ.Κ ),όταν συντρέχει κατεπείγουσα ανάγκη, όπως εν προκειμένω, επιτρέπεται  η απευθείας ανάθεση προμηθειών, παροχής υπηρεσιών, εκπόνησης μελετών και εκτέλεσης έργων,  και η  αναγκαία τροποποίηση του προϋπολογισμού γίνεται στην πρώτη, μετά την ανάθεση, συνεδρίαση του δημοτικού  συμβουλίου.

Παράλληλα ,σύμφωνα με την εξαίρεση του άρθρου 9 παρ. 4 του π.δ/τος 80/2016, για τις δαπάνες, όπως οι προκείμενες, αναλαμβάνεται η υποχρέωση και δεσμεύεται η απαραίτητη πίστωση σε χρόνο μεταγενέστερο της ανάθεσης τους ( ΕΛ.ΣΥΝ : ΚΠΕΔ στο VII Τμήμα Πράξη 247/2017)

Με βάση τα παραπάνω και επειδή οι εξαιρετικά επείγουσες ανάγκες  οφείλονται σε γεγονότα απρόβλεπτα και οι περιστάσεις της κατεπείγουσας ανάγκης σε καμία περίπτωση δεν απορρέουν από ευθύνη του Δήμου (ΕΛ.ΣΥΝ:. ΚΠΕΔ στο VII Τμήμα Πράξη 201, 97/2017), παρακαλούμε την Οικονομική Επιτροπή ,η οποία  καθίσταται κατ’ εξαίρεση αρμόδια σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 72, παρ. ιδ’ του Ν.3852/10 (Καλλικράτης), εφόσον συντρέχει εξαιρετικά επείγουσα περίπτωση, όπως εν προκειμένω , να αποφασίσει για τα εξής:

1.Να εγκρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης που συνέταξε η αρμόδια (π.χ Δ/νση Διαχείρισης απορριμμάτων και Ανακύκλωσης του Δήμου

2.Να αναθέσει απευθείας στην/στις εταιρίες …… η οποία/οποίες έχουν υποβάλλει προσφορρά/ές κατόπιν πρόσκλησης/σεων  ,την παροχή υπηρεσιών υγιεινής ,καθαριότητας και απολύμανσης των Δημοτικών χώρων (η την περισυλλογή και την μεταφορά απορριμμάτων )για τους κατεπείγοντες λόγους που διεξοδικά αναλύονται ανωτέρω.

Οι περαιτέρω ενέργειες για τη δημοσιονομική δέσμευση της πίστωσης θα ακολουθήσουν μετά την εγγραφή  της σχετικής πίστωσης με αναμόρφωση του Προυπολογισμού  οικ.έτους  2020

3.Να εξουσιοδοτήσει τον κ. Δήμαρχο να υπογράψει τη σχετική σύμβαση

Σημειωτέον ότι ο ανάδοχος προκειμένου να υπογράψει τη σχετική σύμβαση θα προσκομίσει προηγουμένως στο  αρμόδιο τμήμα (π.χ τμήμα  προμηθειών του Δήμου) τα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία ότι δεν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού του για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης ήτοι:

1.Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχει  καταδικαστεί με αμετάκλητη  καταδικαστική απόφαση  πριν την παρούσα ανάθεση για τα αδικήματα της παρ 1 περ α’ –στ΄ του άρθρου 73 Ν.4412/16[3]

2.Αποδεικτικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας σε ισχύ σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ 2 περ α και β  του άρθρου 73 Ν.4412/16  .

Ο ανάδοχος, κατά παρέκκλιση, ακόμα και αν  συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού του ως ορίζονται στις  ανωτέρω σχετικές διατάξεις, δεν θα αποκλεισθεί από την υπογραφή της σύμβασης, διότι η σύμβαση αφορά παροχή υπηρεσιών για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος ,όπως δημόσιας υγείας και προστασίας του περιβάλλοντος ( άρθρο 73 παρ 3α Ν.4412/16 )

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε


[1] Την Οικονομική Επιτροπή για τους Δήμους σύμφωνα με το   άρθρο 72, παρ. ιδ’ του Ν.3852/10 ( η το Διοικητικό Συμβούλιο δε περίπτωση Ν.Π.Δ.Δ)

[2] η  απαιτείται άμεσα η περισυλλογή και η μεταφορά απορριμμάτων

[3] Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά ιδίως:

α)Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) , προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.)και (IKE) ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, στους διαχειριστές.

β)Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), αφορά  τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

γ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου

δ)σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους τους.

Επισήμανση !!

Μπορεί όμως και ο δήμαρχος, σύμφωνα με το άρθρο 58 παρ 2 Ν.3852/10– [ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ], να αναθέσει με απόφοση του  απευθείας με την διαδικασία του κατεπείγοντος και στην συνέχεια η απόφασή του αυτή, να εγκριθεί σε επόμενη συνεδρίαση της    Οικονομικής Επιτροπής

Ανάθεση υπηρεσιών καθαριότητας και αποκομιδής και μεταφοράς απορριμμάτων σε ιδιώτες με την διαδικασία του κατεπείγοντος

                                                                                         Αριθμ. Πρωτ. ……………

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ

ΔΗΜΟΣ

Δ/ΝΣΗ

Τμήμα ………..

Πληρ.: …..                                                   Προς[1]

                               ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Θέμα « Ανάθεση υπηρεσιών  καθαριότητας  εσωτερικών και εξωτερικών χώρων και αποκομιδής (η αποκομιδής και μεταφοράς απορριμμάτων ) με τη διαδικασία του κατεπείγοντος του άρθρου 32 παρ. 2.γ του Ν.4412/2016  ».

Σας ενημερώνουμε ότι  τα κτίρια που στεγάζουν τις υπηρεσίες (π.χ του Δήμου)  οι αύλειοι  χώροι τους καθώς και οι χώροι υγιεινής τους, χρήζουν άμεσου  καθαρισμού[2]  προκειμένου  να αντιμετωπισθεί ο κίνδυνος μετάδοσης του κορωνοϊού

Για τους λόγους αυτούς  υπάρχει η επιτακτική και κατεπείγουσα ανάγκη της ανάθεσης σε τρίτον/τρίτους    ( ανάδοχο/χους  ) των ανωτέρω υπηρεσιών  με τη διαδικασία του κατεπείγοντος σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ 2γ του άρθρου 32 Ν.4412/16 οι οποίες ορίζουν ότι :  «…….2.Η διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση μπορεί να χρησιμοποιείται για δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών σε οποιαδήποτε από τις κατωτέρω περιπτώσεις:  […] γ) στο μέτρο που είναι απολύτως απαραίτητο, εάν λόγω κατεπείγουσας ανάγκης οφειλόμενης σε γεγονότα απρόβλεπτα για την αναθέτουσα αρχή, δεν είναι δυνατή η τήρηση των προθεσμιών που προβλέπονται για τις ανοικτές, κλειστές ή ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση. Οι περιστάσεις που επικαλούνται οι αναθέτουσες αρχές για την αιτιολόγηση της κατεπείγουσας ανάγκης δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να απορρέουν από δική τους ευθύνη.»

Αντίστοιχη ερμηνεία  έχει υιοθετήσει και το Ελεγκτικό Συνέδριο (ΕΣ), το οποίο δέχεται ότι απρόβλεπτες περιστάσεις είναι τα γεγονότα που δεν μπορούν αντικειμενικά με βάση τα διδάγματα της ανθρώπινης πείρας και λογικής να προβλεφθούν, είναι δε ανεξάρτητα της βούλησης της αναθέτουσας αρχής και δεν πρέπει να απορρέουν από έλλειψη προγραμματισμού και επιμέλειας της αναθέτουσας αρχής (βλ. ενδεικτικά ΚΠΕΔ στο VII Τμ Πράξεις  :  91, 105, 171, 191, 200, 205 και 214/2007, 15 74/2008 ,  259/2018,212/19 κ.α)          

