Άρθρο 10 “Ειδικές εξαιρέσεις για συμβάσεις υπηρεσιών”

Ειδικές εξαιρέσεις  για συμβάσεις υπηρεσιών (άρθρο 10 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ.

1.Το παρόν Βιβλίο (άρθρα 3 έως 221) δεν εφαρμόζεται στις δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών οι οποίες:

  •  Αγορά -Μίσθωση 

α) έχουν ως αντικείμενο την αγορά ή μίσθωση[1][2],με οποιουσδήποτε χρηματοδοτικούς όρους γής η άλλων ακινήτων η αφορούν δικαιώματα επ΄αυτών

  • Υπηρεσίες  οπτικοακουστικών ή ραδιοφωνικών μέσων 

 

,β) αφορούν την αγορά, την ανάπτυξη, την παραγωγή ή τη συμπαραγωγή υλικού προγραμμάτων που προορίζεται για υπηρεσίες οπτικοακουστικών ή ραδιοφωνικών μέσων τις οποίες αναθέτουν πάροχοι υπηρεσιών οπτικοακουστικών ή ραδιοφωνικών μέσων ή στις συμβάσεις για το χρόνο μετάδοσης ή την παροχή προγραμμάτων που ανατίθενται σε παρόχους υπηρεσιών οπτικοακουστικών ή ραδιοφωνικών μέσων.Για τους σκοπούς της παρούσας περίπτωσης, οι «υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων» και οι «πάροχοι υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων» έχουν την ίδια έννοια με εκείνη των περιπτώσεων α ‘ και δ ‘ της παρ. 1 του άρθρου 2 του π.δ. 109/2010 (A’ 190).Το «πρόγραμμα» έχει την ίδια έννοια με εκείνη της περίπτωσης β’ της παρ. 1 του άρθρου 2 του π.δ. 109/2010, αλλά περιλαμβάνει επίσης ραδιοφωνικά προγράμματα και υλικό ραδιοφωνικών προγραμμάτων.Επίσης, για τους σκοπούς της παρούσας διάταξης, το «υλικό προγραμμάτων» έχει την ίδια έννοια με το «πρόγραμμα»,

  • Υπηρεσίες διαιτησίας και συμβιβασμού 

γ) αφορούν υπηρεσίες διαιτησίας και συμβιβασμού,

  • Νομικές Υπηρεσίες 

δ) αφορούν οποιαδήποτε από τις κατωτέρω νομικές υπηρεσίες:

αα) νομική εκπροσώπηση πελάτη από δικηγόρο κατά την έννοια του άρθρου 2 του π.δ. 258/1987 (A’ 125) σε:- διαιτησία ή συμβιβασμό που διεξάγεται σε κράτος -μέλος, τρίτη χώρα ή ενώπιον διεθνούς οργάνου διαιτησίας ή συμβιβασμού ή- δικαστικές διαδικασίες ενώπιον δικαστηρίων, δικαιοδοτικών οργάνων ή δημοσίων αρχών κράτους – μέλους, τρίτης χώρας ή διεθνών δικαστηρίων, δικαιοδοτικών ή θεσμικών οργάνων,

ββ) νομικές  συμβουλές για την προετοιμασία οποιασδήποτε από τις διαδικασίες της υποπερίπτωσης αα’ της παρούσας περίπτωσης ή εάν υπάρχει απτή ένδειξη και μεγάλη πιθανότητα το ζήτημα που αφορούν οι συμβουλές να αποτελέσει αντικείμενο τέτοιων διαδικασιών, υπό την προϋπόθεση ότι οι συμβουλές παρέχονται από δικηγόρο, κατά την έννοια του άρθρου 2 του π.δ. 258/1987,

γγ) υπηρεσίες πιστοποίησης και εξακρίβωσης της γνησιότητας εγγράφων που πρέπει να παρέχονται από συμβολαιογράφους,

δδ)νομικές υπηρεσίες που παρέχονται από εμπιστευματοδόχους (trustees) ή διορισμένους επιτρόπους ή άλλες νομικές υπηρεσίες, των οποίων οι πάροχοι διορίζονται από δικαστήριο στο οικείο κράτος – μέλος ή διορίζονται βάσει του δικαίου για την εκτέλεση ειδικών καθηκόντων υπό την εποπτεία τέτοιων δικαστηρίων ή δικαιοδοτικών οργάνων,

εε) λοιπές νομικές υπηρεσίες, οι οποίες στο σχετικό κράτος – μέλος συνδέονται, έστω και περιστασιακά, με την άσκηση δημόσιας εξουσίας,

  •  Χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες

ε) αφορούν χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες σχετικές με την έκδοση, την αγορά, την πώληση ή τη μεταβίβαση τίτλων ή άλλων χρηματοπιστωτικών μέσων, κατά την έννοια του ν. 3606/2007 (A’ 195), υπηρεσίες που παρέχονται από κεντρικές τράπεζες και συναλλαγές με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας,

στ) αφορούν δάνεια είτε συνδέονται είτε όχι με την έκδοση, την πώληση, την αγορά ή τη μεταβίβαση τίτλων ή άλλων χρηματοπιστωτικών μέσων,

  • Συμβάσεις εργασίας

ζ) αφορούν συμβάσεις εργασίας,

  •  Συμβάσεις πολιτικής άμυνας  και πολιτικής προστασίας 

η) αφορούν υπηρεσίες πολιτικής άμυνας, πολιτικής προστασίας και πρόληψης κινδύνων που παρέχονται από μη κερδοσκοπικές οργανώσεις ή ενώσεις και εμπίπτουν στους ακόλουθους κωδικούς του CPV: 75250000-3, 75251000-0, 75251100-1, 75251110-4, 75251120-7, 75252000-7, 75222000-8, 98113100-9 και 85143000-3 πλην των υπηρεσιών ασθενοφόρων για τη διακομιδή ασθενών,

  • Συμβάσεις μεταφορών και προεκλογικής εκστρατείας 

θ) αφορούν δημόσιες επιβατικές μεταφορές με σιδηρόδρομο ή μετρό

ι) αφορούν υπηρεσίες πολιτικών εκστρατειών που εμπίπτουν στους κωδικούς του CPV 79341400-0, 92111230-3 και 92111240-6, όταν ανατίθενται από πολιτικό κόμμα στο πλαίσιο προεκλογικής εκστρατείας.


[1] Το ισχύον θεσμικό πλαίσιο που τυγχάνει  εφαρμογής  για την μίσθωση ακινήτων από τους Δήμους είναι αυτό που ορίζεται από τις διατάξεις του άρθρου 194 Ν.3463/06 και Π.Δ 270/81 (Ελ.Συν. Τμ.7 Πράξη 114/2007, 79/2010).

 Για2] τη συμμετοχή αυτή του Δήμου στη διαγωνιστική διαδικασία μίσθωσης ακινήτου ,ο καθορισμός  του προσφερόμενου ετήσιου μισθώματος του ακινήτου, ορίζεται  από την επιτροπή του άρθρου 7 Π.Δ 270/81 ως τη μόνη αρμόδια για το καθορισμό  του ύψους του μισθώματος. (Ελ. Συν. Τμ. 7 Πράξη 79/2010)