Άρθρο 377 Καταργούμενες διατάξεις

  1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου καταργούνται οι διατάξεις:

(1)της περίπτωση α’ της παρ. 7 του άρθρου 24 του ν. 4386/2016 (Α’ 83),

(2)του δευτέρου εδαφίου του άρθρου 97 του ν. 4368/2016 (Α’ 21), [1]

(3)της παρ. 3 του άρθρου 41 του ν. 4356/2015 (Α’ 181),

(4)της παρ. 4 του άρθρου 50 του ν. 4339/2015 (Α’ 133),

(5)της παρ. 10 του άρθρου 28, της παρ. 6 του άρθρου 48 και της παρ. 5 του άρθρου 70 του ν. 4314/2014 (Α’265),

(6)του άρθρου 47 του ν. 4276/2014 (Α’ 155),

(7)των παράγραφων 1 έως 5 του άρθρου 132 και των άρθρων 133 και 134 του ν. 4270/2014 (Α’ 143),

(8) της παρ. 3 του άρθρου 17 ν. 4262/2014 (Α’ 114),

(9)του άρθρου 62 του ν. 4257/2014 (Α’ 93),

(10)της παρ. 2 του άρθρου 124 του ν. 4249/2014 (Α’73),

(11)της περίπτωσης δ’ της παρ. 2 του άρθρου 8 του ν. 4233/2014 (Α’ 22),

(12)του άρθρου 109 του ν. 4199/2013 (Α’ 216),

(13)των άρθρων 1 έως 4 και 6 έως 9 του ν. 4155/2013 (Α’ 120),

(14)της περίπτωσης 4 της υποπαραγράφου Δ.3 της παρ. Δ’ του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 (Α’ 107),

(15) της παρ. 10 του άρθρου 16 του ν. 4146/2013 (Α’90),

(16)του εδαφίου δ’ της παρ. 2 του άρθρου 29 του ν. 4111/2013 (Α’ 18),

(17) της παρ. 3 του άρθρου 239 του ν. 4072/2012 (Α’86),

(18)της παρ. 7 του άρθρου 6 του ν. 4071/2012 (Α’ 85),

(19)της περίπτωση λζ’ του άρθρου 12 του ν. 4070/2012 (Α’ 82),

(20)της παρ. 5 του άρθρου 43 του ν. 4049/2012 (Α’ 35),

(21)της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4013/2011 (Α’204),

(22)του τρίτου εδαφίου της παρ. 7 του άρθρου 24 του ν. 4002/2011 (Α’ 180),

(23)του άρθρου 150 του ν. 4001/2011 (Α’ 179),

(24)των παραγράφων 6 έως 8 και 10 του άρθρου 1 του ν. 3918/2011 (Α’ 31),

(25)του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 5 και της παρ. 6 του άρθρου 23 του ν. 3894/2010 (Α’ 204),

(26)της παρ. 5 του άρθρου 10 και της παραγράφου 1 του άρθρου 30 του ν. 3889/2010 (Α’ 182),

(27)του ν. 3886/2010 (Α’ 173) με την επιφύλαξη της παρ. 7 του άρθρου 379 [2]

(28) της παρ. 11 του άρθρου 27 του ν. 3867/2010 (Α’ 128)

(29)της περίπτωσης β’ της παρ. VII του άρθρου 172, της παρ. 8 του άρθρου 194 και της παρ. 5 του άρθρου 196 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), [10]

