Όλα τα άρθρα του/της john

Συμβάσεις μίσθωσης έργου με φυσικοθεραπευτές που συγχρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020

α) Η ελεγχόμενη διαδικασία ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της διαφάνειας, αντικειμενικότητας και ίσης μεταχείρισης, διότι στην προκήρυξη σαφώς αναφέρεται η φύση των συμβάσεων (ανάθεσης έργου), το είδος της εργασίας (φυσιοθεραπείες), το χρονικό διάστημα παροχής των εργασιών, ο αριθμός των προσώπων (τρία, ένα ανά ΚΗΦΗ), τα προσόντα συμμετοχής, τα κριτήρια βαθμολόγησης και επιλογής και η ουσιαστική δυνατότητα υποβολής ενστάσεων από τους διαγωνιζομένους. Ενόψει δε της φύσης της σύμβασης των εργασιών, ως συμβάσεων μίσθωσης έργου, δεν νοείται προσδιορισμός ωραρίου εργασίας,ενώ η έλλειψη αναφοράς του οικονομικού ανταλλάγματος στην προκήρυξη και της μεθόδου υπολογισμού του στις συναφθείσες συμβάσεις, καλύπτεται από τον σαφή καθορισμό αυτού στο προαναφερθέν Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Θ… 2014 – 2020 και τις οικείες πράξεις υλοποίησης, σε εφαρμογή των οποίων εκδόθηκε η ως άνω προκήρυξη και συνάφθηκαν οι οικείες συμβάσεις, στα δε στοιχεία αυτά μπορούσαν ευχερώς να ανατρέξουν οι υποψήφιοι προς ενημέρωσή τους. β) Η ωριαία αποζημίωση των φυσιοθεραπευτών, σύμφωνα με την προαναφερθείσα Κ.Υ.Α. και τη Σ.Σ.Ε. ανέρχεται σε 30,00 ευρώ (15,00 ευρώ ανά συνεδρία, που διαρκεί 30 λεπτά), επομένως εν προκειμένω το ύψος της ωριαίας αμοιβής, που υπολογίζεται σε 21,36 ευρώ, δεν υπερβαίνει το προσήκον μέτρο. Κατά ταύτα, οι ελεγχόμενες δαπάνες είναι νόμιμες και τα κρινόμενα χρηματικά εντάλματα πρέπει να θεωρηθούν.(ΕΛ.ΣΥΝ:Κλιμάκιο Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών στο VII Τμήμα .Πράξη 222/18)

Φύλαξη σχολικών κτιρίων

Από το συνδυασμό των άρθρων 75 (παρ. Ι  υποπαρ. στ περ. 1), 243 (παρ. 4) του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ν. 3463/2006, ΦΕΚ Α΄ 114) και 21 (παρ. 11) του ν. 3731/2008 (ΦΕΚ Α΄ 263) προκύπτει ότι οι μεν Δήμοι είναι αρμόδιοι για τη φύλαξη των σχολικών κτιρίων, οι δε Σχολικές Επιτροπές είναι αρμόδιες για τη συντήρηση των υποδομών τους.    

Δοθέντος ότι η αρμοδιότητα διενέργειας των σχετικών διαγωνισμών ανήκει στο Δήμο, η εντελλόμενη δαπάνη αφορά στην επιχορήγηση της Σχολικής Επιτροπής προκειμένου να καλυφθεί το κόστος της φύλαξης ,δεν είναι νόμιμη.(ΕΛ.ΣΥΝ:Κλιμάκιο Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών στο VII Τμήμα ,Πράξη 211/18)

Εκπρόθεσμη χορήγηση ειδών ατομικής προστασίας

Tα είδη ατομικής προστασίας χορηγούνται στους εργαζομένους των ΔΕΥΑ τα μεν χειμερινής ένδυσης πριν από την 1η Οκτωβρίου, τα δε θερινής πριν από την 1η Ιουνίου εκάστου έτους, ώστε να εξασφαλίζεται ο σκοπός της χορήγησής τους που είναι η προστασία αυτών από τις αντίστοιχες καιρικές συνθήκες.

 Η πρόβλεψη της ως άνω προθεσμίας αποσκοπεί, συνεπώς, στην έγκαιρη ενέργεια της διοίκησης της Επιχείρησης, ώστε να μη ματαιώνεται ο σκοπός της χορήγησής τους και δεν συνιστά αποκλειστική προθεσμία, πέραν της οποίας δεν είναι πλέον δυνατή η χορήγηση των ειδών αυτών.

