Όλα τα άρθρα του/της john

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Είναι υποχρέωση της Οικονομικής Υπηρεσίας κατά την εκκαθάριση της δαπάνης, σύμφωνα με το αρθ. 22 ΒΔ 17/5-15/6/59, να ελέγχει, μεταξύ των άλλων, όλα τα δικαιολογητικά που συνοδεύουν το χρηματικό ένταλμα. Βλ. στην ιστοσελίδα, στην Ενότητα (1) Οικονομική διαχείριση με τον (Ν.4555/18) Κλεισθένη Ι, Εκτέλεση Δαπανών Δημοτικού Προϋπολογισμού με τον  Ν.4555/18 [ΚΛΕΙΣΘΕΝΗ Ι](εκπαιδευτικό υλικό) διαφάνεια 30 επ.
Συνεπώς, τωόντι η οικονομική υπηρεσία οφείλει να προβεί σε έλεγχο όλων των δικαιολογητικών του ΧΕ.
Άλλωστε, όπως σωστά αναφέρετε, έχει ερμηνευτεί και από την Πράξη 170/2018.

Εξουσιοδότηση εκπροσώπου ένωσης προσώπων

Ο προσφεύγων αποτελεί ένωση προσώπων για τη διαχείριση και εκπροσώπηση της οποίας χρειάζεται εξουσιοδότηση από όλα τα μέλη αυτής (Βλ. ΑΕΠΠ 1242/2019). Κατά συνέπεια, η προδικαστική προσφυγή, ως έγγραφο της ένωσης, πρέπει είτε να συνυπογράφεται και δη με προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή από όλα τα μέλη της ένωσης είτε να υπογράφεται με προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή από εξουσιοδοτημένο προς τον σκοπό αυτό εκπρόσωπο της ένωσης (Βλ. ΑΕΠΠ 745/2018).

Εξάλλου, το ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ αποτελεί έγγραφο με συγκεκριμένο περιεχόμενο που εξυπηρετεί ειδικό σκοπό κατά το στάδιο της διαγωνιστικής διαδικασίας και ουδόλως συνιστά εξουσιοδότηση προς εκτέλεση δικονομικών πράξεων (πρβλ. ΑΕΠΠ 1242/2019). Τούτου δοθέντος, το γεγονός ότι στο ΕΕΕΣ του μέλους του προσφεύγοντος «…» αναφέρεται ως νόμιμος εκπρόσωπος της ένωσης ο κ. … … δεν συνιστά νόμιμη εξουσιοδότηση προς υπογραφή μόνον από τον κ. … της προδικαστικής προσφυγής. Σε κάθε περίπτωση σχετική δήλωση περί ορισμού νομίμου εκπροσώπου της ένωσης δεν εμπεριέχεται στα ΕΕΕΣ των λοιπών μελών του προσφεύγοντος. Κατά συνέπεια, η υπό εξέταση προδικαστική προσφυγή δεν έχει υπογραφεί συννόμως με αποτέλεσμα τη μη έγκυρη υποβολή της και, άρα, τυγχάνει απορριπτέα ως απαραδέκτως ασκηθείσα. ΑΕΠΠ, Απόφαση 1264/2020

Τεχνικές προδιαγραφές που δεν απαιτούνται από τη διακήρυξη

Στη συγκεκριμένη διαγωνιστική διαδικασία, στην οποία το κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής, έχουν τεθεί ελάχιστες απαιτήσεις (τεχνικές προδιαγραφές), η πλήρωση των οποίων οδηγεί υποχρεωτικά στην αποδοχή της τεχνικής προσφοράς των συμμετεχόντων. Κατά συνέπεια, πρόσθετες προδιαγραφές, οι οποίες δεν προβλέπονται στη Διακήρυξη δεν είναι δυνατό να προσμετρηθούν θετικά γι’ αυτούς που τις διαθέτουν, πολλώ δε μάλλον δεν γίνεται να θέσουν εκτός διαδικασίας τους προσφέροντες που δεν τις διαθέτουν.
Τέλος, η αναθέτουσα αρχή απαραδέκτως επιχειρεί δια των απόψεών της να εισαγάγει νέο λόγο αποκλεισμού και μάλιστα χωρίς τεκμηρίωση. ΑΕΠΠ, Απόφαση 440/2020

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 4 του αρθ. 372 Ν. 4412/16, η άσκηση αίτησης αναστολής κωλύει τη σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν με την προσωρινή διαταγή ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά.

