Όλα τα άρθρα του/της john

Επισημάνσεις !! :Νέες ρυθμίσεις που αφορούν στην εξειδίκευση των πιστώσεων του Προϋπολογισμού (όταν απαιτείται) από 31-8-2019 και νέες αρμοδιότητες δημάρχου σύμφωνα με τον [ΚΛΕΙΣΘΕΝΗ Ι]

Άρθρο της e-dimos:(5/9/2019):

Διαδικασία δέσμευσης και εξειδίκευσης των πιστώσεων του προϋπολογισμού από 31-8-2019 και εφεξής

Δείτε το άρθρο στην διαδρομή: e-dimos ->ΑΡΧΕΙΟ ΔΕΛΤΙΩΝ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ -> ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2019  


ΕΡΩΤΗΣΗ (22/10/2019)

Όταν μια η περισσότερες  εκδηλώσεις δεν θέλουν εξειδίκευση πίστωσης διότι στον Προϋπολογισμό  κατονομάζονται ρητά οι συγκεκριμένες δαπάνες , ποιό όργανο θα λάβει απόφαση πραγματοποίησης τους ;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

Δείτε την ερωτοαπάντηση και στην διαδρομή :e-dimos  -> ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ-ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ  ΧΡΗΣΤΩΝ (Αριθμός 20) 

Προμήθεια από τον Δήμο ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού για τις σχολικές μονάδες

Η αρμοδιότητα των Σχολικών Επιτροπών να προβούν σε προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού για τις σχολικές μονάδες, δεν είναι αποκλειστική αλλά συντρέχουσα σε σχέση με την αρμοδιότητα του οικείου Δήμου να προβεί στην εν λόγω προμήθεια.

Τούτο, μεταξύ άλλων, καθίσταται εμφανές και από τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 6 του ν. 2817/2000, σύμφωνα με τις οποίες στα έργα των Σχολικών Επιτροπών προστίθεται και η δυνατότητα αγοράς εξοπλισμού για τη λειτουργία των σχολείων, χωρίς να εισάγεται αποκλειστική αρμοδιότητα των Επιτροπών αυτών για την προμήθεια του εν λόγω εξοπλισμού. Ο λόγος αυτός είναι βάσιμος και πρέπει να γίνει δεκτός, καθώς για τη διενέργεια της ελεγχόμενης προμήθειας επιτραπέζιων ηλεκτρονικών υπολογιστών, συσκευών προβολής, φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων και εκτυπωτών για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών και την αντικατάσταση υπάρχοντος εξοπλισμού που δυσλειτουργεί των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Παπάγου-Χολαργού, έχει συντρέχουσα αρμοδιότητα με τις Σχολικές Επιτροπές του και ο εν λόγω Δήμος, καθώς τα ανωτέρω προς προμήθεια αντικείμενα υπάγονται στην υλικοτεχνική υποδομή των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου, η διαχείριση της οποίας, σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. Ι. στ) περίπτωση 1 του ν. 3463/2006, ανήκει στην αρμοδιότητα των Δήμων. Άλλωστε, σύμφωνα με το ανωτέρω άρθρο 6 παρ. 6 του ν. 2817/2000, στις Σχολικές Επιτροπές έχει παρασχεθεί η δυνατότητα αγοράς εξοπλιστικών ή άλλων συναφών ειδών ή διδακτικών μέσων για τη λειτουργία των σχολείων (στα οποία ανήκουν τα αγαθά της ελεγχόμενης προμήθειας), συνεπώς η αρμοδιότητα προμήθειας των ανωτέρω ειδών ανήκει μεν και σε αυτές, όχι όμως κατ’ αποκλειστική αρμοδιότητα αλλά συντρεχόντως με το Δήμο Παπάγου-Χολαργού.

