Έγγραφο Υπουργείου Εσωτερικών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΑ
ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΑ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ/ΣΗΣ &
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Αθήνα 6 Νοεμβρίου 2018

Αριθμ. Πρωτ.: 62268

ΘΕΜΑ: Εξειδίκευση πιστώσεων για ανάθεση εργασίας σε εξωτερικό δικηγόρο.

Mε το άρθρο 203 του ν 4555/2018, απονέμεται αποκλειστικά στο δήμαρχο η αρμοδιότητα να αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση όλων των εγγεγραμμένων στον προϋπολογισμό πιστώσεων, με την έκδοση μόνον της σχετικής απόφασης ανάληψης υποχρέωσης. Ως εκ τουτου, οι σχετικές αποφάσεις διάθεσης και έγκρισης των δαπανών που λαμβάνονταν πριν τη θέση σε ισχύ του ν. 4555/2018, δεν υφίστανται καθώς αυτές διενεργούνται πλέον μόνο με την έκδοση της σχετικής απόφασης ανάληψης υποχρέωσης. Εξαίρεση αποτελεί η περίπτωση των πιστώσεων του προϋπολογισμού που χρήζουν εξειδίκευσης, οπότε και πριν από την απόφαση του δημάρχου, προηγείται σχετική απόφαση εξειδίκευσης της δαπάνης από το δημοτικό συμβούλιο.

Αναφορικά με την ανάθεση εργασίας σε πληρεξούσιο δικηγόρο από το δήμο επισημαίνεται ότι ισχύουν τα οριζόμενα της περ ιε, της παρ 1 του άρ 72 του ν. 3852/2010, σύμφωνα με τα οποία η εν λόγω ανάθεση ανήκει στις αρμοδιότητες της οικονομικής επιτροπής, η οποία έπεται της ανωτέρω ανάληψης υποχρέωσης. Παράλληλα, οι αμοιβές των πληρεξούσιων δικηγόρων καθορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 281 του ΚΔΚ.

Στις περιπτώσεις που οι αμοιβές των πληρεξούσιων δικηγόρων καθορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Δικηγόρων,ο υπολογισμός του ποσού της σχετικής ανάληψης υποχρέωσης καθίσταται ευχερής, καθώς αυτές είναι συγκεκριμένες και άραμπορεί να προβλεφθεί το ακριβές ποσό της κατά περίπτωση ανάθεσης. Έτσι δεν χρειάζεται να προηγηθεί εξειδίκευση της πίστωσης από το δημοτικό συμβούλιο.

Στις περιπτώσεις δικαστικού χειρισμού ζητημάτων, τα οποία έχουν ιδιαίτερη σημασία ή σπουδαιότητα για τα συμφέροντα του δήμου και απαιτούν εξειδικευμένη γνώση ή εμπειρία, η ανάθεση ανήκει στην οικονομική επιτροπή, η αμοιβή όμως, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 281 του ΚΔΚ καθορίζεται με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου. Σε αυτήν την περίπτωση αναφέρεται και η Συχνή Ερώτηση 8, η οποία βρίσκεται αναρτημένη στον ιστότοπο του Υπουργείου μας.

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης

Ν. Χατζηεργάτης