Συνεπώς, δεν δύναται ο Δήμος να υπογράψει σύμβαση.

Ελλειπής τεχνική προσφορά – γάλα

Σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης που αφορούν είδη γαλακτοπωλείου το χορηγούμενο γάλα θα πρέπει να είναι υψηλής παστερίωσης-υψηλής θερμικής επεξεργασίας μέχρι 45 ημερών.

Το προσφερόμενο γάλα του παρεμβαίνοντος (γάλα «… ΓΑΛΑ ΜΑΚΡΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ) από την επισκόπηση της προσφοράς της προκύπτει ότι είναι γάλα υψηλής θερμικής επεξεργασίας με τη μέθοδο UHT όπως αναγράφεται στο άρθρο 80 του κώδικα τροφίμων και ποτών στην παράγραφο 5γ. Το γάλα υψηλής θερμικής επεξεργασίας UHT είναι γάλα μακράς διαρκείας. Στις προδιαγραφές προϊόντων του παρεμβαίνοντος (προμηθεύτρια εταιρεία «…») δεν αναφέρεται ο χρόνος ζωής του προσφερόμενου προϊόντος, ενώ υπάρχουν υπεύθυνες δηλώσεις των προμηθευτών του «…» και «…» ότι έλαβαν γνώση των όρων της διακήρυξης 23/2020 και θα προμηθεύουν τον κύριο «…» με προϊόντα γαλακτοπωλείου, οι οποίες ουδόλως δύνανται να θεραπεύσουν την ως άνω πλημμέλεια της προσφοράς εφόσον δεν συμμορφώνεται με όρους της διακήρυξης επί ποινή αποκλεισμού, καθώς οι εν λόγω δηλώσεις πέραν του ότι είναι γενικόλογες ουδαμώς αναφέρονται στους συγκεκριμένους όρους της διακήρυξης.

Εξάλλου με τη διακήρυξη το προσφερόμενο γάλα μακράς διαρκείας 12 μηνών (γάλα «…») δεν τηρεί τις προδιαγραφές οι οποίες είναι γάλα πλήρες και ελαφρύ υψηλής παστερίωσης -υψηλής θερμικής επεξεργασίας μέχρι 45 ημερών κατ’ αποδοχή σχετικού ισχυρισμού της αναθέτουσας αρχής η οποία διά των απόψεων της συνομολογεί την ουσιαστική βασιμότητα του οικείου λόγου προσφυγής.

Συνεπώς ο λόγος της προσφυγής γίνεται δεκτός ως βάσιμος απορριπτόμενου του περί του αντιθέτου ισχυρισμού του παρεμβαίνοντος. ΑΕΠΠ Απόφαση 1271/2020

Μη νόμιμη συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού. Δεν κωλύεται η σύναψη της σύμβασης.

Η μετάθεση της καταληκτικής προθεσμίας υποβολής και αποσφράγισης προσφορών έλαβε την απαιτούμενη δημοσιότητα. Περαιτέρω, ο διαγωνισμός μη νομίμως διενεργήθηκε από επιτροπή που δεν είχε νόμιμη συγκρότηση, ήτοι από την επιτροπή που συγκροτήθηκε με την από 4.1.2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας, στην οποία το τακτικό μέλος ΧΧΧ ορίστηκε συγχρόνως και αναπληρώτρια του Προέδρου, ενώ η συγκεκριμένη επιτροπή μετά την παραίτηση και συνταξιοδότηση του αρχικού της Προέδρου ΑΑΑ μέχρι την ολοκλήρωση των εργασιών της και σύνταξη του Πρακτικού 2 στις 16.4.2019 δεν συγκροτήθηκε ούτε λειτούργησε νόμιμα. Συνεπώς, πάσχουν ακυρότητα όλες οι γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής διαγωνισμού, καθώς και οι εκδοθείσες βάσει αυτών αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας.

