Όλα τα άρθρα του/της john

Σύναψη σύμβασης με διαπραγμάτευση, χωρίς δημοσίευση προκήρυξης-Αναγκαίο προαπαιτούμενο για την εφαρμογή της

Η σύναψη σύμβασης με διαπραγμάτευση, χωρίς δημοσίευση προκήρυξης, για την κατασκευή δημοσίου έργου αποτελεί εξαιρετική διαδικασία επιλογής αναδόχου και εφαρμόζεται σε ειδικές, ρητώς καθοριζόμενες στο νόμο, περιπτώσεις, όπως έργων που εκτελούνται προς αποτροπή σοβαρού επικείμενου κινδύνου. Επομένως, εφόσον η εν λόγω διαδικασία αποτελεί εξαιρετική διαδικασία ανάθεσης, αναγκαίο προαπαιτούμενο για την εφαρμογή της είναι να διενεργείται σε χρονική εγγύτητα προς τον χρόνο εκδήλωσης των ανωτέρω ειδικών περιστάσεων, δηλαδή του επικείμενου κινδύνου, υπό την έννοια ότι η μεσολαβούσα χρονική περίοδος δεν θα αρκούσε ώστε να ενεργοποιηθεί και να ολοκληρωθεί η διαγωνιστική διαδικασία (Ε.Σ. Μείζονος – Επταμ. Σύνθ. 5/2012, ΚΠΕΔ VII Τμ. 121, 283, 318/2017, 333/2016, 190/2015).

Λαμβανομένων ιδιαιτέρως υπόψη ότι ενώ η προσάραξη του πλοίου έγινε στις 10.6.2017, η σχετική σύμβαση υπογράφηκε 10,5 μήνες μετά (24.4.2015) και άρχισε να εκτελείται 15 μήνες μετά, χρονικό διάστημα κατά το οποίο μεσολάβησαν δύο (2) θερινές περίοδοι με κανονική λειτουργία του λιμανιού, δεν συνέτρεχαν εν προκειμένω λόγοι κατεπείγουσας ανάγκης τέτοιοι ώστε να μην είναι δυνατή η τήρηση των προθεσμιών που προβλέπονται για τη διενέργεια διαγωνισμού. Συνεπώς, ενόψει του ότι η απευθείας ανάθεση και η έναρξη των εργασιών του έργου δεν τελούν σε χρονική εγγύτητα προς τον χρόνο εκδήλωσης της ειδικής περίστασης της πρόσκρουσης του πλοίου στα αβαθή, η ελεγχόμενη απευθείας ανάθεση είναι μη νόμιμη. Ο ισχυρισμός του Ταμείου ότι κατά το χρονικό διάστημα από 25.4.2018 έως 18.5.2018 έλαβαν χώρα όλες οι εργασίες που συνδέονταν με το μέρος του έργου, το οποίο αφορούσε τις συνθήκες επείγουσας ανάγκης εξαιτίας των οποίων προέκυψε κίνδυνος για την ανθρώπινη ζωή, εκτός του ότι προβάλλεται αναποδείκτως, ουδόλως συνηγορεί υπέρ της νομιμότητας της ελεγχόμενης απευθείας ανάθεσης, αφού στην περίπτωση αυτή η ανατεθείσα σύμβαση θα έπρεπε να αφορά αποκλειστικά και μόνον τις εργασίες αυτές. Κατ’ ακολουθία η εντελλόμενη δαπάνη είναι μη νόμιμη και το ελεγχόμενο χρηματικό ένταλμα δεν πρέπει να θεωρηθεί.(ΕΛ.ΣΥΝ:Κλιμάκιο Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών στο VII Τμήμα,Πράξη 318/19)

Εργασίες αποκατάστασης πρανών :Α)Αναδρομική ισχύς των συμβάσεων –Β)Αποδεικτική ισχύς τους και ουσιαστική ισχύς της κατακυρωτικής απόφασης-Γ)Θεραπεύσιμη πλημμέλεια αναρτήσεως των συμβάσεων στο ΚΗΜΔΗΣ σε χρόνο μεταγενέστερο της περαίωσης του φυσικού τους αντικειμένου κατά άρθρο 57 § 9 Ν. 4568/2018

Α)Αναδρομική ισχύς των συμβάσεων

Σύμφωνα με γενική αρχή του διοικητικού δικαίου, η οποία αποτελεί ειδικότερη έκφανση της αρχής της νομιμότητας, οι συστατικές ατομικές διοικητικές πράξεις δεν αναπτύσσουν, καταρχήν, αναδρομική ισχύ, δηλαδή τα έννομα αποτελέσματά τους δεν δύνανται να ανατρέχουν σε χρόνο προγενέστερο της έκδοσής τους. Κατά τα παγίως δε γενόμενα δεκτά από το Δικαστήριο τούτο, στην ίδια ως άνω απαγόρευση αναδρομικής ισχύος υπόκεινται και οι συμβάσεις που συνάπτει η δημόσια διοίκηση, η συμβατική δράση της οποίας διέπεται από την αρχή της νομιμότητας. Συνεπώς, η σύναψη των συμβάσεων πρέπει να προηγείται της παροχής των υπηρεσιών, τυχόν δε εκτέλεση εργασιών χωρίς την προηγούμενη σύναψη διοικητικής σύμβασης καθιστά τις σχετικές δαπάνες μη νόμιμες (Βλ. Κ.Π.Ε.Δ. στο VII Τμ. 102/2018).

