Όλα τα άρθρα του/της john

Κατακύρωση αποτελέσματος έργου-Σύναψη σύμβασης

Η κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού γίνεται με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου της αναθέτουσας αρχής ( ήτοι στους δήμους με απόφαση  της  οικονομικής επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 72 § 1(ε)Ν.3852/10), μετά από σύνταξη πρακτικού γνωμοδότησης της επιτροπής διαγωνισμού στο οποίο αναγράφεται η τυχόν συμπλήρωση δικαιολογητικών κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 103 Ν.4412/16 και διαβίβαση σχετικού φακέλου σε αυτήν ( άρθρο 103 § 6 Ν.4412/16 όπως τροποποιήθηκε με την § 23 του άρθρου 107 Ν.4497/17 και με  την παρ 12 του άρθρου 43 Ν.4605/19 )

Η νομιμότητα της κατακυρωτικής απόφασης ,δηλαδή της πράξεως με την οποία ολοκληρώνεται η σύνθετη διοικητική ενέργεια του διαγωνισμού,εξαρτάται από την νομιμότητα των προηγουμένων πράξεων της οικείας διοικητικής διαδικασίας (ΕΛ.ΣΥΝ: Κλιμάκιο 6 Πράξη 40/06 ,IV Τμήμα Πράξη 13/2002,ΣτΕ Απόφαση Δ΄ Τμήματος 3125/2001 )

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί αμέσως την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα που δεν έχει αποκλεισθεί οριστικά  εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο με κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως με τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κ.λπ., επί αποδείξει.( άρθρο 105 παρ 2 Ν.4412/16 όπως τροποπ. με την παρ 13 περ β άρθρου 43Ν.4605/19 )

Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά της, εφόσον η αναθέτουσα αρχή δεν την κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες που δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά. Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως, η σύναψη της σύμβασης επέρχονται εφόσον και όταν συντρέξουν σωρευτικά τα εξής:

α) σε συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία άνω των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ, παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης προδικαστικής προσφυγής ή σε περίπτωση άσκησης, παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της Α.Ε.Π.Π. και σε περίπτωση άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της Α.Ε.Π.Π., εκδοθεί απόφαση επί της αίτησης, με την επιφύλαξη της χορήγησης προσωρινής διαταγής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 372 και
β) ολοκληρωθεί επιτυχώς ο προσυμβατικός έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με τα άρθρα 35 και 36 του ν. 4129/2013, εφόσον απαιτείται και
γ) κοινοποιηθεί η απόφαση κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον ο τελευταίος υποβάλλει, έπειτα από σχετική πρόσκληση,υπεύθυνη δήλωση, που υπογράφεται από τον νόμιμο εκπρόσωπο του οικονομικού φορέα  κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 79Α, στην οποία θα δηλώνεται ότι, δεν έχουν επέλθει στο πρόσωπό του οψιγενείς μεταβολές που επηρεάζουν εκ των υστέρων τους όρους και τις προϋποθέσεις συμμετοχής του ,κατά την έννοια του άρθρου 104 και μόνον στην περίπτωση του προσυμβατικού ελέγχου ή της άσκησης προδικαστικής προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης. Η υπεύθυνη δήλωση ελέγχεται από το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο, το οποίο συντάσσει πρακτικό που συνοδεύει τη σύμβαση.».( αντικ. της παρ 3 του άρθρου 105 Ν.4412/16 με την παρ 13γ του άρθρου 43 Ν.4605/19) 

Μετά την επέλευση των εννόμων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης, η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, «θέτοντάς του προθεσμία που δε μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρες» από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης.

Η υπογραφή του συμφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική πρόκληση, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του και ακολουθείται η διαδικασία του άρθρου 103 (πρόσκληση για την υποβολή των δικαιολογητικών κατακύρωσης, έλεγχος των δικαιολογητικών από την επιτροπή διαγωνισμού κ.λ.π) για τον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.   