Με δεδομένα αυτά η χορήγηση των ειδών ένδυσης, που προβλέπονται στη σχετική ΣΣΕ, μετά τις προθεσμίες που ορίζονται σε αυτήν, δεν καθίσταται εκ μόνου του λόγου αυτού μη νόμιμη. Συνεπώς η ως άνω προμήθεια είναι νόμιμη, ως αποσκοπούσα στην εκπλήρωση της σχετικής υποχρέωσης της επιχείρησης και πρέπει, να θεωρηθεί το σχετικό χρηματικό ένταλμα. ( ΕΛ.ΣΥΝ : Κλιμάκιο Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών στο VII Τμήμα ,Πράξη 242/18)

Υπογραφή χρηματικών ενταλμάτων Κοινωφελούς Επιχείρησης

Σε περίπτωση που χρηματικό ένταλμα δεν φέρει τις απαιτούμενες υπογραφές, η διαδικασία έκδοσής του δεν έχει ολοκληρωθεί και επομένως αυτό δεν υφίσταται και ως εκ τούτου δεν δύναται να ασκηθεί επ’ αυτού από το Ελεγκτικό Συνέδριο ο προβλεπόμενος προληπτικός έλεγχος της δαπάνης στην οποία αφορά (ΚΠΕΔ VII Τμ. Πρακτικά 13ης Συν. 16.5.2017 και Πρ 271/2017).

H έκδοση κάθε χρηματικού εντάλματος τελειούται δια της υπογραφής του από όλα τα αρμόδια όργανα, η έλλειψη της υπογραφής είτε αυτού που το εκδίδει (Λογιστήριο) είτε του Διευθυντή της Επιχείρησης ισοδυναμεί με μη έκδοση αυτού και συνεπώς μη νομίμως υποβάλλεται σε προληπτικό έλεγχο νομιμότητας από το Ελεγκτικό Συνέδριο. Η έλλειψη προσωπικού σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να δικαιολογήσει παρέκκλιση από τις διατάξεις που αφορούν στην έκδοση των χρηματικών ενταλμάτων της Επιχείρησης, πολλώ μάλλον που αυτό δεν φέρει καμία από τις απαιτούμενες υπογραφές, ο Πρόεδρος δε της Επιχείρησης δεν μπορεί να ενεργεί και ως Διευθυντής της, κατά ρητή απαγόρευση του άρθρου 255 του ν. 3463/2006.Κατ’ ακολουθία των ανωτέρω, εφόσον δεν έχει υποβληθεί για έλεγχο νομίμως εκδοθέν χρηματικό ένταλμα, το Κλιμάκιο απέχει του ελέγχου.(ΕΛ.ΣΥΝ : Κλιμάκιο Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών στο VII Τμήμα ,Πράξη 236/18)

Δημόσιο έργο :Σύναψη σύμβασης υπεργολαβίας – Προϋποθέσεις νομιμότητας

Για τη νόμιμη σύναψη σύμβασης υπεργολαβίας – δηλαδή σύμβασης με την οποία ο ανάδοχος εργολάβος αναθέτει με αμοιβή την εκτέλεση ορισμένων εργασιών σε τρίτον (υπεργολάβο), ο οποίος δεν συνδέεται με νομικό δεσμό με τον εργοδότη (κύριο του έργου), έναντι του οποίου μόνος υπεύθυνος για τις εκτελούμενες από τον υπεργολάβο εργασίες παραμένει ο εργολάβος (Α.Π. 119/2013 και ΕΣ ΚΠΕΔ VII Τμ. 275/2016)απαιτείται η προηγούμενη έγκριση της προς σύναψη υπεργολαβικής σύμβασης από τον κύριο του έργου. Η έγκριση αυτή παρέχεται είτε σιωπηρά, με την πάροδο άπρακτης της προβλεπόμενης αποκλειστικής προθεσμίας των δεκαπέντε ημερών από τη γνωστοποίηση εκ μέρους του αναδόχου εργολάβου στον κύριο του έργου της προς σύναψη υπεργολαβικής σύμβασης, είτε ρητά, με την έκδοση, εντός της ίδιας ως άνω προθεσμίας, σχετικής εγκριτικής πράξης. Η έλλειψη της εν λόγω έγκρισης συνιστά λόγο έκπτωσης του αναδόχου (ΕΣ ΚΠΕΔ στο VII Τμ. 24/2015, 310/2015, 207/2016).

Μη νόμιμη η δαπάνη για την ανόρυξη γεώτρησης σε τοπική κοινότητα διότι του εν λόγω υπεργολαβικού συμφωνητικού και της εκτέλεσης του έργου από τον υπεργολάβο δεν προηγήθηκε απόφαση του αρμοδίου δημοτικού οργάνου, με την οποία να εγκρίνεται η εκ μέρους του αναδόχου ανάθεση σ’ αυτόν της εκτέλεσης του αντικειμένου της σύμβασης όπως ρητά αναφέρεται στα άρθρα 165-166 ν. 4412/2016.

