Χρήση της διαδικασίας με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για Αναθέτοντες Φορείς ( ΒΙΒΛΙΟ ΙΙ)

Στο άρθρο 269 Ν.4412/16 προστίθεται άρθρο 269Α ( με το άρθρο 43 παρ 30 του υπό ψήφιση νομοσχεδίου ) με το οποίο στις περιπτώσεις  που επιτρέπεται η  Προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση  λόγω :

 • Της μοναδικότητας λόγω αποκλειστικότητας  συμμετέχοντος
 •  Της  παύσης των εμπορικών δραστηριοτήτων 
 • Των συμπληρωματικών παραδόσεων από τον αρχικό προμηθευτή 
 • Της επανάληψης ανάθεσης παρόμοιων έργων η υπηρεσιών που ανατέθηκαν  στον οικονομικό φορέα της αρχικής σύμβασης 
 • Της κατεπείγουσας ανάγκης 
 • Της αγοράς αγαθών εισηγμένων στο χρηματιστήριο 

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ : 

 • Η υποχρεωτική χρήση ΕΣΗΔΗΣ 
 • Ο έλεγχος της πλήρωσης των προύποθέσεων των άρθρων 73 και 74 ( δηλαδή δεν απαιτείται η προσκόμιση ποινικού μητρώου,φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας κ.λ.π )
 • Η χρήση ΤΕΥΔ /ΕΕΕΣ
 • Η προσκόμιση εγγυήσεων  
 • Η επικοινωνία μέσω ΕΣΗΔΗΣ 

Στις  ανωτέρω περιπτώσεις 

 •  Της  παύσης των εμπορικών δραστηριοτήτων 
 • Των συμπληρωματικών παραδόσεων από τον αρχικό προμηθευτή 
 • Της επανάληψης ανάθεσης παρόμοιων έργων η υπηρεσιών που ανατέθηκαν  στον οικονομικό φορέα της αρχικής σύμβασης 
 • Της κατεπείγουσας ανάγκης 

 η διαδικασία διεξάγεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στους όρους της πρόσκλησης, όπου υπάρχει, και η αξιολόγηση των προσφορών μπορεί να γίνεται σε ενιαίο στάδιο με την ανάθεση της σύμβασης.

Στην περίπτωση της μοναδικότητας λόγω αποκλειστικότητας  συμμετέχοντος δεν απαιτείται προηγούμενη πρόσκληση και η διαδικασία διεξάγεται με βάση τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της συναλλαγής.