Τρόποι πληρωμής

Στη διακήρυξη καθορίζονται απαραίτητα ο τρόπος πληρωμής και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα ( άρθρο 200 παρ 1 Ν.4412/16 )

Τρόποι πληρωμής

Η πληρωμή της αξίας των υλικών ή της υπηρεσίας στον ανάδοχο «αν δεν προβλέπεται άλλος τρόπος στα έγγραφα της σύμβασης»  μπορεί να γίνει με ένα από τους παρακάτω τρόπους:(άρθρο 200 παρ. 2 Ν.4412/16 όπως  τροποποιήθηκε από την παρ. 22 του άρθρου 43 του Ν 4605/2019).

α. Με την εξόφληση του 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των υλικών ή της υπηρεσίας.

β. Με την χορήγηση έντοκης προκαταβολής μέχρι ποσοστού 50% της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ έναντι ισόποσης εγγύησης και την καταβολή του υπολοίπου είτε μετά την οριστική παραλαβή των υλικών είτε με πληρωμή ποσοστού 20% της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ με το πρωτόκολλο παραλαβής κατόπιν του μακροσκοπικού ελέγχου και την εξόφληση της υπόλοιπης συμβατικής αξίας με τον συνολικό ΦΠΑ μετά την οριστική παραλαβή των υλικών.

Οι παραπάνω τρόποι πληρωμής εφαρμόζονται και στις τμηματικές παραδόσεις εφόσον αυτές προβλέπονται από την σύμβαση.( άρθρο 200 παρ 3 Ν.4412/16 )

Δικαιολογητικά πληρωμής

Στις συμβάσεις προμήθειας τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι κατ’ ελάχιστον τα εξής:

α) Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής ή σε περίπτωση αυτοδίκαιης παραλαβής, αποδεικτικό προσκόμισης του υλικού στην αποθήκη, σύμφωνα με το άρθρο 208.

β)Αποδεικτικό εισαγωγής του υλικού στην αποθήκη του φορέα.

Νομολογιακά έχει κριθεί  ότι μετά από κάθε προσκόμιση υλικού στην αποθήκη υποδοχής, ο προμηθευτής υποχρεούται να υποβάλει στην υπηρεσία αποδεικτικό,θεωρημένο από τον υπεύθυνο της αποθήκης, στο οποίο να αναφέρονται η ημερομηνία προσκόμισης, το υλικό, η ποσότητα και ο αριθμός της σύμβασης σε εκτέλεση της οποίας προσκομίστηκε . Η έλλειψη του εν λόγω δικαιολογητικού, που απαιτείται από τις ανωτέρω διατάξεις για τη νόμιμη αναγνώριση και εκκαθάριση της σχετικής δαπάνης, καθιστά τη δαπάνη μη κανονική, ήτοι δαπάνη, για την οποία δεν αποδεικνύεται ότι πληρώνεται κατά τις νόμιμες διατυπώσεις «βέβαιο και εκκαθαρισμένο χρέος» του οικείου δήμου, η οποία, για το λόγο αυτό, δεν δύναται να πληρωθεί σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού του ( ΕΛ.ΣΥΝ : Πράξεις Κλιμακίου , 141, 39/2009, 222/2008 στο 38/2012στο VII  Τμήμα )

γ) Τιμολόγιο του προμηθευτή 

δ) Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις 


Στις συμβάσεις παροχής υπηρεσιών για την πληρωμή του τιμήματος απαιτούνται κατ’ ελάχιστον τα εξής δικαιολογητικά:

α) Πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής του τμήματος που αφορά η πληρωμή ή του συνόλου του συμβατικού αντικείμενου σύμφωνα με το άρθρο 219.

β) Τιμολόγιο του αναδόχου.

γ) Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότηταςσύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις

Πέραν των ανωτέρω δικαιολογητικών οι αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή, μπορούν να ζητήσουν και οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό, εφόσον προβλέπεται στην κείμενη νομοθεσία ή στα έγγραφα της σύμβασης.

Στην περίπτωση της παραγράφου 9 και 10 του άρθρου 53,( στη περίπτωση  αναπροσαρμογής  τιμής )για την πληρωμή του επί πλέον ποσού που προκύπτει μετά την αναπροσαρμογή, δεν απαιτείται σύναψη συμπληρωματικής σύμβασης.    ( άρθρο 200 παρ 7 Ν.4412/16 )

Οι εντολές πληρωμής των ενεργειών τεχνικής βοήθειας των συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων του ΕΣΠΑ, του ΕΟΧ ή άλλων ενωσιακών ή διεθνών προγραμμάτων ή/και ταμείων του άρθρου 119, εκδίδονται από το όργανο που εξέδωσε την απόφαση ανάθεσης.