(30)της περίπτωσης α’, της παρ. 1, του άρθρου έβδομου του ν. 3839/2010 (Α’ 51),

(31)του Ν. 3669/2008 (Α΄ 116), πλην των άρθρων 80 έως 110, τα οποία παραμένουν σε ισχύ μέχρι την έκδοση του προεδρικού διατάγματος του άρθρου 83, των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 20 και της παραγράφου 1α του άρθρου 176 [3]. Ειδικά η υποχρέωση δημοσίευσης περίληψης της διακήρυξης σε δύο ημερήσιες εφημερίδες, που προβλέπεται στο άρθρο 15 του ως άνω νόμου, καταργείται με την επιφύλαξη της παρ. 10 του άρθρου 379. Ειδικά η υποχρέωση δημοσίευσης περίληψης της διακήρυξης στον περιφερειακό και τοπικό τύπο, που προβλέπεται στο ίδιο άρθρο, καταργείται με την επιφύλαξη της παρ. 12 του άρθρου 379,

(32)της παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 3653/2008 (Α’ 49),

(33)των παραγράφων 1, 2, 13, 14 και 15 του άρθρου 25 του ν. 3614/2007 (Α’ 267),

(34)των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου έβδομου του ν. 3607/2007 (Α’ 45),

(35)της περίπτωσης α’ της παρ. 3 του άρθρου 1, της παραγράφου 1 σημείο Α’ και της παραγράφου 1 σημείο Β’ του άρθρου 3, της παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 3548/2007 (Α’ 68), με την επιφύλαξη της παραγράφου 12 του άρθρου 379,

(36)των περιπτώσεων β’ και γ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του ν. 3489/2006 (Α’ 205),

(37)της περίπτωσης ιθ’ της παραγράφου 2 του άρθρου 5, της περίπτωσης ι’ της παραγράφου 1 του άρθρου 6 (τεύχος ΔΔΣ), της παραγράφου 10 του άρθρου 7, της παραγράφου 5 και του εδαφίου δ’ της παρ. 10 του άρθρου 9 του ν. 3469/2006 (Α’ 131), με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του άρθρου 376.

(38)των παραγράφων 1-3, του πρώτου εδαφίου της παρ. 9, της παρ. 10 του άρθρου 209 της παρ. 5 του άρθρου 223, του δεύτερου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 257, της παρ. 7 του άρθρου 265, της παραγράφου 1 του άρθρου 268 του ν. 3463/2006 (Α’ 114),

(39)της παρ. 3 του άρθρου 9 του ν. 3444/2006 (Α’ 46),

(40) του ν. 3316/2005 (Α’ 42), πλην των άρθρων 2Α, της παραγράφου 2 του άρθρου 11 και πλην των άρθρων 39 και 40 τα οποία παραμένουν σε ισχύ μέχρι την έκδοση του προεδρικού διατάγματος του άρθρου 83. Ειδικά η υποχρέωση δημοσίευσης περίληψης της προκήρυξης σε μία ημερήσια εφημερίδα της πρωτευούσης με πανελλήνια κυκλοφορία, που προβλέπεται στο άρθρο 12 του ως άνω νόμου, καταργείται με την επιφύλαξη της παραγράφου 10 του άρθρου 379. Ειδικά η υποχρέωση δημοσίευσης περίληψης της προκήρυξης σε μία ημερήσια εφημερίδα της πρωτεύουσας του νομού, στον οποίο πρόκειται να κατασκευαστεί το έργο,το οποίο αφορά η μελέτη ή η υπηρεσία ή της έδρας της Περιφέρειας, αν στην έδρα του νόμου δεν εκδίδεται ημερήσια εφημερίδα ή αν το έργο θα εκτελεστεί σε περισσότερους νομούς, που προ βλέπεται στο ίδιο άρθρο, καταργείται με την επιφύλαξη της παραγράφου 12 του άρθρου 379,

(41)της παρ. 9 του άρθρου 4 του ν. 3139/2003 (Α’ 100), [4]

(42)του άρθρου 5Α του ν. 3049/2002 (Α’ 212),

«(43) των παραγράφων 3 και 33 του άρθρου 19 του ν. 2947/2001 (Α΄ 228),» [11]