Β)Αποδεικτική ισχύς τους και  ουσιαστική ισχύς της κατακυρωτικής απόφασης

Ο λόγος διαφωνίας  του Επιτρόπου περί εκτέλεσης του μεγαλύτερου μέρους του φυσικού αντικειμένου των προεκτιθέμενων συμβάσεων σε προγενέστερο της υπογραφής τους χρόνο κρίνεται αλυσιτελής, διότι και αληθής υποτιθέμενος δεν δύναται να οδηγήσει σε μη νομιμότητα των εντελλόμενων δαπανών, ενόψει του ότι από τα προσκομισθέντα στοιχεία δεν αποδεικνύονται οι ημερομηνίες κατά τις οποίες παρασχέθηκαν οι εργασίες. θεράπευσε την εν λόγω πλημμέλεια, καθόσον οι αναρτήσεις είχαν γίνει μέχρι την έναρξη ισχύος.Κρίσιμος χρόνος σύναψης των συγκεκριμένων συμβάσεων δεν ήταν αυτός της υπογραφής τους αλλά αυτός της πλήρωσης των προϋποθέσεων του άρθρου 105 του ν. 4412/2016, οι οποίες δεν αμφισβητείται ότι συνέτρεξαν πριν την παροχή των εργασιών, η δε υπογραφή των συμβάσεων έχει αποδεικτικό χαρακτήρα σύμφωνα με την παράγραφο 5 του ίδιου ως άνω άρθρου.

Γ)Θεραπεύσιμη πλημμέλεια  αναρτήσεως  των συμβάσεων στο ΚΗΜΔΗΣ σε χρόνο μεταγενέστερο της περαίωσης του φυσικού τους αντικειμένου κατά  άρθρο 57 § 9 Ν. 4568/2018

 Περαιτέρω, αποδεικνύεται μεν ότι οι αναρτήσεις των συμβάσεων έγιναν σε χρόνο μεταγενέστερο της περαίωσης του φυσικού τους αντικειμένου ώστε η αποδεικτική ισχύς των συμβάσεων αυτών και η ουσιαστική ισχύς της κατακυρωτικής απόφασης να αρχίζει από τις ανωτέρω αντίστοιχες αναρτήσεις, κατ’ άρθρο 38 παρ. 7 του ν. 4412/2016.Ωστόσο, ο νομοθέτης, με την παρ. 9 του άρθρου 57 του ν. 4568/2018 θεράπευσε την εν λόγω πλημμέλεια, καθόσον οι αναρτήσεις είχαν γίνει μέχρι την έναρξη ισχύος του (11.10.2018). Συνεπώς, η προαναφερόμενη κατακυρωτική απόφαση, καθώς και οι σχετικές συμβάσεις παράγουν τα έννομα αποτελέσματά τους από το χρόνο έκδοσης και σύναψής τους, σύμφωνα με το ίδιο ως άνω άρθρο 57.Κατ’ ακολουθία των ανωτέρω, οι εντελλόμενες με τα ελεγχόμενα χρηματικά εντάλματα δαπάνες είναι νόμιμες (ΕΛ.ΣΥΝ :Κλιμάκιο Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών στο VII Τμήμα ,Πράξη 155/19 )

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Η δια του ν. 4254/2014 (άρθρου πρώτου, παρ. ΙΑ., υποπαρ. ΙΑ3 περ. 2.A υποπερ. ιθ΄) κατάργηση της κρατήσεως του άρθρου 7 παρ.1 περ. β΄ του α.ν. 2326/1940 υπέρ ΕΤΑΑ – ΤΣΜΕΔΕ συνεπάγεται την κατάργηση και της υπέρ ΕΜΠ κρατήσεως που επιβλήθηκε με τους ν. 546/1943 και 440/1945. (πλειοψ.) Αναπομπή του συνόλου του ερωτήματος στον Πρόεδρο του Ν.Σ.Κ. προκειμένου να εισαχθεί και ως προς τα τρία (3) σκέλη του στην Ολομέλεια, καθότι εκφράστηκαν στην Ολομέλεια απόψεις αντίθετες προς την δοθείσα με την υπ’ αριθ. 80/2018 γνωμοδότηση (Τμ.Α΄) λύση, ως προς το ζήτημα των συμβάσεων τις οποίες αφορά η κατάργηση. Εκδόθηκε η υπ’ αριθ. 129/2019 γνωμοδότηση Πλήρους Ολομέλειας ΝΣΚ. της οποίας όμως  εκκρεμεί η απόδοχή από τον Υπουργό .Επομένως δεν είναι υποχρεωτική η εφαρμογή της με συνέπεια να μην έχει καταργηθεί η κράτηση υπέρ Ε.Μ.Π  

Δείτε ΄την  υπ’ αριθ. 129/2019 γνωμοδότηση Πλήρους Ολομέλειας ΝΣΚ εδώ .

