Υποστήριξη στην προετοιμασία υποβολής πρότασης για την ενεργειακή αναβάθμιση-αυτοματοποίηση του συστήματος ηλεκτροφωτισμού κοινόχρηστων χώρων (οδοφωτισμός) και εφαρμογές smart cities στον Δήμο – Είδος σύμβασης

Σύμφωνα με την οικεία τεχνική περιγραφή, η υλοποίηση του συμβατικού αντικειμένου περιλαμβάνει τα ακόλουθα τρία στάδια: Α) Ψηφιακή αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης του υπάρχοντος δικτύου ηλεκτροφωτισμού των κοινόχρηστων χώρων σε αρχείο GIS με γεωγραφικό υπόβαθρο. Β) Υλοποίηση ειδικού πληροφοριακού εργαλείου-χρηματοδοτικού μοντέλου, στο οποίο θα εισαχθούν τα δεδομένα της καταγραφής του υπάρχοντος δικτύου ηλεκτροφωτισμού των κοινόχρηστων χώρων, για τον επαρκή προσδιορισμό της δυνατότητας επιλογής χρηματοδότησης με μόχλευση πόρων και υποστήριξη-εκπαίδευση της υπηρεσίας στη χρήση του και τη συνολική προσέγγιση της διαδικασίας με βάση οικονομοτεχνική μελέτη. Γ) Πρόταση ενσωμάτωσης ειδικών εργαλείων στη διαδικασία της ενεργειακής αναβάθμισης και αυτοματοποίησης συστημάτων ηλεκτροφωτισμού κοινόχρηστων χώρων στον Δήμο, παρουσίαση στο Δημοτικό Συμβούλιο και υποστήριξη της εφαρμογής τους. Για την καταβολή της αμοιβής του αναδόχου εκδόθηκε το ελεγχόμενο χρηματικό ένταλμα.

Με τα δεδομένα αυτά, η επίμαχη δαπάνη είναι νόμιμη, καθώς το ως άνω συμβατικό αντικείμενο αφορά σε παροχή γενικών υπηρεσιών, συνεπώς της απευθείας ανάθεσης στον ανάδοχο δεν απαιτείτο να προηγηθεί δημόσια ηλεκτρονική κλήρωση.(ΕΛ.ΣΥΝ: Κλιμάκιο Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών στο VII Τμήμα,Πράξη 189/19)