(44)της παρ. 10 του άρθρου 18 του ν. 2937/2001 (Α’ 169),

(45)της παρ. 5 του άρθρου 5 του ν. 2919/2001 (Α’128),

(46) της παρ. 12 του άρθρου 1 του ν. 2898/2001 (Α’71),

(47)του εδαφίου β’ , της υποπαραγράφου 2, της παρ. 10 του άρθρου 24 του ν. 2860/2000 (Α’ 251),

(48) της παρ. 12 του άρθρου 1 του ν. 2744/1999 (Α’222),

(49)του άρθρου 55 του ν. 2725/1999 (Α’ 121),

(50)της υποπερίπτωσης iv, της περίπτωσης γ’, της παρ. 2, του άρθρου 10 του ν. 2525/1997 (Α’ 188),

(51)των παραγράφων 2, 3 και 4 του άρθρου 13 του ν. 2503/1997 (Α 107)

(52)των εδαφίων α’ και β’ της παρ. 5 του άρθρου 7 του ν. 2364/1995 (Α’ 252),

(53)του ν. 2286/1995 (Α’ 19), πλην των παραγράφων 1 έως 11 του άρθρου 2 του ν. 2286/1995, οι οποίες παραμένουν σε ισχύ για τις συμβάσεις που έχουν ενταχθεί στο Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών (ΕΠΠ) έτους 2014 και προηγούμενων ετών, καθώς και κάθε άλλης διάταξης που απαιτείται για την εκτέλεση του ΕΠΠ 2014 και προηγούμενων ετών, τα οποία δεν έχουν ολοκληρωθεί, καθώς και του άρθρου 3 για τις συμβάσεις προμηθειών που έχουν επιλεγεί ως σημαντικής οικονομικής και τεχνολογικής αξίας με κ.υ.α. και για τις οποίες έχει συγκροτηθεί η Επιτροπή της παραγράφου 1 πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος,

(54)της παρ. 8 του άρθρου 5 του ν. 2229/1994 (Α’ 138),

(55)της παρ. 8 του άρθρου 4 του ν. 2081/1992 (Α’ 154),

(56)της δεύτερης περιόδου της παρ. 2 και της παρ. 5 του άρθρου 11 του ν. 1797/1988 (Α’ 164),

(57)της παρ. 2 του άρθρου 3 του άρθρου τέταρτου του ν. 1398/1983 (Α’ 144),

(58)της παρ. 2 του άρθρου 130 του π.δ. 26/2012 (Α’57),

(59)του π.δ. 118/2007 (Α’ 150). Ειδικά η υποχρέωση δημοσίευσης προκήρυξης σε δύο ημερήσιες οικονομικές εφημερίδες ευρείας κυκλοφορίας, που προβλέπεται στο άρθρο 4 του ως άνω προεδρικού διατάγματος καταργείται με την επιφύλαξη της παραγράφου 10 του άρθρου 379. Ειδικά η υποχρέωση δημοσίευσης προκήρυξης σε τοπική εφημερίδα, που προβλέπεται στο ίδιο άρθρο, όταν ο διαγωνισμός προκηρύσσεται από περιφερειακή υπηρεσία, καταργείται με την επιφύλαξη της παρ. 12 του άρθρου 379,

(60)του π.δ. 60/2007 (Α’ 64),

(61)του π.δ. 59/2007 (Α’ 63),

(62)του π.δ. 4/2002 (Α’ 3), με την επιφύλαξη της παρ. 13 του άρθρου 379.

(63)του άρθρου 17 του π.δ. 331/1996 (Α’ 223),

(64)των παρ. 4-5 του άρθρου 12, του άρθρου 100, των εδαφίων β’ και γ’ της παραγράφου 2 και των παραγράφων 8, 10 και 11 του άρθρου 101 του π.δ. 30/1996 (Α’21),

(65)του π.δ. 327/1995 (Α’ 176),

(66)του δεύτερου εδαφίου του άρθρου 4, των περιπτώσεων (β) και (γ) του άρθρου 8, του άρθρου 11, του δευτέρου εδαφίου της παρ. 1, και της παρ. 2 του άρθρου 12 του π.δ. 99/1992 (Α’ 46),