Ωστόσο, τα όργανα του Δήμου ενήργησαν χωρίς πρόθεση καταστρατήγησης των εφαρμοστέων και προσφάτως θεσπισθεισών διατάξεων του ν. 4412/ 2016 και υπέλαβαν πεπλανημένα, πλην συγγνωστώς, αφενός μεν ότι δεν συνέτρεχε περίπτωση σύμβασης υπεργολαβίας υποκείμενης σε έγκριση, αλλά εσωτερική συμβατική σχέση μεταξύ οικονομικών φορέων διεπόμενη από τον Αστικό Κώδικα, και αφετέρου ότι το ως άνω συμφωνητικό είχε αποκλειστικά φορολογικές συνέπειες (ΠΟΛ.1122/2002 που ερμήνευσε το άρθρο 2 παρ. 4 του ν. 2954/2001, Α΄ 255). Κατ’ ακολουθία, το επίμαχο χρηματικό ένταλμα πρέπει να θεωρηθεί λόγω συγγνωστής πλάνης.( ΕΛ.ΣΥΝ : Κλιμάκιο Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών στο VII Τμήμα ,Πράξη 135/2018)

Ανάθεση υπηρεσιών επιμέλειας ύλης λευκώματος και εντύπων εκδηλώσεων

Όπως παγίως γίνεται δεκτό (βλ. ενδεικτικά Πράξεις VII Τμήματος Ελ. Συν. 33/2015, 21/2014, 69/2013 κ.λπ.), δεν είναι επιτρεπτή η ανάθεση σε τρίτους εργασιών που εμπίπτουν στα συνήθη καθήκοντα των υπαλλήλων των Ο.Τ.Α., όπως αυτά περιγράφονται στις οικείες οργανικές τους διατάξεις.Τούτο ενόψει της αρχής της οικονομικότητας, που επιβάλλει την εκπλήρωση των σκοπών των άνω φορέων με την κατά το δυνατόν ελάχιστη επιβάρυνση του προϋπολογισμού τους

Με τα δεδομένα αυτά, κατά παράβαση της αρχής της οικονομικότητας ανατέθηκαν στους ως άνω αναδόχους οι επίμαχες εργασίες διότι αυτές θα μπορούσαν να πραγματοποιηθούν στο σύνολό τους από το προσωπικό του Τμήματος Διοργάνωσης Εκδηλώσεων και φεστιβάλ του Δήμου Θ…, το οποίο, σύμφωνα με τις άνω διατάξεις του Οργανισμού του, είναι ειδικά επιφορτισμένο με την καθολική διοργάνωση και υλοποίηση του εν λόγω φεστιβάλ, με τη συνδρομή και άλλων υπαλλήλων του Δήμου με συναφείς ειδικότητες, οι οποίοι υπηρετούν σε άλλα Τμήματα και Διευθύνσεις του Δήμου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 35 N.3584/2007(βλ.έγγραφο της Διεύθυνσης Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων του Δήμου-4 υπάλληλοι ειδικότητας δημοσιογραφίας, καλλιτεχνικό προσωπικό, φιλόλογοι κ.λπ.). Ειδικότερα, για την εκτέλεση των ως άνω εργασιών δεν απαιτούνταν εξειδικευμένες γνώσεις, απορριπτομένου ως αβασίμου του σχετικού περί του αντιθέτου μοναδικού προβαλλόμενου από το Δήμο λόγου, καθόσον αφενός μεν οι εισηγήσεις των καλλιτεχνικών προγραμμάτων των 51ων και 52ων «Δημητρίων», που περιείχαν πολλά από τα ανατεθέντα κείμενα (βλ.εγκριτικές αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου), έγιναν από το ως άνω Τμήμα, αφετέρου η εκδήλωση των «Δημητρίων» διοργανώνεται κάθε έτος για χρονικό διάστημα 50 ετών και ως εκ τούτου η εμπειρία των υπαλλήλων του Τμήματος για τα καλλιτεχνικά δρώμενα είναι δεδομένη. Τέλος, ο Δήμος δεν προβάλλει υποστελέχωση του εν λόγω Τμήματος ή ιδιαίτερα μεγάλο φόρτο εργασίας των υπηρετούντων σε αυτό υπαλλήλων. Συνεπώς,οι ελεγχόμενες δαπάνες που αφορούν στην καταβολή στους ως άνω αναδόχους των συμφωνηθεισών για  την εκτέλεση των επίμαχων εργασιών αμοιβών τους, είναι μη νόμιμες και, συνακόλουθα, τα επίμαχα χρηματικά εντάλματα, με τα οποία επιδιώκεται η εξόφλησή τους, δεν πρέπει να θεωρηθούν.(ΕΛ.ΣΥΝ:Κλιμάκιο Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών στο VII Τμήμα ,Πράξη 162/18 )

ΕΤΟΣ 2017

 

ΕΛ.ΣΥΝ .Κλιμάκιο Ε, Πράξη 79/2017 «Προγραμματική σύμβαση μεταξύ Δήμου και Δημοτικής Επιχείρησης Υδρευσης -Αποχέτευσης με αντικείμενο: «  Έργα διάθεσης νερού από την Επιχείρηση για άρδευση  στο Δήμο» .

