Άρθρο 201 Προηγούμενη γνώμη για την τροποποίηση σύμβασης

Η τροποποίηση της σύμβασης κατά το άρθρο 132, γίνεται ύστερα από γνωμοδότηση της επιτροπής , η οποία για τις προμήθειες ορίζεται ρητά ότι είναι η επιτροπή παραλαβής (άρθρο 221 παρ. 11 περίπτ. ζ΄ Ν 4412/2016, όπως αυτή προστέθηκε με την παρ. 39 του άρθρου 107 του Ν 4497/2017).