ΝOΜΟΣ.4412/16 (Φ.Ε.Κ 147Α’/8.8.2016) ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΩΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ TOY

Τροποποιήσεις Ν.4412/16: Δημόσιες Συμβάσεις Εργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) με το  άρθρο 46 Ν 4447/16 (ΦΕΚ 241 Α/2016): Χωρικός Σχεδιασμός-Βιώσιμη Ανάπτυξη και άλλες διατάξεις.

  • Δείτε άρθρο 46 Ν.4447/16 PDF

Τροποποιήσεις Ν.4412/16: Δημόσιες Συμβάσεις Εργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) με το άρθρο 34 Ν.4456/17 (ΦΕΚ 24 Α) Συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ, ΕΥΡΑΤΟΜ) 1141/2014 περί ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων και ιδρυμάτων, μέτρα επιτάχυνσης του κυβερνητικού έργου αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις,με το οποίο αντικαταστάθηκε ηπαρ 11 του άρθρου 379 Ν.4412/16  και δίδεται παράταση ισχύος του Ν.38886/10 με αναδρομική ισχύ από 1-1-2017 .

  • Δείτε άρθρο 34 Ν.4456/17 PDF

Τροποποιήσεις Ν.4412/16: Δημόσιες Συμβάσεις Εργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) με το άρθρο 54 Ν.4465/17 (ΦΕΚ 47Α):   Ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας 2014/92/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Ιουλίου 2014 για τη συγκρισιμότητα των τελών που συνδέονται με λογαριασμούς πληρωμών, την αλλαγή λογαριασμού πληρωμών και την πρόσβαση σε λογαριασμούς πληρωμών με βασικά χαρακτηριστικά και άλλες διατάξεις,με το οποίο δίδεται παράταση στην έναρξη του Βιβλίου IV  N.4412/16  μέχρι 31-5-2017 και αντίστοιχη παράταση στην κατάργηση του Ν.3886/10 .

  • Δείτε άρθρο 54 Ν. 4465/17 PDF 

Τροποποιήσεις Ν.4412/16: Δημόσιες Συμβάσεις Εργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) με το άρθρο 11 Ν.4468/17 (ΦΕΚ 61Α)Σύσταση Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης» και άλλες διατάξεις, με το οποίο προβλέπεται τροποποίηση του άρθρου 6 παρ 2 του Ν.4412/16 (  ανεξάρτητες επιχειρησιακές μονάδες)

  • Δείτε άρθρο 11Ν.4468/17 PDF 

Τροποποιήσεις Ν.4412/16: Δημόσιες Συμβάσεις Εργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) με το άρθρο 18 Ν.4469/17 (ΦΕΚ 62Α): Εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων και άλλες διατάξεις με το οποίο προβλέπονται τροποποιήσεις των άρθρων 377 και 379  Ν.4412/16 .

  • Δείτε άρθρο 18 Ν.4469/17 PDF

 

1, 2, 3