Κατόπιν αυτών, το Τμήμα κρίνει ότι η εν λόγω προμήθεια αρμοδίως διενεργήθηκε από τον αιτούντα Δήμο, με την προϋπόθεση ότι για την προμήθεια αυτή δεν έχει δοθεί επιχορήγηση από το Δήμο στις Σχολικές Επιτροπές του. (ΕΛ.ΣΥΝ : Απόφαση 1882-18 VI Τμήμα )

Δείτε «Διακήρυξη(έτους 2018) ανοικτού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, όπως αυτή προσδιορίζεται βάσει του κόστους, με χρήση προσέγγισης κόστους – αποτελεσματικότητας με κοστολόγηση του κύκλου ζωής σύμφωνα με το άρθρο 87 του ν. 4412/2016, για την: “ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΥΠΟΥ LED”, προϋπολογισμού 3.247.941,30 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.»

Ενημέρωση συνδρομητών για παροχή νέας επιπλέον υπηρεσίας

Αγαπητοί συνδρομητές,

Σας ενημερώνουμε ότι προστέθηκε μια νέα επιπλέον ενότητα στην e-dimos, με τίτλο (11).‘ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ-ΠΡΑΞΕΙΣ/ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΛ.ΣΥΝ’, η οποία περιέχει διακηρύξεις  ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ (και γενικότερα ΦΟΡΕΩΝ  που υποχρεούνται να εφαρμόζουν το Ν.4412/16) με  αντιστοίχιση  Πράξεων η Αποφάσεων  του Ελεγκτικού Συνεδρίου με τις οποίες αυτές εγκρίνονται.

Μελετώντας τις ανάγκες σας και γνωρίζοντας ότι εξαιτίας της πολυπλοκότητας της διαδικασίας των δημοσίων συμβάσεων και των διαρκών νομοθετικών μεταβολών του θεσμικού τους πλαισίου το έργο σας δυσχεραίνει, στοχεύουμε στην ιδιαίτερη υποστήριξή σας με κάθε τρόπο.

Τα σχετικά άρθρα, θα αναρτώνται και στην ενότητα ‘ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ”.

Ευχαριστούμε για την συνεργασία και την εμπιστοσύνη σας.

Με εκτίμηση,

Η ομάδα της e-dimos

Μ

Εσωτερικός έλεγχος

 Εγγραφο του ΕΛ.ΣΥΝ περί υποχρέωσης καθιέρωσης του εσωτερικού ελέγχου 

Υπενθυμίζουμε ότι η ανάθεση σε εξωτερικό σύμβουλο εσωτερικού ελέγχου  έχει κριθεί από το ΕΛ.ΣΥΝ ως μη νόμιμη δαπάνη 

Ακολουθεί παράθεση Πράξεων του ΕΛ.ΣΥΝ :

Μη νομίμως η επίμαχη υπηρεσία ανατέθηκε σε ιδιώτη, καθόσον το αντικείμενό της συνίσταται αμιγώς στη διενέργεια ελεγκτικών εργασιών, του Ν.Π.Δ.Δ  του Δήμου Λ…«Υπηρεσία Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης – Αθλητισμού – Παιδείας» (στο εξής ΥΚΠΑΑΠ),οι οποίες κατά ρητή διατύπωση του νόμου δύναται να διενεργηθούν μόνον από τις προβλεπόμενες Υπηρεσίες Εσωτερικού Ελέγχου (πρβλ. Κ.Π.Ε.Δ.VII Τμ. 12/2018, 305/2017). Η φύση, άλλωστε, του προκείμενου ελέγχου ως εσωτερικού αποκλείει την ανάθεσή του σε εξωτερικό φορέα (Κ.Π.Ε.Δ.VII Τμ. 12/2018).

Κατ’ ακολουθία των ανωτέρω,η υπό κρίση δαπάνη δεν είναι νόμιμη και το ελεγχόμενο χρηματικό ένταλμα δεν πρέπει να θεωρηθεί.(ΕΛ.ΣΥΝ:Κλιμάκιο Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών  στο VII Τμήμα ,Πράξη 181/19)

Όμοια η Πράξη  12/18 ΚΠΕΔ στο VII Τμήμα