Άρθρο 127 Ενστάσεις που ασκούνται κατά τη διαδικασία σύναψης Δημοσίων συμβάσεων «με εκτιμώμενη αξία κατώτερη η ίση των 60.000 ευρώ »(χωρίς Φ.Π.Α.) – Παράβολο-«Δικαστική Προστασία »[4]

1.Για δημόσιες συμβάσεις  «με εκτιμώμενη αξία κατώτερη η ίση  των  60.000 ευρώ »[1],χωρίς Φ.Π.Α σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης η παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησής της είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα η από την συντέλεση της παράλειψης «Η ένσταση κατά της διακήρυξης η της πρόσκλησης υποβάλλεται σε προθεσµία που εκτείνεται µέχρι το ήµισυ του χρονικού διαστήµατος από τη δηµοσίευση της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ η την αποστολή της πρόσκλησης,κατά περίπτωση, µέχρι την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών. Για τον υπολογισµό της προθεσµίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ηµεροµηνίες της δηµοσίευσης και της υποβολής των προσφορών».[2],[5]

«2. Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει, σύµφωνα µε τα οριζόµενα και στο άρθρο 221, εντός προθεσµίας δέκα (10) ηµερών από την κοινοποίηση της ένστασης η οποία µπορεί να γίνει και µε ηλεκτρονικά µέσα σύµφωνα µε το άρθρο 376 παράγραφος 11. Στην περίπτωση της ένστασης κατά της διακήρυξης ή της πρόσκλησης η ανάθετουσα αρχή αποφασίζει σε κάθε περίπτωση πριν την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών. Με την άπρακτη πάροδο των ανωτέρω προθεσµιών τεκµαίρεται η απόρριψη της ένστασης. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, µε την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου, υπέρ του Δηµοσίου, ποσού ίσου µε το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιµώµενης αξίας της σύµβασης. Το παράβολο αυτό αποτελεί δηµόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται µε πράξη της αναθέτουσας αρχής,αν η ένσταση γίνει δεκτή ή µερικώς δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο. Στις δηµόσιες συµβάσεις έργων, µελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών επιστηµονικών υπηρεσιών, για την ένσταση κατά της διακήρυξης ή της πρόσκλησης γνωµοδοτεί το αρµόδιο τεχνικό συµβούλιο».[3]

3.Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, Οικονομικών και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων μπορεί να αναπροσαρμόζεται το ύψος του ανωτέρω παραβόλου.

«4. Η προθεσμία για την άσκηση ένστασης της παραγράφου 1 και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της σύμβασης. Κατά τα λοιπά, η άσκηση της ένστασης δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας.
5. Όποιος έχει έννομο συμφέρον, μπορεί να ζητήσει την αναστολή εκτέλεσης και την ακύρωση της πράξης ή της παράλειψης της Αναθέτουσας Αρχής που εκδίδεται ή συντελείται επί της ένστασης της προηγούμενης παραγράφου, ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου της έδρας της αναθέτουσας αρχής, κατά τα οριζόμενα στο π.δ. 18/1989 (Α΄ 8).
Η άσκηση της ένστασης της παραγράφου 1 αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ενδίκων βοηθημάτων του παρόντος. Πέραν από την ενδικοφανή αυτή προσφυγή δεν χωρεί καμία άλλη τυχόν προβλεπόμενη από γενική διάταξη ενδικοφανής προσφυγή ή ειδική προσφυγή νομιμότητας.
Το παράβολο για την άσκηση της αίτησης ακύρωσης και της αίτησης αναστολής υπολογίζεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 36 του π.δ. 18/1989 (Α΄ 8).» [6]


[1]αντικατάσταση της φράσης μέσα σε «       »με την  παρ 31 του άρθρου 107 Ν 4497/17 ( ΦΕΚ 171Α/13-11-2017 )

[2]αντικατ. τουδεύτερου εδάφιου  της παρ. 1 του άρθρου 127 με τη παρ 32  του άρθρου 107 του Ν. 4497/17 ( ΦΕΚ 171Α/13-11-2017 )

[3]αντικατ.  της παρ. 2 του άρθρου 127 με τη παρ 33  του άρθρου 107 του Ν. 4497/17 ( ΦΕΚ 171Α/13-11-2017 )-είχε προστεθεί  εδαφίου στο τέλος της παρ 2 με την παρ 33 του άρθρου 22 Ν.4441/16( ΦΕΚ 227Α/6-12-2016

[4]προστέθηκε στον τίτλο η φράση «Δικαστική Προστασία »με τη παρ 20 (α) του άρθρου 43 Ν.4605/19 (ΦΕΚ 52Α)

[5]αντικατάσταση της παρ.1  με τη παρ 20 (β)και (γ) του άρθρου 43Ν.4605/19 (ΦΕΚ 52Α)

[6]προστέθηκαν παράγραφοι 4 και 5 με τη παρ 20 (δ) του άρθρου 43Ν.4605/19 (ΦΕΚ 52Α)