Πλην όμως, δεδομένου ότι στον επίδικο διαγωνισμό ως κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είχε ορισθεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή, άρθρο 86 ν.4412/2016), ότι η Επιτροπή του διαγωνισμού έλεγξε απλώς την πληρότητα των τυπικών δικαιολογητικών συμμετοχής των προσφερόντων και κατέγραψε τις οικονομικές τους προσφορές, χωρίς αξιολόγηση επί της ουσίας των προσφορών τους και διατύπωση υποκειμενικών κρίσεων, το δε αποτέλεσμα του διαγωνισμού εγκρίθηκε από την αρμόδια προϊσταμένη αρχή, ήτοι την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας, ότι πάντως προσήλθαν και κατέθεσαν προσφορά πέντε επιχειρήσεις και η αναδειχθείσα ως μειοδότρια προσέφερε έκπτωση 56,15%, καθώς και ότι ο αποκλεισμός της ΙΙΙ ΑΕ έγινε για αντικειμενικούς λόγους αναγόμενους στο προδήλως παραδεκτό της προσφορά της, χωρίς να υποβληθούν ενστάσεις, παρά την ως άνω συντελεσθείσα πλημμέλεια κατά τη διαδικασία σύναψης της σύμβασης, υπό τις συγκεκριμένες περιστάσεις της κρινόμενης υπόθεσης, η μη νόμιμη συγκρότηση της Επιτροπής δεν δύναται να αποτελέσει διακωλυτικό λόγο της σύναψης της εξεταζόμενης σύμβασης. Ανακαλείται η 22/2019 πράξη της Επιτρόπου του Ελ. Συν. (ΕΛ.ΣΥΝ. VI Τμήμα, Απόφαση 1250/2019)

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Αρχικά, η υπηρεσία προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, θέτοντάς του προθεσμία που δε μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρες από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης.

Η υπογραφή του συμφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα.

Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική πρόκληση, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του και ακολουθείται η διαδικασία του άρθρου 103 για τον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται, σύμφωνα με την περίπτωση β’ της παραγράφου 1 του άρθρου 106.

Τα ανωτέρω ρυθμίζονται από τις διατάξεις του αρθ. 105 παρ. 4 κ 5 ν. 4412/16.

Αόριστη πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών στον προσωρινό ανάδοχο

Έγγραφη ειδοποίηση απευθυνόμενη γενικά σε όλους τους προσφέροντες στους οποίους πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, με την οποία επαναλαμβάνεται το περιεχόμενο των εφαρμοστέων διατάξεων για προσκόμιση ή συμπλήρωση των ελλειπόντων δικαιολογητικών χωρίς ειδική αναφορά ανά προσφέροντα των δικαιολογητικών που πρέπει να προσκομίσει ή να συμπληρώσει, είναι ασαφής και αόριστη, με συνέπεια η απόρριψη προσφοράς προσωρινού αναδόχου λόγω μη υποβολής ή συμπλήρωσης δικαιολογητικών σε συνέχεια της ειδοποίησης αυτής να μην είναι νόμιμη. (Ελ.Συν. Τμήμα VI, Απόφαση 171/19)

Άσκηση κατασταλτικού ελέγχου από το Ελ.Συν.

Από το Ελεγκτικό Συνέδριο διεξάγεται υποχρεωτικά κατασταλτικός έλεγχος των λογαριασμών των δήμων, των περιφερειών και των νομικών τους προσώπων δημοσίου δικαίου, καθώς και των κοινωφελών επιχειρήσεων, των επιχειρήσεων ύδρευσης αποχέτευσης και των δημοτικών ανωνύμων εταιρειών του άρθρου 266 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων.

Ο έλεγχος είναι ετήσιος τακτικός και δειγματοληπτικός, εκτός εάν από το δειγματοληπτικό έλεγχο προέκυψαν λόγοι που επιβάλλουν τη γενίκευση του κατασταλτικού ελέγχου και διενεργείται μετά το τέλος κάθε οικονομικής χρήσης ή είναι έκτακτος γενικός ή ειδικός ή θεματικός και συνίσταται στον έλεγχο νομιμότητας και κανονικότητας της διαχείρισης.