(67)των άρθρων 9, 10, 14, 16, και 17 του π.δ. 171/ 1987 (Α’ 84),

(68)του π.δ. 28/1980 (Α’ 11). Ειδικά η υποχρέωση δημοσίευσης περίληψης σε τοπική εφημερίδα, που προβλέπεται στο άρθρο 11 του π.δ. 28/1980, καταργείται με την επιφύλαξη της παραγράφου 12 του άρθρου 379 του παρόντος νόμου [5]

(69)των άρθρων 1-25 του π.δ. 363/1979 (Α’ 114),

(70)των άρθρων 17 έως 23 της απόφασης του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού με α ριθμ. 18709/ΕΥΣΣΑ 413/2016 (Β’ 449), με την επιφύλαξη της παρ. 13 του άρθρου 379,

(71)των άρθρων 1-7 του Μέρους Β’ της απόφασης 51540/ΕΥΣΣΑΑΠ 3628/2010 (Β’ 1856) του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, με την επιφύλαξη της παρ. 3 του άρθρου 379,

(72)της παρ. 2 της απόφασης Π1/3305/2010 (Β’ 1789) του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας,

(73)της απόφασης 35130/739/2010 (Β’ 1291) του Υπουργού Οικονομικών,

(74)της παρ. 5 του άρθρου 38 της απόφασης 14053/ΕΥΣ 1749/2008 (Β’ 540) του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση 5058/ΕΥΘΥ/138/2013 (Β’ 292) του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων,

(75)του άρθρου 18 της απόφασης Α15932/1161/2006 (Β’ 458) του Υπουργού Μεταφορών και Δικτύων,

(76)της απόφασης με στοιχεία ΔΜΕΟ/α/οικ/1161/2005 (Β’ 1064) του Υπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση ΔΜΕΟ/οικ/2614/2011 (Β’ 1581) του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων,

(77)της απόφασης 9803/ΕΦΑ 2294/2003 (Β’ 1280) του Υπουργού Ανάπτυξης,

(78)του άρθρου 12 της κοινής απόφασης 191038/2003 (Β’ 1088) των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης – Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων – Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων,

(79)της κοινής απόφασης 27319/2002 (Β’ 945) των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και ΑποκΈντρωσης – Ανάπτυξης,

(80)της κοινής απόφασης 2064/2002 (Β’ 257) των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης,

(81)των στοιχείων β’ και γ ‘της περίπτωσης Γ’ της παρ. 4 του άρθρου 7 της κοινής απόφασης 679/1996 (Β’ 826) των Υπουργών Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 36 του ν. 3794/2010 (Α’ 156),

(82) της απόφασης με αριθμ. 11389/1993 (Β’ 185) του Υπουργού Εσωτερικών. Ειδικά η υποχρέωση δημοσίευσης εφάπαξ περίληψης σε δύο οικονομικές εφημερίδες, που προβλέπεται στο άρθρο 5 της ως άνω απόφασης, καταργείται με την επιφύλαξη της παρ. 10 του άρθρου 379. Ειδικά η υποχρέωση δημοσίευσης εφάπαξ περίληψης σε τοπική εφημερίδα, που προβλέπεται στο άρθρο 5 και στο άρθρο 23, καταργείται με την επιφύλαξη της παραγράφου 12 του άρθρου 379 του παρόντος νόμου, [6]

(83)της περίπτωσης iii της παρ. 3β του Κεφαλαίου 3 της απόφασης (συνεδρίαση 26.9.2013) της Συγκλήτου της Ακαδημίας Αθηνών (Β’ 414/2014).

(84)των άρθρων 134 έως 138, 139, 157 και της παραγράφου 5 του άρθρου 201 του ν. 4281/2014 (Α’ 160).

