Άρθρο 200 Τρόπος πληρωμής – απαιτούμενα δικαιολογητικά για πληρωμή του αναδόχου

1.Ο τρόπος πληρωμής και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα καθορίζονται απαραίτητα στη διακήρυξη.

2.Η πληρωμή της αξίας των υλικών ή της υπηρεσίας στον ανάδοχο «αν δεν προβλέπεται άλλος τρόπος στα έγγραφα της σύμβασης» [6] μπορεί να γίνει με ένα από τους παρακάτω τρόπους:

α. Με την εξόφληση του 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των υλικών ή της υπηρεσίας.

β. Με την χορήγηση έντοκης προκαταβολής μέχρι ποσοστού 50% της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ έναντι ισόποσης εγγύησης και την καταβολή του υπολοίπου είτε μετά την οριστική παραλαβή των υλικών είτε με πληρωμή ποσοστού 20% της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ με το πρωτόκολλο παραλαβής κατόπιν του μακροσκοπικού ελέγχου και την εξόφληση της υπόλοιπης συμβατικής αξίας με τον συνολικό ΦΠΑ μετά την οριστική παραλαβή των υλικών.

3.Οι παραπάνω τρόποι πληρωμής εφαρμόζονται και στις τμηματικές παραδόσεις εφόσον αυτές προβλέπονται από την σύμβαση.

4.Στις συμβάσεις προμήθειας τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι κατ’ ελάχιστον τα εξής:

α) Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής ή σε περίπτωση αυτοδίκαιης παραλαβής, αποδεικτικό προσκόμισης του υλικού στην αποθήκη, σύμφωνα με το άρθρο 208.

β) Αποδεικτικό εισαγωγής του υλικού στην αποθήκη του φορέα.

γ) Τιμολόγιο του προμηθευτή εις τριπλούν .[1]

δ) Εξοφλητική απόδειξη του προμηθευτή, εάν το τιμολόγιο δεν φέρει την ένδειξη «Εξοφλήθηκε».[2]

ε) Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. [3]

5.Στις συμβάσεις παροχής υπηρεσιών για την πληρωμή του τιμήματος απαιτούνται κατ’ ελάχιστον τα εξής δικαιολογητικά:

α) Πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής του τμήματος που αφορά η πληρωμή ή του συνόλου του συμβατικού αντικείμενου σύμφωνα με το άρθρο 219.

β) Τιμολόγιο του αναδόχου.

γ) Εξοφλητική απόδειξη του αναδόχου, εάν το τιμολόγιο δεν φέρει την ένδειξη «Εξοφλήθηκε». [5]

δ) Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότηταςσύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις[4]

6.Πέραν των ανωτέρω δικαιολογητικών οι αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή, μπορούν να ζητήσουν και οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό, εφόσον προβλέπεται στην κείμενη νομοθεσία ή στα έγγραφα της σύμβασης.

7.Στην περίπτωση της παραγράφου 9 και 10 του άρθρου 53, για την πληρωμή του επί πλέον ποσού που προκύπτει μετά την αναπροσαρμογή, δεν απαιτείται σύναψη συμπληρωματικής σύμβασης.

8. Οι εντολές πληρωμής των ενεργειών τεχνικής βοήθειας των συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων του ΕΣΠΑ, του Ε.Ο.Χ. ή άλλων ενωσιακών ή διεθνών προγραμμάτων ή/και ταμείων, καθώς και των τομεακών, περιφερειακών και ειδικών προγραμμάτων του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΕΠΑ), του άρθρου 119, εκδίδονται από το όργανο που εξέδωσε την απόφαση ανάθεσης. [7]


[1]με την παρ 34 του άρθρου 107 Ν.4497/17 (ΦΕΚ 171Α/13-11-17) διαγράφεται η φράση« που να αναφέρει την ένδειξη «Εξοφλήθηκε».

[2]με την παρ 34 του άρθρου 107 Ν.4497/17 (ΦΕΚ 171Α/13-11-17) διαγράφεται η παραγρ. δ.

[3]με την παρ 35 του άρθρου 107 Ν.4497/17 (ΦΕΚ 171Α/13-11-17) αντικαταστάθηκε  η περ ε’ της παρ 4.

[4]με την παρ 35 του άρθρου 107 Ν.4497/17 (ΦΕΚ 171Α/13-11-17) αντικαταστάθηκε η περ δ’ της παρ 5.

[5]καταργείται η περίπτωση γ΄ της παρ. 5 με το άρθρο 120 Ν.4512/2018 (Α΄ 5).

[6] προσθ. της φράσης εντός ‘‘ ‘‘ με την παρ. 22 του αρθ. 43 Ν. 4605/19.

[7]αντικατ. της παρ. 8, με την παρ. 7γ του άρθρου 140 Ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167 Α/30-10-2019 Διοθ. σφαλμ. στο ΦΕΚ 171 Α/4-11-19)