(3).Ανάθεση συμβάσεων-Εκπαιδευτικό υλικό Ν.4412/16

 1. ΚΗΜΔΗΣ   1.1  Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης αριθμ.57654 /22-5-17 ( ΦΕΚ 1781/23-5-17 τ.Β΄) με τίτλο «  Ρύθμιση ειδικοτέρων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων ( ΚΗΜΔΗΣ ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης »  /Oδηγίες καταχώρησης νέων στοιχείων στο ΚΗΜΔΗΣ/ Δείτε εδώ 
 2. Ε.ΣΗ.ΔΗ.Σ 2.1 Απόφαση  Υπ. Οικονομίας και Ανάπτυξης αριθμ 56902/215/19.5.2017 (Φ.Ε.Κ  1924/2.6.2017 τ.Β’ )« Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος  Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων(Ε.ΣΗ.ΔΗ.Σ) »

  2.2 K.Y.A 117384/26.10.2017 ( Φ.ΕΚ 3821/31.10.2017τ.Β΄)  Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΗΣ ΚΥΑ 83010/4098/26.7.2017 (Φ.Ε.Κ 2710/2.8.2017)

  Με την ως άνω ΚΥΑ  ρυθμίζονται τα τεχνικά ζητήματα που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών με χρήση του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., η οποία αφορά πλέον το σύνολο των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων ανεξαρτήτως κριτηρίου ανάθεσης που αφορούν σε έργα, μελέτες και παροχή τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών του ν. 4412/2016, με εκτιμώμενη αξία ανώτερη των εξήντα (60.000) ευρώ (χωρίς ΦΠΑ).

 3. ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
 4. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
 5. ΕΙΔΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
 6. ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΓΟΡΩΝ
 7. ΕΙΔΙΚΑ ΚΑΘΕΣΤΩΤΑ ΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
 8. ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ- ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ
 9. ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ
 10. ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ  ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ
 11. ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΑΝΟΙΚΤΟΥ -ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
 12. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΕΣΑ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
 13. ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
 14. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ  ΒΙΒΛΙΟΥ Ι
 15. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΒΙΒΛΙΟΥ ΙΙ
 16. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
 17. ΟΡΟΙ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ – ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
 18. ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ –ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
 19. ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ
 20. ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
 21. ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ -ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ -ΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
 22. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
 23. ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ – ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
 24. ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ ΕΛ.ΣΥΝ.
 25. ΑΠΟΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΓΝΩΜΟΔΟΤΟΥΝΤΑ ΟΡΓΑΝΑ
 26. ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΝΟΜΟΥ
 27. ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ-ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