(85) της περίπτωσης β΄ της παραγράφου VII του άρθρου 186, της παρ. 8 του άρθρου 194 και της παρ. 5 του άρθρου 196 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87) [9]

2.Καταργούνται οι διατάξεις των ακόλουθων κανονιστικών πράξεων που αφορούν την ανάθεση και εκτέλεση συμβάσεων:

(1)της απόφασης της Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής 6/2012 (Β’ 38) «Έγκριση Κανονισμού συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών του Ν.Π.Δ.Δ. Πράσινο Ταμείο»,

(2)της απόφασης του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Δ1 Γ/25457/2011 (Β’ 2695) «Έγκριση Κανονισμών ανάθεσης και εκτέλεσης έργων, προμηθειών και υπηρεσιών του Διαχειριστή του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΔΕΣΦΑ Α.Ε.),

(3)της απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Φ1/2/6488/40/2010 (Β’ 1990) «Κανονισμός Προμηθειών ΗΔΙΚΑ Α.Ε»,

(4)της απόφασης 4352/2010 (Β’ 1941) του Διοικητικού Συμβουλίου της Ο.Λ.Θ. Α.Ε. «Έγκριση Κανονισμού Σύναψης και Εκτέλεσης Συμβάσεων Προμηθειών, Υπηρεσιών, Έργων, Παραχωρήσεων και Εκποιήσεων της εταιρίας Ο.Λ.Θ. Α.Ε.», πλην των διατάξεων που αφορούν την παραχώρηση χρήσης γης (άρθρα 54 έως 84) και εκποιήσεων (άρθρα 85 έως 90),

(5)της κοινής απόφασης των Υπουργών Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων – Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 17Γ/05/108/ΦΝ439/2010 (Β’ 1043) «Έγκριση του Κανονισμού Εκπόνησης Μελετών, Εκτέλεσης Έργων, Προμηθειών και Εργασιών της ΔΕΠΑΝΟΜ Α.Ε.».

(6)της απόφασης της Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής 18362/2010 (Β’ 662) «Κανονισμός ανάθεσης προμηθειών και υπηρεσιών για τη σύναψη συμβάσεων της «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.»,

(7)της κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών – Ανάπτυξης 56294/2009 (Β’ 2015) «Ενιαίος Κανονισμός Προμηθειών ΚΕΔΚΕ»,

(8)της απόφασης του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών Φ 12/22043/2073/2009 (Β’ 971) «Έγκριση Κανονισμού Προμηθειών της ΕΡΓΑΟΣΕ Α.Ε.»,

(9)της απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 1/491/2008 (Β’ 2425) «Κανονισμός Προμηθειών της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς»,

(10)της κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης – Μεταφορών και Επικοινωνιών Α/36033/3237/2008 (Β’ 1349) «Έγκριση Κανονισμού Προμηθειών ΕΘΕΛ»,

(11)της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του

ΟΛΠ Α.Ε. 4900/2008 (Β’ 513) «Κανονισμός σύναψης και εκτέλεσης συμβάσεων προμηθειών, υπηρεσιών, έργων, παραχωρήσεων και εκποιήσεων της εταιρείας ΟΛΠ Α.Ε»., όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση 258/2008 του ίδιου οργάνου (Β’ 2647), πλην των διατάξεων που αφορούν την παραχώρηση χρήσης γης (άρθρα 55 έως 74) και εκποιήσεων (άρθρα 75 έως 80)

(12)της απόφασης του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών Φ32/οικ/20893/1601/2007 (Β’ 621) «Κανονισμός σύναψης και εκτέλεσης συμβάσεων υπηρεσιών και μελετών της εταιρείας «ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε.»

