Φεβρουάριος 2020

Σημερινά νέα

25/2/2020

Ομοειδείς δαπάνες –Παράβαση της αρχής της οικονομικότητας – ειδικές γνώσεις μέλους επιτροπής παραλαβής


ΔΕΥΑ : Υπάλληλοι – Αποζημίωση αποχώρησης .


Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση:Αποζημίωση Προέδρου-Επιλογή  οργανικής θέσης η διορισμού


Σημερινά νέα

24/2/2020

Eκτέλεση σωστικών εργασιών συντήρησης των τοιχογραφιών στο  εσωτερικό του τεμένους Αράπ Τζαμί στην πλατεία Δικαστηρίων της Δράμας


Aμοιβή για την παροχή λογιστικών υπηρεσιών Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού που εφαρμόζουν το Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο


Παροχή υπηρεσιών συμβούλου στην εφαρμογή της αναλυτικής λογιστικής του Δήμου.


Αμοιβή για υπηρεσίες ανεξάρτητου δημοσιογράφου


Σημερινά νέα

20/2/2020

Δείτε «Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού ( έτους 2019) με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής για την υπηρεσία με τίτλο: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ». ποσού 200.000,00 € συμπερ. ΦΠΑ 24%

Μελέτη- Τεχνική έκθεση  

Έντυπο οικονομικής προσφοράς 

Πράξη έγκρισης ΕΛ.ΣΥΝ εδώ-  «Δανεισμός εργαζομένων» για εκτέλεση σύμβασης που δεν συνιστά «Δάνεια εμπειρία »  


Σημερινά νέα 

18/2/2020

Δείτε «∆ιακήρυξη ανοικτού διαγωνισμού 2019   (Δήμου Ζαγοράς-Μουρεσίου) με κριτήριο κατακύρωσης την  πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά µόνο βάσει τιµής (χαµηλότερη τιµή).για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από θεομηνία  εκτιµώµενης αξίας 684.677,42 Ευρώ η 849.000 Ευρώ με Φ.Π.Α »

Πράξη έγκρισης ΕΛ.ΣΥΝ εδώ

Ευχαριστούμε θερμά τους συναδέλφους -συνδρομητές  του  Δήμου Ζαγοράς -Μουρεσίου   για την παροχή των στοιχείων !!


Σημερινά νέα 

17/2/2020

Υποστήριξη του Δήμου για την υποβολή πρότασης στο Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη»


Απευθείας ανάθεση προμήθειας: α) Υποχρέωση σύνταξης ενδεικτικού προϋπολογισμού β) Υποχρέωση αποστολής πρόσκλησης υποβολής προσφορών


Σημερινά νέα 

14/2/2020

Κοινωφελής Επιχείρηση :Καταβολή επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας


ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ : Αμοιβή βοηθού ΛογιστήΣημερινά νέα 

13/2/2020

Απευθείας ανάθεση :α)Πρόσκληση υποβολής προσφοράς β) Aνάρτηση στο ΚΗΜΔΗΣ σε χρόνο μεταγενέστερο της εκτέλεσης της σύμβασης


Δείτε«Διακήρυξη ανοικτού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού(ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ) με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής ανά ομάδα, συνολικής εκτιμώμενης αξίας (προϋπολογισμού) 706.000,00€ (ένα εκατομμύριο επτακόσιες έξι χιλιάδες ευρώ) χωρίς ΦΠΑ 24%, ήτοι 2.115.440,00€ (δύο εκατομμύρια εκατόν δεκαπέντε χιλιάδες τετρακόσια σαράντα ευρώ) συμπ. ΦΠΑ 24%. για την  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΔΩΝ 1100LT, ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΥΛΙΩΝ ΚΑΛΑΘΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΩΝ ΚΑΛΑΘΙΩΝ»

Πράξη έγκρισης ΕΛ.ΣΥΝεδώ

Ευχαριστούμε θερμά τους συναδέλφους- συνδρομητές   του  Δήμου  Αθηναίων  για την παροχή των στοιχείων !!Σημερινά νέα 

12/2/2020

Χρηματοδότηση Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης για την κάλυψη της διαφοράς εσόδων – εξόδων


Διακοπή πενταετούς παραγραφής


Σημερινά νέα 

11/2/2020

Καταβολή επιδικασθέντων ποσών σε εκτέλεση τελεσίδικης δικαστικής απόφασης.-Δαπάνη μη εμπίπτουσα στον προληπτικό έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου.


Σημερινά νέα 

7/2/2020

Aμοιβή για «Εκπαίδευση εργατοτεχνικού προσωπικού της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, Καθαριότητας και Πρασίνου του Δήμου στην ασφάλεια και υγιεινή στην εργασία»


«Υποστήριξη του Δήμου για τον σχεδιασμό προτάσεων χρηματοδότησης των ενεργειών αναβάθμισης και πιστοποίησης των παιδικών χαρών»


Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας εκδοθέν για είσπραξη χρημάτων συγκεκριμένου τιμολογίου.Σημερινά νέα 

6/2/2020

Μίσθωση μηχανήματοςΣημερινά νέα 

5/2/2020

Καταβολή εισφοράς Δήμου σε αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία


Σημερινά νέα 

3/2/2020

Eξώδικος συμβιβασμός για αποκατάσταση ζημίας


Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ ΔΕΥΑ και Αναπτυξιακής Ανώνυμης Εταιρείας Ο.Τ.Α. για την υλοποίηση του προγράμματος «Αποσυμφόρηση κεντρικού αποχετευτικού συστήματος »


Δείτε«Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής για την προμήθεια Καυσίμων κίνησης – θέρμανσης & λιπαντικών για τη κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου Πεντέλης και των ΝΠΔΔ του, προϋπολογισμού 1.401.852,53 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και του δικαιώματος προαίρεσης  »

Δείτε:Πράξη έγκρισης ΕΛ.ΣΥΝ της διαγωνιστικής διαδικασίας εδώ

Ευχαριστούμε θερμά τους συναδέλφους-συνδρομητές της Διεύθυνσης Οικονομικών του  Δήμου για την παροχή των στοιχείων !!