Τροποποιήσεις του Ν. 4412/16 με το άρθρο 33 Ν. 4608/19

(1) Επικύρωση με μία απόφαση (στους Δήμους Ο.Ε) των πρακτικών και σε διαγωνισμούς με έναν συμμετέχοντα (ανεξαρτήτως κριτηρίου ανάθεσης)

Με την παράγραφο 4β του άρθρου 33 του Ν. 4608/19 προστίθεται στην παρ. 4 του άρθρου 100 του ν. 4412/2016 τέταρτο εδάφιο ως εξής: «Επίσης για τις συβάσεις µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει του κόστους ή τη βέλτιστη σχέση ποιότητας – τιμής και ανεξαρτήτως ποσού και διαδικασίας, όταν εξ αρχής έχει υποβληθεί µία προσφορά, εκδίδεται μια απόφαση, µε την οποία επικυρώνονται τα αποτελέσματα: α) όλων των σταδίων της παραγράφου 2 στην περίπτωση ανοικτής διαδικασίας και β) του δευτέρου σταδίου, ήτοι της υποβολής προσφορών, στην περίπτωση κλειστής διαδικασίας και ανταγωνιστικής διαδικασίας µε διαπραγμάτευση».

Η ανωτέρω ρύθμιση αφορά σε διαγωνισμούς όπου προσφορά έχει υποβάλλει εξαρχής µόνο ένας υποψήφιος οικονομικός φορέας προκειμένου να µη δημιουργούνται καθυστερήσεις στην ολοκλήρωση της διαδικασίας, καθώς σε πολλές περιπτώσεις π.χ. όπου αποφαινόμενο όργανο είναι η Οικονομική Επιτροπή σε Περιφέρειες ή η Σύγκλητος σε Πανεπιστήμια, το όργανο αυτό συνεδριάζει μια φορά το μήνα. Γίνεται συνεπώς ανάλογη ρύθμιση µε τους διαγωνισμούς µε κριτήριο ανάθεσης µόνο βάσει τιμής, µε σκοπό την επιτάχυνση της όλης διαδικασίας.


(2) Γνωστοποίηση πρακτικών διαγωνισμού

Με την παράγραφο 4α του άρθρου 33 του Ν. 4608/19, προστίθεται φράση στο τέλος του εδαφίου α της παρ. 4 του αρθ. 100 Ν. 4412/16, ως εξής: «μαζί με αντίγραφο των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών του αντίστοιχου σταδίου».

Με την ανωτέρω ρύθμιση αποσαφηνίζεται ότι οι αποφάσεις της αναθέτουσας αρχής που ολοκληρώνουν κάποιο στάδιο της διαδικασίας συνοδεύονται µε τα αντίστοιχα Πρακτικά, ώστε οι διαγωνιζόμενοι να λαμβάνουν εγκαίρως πλήρη γνώση της αιτιολογίας της πράξης και να μπορούν να ασκούν τα έννομα δικαιώματά τους κατά αυτής.


(3) Αίτημα παράτασης προσφοράς

Με την παράγραφο 3 του άρθρου 33 Ν 4608/19 στο τέλος της παραγράφου 4 του άρθρου 97 προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Σε περίπτωση που λήξει ο χρόνος ισχύος των προσφορών και δεν ζητηθεί παράταση της προσφοράς, η αναθέτουσα αρχή δύναται με αιτιολογημένη απόφασή της, εφόσον η εκτέλεση της σύμβασης εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, να ζητήσει εκ των υστέρων από τους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία είτε να παρατείνουν την προσφορά τους είτε όχι». Στόχος της ρύθμισης είναι να αποφευχθούν φαινόμενα εκ παραδρομής παράλειψης της αναθέτουσας αρχής να ζητήσει την παράταση των προσφορών, παρέχοντας το δικαίωμα εκ των υστέρων αιτήματος για την παράταση των προσφορών, εφόσον συντρέχουν λόγοι δημοσίου συμφέροντος. Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται ότι δε θα µματαιώνονται άσκοπα διαδικασίες µε µόνο λόγο την παράλειψη αιτήματος ανανέωσης προσφορών.


