Άρθρο 93 Περιεχόμενο φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής»

Ο ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» περιέχει:

α) στις διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης άνω των ορίων, το ΕΕΕΣ[1]  του άρθρου 79 και την εγγύηση συμμετοχής 

β) στις διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων:

αα) υπεύθυνη δήλωση κατά τα προβλεπόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 79

ββ) εγγύηση συμμετοχής, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 72,

γγ) τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του προσφέροντος ή του υποψήφιου νομικού προσώπου και

δδ) παραστατικό εκπροσώπησης, αν οι οικονομικοί φoρείς συμμετέχουν με αντιπρόσωποτους. Τα ανωτέρω δεν ισχύουν για συμβάσεις με απευθείας ανάθεση των άρθρων 118 και 328. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά των περιπτώσεων α’ και β’, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση πλην της εγγύησης συμμετοχής. [2]

[2] οι υποπεριπτώσεις (γγ) και (δδ) καταργούνται με τη παρ   2 του άρθρου 46 Ν.4447/2016 ( Φ.Ε.Κ 241Α)

[1] Βλέπετε ενημερωτικά σημειώματα  ΕΑΑΔΗΣΥ :

1. Εφαρμογή κανονισμού για ΕΕΕΣ.

2. Εκτελεστικός Κανονισμός 2016/7 της Ε.Ε για καθιέρωση του ΕΕΕΣ.