10

Άρθρο 182 Υπογραφή της Σύμβασης

Άρθρο 183 Διοίκηση σύμβασης μελέτης – παροχής τεχνικών υπηρεσιών

Άρθρο 184 Προθεσμίες – Χρονοδιάγραμμα

Άρθρο 185 Ποινικές ρήτρες

Άρθρο 186 Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της

Άρθρο 187 Καταβολή της αμοιβής του αναδόχου

Άρθρο 188 Υποχρεώσεις του αναδόχου Πρόγραμμα Ποιότητας

Άρθρο 189 Έγκριση της μελέτης – Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης

Άρθρο 190 Αποζημίωση του αναδόχου λόγω υπερημερίας του εργοδότη χωρίς λύση της σύμβασης

Άρθρο 191 Έκπτωση του αναδόχου

Άρθρο 192 Διάλυση της σύμβασης

Άρθρο 193 Ματαίωση της διάλυσης

Άρθρο 194 Αποζημίωση αναδόχου σε περίπτωση διάλυσης της σύμβασης

Άρθρο 195 Υποκατάσταση του αναδόχου

Άρθρο 196 Τεχνικές προδιαγραφές

Άρθρο 197 Μελέτες εργολαβικών συμβάσεων

Άρθρο 198 Διοικητική και δικαστική επίλυση διαφορών

Άρθρο 199 Ειδικές ρυθμίσεις

Άρθρο 200 Τρόπος πληρωμής απαιτούμενα δικαιολογητικά για πληρωμή του αναδόχου