Άρθρο 181 Παρεκκλίσεις

Παρεκκλίσεις από τις διατάξεις του παρόντος τίτλου επιτρέπονται, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 11 του ν.δ. 2386/1953 (Α’ 111). Δεν επιτρέπονται παρεκκλίσεις από τις διατάξεις των άρθρων 135, 137, 138, του άρθρου 152 παράγραφοι 1, 7, 8 και 9, και των άρθρων 153, 154, 155, 156, 157, 170, 171 {1}, 172, 174 και 175.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

{1} αντικατάσταση του αριθμού του αρθ. με την παρ. 75 του αρθ. 22 Ν. 4441/16, ΦΕΚ-227 Α/6-12-16.