(13)της απόφασης του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών Φ32/οικ/20892/1600/2007 (Β’ 621) «Κανονισμός σύναψης και εκτέλεσης συμβάσεων έργων της εταιρείας «ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε.»,

(14)της απόφασης του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών Φ25/70826/5824/2003 (Β’ 1977) «Έγκριση Κανονισμών της Εταιρείας «ΓΑΙΟΣΕ Α.Ε.»: α) σύναψης και εκτέλεσης συμβάσεων έργων, β) σύναψης και εκτέλεσης συμβάσεων υπηρεσιών και μελετών και γ) σύναψης συμβάσεων προμηθειών»,

(15)της κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών – Πολιτισμού 6318/2003 (Β’ 1217) «Κανονισμός Προμηθειών Ολυμπιακά Ακίνητα Α.Ε.», πλην των άρθρων 12-26,

(16)της απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης Δ1/Γ/12808/2003 (Β’ 1037) «Κανονισμός Προμηθειών ΔΕΠΑ Α.Ε.»,

(17)της απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης 5/2003 (Β’ 274) «Έγκριση Κανονισμού Προμηθειών ΙΓ ΜΕ»,

(18) της απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης 11140/2002 (Β’ 1271) «Κανονισμός Προμηθειών υλικών και υπηρεσιών και ανάθεσης και εκτέλεσης τεχνικών έργων ΕΠΑ Αττικής Α.Ε.»,

(19)της κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης – Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Δ17Α/01/60/ΦΝ393/2002 (Β’ 1106) «Κανονισμός Προμηθειών της Εγνατίας Οδού Α.Ε.»,

(20) της απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης 6483/2002 (Β’ 613) «Κανονισμός Ανάθεσης και Εκτέλεσης Έργων και Προμηθειών ΕΠΑ Θεσσαλίας»,

(21)της κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών – Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης 263/2002 (Β’ 528) «Κανονισμός Προμηθειών της ΚτΠ Α.Ε.»,

(22)της κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης – Μεταφορών και Επικοινωνιών 12904/980/2002 (Β’ 330) «Κανονισμός Προμηθειών ΗΛΠΑΠ»,

(23)της κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης – Μεταφορών και Επικοινωνιών 78761/7062/2001 (Β’ 1819) «Κανονισμός Προμηθειών Η.Σ.Α.Π.»,

(24)της κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών – Μεταφορών και Επικοινωνιών 78870/2001 (Β’ 1750) «Κανονισμός Προμηθειών Ε.Ε.Ε.Τ.»,

(25)της απόφασης του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας 36072/2001 (Β’ 1441) «Κανονισμός Προμηθειών Μ.Ο.Δ. Α.Ε.», πλην των άρθρων 1 – 14 του Κεφαλαίου ΙΙΙ,

(26)της κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης – Μεταφορών και Επικοινωνιών Α/12681/934/2001 (Β’ 333) «Κανονισμός Προμηθειών Ο.Α.Σ.Α.»,

(27)της απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης 1436/2001 (Β’ 290) «Έγκριση της απόφασης της 14ης/21.12.2000 συνεδρίασης του Δ.Σ. της Ελληνικά Τουριστικά Ακίνητα Α.Ε.», πλην των άρθρων 1-11 του Κεφαλαίου Α,

(28)της απόφασης του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών Φ/4/2/1446/60/2001 (Β’ 202) «Κανονισμός ανάθεσης και εκτέλεσης έργων και ανάθεσης και εκτέλεσης μελετών της εταιρείας με την επωνυμία ΕΡΓΑΟΣΕ Α.Ε.», πλην του άρθρου 6,

(29)της απόφασης Υπουργού Ανάπτυξης 5263/ΦΟΡ/559/2000 (Β’ 897) «Κανονισμός Προμηθειών ΙΤΕ»,

(30)της κοινής απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης και του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών 4203/300/2000 (Β’ 249) «Κανονισμός Προμηθειών Ο.Σ.Ε»,

(31)της κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Γεωργίας 58192/2000 (Β’ 61) «Κανονισμός Προμηθειών Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.», πλην των άρθρων 41.42,44, 45, 47, 48 και 51,

