ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΕΦΕΡΑΝ ΟΙ ΝΕΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΗΣ Ε.Ε ΣΤΑ ΚΑΤΩΤΑΤΑ ΟΡΙΑ ΒΙΒΛΙΟΥ Ι & ΙΙ Ν.4412/16

Με τους ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 2017/2364, 2017/2365 ,2017/2366 ( της 18ης Δεκεμβρίου 2017) τροποποίηθηκαν οι  οδηγίες αντίστοιχα  2014/25/ΕΕ ,2014/24/ΕΕ και 2014/23/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όσον αφορά τα κατώτατα όρια εφαρμογής για τις διαδικασίες σύναψης δημοσίων  συμβάσεων Ν.4412/16

Οι ανωτέρω τροποποιήσεις πρακτικά σημαίνουν ότι  επήλθαν μεταβολές στα κατώτατα χρηματικά όρια των άρθρων 5 και 235 των ΒΙΒΛΙΩΝ Ι & ΙΙ Ν.4412/16  αντίστοιχα ,που αφορούν στην σύναψη των  δημοσίων συμβάσεων

Αναλυτικά :

Αύξηση κατωτάτων χρηματικών  ορίων  του άρθρου 5 ΒΙΒΛΙΟΥ Ι Ν.4412/16 για τις Αναθέτουσες Αρχές 

  • Το ποσόν των 209.000 € που ίσχυε ως κατώτατο όριο για την ανάθεση από μη Κεντρικές Κυβερνητικές Αρχές ( μεταξύ αυτών είναι και οι  Ο.Τ.Α ) των δημοσίων συμβάσεων προμηθειών ,υπηρεσιών γενικής φύσης και μελετών αυξάνεται  σε 221.000 €  από 1.1.2018 και εφεξής 
  • Το ποσόν των 5.225.000 € που ίσχυε ως κατώτατο όριο για ανάθεση άπό Αναθέτουσες Αρχές ( Κεντρικές και μη Κεντρικές Κυβερνητικές Αρχές) των δημοσίων  συμβάσεων  έργων  αυξάνεται  σε  5.548.000 €  από 1.1.2018 και εφεξής 

 –Αύξηση κατωτάτων χρηματικών ορίων του άρθρου 235 ΒΙΒΛΙΟΥ ΙΙ Ν.4412/16 

  • Το ποσόν των 418.000€   που ίσχυε ως κατώτατο όριο για την ανάθεση από Αναθέτοντες Φορείς  ( μεταξύ αυτών είναι και οι  Ο.Τ.Α ,π.χ οι Δ.Ε.Υ.Α ) των δημοσίων συμβάσεων προμηθειών ,υπηρεσιών γενικής φύσης και μελετών αυξάνεται  σε 443.000 €  από 1.1.2018 και εφεξής 
  • Το ποσόν των 5.225.000 € που ίσχυε ως κατώτατο όριο για ανάθεση άπό Αναθέτουσες Φορείς   των δημοσίων  συμβάσεων  έργων  αυξάνεται  σε  5.548.000 €  από 1.1.2018 και εφεξής