Άρθρο 334 Συμβατικό πλαίσιο – Εφαρμοστέα νομοθεσία

Κατά την εκτέλεση συμβάσεων εφαρμόζονται:

α) οι διατάξεις του παρόντος Βιβλίου (άρθρα 222 έως 338),

β) συμπληρωματικά οι διατάξεις του Κεφαλαίου II του Μέρους Β΄ του Βιβλίου Ι (άρθρα 134 έως 221) του παρόντος νόμου, {1}

γ) οι όροι της σύμβασης και

δ) συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

{1} Προσθήκη περ. β με την παρ. 76 του αρθ. 22 Ν. 4441/16, ΦΕΚ-227 Α/6-12-16