Απευθείας αγορά ιδιωτικού ακινήτου

Για  την  αγορά ιδιωτικών ακινήτων εκ μέρους των Δήμων απαιτείται, κατά κανόνα, η διενέργεια δημοπρασίας Κατ’ εξαίρεση στις περιπτώσεις κατά τις οποίες, ως προϋπόθεση για την κατάρτιση της σύμβασης μεταβίβασης της κυριότητας, απαιτείται η εκτίμηση της αγοραίας αξίας του ακινήτου από το Σώμα Ορκωτών Εκτιμητών, δηλαδή για ακίνητα η αξία των οποίων υπερβαίνει τα 58.694 ευρώ, είναι δυνατή η μετά από προηγούμενη έκδοση απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου. Η απόφαση όμως αυτή, ενόψει της εισαγόμενης παρέκκλισης από τον κανόνα διενέργειας δημοπρασίας και προς παροχή εγγυήσεων για τη διασφάλιση των οικονομικών συμφερόντων του Δήμου, πρέπει να είναι ειδικά αιτιολογημένη και δη να προσδιορίζει τους λόγους για τους οποίους το προς αγορά ακίνητο κρίνεται ως το μοναδικό που συγκεντρώνει τα χαρακτηριστικά εκείνα, τα οποία και πρέπει να αναφέρονται ρητώς, που το καθιστούν κατάλληλο για την προσήκουσα εκπλήρωση του δημοτικού σκοπού για τον οποίο προορίζεται (Ε.Σ. Πρ. VII Τμ. 14/2014, Κ.Π.Ε.Δ. στο VIIΤμ. 322/2016).

Η  απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Νότιας Κυνουρίας για την απευθείας αγορά του ακινήτου δεν είναι νόμιμη, καθόσον η αξία του είναι μικρότερη των 58.694 ευρώ και ως εκ τούτου δεν απαιτείται για την αγορά του η προηγούμενη εκτίμηση της αγοραίας αξίας του από το Σώμα Ορκωτών Εκτιμητών, που αποτελεί προϋπόθεση για την επιτρεπτή απευθείας αγορά ακινήτου από Δήμο. Παρά ταύτα όμως τόσο από την ως άνω απόφαση όσο και από την 184/6.9.2017 όμοια προκύπτει νόμιμη και επαρκής αιτιολογία, όπως αυτή συμπληρώνεται από τα λοιπά στοιχεία του φακέλου (βλ. λ.χ. το προσκομισθέν από Αύγουστο 1995 φύλλο υπολογισμού αξίας όμοιου ακινήτου εντός σχεδίου ή σε οικισμό στο ποσό των 74.723,23 ευρώ), ως προς το ότι το συγκεκριμένο ακίνητο αποτελεί το μοναδικό κατάλληλο προς αγορά, για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου αναφορικά με τη δημιουργία χώρων αθλοπαιδιών και παιδικής χαράς πλησίον του παραλιακού μετώπου, σε συνάρτηση και με την ορισθείσα αξία αγοράς του. Περαιτέρω, από το προαναφερόμενο από 29.5.2017 έγγραφο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Αρκαδίας δεν προκύπτουν συνθήκες επισφάλειας της δαπάνης, παρά η δέσμευση του Δήμου σχετικά με την τήρηση των διατάξεων που αφορούν στην προστασία του κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου των Πουλίθρων, δοθέντος επιπλέον ότι με την ως άνω σχετική εισήγηση της Προϊσταμένης της Εφορείας προτείνεται η έγκριση υπό όρους των σχεδιαζόμενων εργασιών και παρεμβάσεων στο γήπεδο, προκειμένου αυτό να αξιοποιηθεί για το σκοπό, για τον οποίο αγοράστηκε. Ενόψει αυτών τα όργανα του Δήμου δεν ενήργησαν με πρόθεση καταστρατήγησης των εφαρμοστέων διατάξεων αλλά από συγγνωστή πλάνη ότι ενεργούσαν νομίμως.( ΕΛ,ΣΥΝ : Κλιμάκιο Προλη[τικού Ελέγχου Δαπανών στο vii Τμήμα ,Πράξη 142/19 )

Απευθείας ανάθεση υπηρεσίας από Ν.Π.Δ.Δ σε «ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.»