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται, σύμφωνα με την περίπτωση β’ της παραγράφου 1 του άρθρου 106 Ν.4412/16.

 

Πρόσκληση στον «προσωρινό ανάδοχο» έργου για υποβολή δικαιολογητικών- Χρόνος έκδοσης & ισχύος των δικαιολογητικών

Η  αναθέτουσα αρχή μετά τη κήρυξη του προσωρινού αναδόχου με απόφασή της (της Οικονομικής Επιτροπής στους Δήμους η του Διοικητικού Συμβουλίου στα Νομικά Πρόσωπα )( βλ. άρθρο 98 Ν.4412/16 , για συμβάσεις έργων)  αποστέλλει έγγραφη ειδοποίηση  σε αυτόν , να υποβάλει εντός προθεσμίας  δέκα (10) ημερών  από την κοινοποίησή της , τα πρωτότυπα ή αντίγραφα όλων των δικαιολογητικών, όπως καθορίζονται ειδικότερα στα έγγραφα της σύμβασης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού, καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής. Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος παραδίδεται εμπρόθεσμα στην Επιτροπή Αξιολόγησης. (βλ. άρθρο 103 § 1 Ν.4412/16 όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 12α του άρθρου 43 Ν.4605/19)

  • Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υπoβλήθηκαν και ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλλει εντός της προθεσμίας δέκα (10) ημερών  από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, αίτημα προς το αρμόδιο όργανο αξιολόγησης για την παράταση της προθεσμίας υποβολής, το οποίο συνοδεύεται με αποδεικτικά έγγραφα από τα οποία να αποδεικνύεται ότι έχει αιτηθεί τη χορήγηση των δικαιολογητικών, η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών για όσο χρόνο απαιτηθεί για τη χορήγηση των δικαιολογητικών από τις αρμόδιες αρχές. (άρθρο 103§2Ν.4412/16 όπως αντικ.  με την παρ 12β άρθρου 43 Ν.4605 /19 ) )
  • Αν  κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν είναι ψευδή ή ανακριβήη προσφορά του προσωρινού αναδόχου απορρίπτεται (άρθρο 103§3Ν.4412/16)
  • Αν  ο προσωρινός ανάδοχος δεν υποβάλει στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα,των παραπάνω δικαιολογητικών,η προσφορά του προσωρινού αναδόχου απορρίπτεται (άρθρο 103§4Ν.4412/16)
  • Αν από τα υποβληθέντα από τον προσωρινό ανάδοχο δικαιολογητικά δεν αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού του ,η προσφορά του απορρίπτεται(άρθρο 103§5 Ν.4412/16)

Σε όλες τις ως άνω περιπτώσεις ( ήτοι της μη εμπρόθεσμης υποβολής δικαιολογητικών ,της υποβολής ψευδών η ανακριβών στοιχείων και της απόδειξης  συνδρομής λόγων αποκλεισμού ) η κατακύρωση του αποτελέσματος γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά ,βάσει των ειδικότερων κριτηρίων ανάθεσης όπως είχαν οριστεί στα έγγραφα της σύμβασης,χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε και καταπίπτει η εγγυητική επιστολή του προσωρινού αναδόχου υπέρ της αναθέτουσας αρχής ,με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 104 Ν.4412/16 ( προηγούμενη ενημέρωση της αναθέτουσας αρχής )

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει εμπρόθεσμα τα δικαιολογητικά /η υποβάλλει ψευδή η αναληθή στοιχεία /η δεν προσκομίσει  ένα η περισσότερα δικαιολογητικά /η από τα υποβληθέντα δικαιολογητικά δεν αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού του, η διαδικασία ματαιώνεται(άρθρο 103§3,4,5 Ν.4412/16 όπως τροποποιήθηκαν από τις  § 20,21,22 του άρθρου 107 του Ν 4497/2017)

 Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από την Επιτροπή και τη διαβίβαση του φακέλου προς την Αναθέτουσα Αρχή ((την Οικονομική Επιτροπή στους Δήμους η το Διοικητικό Συμβούλιο στα Νομικά Πρόσωπα ) για τη λήψη απόφασης είτε κατακύρωσης του αποτελέσματος ( απόφαση κατακύρωσης άρθρου 105 Ν.4412/16 )  είτε για την απόρριψη της προσφοράς του προσωρινού αναδόχου και την κατακύρωση στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας . (άρθρο 103§6 Ν.4412/16 όπως τροποποιήθηκε από την. § 23 του άρθρου 107 του Ν 4497/2017).