(4) Βαθμολόγηση προσφορών

Με την παράγραφο 1 του άρθρου 33 Ν. 4608/19 επέρχονται αλλαγές στο άρθρο 86 και αποσαφηνίζονται ζητήματα ως προς τον τρόπο υπολογισμού της πλέον συμφέρουσας από οικονομικής άποψης προσφοράς σε περιπτώσεις συβάσεων παροχής υπηρεσιών ή προμηθειών.

Ειδικότερα, αντικαθίσταται η παρ.13 του άρθρου 86 ως εξής: «13. Στις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συβάσεων προμηθειών και παροχής γενικών υπηρεσιών, όταν η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά δεν προσδιορίζεται αποκλειστικά βάσει της τιμής ή του κόστους η βαθμολογία κάθε κριτηρίου αξιολόγησης κυμαίνεται από 100 έως 120 βαθμούς. Η βαθμολογία είναι 100 βαθμοί για τις περιπτώσεις που ικανοποιούνται ακριβώς όλοι οι όροι του κριτηρίου. Η βαθμολόγια αυτή αυξάνεται έως 120 βαθμούς, όταν υπερκαλύπτονται οι όροι του κριτηρίου. Η συνολική βαθμολόγια της προσφοράς, όπως προκύπτει από τον τύπο της παραγράφου 11 κυμαίνεται από 100 έως 120 βαθμούς. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ορίσει στα έγγραφα της σύμβασης μεγαλύτερο περιθώριο διακύμανσης από το αναφερόμενο στο πρώτο εδάφιο από 100 έως 150 βαθμούς, προσαρμόζοντας αναλόγως τους όρους της διαδικασίας σύναψης σύμβασης.

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μπορεί να προσδιοριστεί:

α) Ως εκείνη που παρουσιάζει τον μικρότερο λόγο της προσφερόμενης ή συγκριτικής τιμής της προσφοράς προς τη βαθμολογία των κριτηρίων αξιολόγησης που δεν αφορούν την τιμή ή το κόστος. Συγκριτική τιμή προσφοράς είναι η τιμή, στην περίπτωση που για τη διαμόρφωσή της λαμβάνονται υπόψη ένα ή περισσότερα είδη κόστους, σύμφωνα µε την παράγραφο 1 του άρθρου 87, εφόσον προβλέπεται από τα έγγραφα της σύμβασης. Η αναθέτουσα αρχή, στην περίπτωση αυτή, καθορίζει µε σαφήνεια στα έγγραφα της σύμβασης τον ακριβή τρόπο υπολογισμού της συγκριτικής τιμής προσφοράς (π.χ. µε μαθηματικό τύπο). 22

β) Με εφαρμογή του τύπου της παραγράφου 11 στον οποίο θα αποτυπώνεται η μέθοδος βάσει της οποίας εφαρμόζεται στάθμιση για την ποιότητα και την τιμή».


(5) Τρόπος υποβολής οικονομικών προσφορών σε προμήθειες με τιμή αναφοράς

Με την παράγραφο 2 του άρθρου 33 Ν. 4608/19 επέρχονται μεταβολές στο άρθρο 95 παρ. 5 περιπτ. β και παρ. 6 ως προς τη δυνατότητα υποβολής οικονομικών προσφορών και µε άλλον τρόπο, πλην του ποσοστού έκπτωσης, σε περίπτωση που η φύση της δημοπρατούμενης σύμβασης το επιτρέπει, ενώ παράλληλα προβλέπεται για την προμήθεια ειδών µε τιμές αναφοράς η αναπροσαρμογή της τιμής κατά την εκτέλεση της σύμβασης, µε βάση την εκάστοτε ισχύουσα τιμή αναφοράς.

Συγκεκριμένα:

(Α) Προστίθεται φράση στο τέλος της περιπτ. β της παρ. 5 ως εξής:

«β) στις περιπτώσεις των παραγράφων 9 και 10 του άρθρου 53, όταν από τα έγγραφα της σύμβασης προβλέπεται αναπροσαρμογή τιμών, τότε η οικονομική προσφορά υποβάλλεται υποχρεωτικά σε ποσοστό έκπτωσης επί της τιμής της εκτιμώμενης αξίας του υλικού ή της παροχής υπηρεσίας “εκτός αν άλλως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης”».