Δεν υπάρχει νομοθετική πρόβλεψη ότι στις κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις «ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.» δεν μπορεί να γίνει απευθείας ανάθεση ορισμένης υπηρεσίας, τηρουμένων, βεβαίως, των διατάξεων του ν. 4412/2016, με την αιτιολογία ότι αυτές μόνο προγραμματικές συμβάσεις μπορούν να συνάπτουν. Εξάλλου, το άρθρο 118 του ανωτέρω νόμου προβλέπει ως όριο της απευθείας ανάθεσης το ποσό των 20.000,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α..

Κατ’ ακολουθία των ανωτέρω, η εντελλόμενη με το ελεγχόμενο χρηματικό ένταλμα δαπάνη είναι νόμιμη και αυτό θα μπορούσε να θεωρηθεί  αν δεν είχε λήξει το οικονομικό έτος 2018 τις πιστώσεις του οποίου βαρύνει.( ΕΛ.ΣΥΝ:Κλιμάκιο Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών στο VII  Τμήμα,Πράξη 121/19) 

«Εργασίες επισκευής και συντήρησης παιδικών χαρών»

Η εκτέλεση των επίμαχων υπηρεσιών απαιτεί εξειδικευμένες γνώσεις και εμπειρία αλλά και ειδικά τεχνικά μέσα, αφού, σύμφωνα με το άρθρο 7 της ΥΑ 28492/2009, η συντήρηση των παιδικών χαρών διενεργείται από ειδικευμένο προσωπικό και σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ 1176 – 7 ή ισοδύναμα αυτών, ενώ ο Δήμος δεν διαθέτει προσωπικό με γνώσεις και εξειδίκευση στον τομέα αυτό, ούτε τον κατάλληλο εξοπλισμό (39730/31.12.2018 έγγραφο επανυποβολής).

Κατ’ ακολουθία αυτών, η εντελλόμενη δαπάνη είναι νόμιμη και το επίμαχο χρηματικό ένταλμα πληρωμής θα μπορούσε να θεωρηθεί, αν δεν είχε λήξει το οικονομικό έτος εντός του οποίου εκδόθηκε.( ΕΛ.ΣΥΝ :Κλιμάκιο Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών στο VII Τμήμα ,Πράξη 123/19 )

«ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΑΡΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΠΗΣ ΧΟΡΤΩΝ – ΚΛΑΔΙΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ»

H ανάθεση των φυτωριακών εργασιών, για τη συντήρηση της βλάστησης σε πάρκα πλατείες, παιδικές χαρές και λοιπούς κοινόχρηστους χώρους με σκοπό τον ευπρεπισμό και καλλωπισμό τους είναι νόμιμη, καθόσον οι εργασίες αυτές δεν συνιστούν εργασίες καθαρισμού κοινοχρήστων χώρων από βλάστηση, ώστε για τη νόμιμη ανάθεσή τους να απαιτείται προηγούμενη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, κατ’ άρθρο 61 του ν. 3979/ 2011. Ωστόσο, οι λοιπές εργασίες που αφορούν στον καθορισμό από την υπερβολική βλάστηση συνιστούν εργασίες καθαριότητας κοινοχρήστων χώρων κατά την έννοια του ανωτέρω άρθρου 61 του ν. 3979/2011 και ως εκ τούτου, μη νομίμως δεν προηγήθηκε της ανάθεσής τους η προβλεπόμενη στο άρθρο αυτό αιτιολογημένη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αριστοτέλη, με την οποία να τεκμηριώνεται η αδυναμία εκτέλεσής τους με ίδια μέσα του Δήμου. Για το λόγο αυτό η εντελλόμενη δαπάνη δεν είναι νόμιμη. Περαιτέρω, αορίστως προβάλλεται ότι δεν προκύπτει η αδειοδότηση των χώρων απόθεσης των βιοαποδομήσιμων υλικών που θα παραχθούν από την εκτέλεση των επίμαχων εργασιών, καθόσον δεν αναφέρεται ποιος είναι ο χώρος απόθεσης των ως άνω βιοαποδομήσιμων αποβλήτων, ώστε να διερευνηθεί αν αυτός είχε λάβει τις προβλεπόμενες άδειες. Λαμβάνοντας όμως, υπόψη ότι με την ως άνω 903/ 12.07.2018 απόφαση ανατέθηκαν και εργασίες που δεν υπάγονταν στη διαδικασία του άρθρου 61 του ν. 3979/2011, ενώ για την τέλεση των εργασιών που υπάγονται στο ρυθμιστικό πεδίο της διάταξης αυτής απαιτήθηκαν τεχνικά μέσα που δεν διαθέτει ο Δήμος, τα αρμόδια όργανά του δεν ενήργησαν με πρόθεση καταστρατήγησης των οικείων διατάξεων αλλά πεπλανημένως, πλην συγγνωστώς, υπέλαβαν ότι για την ανάθεση των εν λόγω εργασιών πληρούνταν όλες οι νόμιμες προϋποθέσεις.Κατ’ ακολουθία αυτών, η εντελλόμενη δαπάνη δεν είναι νόμιμη.(ΕΛ.ΣΥΝ:Κλιμάκιο Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών στο VII Τμήμα,Πράξη 118/19)