Όσοι«δεν έχουν αποκλεισθεί οριστικά »λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που κατατέθηκαν. (άρθρο 103§7 Ν.4412/16 όπως τροποπ με  την παρ 12 περ δ άρθρου 43 Ν.4605/19).

Κατόπιν δημοσίευσης του Ν.4605/1-4- 19 η Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ εξέδωσε διευκρινιστικό έγγραφο όσον αφορά τον χρόνο έκδοσης και ισχύος των δικαιολογητικών που προσκομίζονται από τον προσωρινό ανάδοχο (δικαιολογητικών κατακύρωσης ) .Δείτε το έγγραφο  εδώ

Προμήθεια : «Δημιουργία νησίδων ασφαλείας»

Η ως άνω σύμβαση ορθώς ανατέθηκε απευθείας, χωρίς να τηρηθούν οι διατάξεις του άρθρου 118 παρ. 5 του ν. 4412/2016 σχετικά με τη διενέργεια δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης, δεδομένου ότι η προμήθεια των προαναφερθέντων υλικών, για την οποία άλλωστε δεν συντάχθηκε μελέτη στηριζόμενη σε εξειδικευμένες τεχνικές γνώσεις και επιστημονικές μεθόδους, χαρακτηρίζει συνολικά το αντικείμενό της, σύμφωνα και με την ως άνω ανάλυση των επιμέρους οικονομικών στοιχείων της προϋπολογισθείσας δαπάνης, και παρά την εγγραφή της στο Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου. Επιπλέον, ενόψει του ότι στον Κ.Α.Ε. 66 εγγράφονται κατά νόμο οι δαπάνες προμήθειας αναλώσιμων υλικών, επιτρεπτώς   η συγκεκριμένη πίστωση εγγράφηκε εν προκειμένω σε κωδικό της κατηγορίας 73 του προϋπολογισμού του έτους 2018 του Δήμου Α… (πρβλ. ΚΠΕΔ στο VII Τμ. 256/2018). Τέλος, προσκομίζεται το από 26.7.2018 Δελτίο Εισαγωγής Υλικού του Γραφείου Αποθήκης της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, Προμηθειών, Δημοπρασιών – Ανάθεσης Εργασιών του Δήμου, για την παραλαβή 100 τεμαχίων προκατασκευασμένων κρασπέδων από σκυρόδεμα, το οποίο συντάχθηκε βάσει του 64/26.7.2018 τιμολογίου πώλησης του αναδόχου για την εξόφληση της 1ης πιστοποίησης της προμήθειας των υλικών και με βάση το οποίο εκδόθηκε το ελεγχόμενο χρηματικό ένταλμα.Κατ’ ακολουθία των ανωτέρω, η ελεγχόμενη δαπάνη είναι νόμιμη. (ΕΛ.ΣΥΝ:Κλιμάκιο Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών στο VII Τμήμα,Πράξη 23/19)

Αρμόδια όργανα υπογραφής χρηματικών ενταλμάτων Ν.Π.Δ.Δ Δήμου που δεν διαθέτει διοικητικό προσωπικό

