Άρθρο 277 Συγκρότηση και τήρηση φακέλου σύμβασης (άρθρο 99 παράγραφοι 6 και 100 παράγραφος 2 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)

1.Οι αναθέτοντες φορείς καταγράφουν την πρόοδο της διεξαγωγής όλων των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων είτε πραγματοποιούνται με ηλεκτρονικά μέσα είτε όχι.

2.Για την εκπλήρωση της υποχρέωσης της παραγράφου 1 ο αναθέτων φορέας συντάσσει και σε ηλεκτρονική μορφή ειδικό «Φάκελο Σύμβασης».

3.Ο Φάκελος Σύμβασης συμπληρώνεται και επικαιρο ποιείται σε όλα τα επιμέρους στάδια σύναψης της σύμβασης και περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον:

α) την τεκμηρίωση της σκοπιμότητας της σύμβασης,

β) τον προϋπολογισμό της σύμβασης και την τεκμηρίωσή του,

γ) την περιγραφή του αντικειμένου της σύμβασης,

δ) τα έγγραφα της σύμβασης,

ε) όλα τα έγγραφα που είναι αναγκαία ώστε ο αναθέτων φορέας να είναι σε θέση να αιτιολογεί τις αποφάσεις που λαμβάνονται σε όλα τα στάδια της διαδικασίας σύναψης συμβάσεων, όπως, ενδεικτικά έγγραφα που αφορούν:

αα) στην επικοινωνία με οικονομικούς φορείς,

ββ) στην προετοιμασία των εγγράφων της διαδικασίας σύναψης σύμβασης,

γγ) στο διάλογο ή διαπραγμάτευση (εφόσον διεξή χθη),

δδ) στην επιλογή του αναδόχου και την ανάθεση της σύμβασης,

στ) αντίγραφο της σύμβασης, εφόσον η αξία της ισού ται ή είναι μεγαλύτερη από ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ όταν πρόκειται για σύμβαση προμηθειών ή υπηρεσιών ή δέκα εκατομμύρια (10.000.000) ευρώ όταν πρόκειται για σύμβαση έργων. 

4.Τα έγγραφα και στοιχεία των σημείων α’ε’ της προηγούμενης παραγράφου τηρούνται τουλάχιστον για περίοδο τριών (3) ετών από την ημερομηνία παραλαβής του αντικειμένου της σύμβασης. 

5.Το αντίγραφο του σημείου στ' της προηγούμενης παραγράφου τηρείται τουλάχιστον κατά τη διάρκεια της σύμβασης.