Φεβρουάριος 2019

Σημερινά νέα (28-2-2019)

Παρακολούθηση και παραλαβή υπηρεσιών γενικής φύσης


Σημερινά νέα (26-2-2019)

Κατάτμηση ομοειδών εργασιών ( εργασίες συντήρησης δικτύων ύδρευσης –άρδευσης )


Σημερινά νέα (25-2-2019)

ΔΕΥΑ: Ομοειδείς προμήθειες (Ύδρευσης –Αποχέτευσης )


Σημερινά νέα (22-2-2019)

Προτάσεις για τη βέλτιστη αξιοποίηση από τουριστικής -αρχαιολογικής – περιβαλλοντικής απόψεως του Δήμου


Σημερινά νέα (20-2-2019)

Πρόδηλο τυπικό σφάλμα προσφοράς


Σημερινά νέα (18-2-2019)

Βλάβη οχημάτων :Προμήθεια ανταλλακτικών για αντικατάσταση βλαβών οχημάτων σε τακτά χρονικά διαστήματα


Παροχή υπηρεσιών τρίτων Διοικητικής υποστήριξης του Δήμου για την προετοιμασία και ωρίμανση πράξεων προς χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ 2014 – 2020.


Σημερινά νέα (15-2-2019)

Ομοειδείς συμβάσεις (Μη νόμιμη κατάτμηση)


Σημερινά νέα (14-2-2019)

Προμήθεια και  εργασίες εγκατάστασης   στεγάστρου

Δημοτικά Ν.Π.Δ.Δ :α) Δαπάνη συντήρησης κτηριακών εγκαταστάσεων που δεν ανήκουν στην κυριότητα τους η δεν τους έχει παραχωρηθεί νόμιμα η χρήση τους β) Αρχή της ειδικότητας των πιστώσεων γ) Περιεχόμενο βεβαίωσης καλής εκτέλεσης εργασιών    της οικείας επιτροπής παραλαβής


Σημερινά νέα (11-2-2019)

Τροποποίηση όρων προγραμματικών συμβάσεων–Βεβαίωση καλής εκτέλεσης αρμόδιας επιτροπής


Σημερινά νέα (8-2-2019)

Επισκευή και συντήρηση τριών θέσεων αγκυροβολίων του τουριστικού λιμένα .Προέχων χαρακτήρας συναφθείσας σύμβασης  ( Έργο- Εργασία)


Σημερινά νέα (6-2-2019)

Κανόνας εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων : Υποδιαίρεση του αντικειμένου τους σε τμήματα .


Σημερινά νέα (4-2-2019)

Χρόνος προσκόμισης αποδεικτικών νομιμοποίησης (πρακτικών εκπροσώπησης) διαγωνιζομένων