Παράλληλα με την παρ.3α του άρθρου τεσσαρακοστού τρίτου της Πράξης Νομοθ. Περιεχομένου (ΦΕΚ 75/30.03.2020 τεύχος A’) τροποποιείται το πρώτο εδάφιο της παρ. 3 του εικοστού τέταρτου άρθρου της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 64), και ορίζεται ότι η ανάθεση υπηρεσιών καθαριότητας εσωτερικών και εξωτερικών χώρων και αποκομιδής και μεταφοράς απορριμμάτων γίνεται με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, κατά την περ. (γ) της παρ. 2 του άρθρου 32 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147)

Προκειμένου να ανατεθούν οι   ανωτέρω υπηρεσίες, συντάχθηκε μελέτη από (π.χ την Δ/νση Διαχείρισης απορριμμάτων και Ανακύκλωσης του Δήμου ) και έχει/ουν  κατατεθεί  προσφορά/ές  από την/τις εταιρίες ……………………………….

Για τις  ανωτέρω δαπάνες  δεν υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση στον προϋπολογισμό του Δήμου , αλλά  σύμφωνα με τις διατάξεις  της παρ 7 του άρθρου 158 Ν.3463/06( Κ.Δ.Κ ),όταν συντρέχει κατεπείγουσα ανάγκη, όπως εν προκειμένω, επιτρέπεται  η απευθείας ανάθεση προμηθειών, παροχής υπηρεσιών, εκπόνησης μελετών και εκτέλεσης έργων,  και η  αναγκαία τροποποίηση του προϋπολογισμού γίνεται στην πρώτη, μετά την ανάθεση, συνεδρίαση του δημοτικού  συμβουλίου.

Παράλληλα ,σύμφωνα με την εξαίρεση του άρθρου 9 παρ. 4 του π.δ/τος 80/2016, για τις δαπάνες, όπως οι προκείμενες, αναλαμβάνεται η υποχρέωση και δεσμεύεται η απαραίτητη πίστωση σε χρόνο μεταγενέστερο της ανάθεσης τους ( ΕΛ.ΣΥΝ : ΚΠΕΔ στο VII Τμήμα Πράξη 247/2017)

Με βάση τα παραπάνω και επειδή οι εξαιρετικά επείγουσες ανάγκες  οφείλονται σε γεγονότα απρόβλεπτα και οι περιστάσεις της κατεπείγουσας ανάγκης σε καμία περίπτωση δεν απορρέουν από ευθύνη του Δήμου (ΕΛ.ΣΥΝ:. ΚΠΕΔ στο VII Τμήμα Πράξη 201, 97/2017), παρακαλούμε την Οικονομική Επιτροπή ,η οποία  καθίσταται κατ’ εξαίρεση αρμόδια σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 72, παρ. ιδ’ του Ν.3852/10 (Καλλικράτης), εφόσον συντρέχει εξαιρετικά επείγουσα περίπτωση, όπως εν προκειμένω , να αποφασίσει για τα εξής:

1.Να εγκρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης που συνέταξε η αρμόδια (π.χ Δ/νση Διαχείρισης απορριμμάτων και Ανακύκλωσης του Δήμου

2.Να αναθέσει απευθείας στην/στις εταιρίες …… η οποία/οποίες έχουν υποβάλλει προσφορρά/ές κατόπιν πρόσκλησης/σεων  ,την παροχή υπηρεσιών υγιεινής ,καθαριότητας και απολύμανσης των Δημοτικών χώρων (η την περισυλλογή και την μεταφορά απορριμμάτων )για τους κατεπείγοντες λόγους που διεξοδικά αναλύονται ανωτέρω.

Οι περαιτέρω ενέργειες για τη δημοσιονομική δέσμευση της πίστωσης θα ακολουθήσουν μετά την εγγραφή  της σχετικής πίστωσης με αναμόρφωση του Προυπολογισμού  οικ.έτους  2020

3.Να εξουσιοδοτήσει τον κ. Δήμαρχο να υπογράψει τη σχετική σύμβαση

Σημειωτέον ότι ο ανάδοχος προκειμένου να υπογράψει τη σχετική σύμβαση θα προσκομίσει προηγουμένως στο  αρμόδιο τμήμα (π.χ τμήμα  προμηθειών του Δήμου) τα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία ότι δεν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού του για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης ήτοι:

1.Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχει  καταδικαστεί με αμετάκλητη  καταδικαστική απόφαση  πριν την παρούσα ανάθεση για τα αδικήματα της παρ 1 περ α’ –στ΄ του άρθρου 73 Ν.4412/16[3]

2.Αποδεικτικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας σε ισχύ σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ 2 περ α και β  του άρθρου 73 Ν.4412/16  .

