Άρθρο 332 Προκήρυξη σύμβασης κάτω των ορίων

1.Με την επιφύλαξη των άρθρων 263παρ. 3,269 ,327 και 328, οι προκηρύξεις σύμβασης για όλες τις διαδικασίες σύναψης σύμβασης κάτω των ορίων, χρησιμοποιούνται ως μέσο προκήρυξης του διαγωνισμού.

2.Οι προκηρύξεις σύμβασης περιέχουν τις πληροφορίες που προβλέπονται στο Παράρτημα XI του Πρ οσαρτήματος Β’, εφόσον οι εν λόγω πληροφορίες προσιδιάζουν στις συμβάσεις αυτές και δημοσιεύονται, σύμφωνα με το άρθρο 296.[1}

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

{1} Αντικατ. του άρθρου 332 με τη παρ 13 του άρθρου 47 Ν.4472/17  ( ΦΕΚ 74Α)