(32)της κοινής απόφασης του Υπουργού Γεωργίας και Υφυπουργού Ανάπτυξης με αριθμ. 31/1999 (Β’ 2302) «Κανονισμός Προμηθειών Ε.Λ.Γ.Α.», πλην των άρθρων 41.42,44, 45 και 47,

(33)της απόφασης του Υπουργού Δικαιοσύνης με α ριθμ, 970/1997 (Β’ 970) «Έγκριση του Κανονισμού Ανάθεσης και Εκτέλεσης έργων της Θέμις Κατασκευαστική Α.Ε.», πλην του άρθρου 48,

(34)της απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Δ17Α10/59/ΦΝ393/1996 (Β’ 611) «Κανονισμός Ανάθεσης και Εκτέλεσης έργων της εταιρείας με την επωνυμία Εγνατία Οδός Α.Ε.», όπως τροποποιήθηκε με τις αρ. Δ17α/8/20/ΦΝ 393/23.02.1998 (Β’ 223), Δ17α/53/1/ΦΝ 393/18.5.1998 (Β’ 522), Δ17α/05/14/ΦΝ 393/1.3.2000 (Β’ 311), Δ17α/163/4/ΠΕ/ΦΝ393/13.3.2001(Β’305),Δ17α/02/19/ΦΝ 393/21.3.2002 (Β 400), Δ17α/02/19/ΦΝ 393/21.3.2002 (Β 400), Δ17α/95/3/ΦΝ 393/19.7.2002 (Β’ 964), Δ17α/14/4/ΦΝ 393/17.2.2003 (Β’ 191), Δ 17α/09/53/ΦΝ393/17.06.2003(Β’ 846),Δ17α/272/9/ΦΝ393/30.11.2004 (Β’ 1765), Δ17α/08/56/ΦΝ 393/27.4.2005 (Β 573), Δ17α/05/100/ΦΝ 393/3.7.2006 (Β’ 999) και Δ17γ/10/3/ΦΝ 393/10.01.2007 (Β’ 45) και Δ17α/83/7/ΦΝ 393/30.6.2009 (Β’ 1422) αποφάσεις,

(35)της απόφασης του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας Π2Β/995/1996 (Β’ 505) «Κανονισμός Προμηθειών ΚΈντρου Βρεφών Η Μητέρα»,

(36)της απόφασης του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών 37568/3992/1995 (Β’ 49) «Κανονισμός Προμηθειών ΕΘΕΛ Α.Ε.»,

(37)της απόφασης του Υπουργού Γεωργίας 16151/1994(Β’ 511)«Κανονισμός Προμηθειών Ε.Λ.Γ.Α.», πλην των άρθρων 39, 40, 43 και 44,

(38)της απόφασης του Υπουργού Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας 6409/ΦΟΡ/1250/1994 (Β’ 489) «Κανονισμός Προμηθειών ΚΑΠΕ»,

(39)της κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Γεωργίας 49/1994 (Β’ 19) «Κανονισμός Προμηθειών Ελληνικού Οργανισμού Γάλακτος», πλην των άρθρων 39 και 40,

(40)της απόφασης του Υπουργού Γεωργίας με αριθμ. 18259/1990 (Β’ 419) «Έγκριση του Κανονισμού Προμηθειών του Εθνικού Ιδρύματος Αγροτικής Έρευνας (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.)», πλην των άρθρων 39 και 40,

(41)του από 2008 «Κανονισμός Ανάθεσης και Εκτέλεσης Έργων Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.»

(42)της απόφασης του Διοικητικού Συβουλίου της. Δ.Ε.Η. Α.Ε. 206/30.9.2008 «Κανονισμός Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών ΔΕΗ».