Επισήμανση – Υπενθύμιση :

Με το άρθρο 178 Ν.4635/19 η παράγραφος 1 του άρθρου 61 του ν. 3979/2011 αντικαθίσταται, ως εξής:

«Άρθρο 61 :Σύναψη δηµόσιων συµβάσεων παροχής υπηρεσιών  καθαριότητας, συντήρησης χώρων πρασίνου και ηλεκτροφωτισµού»

1. Το δηµοτικό συµβούλιο µπορεί, κατά την κρίση του, να αποφασίζει για τη σύναψη δηµόσιας σύµβασης, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α΄ 147) για την εκτέλεση συγκεκριµένων υπηρεσιών συλλογής και µεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιµων υλικών, καθαριότητας  κοινόχρηστων χώρων και δηµοτικών κτιρίων, συντήρησης χώρων πρασίνου και ηλεκτροφωτισµού.Με την απόφαση καθορίζονται ιδίως, το αντικείµενο των παρεχόµενων υπηρεσιών, η διάρκεια και η περιοχή, εντός της οποίας αυτές παρέχονται.»

Επομένως για την ανάθεση  των συγκεκριμένων υπηρεσιών  καθαριότητας. πρασίνου και ηλεκτροφωτισμούδεν απαιτείται πλέον να λαμβάνεται απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία να τεκμηριώνεται αιτιολογημένα  η αδυναμίας εκτέλεσης των υπηρεσιών αυτών με ίδια μέσα, αλλά το Δ.Σ να αποφασίζει κατά την κρίση του  (χωρίς να απαιτείται ειδική τεκμηρίωση ) να τις αναθέτει σε ιδιώτη, εφαρμόζοντας το Ν.4412/16.

Ανάθεση σε τρίτο παροχής λογιστικών υπηρεσιών εφαρμογής διπλογραφικού συστήματος

Οι επίμαχες υπηρεσίες εφαρμογής διπλογραφικού συστήματος σύμφωνα με το Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο Δήμων και Κοινοτήτων και σύνταξης οικονομικών καταστάσεων εμπίπτουν στα συνήθη καθήκοντα των υπαλλήλων του Τμήματος Λογιστηρίου και Μισθοδοσίας του Δήμου για την παροχή των οποίων αυτοί είχαν λάβει σχετική εκπαίδευση, στο Δήμο υπηρετεί υπάλληλος με άδεια λογιστή Α΄ τάξης και στον Οργανισμό της Εσωτερικής του Υπηρεσίας προβλέπεται ικανός αριθμός οργανικών θέσεων υπαλλήλων με αντίστοιχες ειδικότητες, αυτές παρανόμως ανατέθηκαν σε τρίτο ιδιώτη. Εξάλλου, το άρθρο 22 παρ. 9 του ν. 3051/2002 αναφέρεται στη σύσταση δύο (2) θέσεων Οικονομικού – Λογιστικού για την τήρηση του διπλογραφικού συστήματος σε Δήμους άνω των 10.000 κατοίκων και όχι στην απασχόληση δύο (2) υπαλλήλων με πτυχίο Λογιστή Α΄Τάξης, με αποτέλεσμα η απασχόληση ενός (1), αντί (2), υπαλλήλων με αυτό το προσόν να μην τεκμηριώνει, άνευ ετέρου, υποστελέχωση του Τμήματος Λογιστηρίου, όπως αβασίμως επικαλείται ο Δήμος.Κατόπιν τούτων, η εντελλόμενη δαπάνη δεν είναι νόμιμη και το ελεγχόμενο χρηματικό ένταλμα πληρωμής δεν πρέπει να θεωρηθεί.(ΕΛ.ΣΥΝ:Κλιμάκιο Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών στο VII Τμήμα ,Πράξη 130/19)

Όμοια η 120/19 Πράξη Κλιμακίου Προληπτικού Ελέγχου  Δαπανών στο VII Τμήμα

A)Μη έκδοση αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης και ανατροπών της δεσμευμένης πίστωσης κατά τα οικονομικά έτη που μεσολάβησαν μέχρι τη πληρωμή της δαπάνης B) Παράδοση μελέτης εκτός συμβατικού χρόνου

A)Kρίνεται ότι η εντελλόμενη δαπάνη είναι μη κανονική, διότι μετά την πρώτη Α-562 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, κατά  το οικονομικό έτος 2012, της πίστωσης για την εκπόνηση της ως άνω μελέτης,   η εκτέλεση της οποίας αποφασίστηκε από την Οικονομική Επιτροπή του  Δήμου Αμφιλοχίας, και μέχρι τις 6.2.2018, οπότε εκδόθηκε η Α-250 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης που συνοδεύει το ελεγχόμενο χρηματικό ένταλμα, δεν εκδόθηκαν, κατά τα οικονομικά έτη που μεσολάβησαν, αποφάσεις ανατροπής της δεσμευμένης πίστωσης και αντίστοιχες αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης.

