Υποβολή υπεύθυνης δήλωσης αντί ποινικού μητρώου σε συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία μεγαλύτερη των 2.500 € χωρίς ΦΠΑ και έως 20.000 € χωρίς ΦΠΑ

Aπαιτείται συνδρομή

Existing Users Log In