3.Καταργείται κάθε γενική ή ειδική διάταξη που επιβάλλει υποχρέωση δημοσίευσης προκήρυξης ή περίληψης διακήρυξης σε ημερήσιες εφημερίδες, οικονομικές ή μη, πανελλήνιας ή ευρείας κυκλοφορίας, με την επιφύλαξη των παραφράφων 10 και 12 [7] του άρθρου 379.

4.Καταργείται κάθε γενική ή ειδική διάταξη που είναι αντίθετη με τις διατάξεις του παρόντος ή ρυθμίζει τα θΈματα αυτά με άλλον τρόπο.

5.Η διάταξη της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 3986/2011 (Α’ 152) και οι, σύμφωνα με αυτήν εκδοθείσες αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών εξακολουθούν να ισχύουν και μετά την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος νόμου.

Ομοίως, εξακολουθούν να ισχύουν και δεν θίγονται από την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος νόμου οι διατάξεις:

α) της περίπτωσης ια’ της παρ. 9 του άρθρου 4 του Ν. 3864/2010 (Α΄ 119),

β) της παρ. 9 του άρθρου 4 του Ν. 3139/2003 (Α΄ 100),

γ) των παραγράφων 1 περίπτωση ε’ και 2 του άρθρου 189 του Ν. 4389/2016 (Α΄ 94), καθώς και οι κατ’ εξουσιοδότηση αυτών εκδοθείσες από τα αρμόδια όργανα αποφάσεις. Οι φορείς της παρούσας παραγράφου μπορούν με τους οικείους Κανονισμούς να θεσπίζουν παρεκκλίσεις από την εθνική νομοθεσία δημοσίων συμβάσεων για αναθέσεις άνω και κάτω των χρηματικών ορίων που προβλέπονται με τις διατάξεις του άρθρου 5 του παρόντος νόμου, τηρουμένης σε κάθε περίπτωση της οικείας νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και των Ευρωπαϊκών κανόνων, όπως ερμηνεύονται από τη νομολογία του Δικαστηρίου της ΕΕ και την Ερμηνευτική Ανακοίνωση της Επιτροπής της 1.8.2006 (EE C 179/2). [8]


[1] Καταργείται από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της με την παρ. 8 του αρθ. 63 Ν. 4430/16 ΦΕΚ 205Α/31-10-16.

[2] Αντικ. με την παρ. 3 του αρθ. 87 Ν. 4478/17 ΦΕΚ 91Α/23-6-17.

[3] Αντικ. με την παρ. 66Α του αρθ. 22 Ν. 4441/16 ΦΕΚ 227Α/6-12-16.

[4]  Καταργείται από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του Ν. 4412/16 με το αρθ. 60 περ. α’ Ν. 4431/16 ΦΕΚ 207Α/4-11-16.

[5] Προσθ. δεύτερου εδαφίου με το αρθ. 18 Ν. 4469/17 ΦΕΚ 62Α/3-5-17, ισχύς από τη δημοσίευση του Ν. 4469/17 στην ΕτΚ (3-5-2017).

[6] Αντικ. με το αρθ. 18 Ν. 4469/17 ΦΕΚ 62Α/3-5-17, ισχύς από τη δημοσίευση του Ν. 4469/17 στην ΕτΚ (3-5-2017).

[7] Αντικ. με την παρ. 66Β του αρθ. 22 Ν. 4441/16 ΦΕΚ 227Α/6-12-16.

[8] Προσθ. εδαφίου με το αρθ. 60 περ. β’ Ν. 4431/16 ΦΕΚ 207Α/4-11-16.

[9] Προστίθεται περ. (85) στην παρ. 1 με την παρ. 50  του αρθ. 107 Ν. 4497/17, ΦΕΚ 171Α/13-11-17.

[10] Διαγράφεται η περ. (29) της παρ. 1 με την παρ. 51 του αρθ. 107 Ν. 4497/17, ΦΕΚ 171Α/13-11-17.

[11] Αντικατ. της περιπτ. 43 της παρ. 1 με την παρ. 47 του αρθ. 43 Ν. 4605/19