α)Άσκηση προσυμβατικού ελέγχου σε τροποποιητική σύμβαση β)Τροποποποίηση συμβάσεων προμηθειών/υπηρεσιών κατά την § 2 άρθρου  132   Ν.4412/16

    • Σε προσυμβατικό έλεγχο υπάγονται και οι ουσιώδεις τροποποιήσεις όρων συμβάσεως, που έχει ήδη υπαχθεί στον έλεγχο, ανεξάρτητα από το αν προκαλούν αύξηση του οικονομικού της αντικείμενου τέτοια που να υπερβαίνει το εκάστοτε θεσπιζόμενο από τις ισχύουσες διατάξεις κατώτατο χρηματικό όριο υπαγωγής στον προσυμβατικό έλεγχο, δοθέντος ότι και οι τροποποιητικές συμβάσεις ομοίως δεν έχουν το χαρακτήρα αυτοτελών συμβάσεων με ιδιαίτερο οικονομικό αντικείμενο, αλλά αποτελούν ένα ενιαίο σύνολο με την αρχική σύμβαση στην οποία ενσω-ματώνονται και της οποίας οι ουσιώδεις μεταβολές των ήδη ελεγχθέντων όρων πρέπει επίσης να ελεγχθούν ως προς τη νομιμότητά τους και τη συμφωνία τους με τους όρους της οικείας διακηρύξεως (βλ. Ε.Σ. Τμ. Μείζ. – Επταμ. Συνθέσεως 294/2016, 3463, 611/2012, VI Tμ. 48, 50/2018, 1081/2017, 6019/2015, 2440/2012, 707/ 2010 κ.α.).
    • Η τροποποίηση συμβάσεων προμηθειών, κατά την παρ. 2 του άρθρου 132 του ν. 4412/2016, είναι επιτρεπτή όταν η αξία της τροποποίησης είναι κατώτερη αφενός μεν των 209.000,00 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ), αφετέρου δε του 10% της αξίας της αρχικής σύμβασης, υπό την πρόσθετη προϋπόθεση να παραμένει αμετάβλητη η συνολική φύση της σύμβασης. Παρέχεται, δηλαδή, η ευχέρεια στα συμβαλλόμενα μέρη να τροποποιήσουν, εντός των ως άνω ορίων, την αρχική σύμβαση, εφόσον δεν μεταβάλλουν τη συνολική φύση της, χωρίς, ωστόσο, να απαιτείται επαλήθευση αν πρόκειται για ουσιώδη ή μη τροποποίηση (πρβλ. Ε.Σ. VI Τμ. 449/2018, Ε΄ Κλιμ. 481/2018, Ζ΄ Κλιμ. 337/2018).
    • Η ευχέρεια όμως τροποποίησης μιας σύμβασης κατ’ εφαρμογή της παρ. 2 του άρθρου 132 Ν. 4412/2016 δεν αναιρεί την υποχρέωση υποβολής της τροποποίησης αυτής στον προσυμβατικό έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου – εφόσον η αρχική σύμβαση είχε υπαχθεί στον έλεγχο αυτό-, διότι καταλείπεται πεδίο ελέγχου ορθής εφαρμογής των προϋποθέσεων που θέτει η ως άνω διάταξη.
  • Τα όργανα του Δήμου ευλόγως θεώρησαν ότι, μετά την ισχύ της παρ. 2 του άρθρου 132 ν.4412/2016 – κατ’ εφαρμογή της οποίας δεν ελέγχεται πλέον το ουσιώδες ή μη της τροποποίησης -, δεν υπήρχε υποχρέωση υπαγωγής της επίμαχης τροπο-ποιητικής σύμβασης στον προσυμβατικό έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, δεν ενήργησαν με πρόθεση καταστρατήγησης των κειμένων διατάξεων, αλλά επειδή πίστεψαν πεπλανημένως, πλην συγγνωστώς, ότι για την υπογραφή της επίμαχης τροποποιητικής σύμβασης δεν επιβαλλόταν η προηγούμενη διενέργεια προσυμβατικού ελέγχου νομιμότητας από το Ελεγκτικό Συνέδριο. Κατά ταύτα, το ελεγχόμενο χρηματικό ένταλμα πρέπει να θεωρηθεί λόγω συγγνωστής πλάνης. (ΕΛ.ΣΥΝ : Κλιμάκιο Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών στο VII Τμήμα ,Πράξη 230/18)