Άρθρο 287 Υπεργολαβία (άρθρο 88 παρ. 2 τηςΟδηγίας 2014/25/ΕΕ)

Στα έγγραφα της σύμβασης ο αναθέτων φορέας ζητά από τον προσφέροντα να αναφέρει στην προσφορά του το τμήμα της σύμβασης που προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνει.