7

Άρθρο 128 Ανάθεση εξειδικευμένων υπηρεσιών (σύμβουλοι, εμπειρογνώμονες) για τη μελέτη και εκτέλεση συμβάσεων Δημοσίων έργων και συμβάσεων παραχώρησης έργων

Άρθρο 129 Συμβατικό πλαίσιο  Εφαρμοστέα νομοθεσία

Άρθρο 130 Όροι εκτέλεσης της σύμβασης (άρθρο 70 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

Άρθρο 131  Υπεργολαβία  (άρθρο 71 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

Άρθρο 132 Τροποποίηση συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους (άρθρο 72 Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

Άρθρο 133 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης (άρθρο 73 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

Άρθρο 134 Τρόπος κατασκευής

Άρθρο 135  Υπογραφή σύμβασης

Άρθρο 136 Διοίκηση του έργου  Επίβλεψη

Άρθρο 137 Υπερημερία κυρίου του έργου

Άρθρο 138 Γενικές υποχρεώσεις του αναδόχου

Άρθρο 139 Διεύθυνση έργου από την πλευρά του αναδόχου

Άρθρο 140 Υποχρεώσεις μελών αναδόχου κοινοπραξίας

Άρθρο 141 Πειθαρχικές ευθύνες διοικητικών οργάνων

Άρθρο 142 Συμβουλευτική Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου

Άρθρο 143 Κοινοποίηση στον ανάδοχο – εκπροσώπηση

Άρθρο 144 Σύμπραξη στην κατασκευή του μελετητή – Πρόσθετες εγγυήσεις – Ευθύνη

Άρθρο 145 Χρονοδιάγραμμα κατασκευής