Άρθρο 378 Προσαρτήματα

Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του παρόντος νόμου τα ακόλουθα Προσαρτήματα:

Προσάρτημα Α’: Παραρτήματα Ι έως XIV του Βιβλίου I (Οδηγία 2014/24/ΕΕ)
Παράρτημα Ι
Παράρτημα ΙΙ
Παράρτημα ΙΙΙ
Παράρτημα IV
Παράρτημα V
Παράρτημα VI
Παράρτημα VII
Παράρτημα VIII
Παράρτημα IX
Παράρτημα X
Παράρτημα XI
Παράρτημα XII
Παράρτημα XIII
Παράρτημα XIV

Προσάρτημα Β’: Παραρτήματα I έως XX του Βιβλίου II (Οδηγία 2014/25/ΕΕ)

Παράρτημα Ι
Παράρτημα ΙΙ
Παράρτημα ΙΙΙ
Παράρτημα IV
Παράρτημα V
Παράρτημα VI
Παράρτημα VII
Παράρτημα VIII
Παράρτημα IX
Παράρτημα X
Παράρτημα XI
Παράρτημα XII
Παράρτημα XIII
Παράρτημα XIV
Παράρτημα XV
Παράρτημα XVI
Παράρτημα XVII
Παράρτημα XVIII
Παράρτημα XIX
Παράρτημα XX

Προσάρτημα Γ’: Παράρτημα I (κωδικοί CPV για συμβα σεις εκπόνησης μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών που αναφέρο νταο στην περίπτωση 8 της παρ. 1 του άρθρου 2)

Προσάρτημα Δ’: Παραρτήματα I και II (πίνακες αντιστοιχίας άρθρων Οδηγίας 2014/24/ΕΕ με άρθρα Βιβλίου I και III και άρθρων Οδηγίας 2014/25/ΕΕ με άρθρα Βιβλίου II και III).