Ωστόσο, λαμβάνοντας υπόψη ότι το ποσό στο οποίο αφορά η συνολική αμοιβή της μελέτης είχε αρχικώς αναληφθεί, περιλαμβανόταν στον προϋπολογισμό των οικονομικών ετών που μεσολάβησαν καθώς και στα τεχνικά προγράμματα των ετών αυτών, κρίνεται ότι τα αρμόδια όργανα του Δήμου Αμφιλοχίας συγγνωστώς, χωρίς πρόθεση καταστρατήγησης των σχετικών διατάξεων, υπέλαβαν ότι μπορούσαν να εκδώσουν την απαιτούμενη απόφαση ανάληψης υποχρέωσης όταν θα έπρεπε, σύμφωνα με το νόμο, να καταβληθεί μέρος της αμοιβής του αναδόχου.

 B) Παράδοση μελέτης εκτός συμβατικού χρόνου

Ο λόγος δε διαφωνίας σχετικά με τη μεγάλη καθυστέρηση για την περαίωση της μελέτης, η οποία ακόμη δεν έχει ολοκληρωθεί, αν και ο χρόνος παράδοσης προβλεπόταν σε τέσσερις (4) μήνες από τον ορισμό του επιβλέποντα μηχανικού, προβάλλεται αορίστως, καθόσον δεν προσδιορίζεται πως η παράταση του χρόνου εκπόνησης της μελέτης υπαγόμενη στο πραγματικό συγκεκριμένου κανόνα δικαίου συνεπάγεται μη νομιμότητα της ελεγχόμενης δαπάνης.

Κατ’ ακολουθία των ανωτέρω, η εντελλόμενη με το ελεγχόμενο χρηματικό ένταλμα δαπάνη είναι μη κανονική, αλλά αυτό θα μπορούσε να θεωρηθεί λόγω συγγνωστής πλάνης αν δεν είχε λήξει το οικονομικό έτος 2018 τις πιστώσεις του οποίου βαρύνει.( ΕΛ.ΣΥΝ :Κλιμάκιο Προληπτικού Ελέγχου δαπανών στο VII Τμήμα,Πράξη 111/19)

Έτος 2019

ΕΛ.ΣΥΝ:Κλιμάκιο Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών στο VII Τμήμα,Πράξη 93/19 «Παροχή υπηρεσιών καθαρισμού εξωτερικών χώρων» 


ΕΛ.ΣΥΝ: Κλιμάκιο Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών στο VII Τμήμα, Πράξη 94/19«Προϋποθέσεις επιχορήγησης σωματείου από Δήμο»


ΕΛ.ΣΥΝ:Κλιμάκιο Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών στο VII Τμήμα, Πράξη 95/19« Προμήθεια ειδών μέσων ατομικής προστασίας για τους δικαιούχους εργαζομένους σε Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς»


ΕΛ.ΣΥΝ:Κλιμάκιο Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών στο VII Τμήμα,Πράξη 96/19«Μέσα ατομικής προστασίας»


ΕΛ.ΣΥΝ:Κλιμάκιο Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών στο VII Τμήμα,Πράξη 97/19) «Χρηματική εποχορήγηση σε αθλητικά σωματεία»


ΕΛ.ΣΥΝ: Κλιμάκιο Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών στο VII Τμήμα, Πράξη 98/19 «Σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου από Δήμους, με ανάθεση υπηρεσιών σε προσωπικό αποκλειστικά αμειβόμενο στο πλαίσιο έργων και προγραμμάτων συγχρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Ένωση»


ΕΛ.ΣΥΝ: Κλιμάκιο Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών στο VII Τμήμα, Πράξη 102/19 «Χορήγηση μέσων ατομικής προστασίας (Μ.Α.Π.) και γάλακτος των ετών 2012, 2013, 2014, 2015 και 2016»


ΕΛ.ΣΥΝ: Κλιμάκιο Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών στο VII Τμήμα ,Πράξη 105/19 «Κατάτμηση δαπάνης»


ΕΛ.ΣΥΝ:Κλιμάκιο Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών στο VII Τμήμα ,Πράξη 107/19 «Χρονική παράταση σύμβασης προμηθειών »


ΕΛ.ΣΥΝ: Κλιμάκιο Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών στο VII Τμήμα, Πράξη 108/19 «Κατάτμηση δαπάνης»


