Άρθρο 129 Συμβατικό πλαίσιο – Εφαρμοστέα νομοθεσία

Κατά την εκτέλεση Δημοσίων συμβάσεων εφαρμόζονται:

α) οι διατάξεις του παρόντος,

β) οι όροι της σύμβασης και

γ) συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.