Στα δημοτικά Ν.Π.Δ.Δ. που δεν έχουν δικό τους διοικητικό προσωπικό και η ταμειακή τους υπηρεσία διεξάγεται από το δήμο που τα έχει συστήσει, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 166 του   ν. 3463/2006, νοείται ότι διεξάγεται εν γένει η λειτουργία της οικονομικής τους υπηρεσίας. Σε αυτή την περίπτωση, οι αρμοδιότητες ανάληψης των υποχρεώσεων, εκκαθάρισης και εντολής των δαπανών ασκούνται από τις αντίστοιχες υπηρεσίες του δήμου και οι σχετικές πράξεις υπογράφονται από τα όργανα που είναι αρμόδια για τις δαπάνες του δήμου. Σύμφωνα με τα ανωτέρω, στα δημοτικά Ν.Π.Δ.Δ. των οποίων η ταμειακή υπηρεσία διεξάγεται από το δήμο που τα έχει συστήσει ή που έχει συμμετάσχει στην ίδρυσή τους και μετά την έναρξη ισχύος του ν. 4555/2018 (19.7.2018) η υπηρεσία αυτή συνεχίζει να διεξάγεται όπως  πριν από την ισχύ του, υπό την έννοια ότι όλες οι σχετικές αρμοδιότητες εξακολουθούν να ασκούνται από τις υπηρεσίες του δήμου. Κατά τη διεξαγωγή της εφαρμόζονται όμως πλέον τα οριζόμενα από το ν. 4555/2018 και ειδικότερα στα άρθρα 203-206 αυτού όσον αφορά στα αρμόδια όργανα εκκαθάρισης δαπανών, υπογραφής χρηματικών ενταλμάτων κλπ. (276/2018, 228/2018, ΚΠΕΔ στο VII Τμ. Ελ. Συν.).

Δεν είναι νόμιμη η δαπάνη  και διότι, μολονότι η ταμειακή υπηρεσία του Συνδέσμου διεξάγεται από τον εκ των συμμετεχόντων σ’ αυτόν Δήμο Κορυδαλλού, όπως προκύπτει από την 1796/26.11.2018 απόφαση του Προέδρου του και την …/9.3.2005 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κ…, η μεν απόφαση ανάληψης υποχρέωσης δεν υπογράφεται, πέραν του διατάκτη του Συνδέσμου, από τον αρμόδιο Προϊστάμενο Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Κ…, το δε ελεγχόμενο χρηματικό ένταλμα δεν υπογράφεται από τα αρμόδια όργανα του Δήμου, όπως ρητώς προβλέπεται στο άρθρο 204 παρ. 1 περ. β΄ του ν. 4555/2018, ήτοι τον Προϊστάμενο Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου και τον αρμόδιο συντάκτη, όπως αυτός ορίζεται από το Δήμο. Άλλωστε, από κανένα έγγραφο του φακέλου δεν προκύπτει ότι ο υπογράφων το επίμαχο χρηματικό ένταλμα υπάλληλος του Δήμου Κ…, Γ… Τ…, έχει αρμοδιότητα υπογραφής αυτού ως συντάκτης, δοθέντος ότι δεν προσκομίζεται σχετική επίκαιρη απόφαση του Δήμου, αφού η προσκομισθείσα 18/11.1.2012 απόφαση του Δημάρχου Κ… αφορούσε μόνο το έτος 2012.Κατ’ ακολουθίαν των ανωτέρω, το ελεγχόμενο χρηματικό ένταλμα δεν πρέπει να θεωρηθεί.(ΕΛ.ΣΥΝ:Κλιμάκιο Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών στο VII Τμήμα,Πράξη 63/19)

Αμοιβή για την παροχή «Υπηρεσιών συμβούλου σε θέματα πολεοδομικά και χωροταξικά»

Οι ανατεθείσες υπηρεσίες υπάγονται στην έννοια των τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, καθόσον αφορούν στην παροχή γνώσεων και ικανοτήτων με τη διάθεση κυρίως συγκεκριμένου επιστημονικού προσωπικού και άλλων μέσων επί ορισμένου χρόνου, όπως προβλέπεται στο άρθρο 2 παρ. 3 περ. 6 περ. β΄ του ν. 4412/2016, και συνιστούν το αποτέλεσμα συστηματικής και αναλυτικής επιστημονικής και τεχνικής εργασίας σε συγκεκριμένο αντικείμενο με ταυτόχρονη υποβολή προτάσεων, με στόχο την επέμβαση σε ήδη συνταχθείσες (ΓΠΣ) ή προς κατάρτιση (ΕΧΣ, ΤΧΣ) μελέτες.