Ο ανάδοχος, κατά παρέκκλιση, ακόμα και αν  συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού του ως ορίζονται στις  ανωτέρω σχετικές διατάξεις, δεν θα αποκλεισθεί από την υπογραφή της σύμβασης, διότι η σύμβαση αφορά παροχή υπηρεσιών για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος ,όπως δημόσιας υγείας και προστασίας του περιβάλλοντος ( άρθρο 73 παρ 3α Ν.4412/16 )

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε


[1] Την Οικονομική Επιτροπή για τους Δήμους σύμφωνα με το   άρθρο 72, παρ. ιδ’ του Ν.3852/10 ( η το Διοικητικό Συμβούλιο δε περίπτωση Ν.Π.Δ.Δ)

[2] η  απαιτείται άμεσα η περισυλλογή και η μεταφορά απορριμμάτων

[3] Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά ιδίως:

α)Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) , προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.)και (IKE) ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, στους διαχειριστές.

β)Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), αφορά  τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

γ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου

δ)σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους τους.

Επισήμανση !!

Π.Ν.Π

Δημοσιεύθηκε η Πράξη Νομοθ. Περιεχομένου (ΦΕΚ 75/30.03.2020 τεύχος A’): «Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις.» στην οποία περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, οι εξής ρυθμίσεις που αφορούν  :

Ι. ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ 

Α. Ανάθεση υπηρεσιών καθαριότητας σε ιδιώτες

Με την παρ.3α του άρθρου τεσσαρακοστού τρίτου τροποποιείται το πρώτο εδάφιο της παρ. 3 του εικοστού τέταρτου άρθρου της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 64), και ορίζεται ότι η ανάθεση υπηρεσιών καθαριότητας εσωτερικών και εξωτερικών χώρων και αποκομιδής και μεταφοράς απορριμμάτων γίνεται με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, κατά την περ. (γ) της παρ. 2 του άρθρου 32 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147).(δηλαδή με την διαδικασία του κατεπείγοντος)

Δείτε υπόδειγμα ανάθεσης εδώ


Β. Προμήθειες για την παροχή γευμάτων και τροφίμων για τις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες

Με την παρ.3β του άρθρου τεσσαρακοστού τρίτου διαγράφεται από την παρ. 10 του τριακοστού έβδομου άρθρου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 68), η φράση «με απευθείας ανάθεση κατά παρέκκλιση κάθε σχετικής διάταξης της κείμενης νομοθεσίας περί δημοσίων συμβάσεων,»

Συμπέρασμα 

Κατόπιν της νέας ρύθμισης η παρ 10 του 37ου άρθρου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 68), διαμορφώνεται ως εξής :

«10. Μέχρι την 31η.5.2020, οι δήμοι και οι περιφέρειες δύνανται να διενεργούν προμήθειες για την παροχή γευμάτων και τροφίμων για τις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, με απευθείας ανάθεση κατά παρέκκλιση κάθε σχετικής διάταξης της κείμενης εθνικής νομοθεσίας περί δημοσίων συμβάσεων, σύμφωνα  με τις περ. (α) και (β) της παρ. 3 του άρθρου 10 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου»

Δηλαδή:

Κατά το διάστημα λήψης των μέτρων  αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, οι Δήμοι και οι Περιφέρειες μπορούν να διενεργούν προμήθειες για την παροχή γευμάτων και τροφίμων για τις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες,προσφεύγοντας στη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, κατά την περ. γ’ της παρ. 2 του άρθρου 32 του ν. 4412/2016 (Α’ 147).(διαδικασία κατεπείγοντος).

Η  ανάθεση  γίνεται με απόφαση της οικείας Οικονομικής Επιτροπής. Εάν δεν υπάρχει στον προϋπολογισμό πίστωση ή η υπάρχουσα δεν επαρκεί, με την ίδια απόφαση γίνεται δεσμευτική εισήγηση για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού, η οποία εγκρίνεται υποχρεωτικά από το οικείο δημοτικό ή περιφερειακό συμβούλιο, στην πρώτη μετά την ανάθεση συνεδρίασή του. Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου εφαρμόζονται αναλογικά και στα νομικά πρόσωπα των ΟΤΑ.