ΕΛ.ΣΥΝ: Κλιμάκιο Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών στο VII Τμήμα ,Πράξη 109/19 «Δανεισμός εργαζομένων» για εκτέλεση σύμβασης που δεν συνιστά «Δάνεια εμπειρία »


ΕΛ.ΣΥΝ: Κλιμάκιο Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών στο VII Τμήμα, Πράξη 113/19 «Ομοειδείς δαπάνες: Tακτική και έκτακτη συντήρηση/επισκευή βλαβών μεταφορικών μέσων»


ΕΛ.ΣΥΝ:Κλιμάκιο Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών στο  VII Τμήμα,Πράξη 116/19 «Σύναψη σύμβασης υπεργολαβίας χωρίς τη γνώση και έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής»


ΕΛ.ΣΥΝ:Κλιμάκιο Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών στο VII Τμήμα ,Πράξη 117/19«Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών»


ΕΛ.ΣΥΝ: Κλιμάκιο Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών στο VII Τμήμα ,Πράξη 119-19«Υπηρεσιες εμπίπτουσες στην έννοια των τεχνικών και λοιπών συναφών υπηρεσιών »


ΕΛ.ΣΥΝ: Κλιμάκιο Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών στο VII Τμήμα, Πράξη 124/19 «Δ.Ε.Υ.Α: Ανάθεση από τον Γενικό Διευθυντή εργασιών «εγκατάστασης συστήματος αφαλάτωσης Π…» και «ανακατασκευής μονάδας επεξεργασίας νερού περιοχής Κ…», έναντι 5.900 και 5.100 ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.)»


ΕΛ.ΣΥΝ: Κλιμάκιο Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών στο VII Τμήμα, Πράξη 126/19 «Κατάτμηση μελετών»


ΕΛ.ΣΥΝ: Κλιμάκιο Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών στο VII Τμήμα, Πράξη 133/19 «Επισκευή – συντήρηση αγροτικών οδών Δημοτικής Ενότητας»


ΕΛ.ΣΥΝ: Κλιμάκιο Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών στο VII Τμήμα,Πράξη 135/19 «Διαδικασία απευθείας ανάθεσης: α)Κριτήριο ανάθεσης β) Υποχρέωση των οργάνων του Δήμου να ζητήσουν τις αναγκαίες διευκρινίσεις πριν την απόρριψη της πρώτης μειοδότριας»


ΕΛ.ΣΥΝ: Κλιμάκιο Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών στο VII Τμήμα, Πράξη 136/19 «Αμοιβή για υπηρεσίες τεχνικού συμβούλου»


ΕΛ.ΣΥΝ: Κλιμάκιο Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών στο VII Τμήμα, Πράξη 137/19 «Εκπόνηση Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (Σ.Β.Α.Κ.)»


ΕΛ.ΣΥΝ:Κλιμάκιο Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών στο VII Τμήμα,Πράξη 144/19 «Εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 10 του άρθρου 6 Ν. 4412/2016»


ΕΛ.ΣΥΝ:Κλιμάκιο Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών στο VII Τμήμα,Πράξη 145-19 : Αμοιβή για υπηρεσίες «υποστήριξης & σύνταξης μισθοδοσιών και
συμβούλων»


ΕΛ.ΣΥΝ :Κλιμάκιο Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών στο VII Τμήμα ,Πράξη 155/19 «Εργασίες αποκατάστασης πρανών :Α)Αναδρομική ισχύς των συμβάσεων –Β)Αποδεικτική ισχύς τους και ουσιαστική ισχύς της κατακυρωτικής απόφασης-Γ)Θεραπεύσιμη πλημμέλεια αναρτήσεως των συμβάσεων στο ΚΗΜΔΗΣ σε χρόνο μεταγενέστερο της περαίωσης του φυσικού τους αντικειμένου κατά άρθρο 57 § 9 Ν. 4568/2018»


ΕΛ.ΣΥΝ:Κλιμάκιο Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών στο VII Τμήμα,Πράξη 168/19«Α)Μη απαίτηση συγκρότησης επιτροπής διαγωνισμού στη περίπτωση ανάθεσης έργου λόγω κατεπείγουσας ανάγκης . Β)Ανάρτηση της σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ μεταγενέστεση της εκτέλεσης της»


ΕΛ.ΣΥΝ :Κλιμάκιο Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών στο VII Τμήμα,Πράξη 150/19 «Απευθείας αγορά ακινήτου για δημιουργία χώρου πρασίνου»


ΕΛ.ΣΥΝ : Κλιμάκιο Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών στο VII Τμήμα,Πράξη 172/19) «Εγκυρότητα εξωδικαστικού συμβιβασμού για παράνομη η άκυρη (προφορική ) σύμβαση»  


ΕΛ.ΣΥΝ: Κλιμάκιο Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών στο VII Τμήμα,Πράξη 175/19 «Υποχρέωση συμμόρφωσης ΕΛ.ΣΥΝ σε Διαταγές πληρωμής που έχουν αποκτήσει δύναμη δεδικασμένου»