(Β) Προστίθεται εδάφιο στο τέλος της παρ. 6 ως εξής:

«6. Στις διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης προμηθειών με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής, η τελευταία μπορεί να προκύπτει κατά την προσφερόμενη έκπτωση επί τοις εκατό στην τιμή του είδους, βάσει τιμών αναφοράς, όπως αυτές προσδιορίζονται από την κείμενη νομοθεσία. “Στις περιπτώσεις αυτές η τιμή αναπροσαρμόζεται κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης με βάση την εκάστοτε ισχύουσα τιμή αναφοράς, εφαρμοζόμενου του ποσοστού έκπτωσης”».


(6) Αδυναμία συγκρότησης επιτροπών – Διάθεση υπαλλήλων άλλου φορέα

Με την παράγραφο 7 του άρθρου 33 του Ν.4608/19, η παράγραφος 11 του άρθρου 221 τροποποιείται ως εξής:

α) Στην περίπτωση δ΄ διαγράφεται το τρίτο εδάφιο,

β) προστίθεται περίπτωση η’ ως εξής:

«η. Σε περίπτωση αιτιολογημένης αδυναμίας για τη συμπλήρωση ή τη συγκρότηση των επιτροπών της παραγράφου 1, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητήσει από άλλη αναθέτουσα αρχή τη διάθεση υπαλλήλου ή υπαλλήλων της για τη συγκρότηση της Επιτροπής.»

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση του νόμου με τον τρόπο αυτό διευρύνεται σημαντικά η δυνατότητα υλοποίησης υπηρεσιών σε φορείς αναθέτουσες αρχές που δεν διαθέτουν ικανό αριθμό ή τις κατάλληλες ειδικότητες για τη συγκρότηση επιτροπών διαγωνισμού ή γενικότερα τη διεξαγωγή διαγωνισμών υπηρεσιών. Η διάταξη αυτή αφορά κυρίως Ν.Π.Δ.Δ. περιορισμένης δυναμικότητας π.χ.. Επιμελητήρια, που συχνά καλούνται να επιλύσουν σημαντικά προβλήματα τοπικής ή γενικής σημασίας και δεν διαθέτουν το κατάλληλο ή/και επαρκές προσωπικό. Η διάταξη αυτή θα δημιουργήσει τη δυνατότητα υλοποίησης εγκεκριμένων συβάσεων υπηρεσιών, επισπεύδοντας δραστικά το χρόνο που απαιτείται για την εξέλιξη και υλοποίηση της διαγωνιστικής διαδικασίας.


(7) Δυνατότητα σύστασης ειδικής επιτροπής για την παρακολούθηση της εγγυημένης λειτουργίας ενός προϊόντος

Με την παρ. 5 του αρθ. 33 Ν. 4608/19 τροποποιείται το άρθρο 215 Ν. 4412/16 και προβλέπεται η δυνατότητα σύστασης ειδικής επιτροπής για την παρακολούθηση της εγγυημένης λειτουργίας ενός προϊόντος. Η αποσύνδεση από την επιτροπή παραλαβής κρίνεται σκόπιμη αφού μετά τη λήξη της σύμβασης αποτελεί διοικητικό βάρος η παρακολούθηση της εγγυημένης λειτουργίας από μια επιτροπή στην οποία ενδεχομένως να συμμετέχουν και μέλη από άλλους δημόσιους φορείς τη στιγμή που η υπηρεσία που κάνει χρήση των αγαθών μπορεί πιο εύκολα να παρακολουθεί τη λειτουργία των προϊόντων.


(8) Δυνατότητα σύστασης ειδικής επιτροπής για την παρακολούθηση των συμβάσεων γενικών υπηρεσιών

Με την παρ. 6 του αρθ. 33 Ν. 4608/19, τροποποιείται το άρθρο 216 Ν. 4412/16 ως εξής:

Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 216 μετά τη φράση «υπηρεσία η οποία ορίζεται με απόφαση της αναθέτουσας αρχής» προστίθεται η φράση «ή επιτροπή που συγκροτείται επίσης με απόφαση της αναθέτουσας αρχής».