Το γεγονός δε ότι ως CPV χρησιμοποιήθηκε από τον Δήμο κωδικός που αντιστοιχεί σε «υπηρεσίες συμβούλου», που δεν περιλαμβάνονται στο Παράρτημα I του Προσαρτήματος Γ΄ του ν. 4412/2016, δεν ασκεί επιρροή, διότι από την αναλυτική τεχνική περιγραφή του αντικειμένου της σύμβασης, τα παραδοτέα και το επιστημονικό προσωπικό που πρόκειται να απασχοληθεί στο πλαίσιο αυτής, προκύπτει ότι οι ανατεθείσες υπηρεσίες εμπίπτουν στην έννοια των ανωτέρω υπηρεσιών.

Συνακόλουθα, της απευθείας ανάθεσης των επίμαχων υπηρεσιών έπρεπε να προηγηθεί η τήρηση της διαδικασίας του άρθρου 118  παρ. 5 του ν. 4412/2016, ήτοι η διεξαγωγή κλήρωσης.

Εντούτοις, λαμβανομένου υπόψη ότι η διάκριση μεταξύ των υπηρεσιών συμβούλου και των λοιπών επιστημονικών υπηρεσιών παρίσταται δυσχερής, η εσφαλμένη ως άνω υπαγωγή από τα όργανα του Δήμου Α… δεν έγινε με πρόθεση καταστρατήγησης  των παρατεθεισών διατάξεων, αλλά από συγγνωστή πλάνη, καθόσον πεπλανημένα αυτά υπέλαβαν ότι επρόκειτο για ανάθεση γενικών υπηρεσιών συμβούλου και ότι, συνεπώς, ήταν δυνατή η ανάθεσή τους χωρίς την τήρηση της διαδικασίας του άρθρου 118 παρ. 5 του ν. 4412/2016.

Κατ’ ακολουθία των ανωτέρω, το ελεγχόμενο χρηματικό ένταλμα θα μπορούσε να θεωρηθεί λόγω συγγνωστής πλάνης, εάν δεν είχε λήξει το οικονομικό έτος τις πιστώσεις του οποίου βαρύνει.(ΕΛ.ΣΥΝ:Κλιμάκιο  Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών στο VII Τμήμα,Πράξη 74/19)

Συμπληρωματική Σύμβαση έργου σε ποσοστό 50% της αρχικής κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 156 παρ. 1α΄ Ν. 4412/2016.

Η δαπάνη είναι μη νόμιμη, διότι τα προβαλλόμενα ως απρόβλεπτα γεγονότα, ήτοι η αποσάρθρωση του φέροντος σκελετού του αμφιθεάτρου, δεν προέκυψαν αιφνιδίως αλλά υπήρχαν κατά το χρόνο κατάρτισης της αρχικής σύμβασης και  ο Δήμος Κ… δεν κατόρθωσε, αν και φέρει το βάρος απόδειξης, να αποδείξει ότι δεν μπορούσε να προβλεφθεί αντικειμενικά σύμφωνα με τους κανόνες της ανθρώπινης εμπειρίας και λογικής. Συγκεκριμένα, παρουσιάζεται αντίφαση στη σχετική αιτιολογία, αφού, αν και στην αιτιολογική έκθεση σημειώνεται ότι μετά την αποξήλωση του δαπέδου φάνηκε η αποσάθρωση μεγάλου (σε τέτοιο σημείο που το ποσό της συμπληρωματικής σύμβασης να φτάσει στο ανώτατο ποσοστό που θα μπορούσε να φτάσει, ήτοι σε ποσοστό 50% της αρχικής σύμβασης) τμήματος του σκελετού που βρίσκεται κάτω από το δάπεδο, στο έγγραφο επανυποβολής σημειώνεται, με σκοπό να αιτιολογηθεί ότι δεν μπορούσε αντικειμενικά με βάση τη δειγματοληπτική αποξήλωση που πραγματοποίησε ο μελετητής να προβλεφθεί το μέγεθος του προβλήματος, ότι οι δοκοί που αντικαταστάθηκαν αντιστοιχούν σε μικρό ποσοστό του συνόλου τους, ώστε, τελικώς, καταλείπεται αμφιβολία περί της έκτασης της αποσάθρωσης (μεγάλης ή περιορισμένης) και της δυνατότητας πρόβλεψης της.

