Άρθρο 125 Τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών προσφορών στις δημόσιες συμβάσεις έργων: ενιαίο ποσοστό έκπτωσης

1.Στις διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης έργου, αν κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ορίσει στα έγγραφα της σύμβασης ότι οι οικονομικές προσφορές συντάσσονται και υποβάλλονται με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης μόνο σε έργα με εκτιμώμενη αξία μικρότερη των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ χωρίς Φ.Π.Α..

2.Οι οικονομικοί φoρείς προσφέρουν ενιαία έκπτωση στις τιμές του τιμολογίου της υπηρεσίας, που εκφράζεται σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό (%).

3.Οι οικονομικοί φoρείς συμπληρώνουν ολογράφως και αριθμητικώς την οικονομική προσφορά σε μορφότυπο ο οποίος διατίθεται σε ηλεκτρονική ή έντυπη μορφή από την αναθέτουσα αρχή.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

[1] Γνωμοδοτικό σημείωμα του νομικού συμβούλου της Κ.Ε.Δ.Ε. 13.08.2016: Γνωμοδοτικό σημείωμα του νομικού συμβούλου της Κ.Ε.Δ.Ε. σχετικά με το Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων,Προμηθειών και Υπηρεσιών».