ΕΛ.ΣΥΝ: Κλιμάκιο Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών  στο VII Τμήμα ,Πράξη 181/19 «Ανάθεση σε εξωτερικό σύμβουλο εσωτερικού ελέγχου Ν.Π.Δ.Δ  του Δήμου»


ΕΛ.ΣΥΝ: Κλιμάκιο Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών στο VII Τμήμα,Πράξη 183-19«Συμβουλευτική υποστήριξη ομάδας έργου»


ΕΛ.ΣΥΝ: Κλιμάκιο Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών στο VII Τμήμα,Πράξη 188/19 «Κατάτμηση ομοειδών υπηρεσιών »


ΕΛ.ΣΥΝ: Κλιμάκιο Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών στο VII Τμήμα,Πράξη 190/19 «Aνάθεση ελέγχου νομιμότητας των κτηριακών εγκαταστάσεων και των εγκαταστάσεων πυρόσβεσης των δημοτικών κτηρίων»


ΕΛ.ΣΥΝ: Κλιμάκιο Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών στο VII Τμήμα,Πράξη 192/19 «Απευθείας ανάθεση προμήθεια υλικών ύδρευσης – άρδευσης που αφορούν σε διαφορετικές δημοτικές ενότητες αντί να αντιμετωπισθούν μέσω ενιαίας διαγωνιστικής διαδικασίας»


ΕΛ.ΣΥΝ: Κλιμάκιο Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών στο VII Τμήμα, Πράξη 197/19 «Ορθή εγγραφή πιστώσεων προμηθειών – έργων σε κωδικούς αριθμούς του προϋπολογισμού»


ΕΛ.ΣΥΝ: Κλιμάκιο Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών στο VII Τμήμα,Πράξη 202/19:«Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης για την προετοιμασία υποβολής πρότασης χρηματοδότησης του Δήμου»


ΕΛ.ΣΥΝ: Κλιμάκιο Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών στο VII Τμήμα ,Πράξη 207-19«Χορήγηση γάλακτος :Δικαιούχοι -Προϋποθέσεις -Χορήγηση σε ημέρες αδείας»


ΕΛ.ΣΥΝ: Κλιμάκιο Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών στο VII Τμήμα, Πράξη 245/19 «Ανάθεση παροχής σε τρίτον των ‘Εργασιών διαμόρφωσης και συντήρησης κήπων»


ΕΛ.ΣΥΝ: Κλιμάκιο Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών στο VII Τμήμα ,Πράξη 213/2019«Αμοιβή για την προετοιμασία εφαρμογής του 2016/679 Ευρωπαϊκού Κανονισμού περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων»


ΕΛ.ΣΥΝ: Κλιμάκιο Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών στο VII Τμήμα,Πράξη 216/19«Αρμόδιο όργανο έγκρισης δαπανών εορταστικών εκδηλώσεων του Δήμου (π.χ της επετείου της 25ης Μαρτίου )»


ΕΛ.ΣΥΝ: Κλιμάκιο Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών στο VII Τμήμα, Πράξη 220/19 «Συμπληρωματική Σύμβαση έργου σε ποσοστό 49,62% της αρχικής, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 156 παρ. 1α΄ Ν. 4412/2016»


ΕΛ.ΣΥΝ: Κλιμάκιο Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών στο VII Τμήμα, Πράξη 227/19 «Κοινωφελής Επιχείρηση: Προμήθεια tablet για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των δομών του Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης (Κ.Δ.Α.Π.)»


ΕΛ.ΣΥΝ: Κλιμάκιο Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών στο VII Τμήμα, Πράξη 251/19 «Τμηματική πληρωμή υποχρεώσεων»


ΕΛ.ΣΥΝ: Κλιμάκιο Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών στο VII Τμήμα, Πράξη 253/19 «Αμοιβή συνδρομής εξωτερικού συνεργάτη για την αξιολόγηση δομών του Δήμου»


ΕΛ.ΣΥΝ: Κλιμάκιο Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών στο VII Τμήμα, Πράξη 254/19«Αμοιβή για την εκτέλεση εργασιών αποψίλωσης και καθαρισμού περιβάλλοντος χώρου σε τρεις δημοτικές ενότητες»


ΕΛ.ΣΥΝ: Κλιμάκιο Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών στο VII Τμήμα, Πράξη 267/19«Ορισμός επόπτη-Παρακολούθηση εκτέλεσης σύμβασης παροχής υπηρεσίας»


.ΕΛ.ΣΥΝ:Κλιμάκιο Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών στο VII Τμήμα,Πράξη 318/19«Σύναψη σύμβασης με διαπραγμάτευση, χωρίς δημοσίευση προκήρυξης-Αναγκαίο προαπαιτούμενο για την εφαρμογή της»