Ωστόσο, λαμβάνοντας υπόψη ότι η καταστροφή των προς αντικατάσταση δοκών αφορούσε στο επάνω μέρος επί του οποίου εδράζονταν τα ξύλινα δάπεδα, ενώ οι άλλες τρεις πλευρές αυτών που ήταν ορατές διατηρούνταν σε καλή κατάσταση, καθώς και ότι οι συμπληρωματικές εργασίες ήταν αναγκαίες για την άρτια ολοκλήρωση του θεάτρου και δεν μπορούσαν να αποχωριστούν από τις αρχικές, κρίνεται ότι ο Δήμος Κ… προχώρησε στη σύναψη της συμπληρωματικής σύμβασης χωρίς πρόθεση καταστρατήγησης των σχετικών διατάξεων.

Κατ’ ακολουθία των ανωτέρω, η εντελλόμενη με το ελεγχόμενο χρηματικό ένταλμα δαπάνη θα μπορούσε να θεωρηθεί λόγω συγγνωστής πλάνης, αν δεν είχε λήξει το οικονομικό έτος 2018, τις πιστώσεις του οποίου βαρύνει.(ΕΛ.ΣΥΝ :Κλιμάκιο Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών στο VII Τμήμα ,Πράξη 10/19) 

Χορήγηση σε χρήμα της αξίας των θερινών ειδών ένδυσης και υπόδησης έτους 2018 σε εργαζόμενους δημοτικής επιχείρησης .

Μη νόμιμη δαπάνη διότι μετά την ισχύ του ν. 4354/2015 και του άρθρου 43 ν. 4484/2017 οι παροχές που έχουν στόχο τη διασφάλιση της υγιεινής και της ασφάλειας των συνθηκών εργασίας χορηγούνται αποκλειστικά και μόνο σε είδος. Τα ανωτέρω ισχύουν και για τους υπαλλήλους της Δημοτικής Επιχείρησης Τηλεθέρμανσης, ανεξαρτήτως του αν αυτή υπάγεται στο δημόσιο τομέα, καθόσον αποτελεί Ν.Π.Ι.Δ. του άρθρου 7 παρ. 1 περ. στ΄ ν. 4354/2015 και συνεπώς, κατά τη ρητή διατύπωσή του, υπάγεται στο καθεστώς του εν λόγω ν. 4354/2015, στο οποίο ρυθμίζονται πλέον κατά τρόπο αποκλειστικό οι παροχές σε χρήμα που εισπράττουν οι εργαζόμενοι που εμπίπτουν στο ρυθμιστικό του πεδίο.(ΕΛ.ΣΥΝ:Κλιμάκιο Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών στο VII Τμήμα ,Πράξη 17/2019)

Θέσπιση με τον Ν.4605/19 προθεσμιών ως προς την ολοκλήρωση των διαγωνιστικών διαδικασιών

Με την παρ. 28 του αρθρου 43 Ν.4605/19προστίθεται άρθρο. 221 Α Ν.4412/16  με τίτλο :«Προθεσμίες για την ολοκλήρωση των επιμέρους σταδίων» και ορίζει ότι οι Επιτροπές που έχουν αναλάβει τη διεξαγωγή των διαγωνιστικών διαδικασιών ολοκληρώνουν το έργο τους εντός των κάτωθι προθεσμιών:

α) Όταν κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει μόνο της τιμής η αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών ολοκληρώνεται εντός επτά (7) εργασίμων ημερών από την αποσφράγιση.

