Συνοπτικός διαγωνισμός /Βήματα και υποδείγματα υλοποίησης συνοπτικού διαγωνισμού προμήθειας /γενικής φύσης υπηρεσίας

 

ΒΗΜΑ [7]

Ανάρτηση διακήρυξης( πλήρες κείμενο ) στο ΚΗΜΔΗΣ [τουλάχιστον για 12 ημέρες] (αρθ. 38 παρ. 1 και αρθ. 121 παρ. 1γ’ Ν. 4412/16 όπως αντικατ. με τη παρ 1 περ.6 του άρθρου 47Ν.4472/17  ) & (άρθρο 6 παρ 1 γ Απόφασης Υπ. Οικονομίας & Ανάπτυξης 57654/22.5.2017 Φ.Ε.Κ 1781 τ.Β )

Αναρτήθηκε στο διαδικτυακό τόπο http://www. eprocurement.  gov.gr κατόπιν της έκδοσης της απόφασης 57654/17 (ΦΕΚ 1781/Β’) του Υπ. Οικονομίας και Ανάπτυξης, σχετικό έγγραφο με διευκρινίσεις για τον τρόπο καταχώρισης των νέων στοιχείων στο ΚΗΜΔΗΣ. Δείτε εδώ : Οδηγίες καταχώρησης νέων στοιχείων στο ΚΗΜΔΗΣ


ΒΗΜΑ [8]

 • Ανάρτηση προκήρυξης (περίληψης διακήρυξης) στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ (αρθ. 2 παρ. 4 περ. 16 Ν. 3861/10).
 • Ανάρτηση  προκήρυξης ( περίληψης διακήρυξης ) στην  ιστοσελίδα του Δήμου [προαιρετικά]
 • Δημοσίευση προκήρυξης ( περίληψης διακήρυξης ) σε ΤΟΠΙΚΗ  ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ πέντε ημέρες (5) τουλάχιστον ημέρες   πριν την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού  .( άρθρο 18 Ν.4469/17 με το οποίο προστίθεται δεύτερο εδάφιο στη περιπτ. (68) της παρ 1 του άρθρου 377 Ν.4412/16)

8.1  Υπόδειγμα


ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ  ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ  ΟΜΑΔΑΣ 

 • (1.1)Υπόδειγμα 
 • (επικαιροποιημένο με ενσωμάτωση των αλλαγών Ν.4447/16  της ΚΥΑ 1191/17 -ΦΕΚ 969/Β   του άρθρου 18 Ν. 4469/17 , του άρθρου 39 Ν. 4488/17 και του άρθρου 107 Ν.4497.17 

Οδηγίες συμπλήρωσης Τ.Ε.Υ.Δ:

Κατευθυντήρια Οδηγία 15/2016 ΕΑΑΔΗΣΥ

Κατευθυντήρια Οδηγία 23/2018 ΕΑΑΔΗΣΥ


 • (1.2)Υπόδειγμα
 • (επικαιροποιημένο με ενσωμάτωση των αλλαγών Ν.4447/16  της ΚΥΑ 1191/17 -ΦΕΚ 969/Β   του άρθρου 18 Ν. 4469/17 , του άρθρου 39 Ν. 4488/17 και του άρθρου 107 Ν.4497.17 
 • ΣΗΜΕΙΩΣΗ :(Το υπόδειγμα  συνίσταται για χρήση από ΑΝΑΘΕΤΟΝΤΕΣ ΦΟΡΕΙΣ (Π.Χ  Δ.Ε.Υ.Α / ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ  Κ.Λ.Π   ) ΠΟΥ ΕΜΠΙΠΤΟΥΝ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΙΙ

ΒΗΜΑ [9]

Υποβολή προσφορών εγγράφως  (αρθ. 117 παρ. 3 Ν. 4412/16).

Σημείωση: Η υποβολή μόνο μίας (1) προσφοράς δεν αποτελεί κώλυμα για τη συνέχιση της διαδικασίας του διαγωνισμού.