Δείτε υπόδειγμα ανάθεσης εδώ


ΙΙ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Α. Αναμόρφωση προϋπολογισμού ΟΤΑ για κάλυψη λειτουργικών αναγκών των υπηρεσιών ανταποδοτικού χαρακτήρα

Με την παρ.5β του άρθρου τεσσαρακοστού τρίτου ορίζεται ότι σε περιπτώσεις αποδεδειγμένης αδυναμίας κάλυψης λειτουργικών αναγκών των υπηρεσιών ανταποδοτικού χαρακτήρα από την 1η Μαρτίου 2020 έως τις 30 Ιουνίου 2020, οι δήμοι, με απόφαση της οικονομικής επιτροπής, υποχρεούνται να αναμορφώνουν το προϋπολογισμό τους με μεταφορά πάσης φύσεως ανειδίκευτων πιστώσεων, ώστε να διασφαλίζεται η εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών αυτών.

Οι δήμοι δύνανται, κατόπιν αιτιολογημένου αιτήματός τους, να επιχορηγούνται εκτάκτως από τους ΚΑΠ έναντι δικαιούμενων επιχορηγήσεων, κατά το μέρος που δεν διαθέτουν τις απαραίτητες για την αναμόρφωση πιστώσεις. Η εν λόγω επιχορήγηση παρακρατείται σε δεκαοκτώ (18) ισόποσες δόσεις από τις μελλοντικές επιχορηγήσεις των ΚΑΠ.


Β. Οικονομική ενίσχυση ΔΕΥΑ από ΟΤΑ

Με την παρ.5α του άρθρου τεσσαρακοστού τρίτουπαρέχεται η δυνατότητα οικονομικής ενίσχυσης από τους μετόχους ΟΤΑ α’ βαθμού, με ταυτόχρονη εκχώρηση μέρους των μελλοντικών τους εσόδων, έως την πλήρωση του ποσού της ενίσχυσης, για την κάλυψη των λειτουργικών τους αναγκών από την 1η Μαρτίου 2020 έως τις 30 Ιουνίου 2020, σε περιπτώσεις αποδεδειγμένης αδυναμίας.

Η οικονομική ενίσχυση των ΔΕΥΑ δεν λογίζεται ως επιχορήγηση.

Οι δήμοι δύνανται, κατόπιν αιτιολογημένου αιτήματός τους, να επιχορηγούνται εκτάκτως από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ) έναντι δικαιουμένων επιχορηγήσεων, κατά το μέρος που αδυνατούν να ανταποκριθούν στο αίτημα ενίσχυσης. Η εν λόγω επιχορήγηση παρακρατείται σε δεκαοκτώ (18) ισόποσες δόσεις από τις μελλοντικές επιχορηγήσεις των ΚΑΠ.


Γ. Σύναψη δανείων ΟΤΑ με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για την άρση των οικονομικών επιπτώσεων από τη διασπορά του κορωνοϊού COVID-19

Με το άρθρο τεσσαρακοστό τέταρτο αντικαθίσταται το άρθρο 69 του ν. 4509/2017 (Α΄ 201) σχετικά με την κατάρτιση ειδικού αναπτυξιακού προγράμματος από το ΥΠ.ΕΣ., με σκοπό την προμήθεια αγαθών και υπηρεσιών, την εκπόνηση μελετών και την κατασκευή έργων ιδίως στους τομείς της βασικής υποδομής, της ψηφιακής σύγκλισης, της βιώσιμης ανάπτυξης, καθώς και την προμήθεια αγαθών και υπηρεσιών πολιτικής προστασίας και προστασίας της δημόσιας υγείας, και ειδικότερα την άρση των οικονομικών επιπτώσεων από τη διασπορά του κορωνοϊού COVID-19, καθώς και για την εκτέλεση δράσεων και πρωτοβουλιών κοινωνικής συνοχής και αλληλεγγύης, μέσω χρηματοδότησης από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

Η χρηματοδότηση μπορεί να γίνει είτε μέσω συνομολόγησης δανείου των ΟΤΑ, των Συνδέσμων και των νομικών προσώπων ΟΤΑ με το Ταμείο είτε μέσω συνομολόγησης απευθείας δανείου του ΥΠ.ΕΣ. με το Ταμείο και στη συνέχεια άμεσης χρηματοδότησης των ΟΤΑ.