β) Όταν κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει μόνο της τιμής και δεν προβλέπεται η υποβολή τεχνικής προσφοράς η αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής ολοκληρώνεται αυθημερόν με την αποσφράγιση. Αν η ολοκλήρωση του ελέγχου δεν είναι δυνατή την ίδια ημέρα, λόγω του μεγάλου αριθμού των προσφορών, ελέγχονται τουλάχιστον οι δέκα (10) πρώτες κατά σειρά υποβολής «η κατά σειρά μειοδοσίας»(§7 άρθρου 56 Ν.4609/19). Στην περίπτωση αυτή η διαδικασία συνεχίζεται τις επόμενες εργάσιμες ημέρες.

γ) Όταν κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, η αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών ολοκληρώνεται εντός τριάντα (30) εργάσιμων ημερών από την αποσφράγιση.

δ) Η αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών ολοκληρώνεται εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών.

ε) Η αξιολόγηση των δικαιολογητικών κατακύρωσης ολοκληρώνεται σε δύο (2) εργάσιμες ημέρες.

στ) Η αξιολόγηση των ενστάσεων από την αρμόδια Επιτροπή ολοκληρώνεται εντός πέντε (5) εργλασιμων ημερών από την κοινοποίηση σε αυτήν της ένστασης και την πλήρη πρόσβαση στα αρχεία του διαγωνισμού. Ειδικά στις περιπτώσεις ενστάσεων κατά διακήρυξης, η αξιολόγηση των ενστάσεων ολοκληρώνεται πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.

Η Αναθέτουσα Αρχή αποφαίνεται επί των Πρακτικών εντός προθεσμίας δέκα (10) εργασίμων ημερών από την κοινοποίηση των σχετικών Πρακτικών.

Οι ως άνω προθεσμίες παρατείνονται αναλόγως σε περίπτωση που ζητηθούν διευκρινήσεις ή συμπληρώσεις ή απαιτείται επιβεβαίωση στοιχείων κατά τις κείμενες διατάξεις. Σε συμβάσεις προϋπολογισμού άνω των δέκα εκατομμυρίων (10.000.000) ευρώ ή σύνθετες συμβάσεις που ο όγκος των δικαιολογητικών ή των τεχνικών προσφορών είναι μεγάλος οι ως άνω προθεσμίες δύνανται να παρατείνονται ως και το εξαπλάσιο των παραπάνω προθεσμιών.

Όλες οι προθεσμίες που θεσπίσθηκαν για πρώτη φορά με το Ν.4605/19  είναι ενδεικτικές και η υπέρβασή τους δεν συνεπάγεται ακυρότητα της  διαδικασίας 

Στην αιτιολογική έκθεση αποσαφηνίζεται, ότι με το άρθρο που προστίθεται, θεσπίζονται ενδεικτικές προθεσμίες για τη διενέργεια των διαδικαστικών πράξεων εκ μέρους των εισηγητικών και αποφαινόμενων οργάνων, προκειμένου να επιταχυνθούν οι διαδικασίες. Οι προθεσμίες αυτές παρατείνονται αναλόγως σε περιπτώσεις σύνθετων συμβάσεων ή σε περιπτώσεις που εκ του νόμου απαιτείται η επιβεβαίωση στοιχείων από τρίτους φορείς (λχ. περίπτωση αρθ. 68 Ν. 3863/10, επιβεβαίωση γνησιότητας εγγυητικών επιστολών κλπ).