 • Πρακτικό επιτροπής διενέργειας  περί ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής

9.1 Υπόδειγμα

 •  Πρακτικό επιτροπής αξιολόγησης τεχνικών προσφορών 

9.2 Υπόδειγμα 

 • Πρακτικό επιτροπής αξιολόγησης οικονομικών προσφορών 

9.3 Υπόδειγμα


ΒΗΜΑ [10]

Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ή ΔΣ Δημοτικής Επιχείρησης ή ΝΠΔΔ) κήρυξης προσωρινού αναδόχου.(αρθ. 100 παρ. 4 Ν. 4412/16).


ΒΗΜΑ [11]

Κοινοποίηση της  απόφασης κήρυξης προσωρινού αναδόχου  σε όλους τους προσφέροντες.(αρθ. 100 παρ. 4 Ν. 4412/16).ΒΗΜΑ [12]

(Τυχόν) Υποβολή ένστασης κατά της απόφασης κήρυξης προσωρινού  αναδόχου 5 ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης (αρθ. 127 Ν. 4412/16). Δείτε εδώ


ΒΗΜΑ [13]

Πρόσκληση προσωρινού αναδόχου από τον πρόεδρο της επιτροπής διαγωνισμού για προσκόμιση δικαιολογητικών κατακύρωσης σε προθεσμία 10-20 ημερών (αρθ. 103 παρ. 1 Ν. 4412/16).


ΒΗΜΑ [14]

Έλεγχος  δικαιολογητικών (αρθ. 103 Ν. 4412/16).


ΒΗΜΑ [15]

Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ή ΔΣ της Δημοτικής Επιχείρησης ή του ΝΠΔΔ) κατακύρωσης απότελέσματος στον οριστικό ανάδοχο.( Αρθρο 105 § 1 Ν.4412/16)


 ΒΗΜΑ [16]

Κοινοποίηση της απόφασης σε όλους τους συμμετέχοντες πλην του οριστικου αναδόχου (αρθ. 105 §. 2 Ν. 4412/16).


ΒΗΜΑ [17]

(Τυχόν) Υποβολή ένστασης κατά της απόφασης κήρυξης οριστικού αναδόχου 5 ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης (αρθ. 127 Ν. 4412/16). Δείτε εδώ


ΒΗΜΑ [18]

Ανάρτηση της απόφασης κατακύρωσης απότελέσματος στον οριστικό ανάδοχο:

 • στη  ΔΙΑΥΓΕΙΑ (Ν.3861/10).
 • στο ΚΗΜΔΗΣ( Άρθρο 10 Υ.Α  57654/22-5-2017 ( Φ.Ε.Κ 1781/23-5-2017 τ.Β’ )
 • Οι αποφάσεις κατακύρωσηςαπότελέσματος στον οριστικό ανάδοχο  καταχωρίζονται στο ΚΗΜΔΗΣ αμέσως μετά την έλευση των έννομων αποτελεσμάτων αυτών σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 105 του ν. 4412/2016.

ΒΗΜΑ [19]

Πρόσκληση αναδόχου για υπογραφή σύμβασης (εντός 20 ημερών) από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης πρόσκλησης (αρθ. 105 παρ. 4 Ν. 4412/16).


ΒΗΜΑ [20]

Υπογραφή σύμβασης.

20.1 Υπόδειγμα σύμβασης προμήθειας

20.2 Υπόδειγμα σύμβασης υπηρεσίας 

Ανάρτηση της σύμβασης  στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.  ( άρθρο 38 παρ 1 Ν.4412/16 , Απόφαση Υπ. Οικονομίας & Ανάπτυξης 57654/22.05.2017)


ΒΗΜΑ [21]

Τήρηση ηλεκτρονικού φακέλου σύμβασης (αρθ. 45 Ν. 4412/16).


ΒΗΜΑ [22]

α) Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για ορισμό επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής προμήθειας.

α1) Πρωτόκολλο παραλαβής  προμήθειας 

β) Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για ορισμό επιτροπής παραλαβής υπηρεσίας.

β1) Πρωτόκολλο παραλαβής υπηρεσίας 

γ) Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για ορισμό επιτροπής εξέτασης ενστάσεων

1, 2