5

Άρθρο 93: Περιεχόμενο φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής»

Άρθρο 94: Περιεχόμενο φακέλου «Τεχνική Προσφορά»

Άρθρο 95: Τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών προσφορών

Άρθρο 96: Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής

Άρθρο 97: Χρόνος ισχύος προσφορών

Άρθρο 98: Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών και αιτήσεων συμμετοχής στις δημόσιες συμβάσεις έργων

Άρθρο 99: Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών και αιτήσεων συμμετοχής στις δημόσιες συμβάσεις, μελετών, τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών

Άρθρο 100: Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών και αιτήσεων συμμετοχής στις διαδικασίες σύναψης Δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και παροχής γενικών υπηρεσιών

Άρθρο 101: Αντιστροφή σταδίων αξιολόγησης στην ανοικτή διαδικασία (άρθρο 56 παρ. 2 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

Άρθρο 102: Συμπλήρωση – αποσαφήνιση πληροφοριών και δικαιολογητικών (άρθρο 56 παρ. 3 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

Άρθρο 103: Πρόσκληση για υποβολή δικαιολογητικών

Άρθρο 104: Χρόνος συνδρομής όρων συμμετοχής Οψιγενείς μεταβολές

Άρθρο 105: Κατακύρωση σύναψη σύμβασης

Άρθρο 106: Ματαίωση διαδικασίας

Άρθρο 107: Ανάθεση συμβάσεων για κοινωνικές και άλλες ειδικές υπηρεσίες (άρθρα 74 και 76 παράγραφος 1 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

Άρθρο 108: Δημοσίευση προκηρύξεων και γνωστοποιήσεων (άρθρο 75 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

Άρθρο 109: Αρχές της ανάθεσης συμβάσεων (άρθρο 76 παρ. 2 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

Άρθρο 110: Αποκλειστικές συμβάσεις για ορισμένες υπηρεσίες (άρθρο 77 Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

Άρθρο 111: Πεδίο εφαρμογής (άρθρο 78 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12