Καταβολή αμοιβής σε εταιρία για τη παροχή υπηρεσιών: «Συμπλήρωση φακέλων και ωρίμανση έργων Δήμου χρηματοδοτούμενων από την Περιφέρεια Αττικής – ΠΕΠ Αττικής»

Καταβολή αμοιβής σε εταιρία για τη παροχή υπηρεσιών: «Συμπλήρωση φακέλων και ωρίμανση έργων Δήμου χρηματοδοτούμενων από την Περιφέρεια Αττικής – ΠΕΠ Αττικής» με σκοπό  την επιτάχυνση της διαδικασίας ένταξης νέων έργων αλλά και την ωρίμανση και υλοποίηση των ήδη ενταγμένων

 

Οι ανατεθείσες υπηρεσίες ανάγονται στα συνήθη καθήκοντα των υπαλλήλων επικουρικά μεν του Τμήματος Προγραμματισμού, Πληροφορικής και Ανάπτυξης της Διεύθυνσης Προγραμματισμού, Πληροφορικής, Ανάπτυξης και Κοινωνικής Προστασίας αλλά κυρίως και πρωτίστως του Τμήματος Τεχνικών Έργων, Μελετών και Διενέργειας Διαγωνισμών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Υπηρεσίας Δόμησης, Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του Δήμου, στις αρμοδιότητες της οποίας υπάγονται οι ενέργειες για το σχεδιασμό, την ωρίμανση και την ανάθεση έως την υπογραφή της σύμβασης καθώς και τον έλεγχο της υλοποίησης όλων των προς ένταξη ή ήδη ενταγμένων σε χρηματοδοτικά προγράμματα έργων.

Περαιτέρω, δεν αποδεικνύεται ότι οι ενέργειες αυτές απαιτούν επιπλέον εξειδικευμένη γνώση και εμπειρία, πέραν αυτής που θα πρέπει, σε κάθε περίπτωση, να έχει το υπηρετούν στις Διευθύνσεις αυτές και ιδίως στο Τμήμα Τεχνικών Έργων, Μελετών και Διενέργειας Διαγωνισμών προσωπικό για την εκτέλεση των σχετικών καθηκόντων του (πρβλ. Κ.Π.Ε.Δ. στο VII Τμ. 223/ 2018).

 Όπως όμως προκύπτει από την …/25.5.2017 απόφαση του Δημάρχου Ω…, στο ως άνω Τμήμα τοποθετήθηκαν δύο υπάλληλοι (ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών), εκ των οποίων ο ένας πριν την υπογραφή της επίμαχης σύμβασης ήδη είχε αναλάβει καθήκοντα ως στέλεχος στην Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Διαχείρισης Προγραμμάτων Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας και Άλλων Πόρων του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης (…/1.2.2018 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας), με συνέπεια το αρμόδιο Τμήμα να μην διαθέτει επαρκές προσωπικό για την εκτέλεση των υπηρεσιών αυτών. Το ότι το προσωπικό του Δήμου δεν επαρκεί και για τη στελέχωση του συγκεκριμένου Τμήματος δεν απαλλάσσει εν προκειμένω τον Δήμο, καθόσον δεν προκύπτει ότι προέβη σε κάποια ενέργεια για την κάλυψη των θέσεων που αφορούν σε σχετικές ειδικότητες (άρθρο 19 του Ο.Ε.Υ.), λαμβανομένων υπόψη της σημασίας των αρμοδιοτήτων του Τμήματος και του κόστους ανάθεσής τους σε τρίτο (23.870,00 ευρώ με το Φ.Π.Α.). Εντούτοις, λαμβανομένου υπόψη του πραγματικού γεγονότος της έλλειψης επαρκούς προσωπικού στο σχετικό Τμήμα του Δήμου, τα αρμόδια όργανά του δεν ενήργησαν με πρόθεση καταστρατήγησης των σχετικών διατάξεων, αλλά με την πεποίθηση ότι πρόκειται για όλως ιδιαίτερο και εξειδικευμένο αντικείμενο, για την εκτέλεση του οποίου δεν θα ήταν δυνατό να εξευρεθεί κατάλληλο προσωπικό.

Κατ’ ακολουθία των ανωτέρω, η εντελλόμενη δαπάνη είναι μη νόμιμη, αλλά το ελεγχόμενο χρηματικό ένταλμα θα μπορούσε να θεωρηθεί λόγω συγγνωστής πλάνης.(ΕΛ.ΣΥΝ :Κλιμάκιο Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών στο VII Τμήμα ,Πράξη 80-19)