Κατά τον κατασταλτικό έλεγχο ελέγχονται ιδίως:

α) η τήρηση της αρχής της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης, β) η ορθή τήρηση του κατά περίπτωση ισχύοντος λογιστικού ή διαχειριστικού συστήματος, σύμφωνα με τους κανόνες και τις αρχές που το διέπουν, γ) η τήρηση και ενημέρωση των λογαριασμών, ώστε να απεικονίζουν με ακρίβεια το περιεχόμενο των οικονομικών πράξεων και δημοσιονομικών ενεργειών, δ) η νόμιμη καταβολή του μεριδίου τυχόν συμμετοχής ενός ή περισσοτέρων Ο.Τ.Α. σε κάθε φύσεως νομικά πρόσωπα αυτών ή σε προγραμματικές συμβάσεις, ε) η νόμιμη λήψη δανείων, η παροχή εγγυήσεων και η τήρηση των όρων των σχετικών συμβάσεων, στ) η νόμιμη διαχείριση της κινητής και ακίνητης περιουσίας και ζ) η έγκαιρη και κανονική απόδοση των υπέρ τρίτων εισπραττόμενων νομίμων δικαιωμάτων και η είσπραξη και η διαχείριση των ανταποδοτικών τελών ή άλλων ειδικών εσόδων ή των εσόδων από δάνεια ή των βεβαιωθέντων εσόδων από οφειλές και πρόστιμα σε βάρος τρίτων.

Αρμόδιος για τον κατασταλτικό έλεγχο είναι ο ίδιος Επίτροπος που είναι αρμόδιος για τον προληπτικό έλεγχο των δαπανών των υπόχρεων φορέων.

Για τις αποκεντρωμένες υπηρεσίες αρμόδιος είναι ο Επίτροπος της έδρας τους. Ειδικά για την Μητροπολιτική Περιφέρεια Αττικής αρμόδιοι για τις οικείες περιφερειακές ενότητες είναι οι Επίτροποι που ορίζονται από την Ολομέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Ο κατασταλτικός έλεγχος πρέπει να ολοκληρωθεί μέσα σε έξι μήνες από την ημερομηνία αποστολής του αντιγράφου του απολογισμού ή ισολογισμού του υπόχρεου για κατασταλτικό έλεγχο φορέα, ο οποίος συνοδεύεται: α) από τις σχετικές εκθέσεις και πράξεις των αρμοδίων οργάνων του, β) την έκθεση των ορκωτών λογιστών ελεγκτών και γ) από κάθε σχετικό με τον έλεγχο στοιχείο, που καθορίζεται με απόφαση της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου και σε κάθε περίπτωση εντός του επομένου διαχειριστικού έτους, από αυτό που αφορά ο κατασταλτικός έλεγχος.

Η σχετική έκθεση περί των αποτελεσμάτων του διενεργηθέντος κατασταλτικού ελέγχου, για το σύνολο των υπόχρεων φορέων διαβιβάζεται στους Υπουργούς Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών, καθώς και στην Επιτροπή Διαφάνειας και θεσμών της Βουλής.

Σε κάθε περίπτωση ο Πρόεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου μπορεί να διατάξει έκτακτο διαχειριστικό έλεγχο της διαχείρισης ενός Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου αυτού.

Σε περίπτωση μη υποβολής του απολογισμού ή και του ισολογισμού Ο.Τ.Α. α’ βαθμού στο Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με το άρθρο 163 παρ. 5 εδάφιο α’ του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, επιβάλλονται σε βάρος των υπαιτίων οι κυρώσεις του άρθρου 45 του παρόντος νόμου και παράλληλα διενεργείται έκτακτος έλεγχος σύμφωνα με το άρθρο 163 παρ. 5 εδάφιο β’ του ίδιου Κώδικα.

Ο έλεγχος των λογαριασμών των φορέων που αναφέρονται στην παρ. 1 επιτρέπεται να ενεργείται στο Κατάστημά τους.

Βλ. αρθ. 51 Ν. 4129/13.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Σύμφωνα με το αρθ. 103 παρ. 4 ν. 4412/16, αν ο προσωρινός ανάδοχος δεν υποβάλει στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα, των παραπάνω δικαιολογητικών, απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου και καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του, που είχε προσκομισθεί.

Ειδικά στις διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης έργου, μελέτης και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, οι εγγυήσεις συμμετοχής καταπίπτουν υπέρ του κυρίου του έργου, μετά από γνώμη του αρμόδιου Τεχνικού Συμβουλίου (αρ. 72. παρ. 1 ν. 4412/16).