Ιανουάριος 2019

Σημερινά νέα (31-1-2019)

Μη εξασφάλιση συνολικής αναγκαίας πίστωσης για την εκτέλεση έργου λόγω μη έκδοσης απόφασης ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης–Κωλύεται η σύμβαση


Σημερινά νέα (30-1-2019)

Καταβολή σε χρήμα μέσων ατομικής προστασίας σε δικαιούχους εργαζόμενους για τα έτη 2012, 2013 και 2015 – Χρόνος χορήγησης


Σημερινά νέα (25-1-2019)

ΕΡΩΤΗΣΗ 

Ποιό όργανο του δήμου είναι αρμόδιο για την ανάθεση σε πληρεξούσιο δικηγόρο και ποια διαδικασία ακολουθείται   ;ΑΠΑΝΤΗΣΗ 


Δήμος:Αρχή της ειδικότητας των πιστώσεων του Προϋπολογισμού (απλήρωτες υποχρεώσεις παρελθόντων ετών) 


Έργα:Θεραπεύσιμες πλημμέλειες κατά την υποβολή φακέλου δικαιολογητικών συμμετοχής  σε διαγωνισμούς ,μη επιφέρουσες αποκλεισμό συμμετεχόντων εργοληπτικών επιχειρήσεων 


Σημερινά νέα (18-1-2019)

α)Ανατροπή και δέσμευση πίστωσης κατά τα έτη μεταξύ της αρχικής δέσμευσης και της εκκαθάρισης της δαπάνης

β)Έκδοση τιμολογίου σε χρόνο μεταγενέστερο της διαχειριστικής περιόδου της πιστοποίησης του έργου

γ) Δέσμευση πίστωσης μετά την υπογραφή της σύμβασης.

Δείτε εδώ


Σημερινά νέα (17-1-2019)

Δήμος -Δ/νση Διοικητικών  & Οικονομικών Υπηρεσιών : Αρμόδιος Π.Ο.Υ υπογραφής χρηματικών ενταλμάτων από 19.7.2018 -Αναπληρωτής μη νομίμως ορισθέντως Π.Ο.Υ


Σημερινά νέα (16-1-2019)

Προληπτικός έλεγχος δαπανών ΟΤΑ α΄ βαθμού και Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου από το Ελεγκτικό Συνέδριο


Σημερινά νέα (15-1-2019)

Στοιχεία κύρους εγγυητικής επιστολής συμμετοχής- επουσιώδης πλημμέλεια


Σημερινά νέα (12-1-2019)

Άρθρο της e-dimos Διαδικασία  Ανατροπής Αναλήψεων  Υποχρεώσεων 


Σημερινά νέα (11-1-2019)

ΕΡΩΤΗΣΗ  

Ποια είναι η διαδικασία που ακολουθείται σε περίπτωση άρνησης του/της  Π.Ο.Υ για θεώρηση ανάληψης δαπάνης σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ 2 του άρθρου 3 ΠΔ 80/16 και της έκδοσης «εντέλλεσθε» από τον Δήμαρχο η τον Αντιδήμαρχο Οικονομικών   ;

Και πιο συγκεκριμένα όταν αναρτηθεί στη Διαύγεια η Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης ( Α.Α.Υ ) χρειάζεται να αναρτηθεί και το έγγραφο με το «εντέλλεσθε», και να γίνει συσχετισμός; Ή  φυλλάττουμε  την  έγγραφη αντίρρηση μας   στο αρχείο μας ;

ΑΠΑΝΤΗΣΗΣημερινά νέα (10-1-2019)

ΝΠΔΔ-ΝΠΙΔ (Ο.Τ.Α ): Σύμβαση μίσθωσης έργου με ιδιώτη ιατρό

Σύναψη συμβάσεων των Ο.Τ.Α α’ βαθμού με τρίτους για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών στέγασης και προσωρινής φιλοξενίας προσφύγων και μεταναστών

Δ.Ε.Υ.Α :Δυνατότητα εγγραφής των όμοιων ή ομοειδών δαπανών των ΔΕΥΑ σε ξεχωριστές πιστώσεις και αυτοτελής εκτέλεσή τους σε διαφορετικές δημοτικές ενότητες


Σημερινά νέα (9-1-2019)

Σημαντικό!!! ΕΛ.ΣΥΝ:Υπογραφή χρηματικών ενταλμάτων από 19.7.2018 ημερομηνία έναρξης ισχύος Ν.4555/18 (αρμόδια υπηρεσιακά όργανα :Π.Ο.Υ -συντάκτης εντάλματος )


Σημερινά νέα (8-1-2019)

Προϋποθέσεις σύναψης συμπληρωματικής σύμβασης έργου


Σημερινά νέα (7-1-2019)

Παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής υποστήριξης Δήμου για την αξιολόγηση δομών και των οργανωτικών του αναγκών και την εκπόνηση των περιγραμμάτων θέσεων εργασίας


Σημερινά νέα (2-1-2019)

Παροχή συμβουλευτικών Υπηρεσιών για την Πιστοποίηση των Παιδικών Χαρών