Δ. Συνέχιση χρηματοδότησης πράξεων

Με το άρθρο δέκατο έβδομο ορίζεται ότι η χρηματοδότηση του συνόλου των πράξεων που συγχρηματοδοτούνται από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία στο πλαίσιο των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2014 – 2020, και οι οποίες περιλαμβάνουν τη χρηματοδότηση δομών, η λειτουργία των οποίων έχει ανασταλεί μερικώς ή πλήρως ή αναστέλλεται μετά από την έναρξη ισχύος της  ΠΝΠ στο πλαίσιο μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, ή περιλαμβάνουν ενέργειες που συγχρηματοδοτούνται στο πλαίσιο δομών υπό αναστολή λειτουργίας για τον ίδιο λόγο, όπως η δράση “Εναρμόνιση Επαγγελματικής και Οικογενειακής Ζωής“, καθώς και δράσεις για την ενίσχυση σχολικών και εκπαιδευτικών δομών που περιλαμβάνουν και μισθοδοσία εκπαιδευτικών και εκπαιδευτών, συνεχίζεται κατά τη διάρκεια της ως άνω αναστολής σύμφωνα με το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των πράξεων, και πάντως για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες από την έναρξη ισχύος της ΠΝΠ, ανεξαρτήτως του τρόπου χρηματοδότησης αυτών, υπό τον όρο της μη διπλής χρηματοδότησης ίδιων δαπανών μέσω άλλων δράσεων ή ενισχύσεων.


Ε. Έκπτωση 25% για δόσεις βεβαιωμένων οφειλών επιχειρήσεων και φυσικών προσώπων

Με το άρθρο πρώτο συμπληρώνεται η παρ. 1 του άρθρου 2 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 55)και ορίζεται ότι για οφειλές που θα καταβληθούν μετά από την έναρξη ισχύος της νέας Π.Ν.Π., εκπίπτει ποσοστό 25% των δόσεων των βεβαιωμένων οφειλών με ημερομηνία καταβολής από τις 30 Μαρτίου 2020 έως και τις 30 Απριλίου 2020, εφόσον αυτές καταβάλλονται εμπρόθεσμα

Ν.Π.Δ.Δ : Απευθείας ανάθεση  σε Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση  (ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ) παροχής υπηρεσιών προετοιμασίας και διάθεσης  γεύματος

Δεν υπάρχει νομοθετική πρόβλεψη ότι στις κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις δεν μπορεί να γίνει απευθείας ανάθεση ορισμένης υπηρεσίας, τηρουμένων, βεβαίως, των διατάξεων του ν. 4412/2016, με την αιτιολογία ότι αυτές μόνο προγραμματικές συμβάσεις μπορούν να συνάπτουν. Εξάλλου, το άρθρο 118 του ανωτέρω νόμου προβλέπει ως όριο της απευθείας ανάθεσης το ποσό των 20.000,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α..

Κατ’ ακολουθία των ανωτέρω, η εντελλόμενη με το ελεγχόμενο χρηματικό ένταλμα δαπάνη είναι νόμιμη (ΕΛ.ΣΥΝ :Κλιμάκιο Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών στο VII Τμήμα,Πράξη 123/19) 

Ατομικά είδη προστασίας

Διακήρυξη Διεθνούς  Ηλεκτρονικού  Διαγωνισμού άνω των ορίων, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής για την Προμήθεια με τίτλο:  «Λοιπές Παροχές σε Είδος (Μέσα Ατομικής Προστασίας)», για 24 μήνες (2 χρόνια)συνολικού προϋπολογισμού 1.042.271,58 € με το Φ.Π.Α.για τις ανάγκες του Δήμου Ιωαννιτών και Νομικών του Προσώπων