Το Κλιμάκιο κρίνει ότι, μολονότι η ελεγχόμενη σύμβαση εγκαθιδρύει πράγματι συνεργασία μεταξύ δημοσίων φορέων με σκοπό, διά της συνένωσης των μέσων που διαθέτει ο καθένας από αυτούς, την από κοινού εκτέλεση της δημόσιας αποστολής τους και άρα ως τέτοια δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του ν. 4412/2016 (σύμφωνα με το άρθρο 12 παρ 6 και 4), ωστόσο το υποβληθέν για έλεγχο οικείο σχέδιο σύμβασης δεν έχει το ελάχιστο κατά νόμο περιεχόμενο και, ως εκ τούτου, συντρέχει νόμιμος λόγος που κωλύει την υπογραφή του» .


ΕΛ.ΣΥΝ. Κλιμάκιο Ε,  Πράξη  86/2017 «Οι συμπληρωματικές συμβάσεις έργων δεν εμπίπτουν  στο ρυθμιστικό πεδίο της μεταβατικής διάταξης του άρθρου 376 § 1 Ν.4412/16″


ΕΛ.ΣΥΝ .Κλιμάκιο Ε ,Πράξη 91/2017 «Μη νόμιμη για την εκτέλεση έργου, η προσφυγή στο σύστημα υποβολής προσφοράς με ελεύθερη συμπλήρωση τιμολογίου,λόγω μη προμέτρησης των ποσοτήτων των εργασιών για την εκτέλεση του έργου- Σύνδεση ακινήτων με το βαρυτικό δίκτυο αποχέτευσης-».

 (Ανακλήθηκε με την 1340/ 2017  Απόφαση του VI Τμήματος)


ΕΛ.ΣΥΝ ,Κλιμάκιο Ε΄ Πράξη 164/17  Σημαντικό !!! Μη νόμιμη ματαίωση διαγωνισμού έργου και επαναδημοπράτηση του ,λόγω δυνατότητας άρσης των αμφισημιών της διακήρυξης με επιπρόσθετη ενημέρωση από την Αναθέτουσα Αρχή  των συμμετεχόντων στη διαγωνιστική διαδικασία


ΕΛ.ΣΥΝ,Κλιμάκιο Ε΄ Πράξη 182/17:«Προσκόμιση ελλείποντος  δικαιολογητικού / Βεβαίωση γνησίου υπογραφής Υπεύθυνων Δηλώσεων»


ΕΛ.ΣΥΝ, Κλιμάκιο Ε’ Πράξη 482/17 «Πρότυπα τεύχη διακηρύξεων έργων Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ: Α) Πρόσθετοι συμβατοί όροι, Β)Πρόσθετοι μη  συμβατοί όροι που απαιτούν έγκριση του Υπουργού, Γ)Διαδικασία αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών».

ΕΤΟΣ 2018

 

ΕΛ.ΣΥΝ:Κλιμάκιο Ε ,Πράξη 58/18 :α) Συμπλήρωση VI ΤΕΥΔ β)Υπογραφή ΤΕΥΔ


ΕΛ.ΣΥΝ:Κλιμάκιο Ε΄Πράξη 106/18: «Έργα:Α)Σφάλμα στην αναγραφή ολόγραφης τιμής Β)Μη συμπλήρωση δήλωσης ανεκτέλεστου μέρους συμβάσεων»


ΕΛ.ΣΥΝ: Κλιμάκιο Ε΄,Πράξη151/2018:«Χρηματοοικονομική επάρκεια εργοληπτικών επιχειρήσεων»

Ανακλήθηκε με την 846/18 Απόφαση VI Τμήματος 


ΕΛ.ΣΥΝ :Κλιμάκιο Ε΄,Πράξη  165/18 :«Μη συμπλήρωση  στο Τ.Ε.Υ.Δ της κατηγορίας του έργου »


ΕΛ.ΣΥΝ:ΚλιμάκιοΕ΄Πράξη166/18:«Τεχνική επάρκεια εργοληπτικών επιχειρήσεων»


ΕΛ.ΣΥΝ: Κλιμάκιο Ε΄,Πράξη 179/18 «Παράνομος αποκλεισμός οικονομικού φορέα καθιστά την διαγωνιστική διαδικασία μη σύννομη με συνέπεια να κωλύεται η σύμβαση»


ΕΛ.ΣΥΝ:Ε΄Κλιμάκιο,Πράξη΄366/18«Λόγοι αποκλεισμού εργοληπτικής επιχείρισης:Νόμιμοι -Μη Νόμιμοι»